การศึกษาภาคบังคับของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน


ผู้สมัคร...เป็นผู้ใหญ่บ้าน ..."ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ...."

เมื่อวาน (20 มกราคม 2553) ตลอดทั้งวันที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อากาศค่อนข้างทึม ๆ เหมือนจะมีฝนตก พอเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ปรากฎว่าบางพื้นที่มีฝนตกเปาะแปะ ในปริมาณที่ไม่มาก แต่เมื่อถึงเวลา 18.15 น. โดยประมาณกลับเห็นสายรุ้งอยู่ทางทิศตะวันออก

ในขณะที่ทางทิศตะวันตกมีพยัพเมฆสีส้มเป็นริ้ว ๆ ลอยเกาะกันเป็นกลุ่ม

แต่สิ่งที่เห็นตามภาพข้างต้น มีอยู่เพียงชั่วครู่ แสงสีต่าง ๆ ที่ประดับอยู่บนท้องฟ้าหายไปหมด มีความมืดของเวลากลางคืนเข้ามาทดแทน หากบันทึกภาพช้าไปกว่านี้คงไม่มีใครได้เห็นภาพนี้แล้วครับ

สาระที่ต้องการนำเสนอวันนี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากการได้รับมอบให้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองพิษณุโลกแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ โดยอำเภอเมืองพิษณุโลกได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ...."

ในความเข้าใจของตนเองในขณะที่ยังไม่สอบถามผู้ใด คิดว่าการศึกษาภาคบังคับคือ ป.4 , ป.7 หรือ ป.6 แล้วแต่กรณี โดยข้อมูลกว้าง ๆ ที่มีอยู่  (** ปรับปรุงข้อมูล 30 กันยายน 2561 ข้อ 3 ถึงข้อ 4 ตามการประสานข้อมูลผ่าน e mail ของคุณสุชาติ สิงห์เอี่ยม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561) คือ

1.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 ( ... - พ.ศ.2502) ประกาศใช้วันที่ 17 มีนาคม 2479 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.4

2.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ( .... - พ.ศ.2519) ประกาศใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2503 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป 7 **แต่ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ให้แต่ละตำบล ,โรงเรียน ขยายการศึกษาเป็น ป.7

3.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6 / ** ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2520 เว้นแต่ หมวด 3 ระบบการศึกษา ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่าวันสิ้นปีการศึกษา 2525 ( = เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2521 ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2526)

4.พ.ร.บประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 ประกาศใช้วันที่ 5 เมษายน 2521 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2521 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6  **แต่ตำบลใดไม่พร้อมจัดถึง ป.6 ให้ ผวจ.ประกาศผ่อนผันเป็นปีๆ ไป แต่จะผ่อนผันหลังเวลาที่กำหนดตามประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ไม่ได้

   ถ้าตามนัยความหมายของประกาศใช้แผนฯ 2520  การนับว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ต้องจบ ป.6 จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2521 และไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2526  และตามความหมาย พ.ร.บ.ประถมศึกษา ฉ.5 พ.ศ.2521 อาจจะผ่อนผันให้ผู้จบ ป.4 บางคน ที่จบบางโรงเรียนซึ่งไม่พร้อมจัดถึง ป.6 แต่ ผวจ. ที่ตั้งโรงเรียนนั้นต้องประกาศผ่อนผันไว้ด้วย  จึงจะถือว่า การจบ ป.4 ของบุคคลนั้นๆ  เป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ (ข้อมูลนี้ เมื่อจะใช้ประโยชน์กับบุคคลบางราย จำเป็นต้องหาประกาศผ่อนผันของ ผวจ. ที่ให้ รร.นั้นไม่ต้องจัดการศึกษาถึง ป.6 ด้วยความไม่พร้อม มาประกอบการพิจารณาด้วย)

5. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศใช้วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2546 การศึกษาภาคบังคับ คือ ม.3

เผอิญมีกรณีตัวอย่างที่ต้องทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ลึกซึ้งกว่าเดิม เนื่องจากมีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมาสมัคร แต่ช่วงที่จบการศึกษาภาคบังคับตามหลักฐานใบสุทธิ จบ ป.4 อยู่ในช่วง พ.ศ.2503 - 2519 ได้แสดงความเห็นแย้งว่า บุคคลนี้ขาดคุณสมบัติต้องจบการศึกษาอย่างน้อย ป.7 ซึ่งปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานช่วงนั้น ได้หารือเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของผู้สมัครรายนี้อีกครั้ง (เพราะหากครั้งนี้บุคคลดังกล่าวสมัครไม่ได้ ย่อมหมายถึงการดำเนินการก่อนหน้านี้ย่อมบกพร่องไปด้วย)

ข้อมูลที่นำมาบอกกล่าวกัน คือ มีหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ ศธ 1404 / 37827 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2535 ถึงอธิบดีกรมการปกครอง หารือเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีบทสรุปว่าการศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ที่กำหนดให้จบชั้น ป.7 นั้น ในทางปฏิบัติจะมีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 2 แบบ คือ ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึง ป.7 จะต้องจบ ป.7 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ส่วนนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเหนือจากนี้ เพียงจบ ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

และมีหนังสือของกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีประเด็นที่ให้พิจารณาคือ การจบการศึกษาภาคบังคับ นอกจากจะพิจารณาว่าผู้ใดจบการศึกษาปีใด ชั้นใดแล้ว ต้องพิจารณาว่าในท้องที่ใดกำหนดให้จบการศึกษาชั้นใดด้วย

ข้อมูลสองวรรคข้างต้น ทำให้ตัวเองต้องเร่งสอบถาม เสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ จากผู้รู้หลาย ๆ ท่าน อาทิ อ.กัลญาณี (ไม่ได้สอบถามนามสกุล * ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ) สำนักทดสอบทางการศึกษา และ นายสมศักดิ์ ทองรุ่ง , นายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพท.พล.1 มาประกอบการดำเนินการ จนได้ข้อยุติในภาพใหญ่ ว่า

ผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับในช่วง พ.ศ.2505 - 2521 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ที่กำหนดให้จบ ป.7 เป็นเพียงบางพื้นที่ บางโรงเรียนเท่านั้นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกเหนือจากนี้จบเพียง ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ และตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 การศึกษาภาคบังคับต้องจบ ม.3 ครับ

ทั้งนี้ อ.กัลญาณี ได้อนุเคราะห์ส่งโทรสารเกี่ยวกับข้อมูลหัวข้อประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้ขยายการศึกษาภาคบังคับจากประโยคประถมศึกษาตอนต้นเป็นประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ พ.ศ.2505 - 2520 รวม 27 รายการ ซึ่งผมได้ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ** (ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 14 พฤศจิกายน 2556)

มีเกร็ดน่าสนใจว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ พ.ศ.2505 - 2510 จะใช้ชื่อเรื่องว่า การเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยายการศึกษาภาคบังคับ (ส่วนใหญ่ระบุเป็นรายตำบล) และประกาศ ฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2511 เป็นต้นไป ใช้ชื่อเรื่องว่า ขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้น ครับ

ผมได้สำเนาไฟล์ราชกิจจานุเบกษามาวางไว้แล้วครับ ดังนี้ (ปรับปรุงไฟล์แนบ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556)

ต้องขออภัยหลาย ๆ ท่านที่เคยโทรศัพท์ประสานแจ้งไปว่าข้อมูลเปิดไม่ได้ แต่ผมไม่เคยเข้ามาตรวจสอบ link ด้วยความมั่นใจว่าไฟล์ข้อมูลควรจะมีอยู่ แต่วันนี้ (14 พย. 2556)พบว่า link เดิมใช้ไม่ได้ จึงขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง ครับ
และถ้าเป็นไปได้ควรใช้ browser ของ IE หรือที่เกี่ยวพันกับ IE ในการเปิด link ต่าง ๆ นะครับ

1.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 หน้า 164 วันที่ 29 มกราคม 2506

2.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 หน้า 190 วันที่ 29 มกราคม 2506

3.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 17 หน้า 468 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506

4.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 9 หน้า 191 วันที่ 28 มกราคม 2507

5.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 10 ฉบับพิเศษ หน้า 12 วันที่ 30 มกราคม 2507

6.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 7 หน้า 121 วันที่ 19 มกราคม 2508

7.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 3 หน้า 208 วันที่ 11 มกราคม 2509

8.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 8 หน้า 266 วันที่ 24 มกราคม 2510

9.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 38 หน้า 1282 วันที่ 30 เมษายน 2511

10.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 67 หน้า 2448 วันที่ 30 กรกฎาคม 2511

11.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 20 หน้า 849 วันที่ 11 มีนาคม 2512

12.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 33 หน้า 1481 วันที่ 15 เมษายน 2512

13.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน 2513 ใช้ในท้องที่รวม 83 ตำบล (ไม่มีไฟล์)

14.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2513 ใช้ในท้องที่รวม 35 ตำบล (ไม่มีไฟล์)

15.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนที่ 55 หน้า 1598 วันที่ 25 พฤษภาคม 2514

16,17.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 72 หน้า 1196 ,1198 วันที่ 9 พฤษภาคม 2515

18.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 120 หน้า 8 วันที่ 25 กันยายน 2516

19.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 133 หน้า 3401 วันที่ 16 ตุลาคม 2516

20.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 129 หน้า 3047 วันที่ 30 กรกฎาคม 2517

21.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 133 หน้า 3107 วันที่ 6 สิงหาคม 2517

22.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 133 หน้า 3108 วันที่ 6 สิงหาคม 2517

23,24.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 119 หน้า 1574 ,1575 วันที่ 24 มิถุนายน 2518

25.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 97 หน้า 14 วันที่ 29 กรกฎาคม 2519

26.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 106 หน้า 18 วันที่ 27 สิงหาคม 2519

27.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 70 หน้า 589 วันที่ 2 สิงหาคม 2520

***** แก้ไข วันที่ 30 กันยายน 2561 *****

1. ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 31 หน้า 337 ลงวันที่ 12 เมษายน 2520
หรือไปที่นี่

2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 40 ฉบับพิเศษ หน้า 5 วันที่ 5 เมษายน 2521

3. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2478 
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1591 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2478

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ครับ
หน้า 1หน้า 2

จากข้อคำถามของคุณปูเป้ ทำให้ผมต้องไปค้นหารายละเอียดพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับแก้ไขต่าง ๆ (ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552)แม้จะทราบว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอนที่ เมื่อใดแล้ว แต่หาในเวบไซด์ราชกิจจานุเบกษาไม่เจอครับ มาเจอสารสนเทศเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ปรับปรุง หลอมรวม พ.ร.บ.ฉบับต่าง ๆ ที่แก้ไขไว้ในฉบับเดียวกัน ทำให้สะดวกต่อการอ้างอิง เพราะมีหมายเหตุด้านล่างของแต่ละหน้าให้ดูว่าถูกยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง โดย พ.ร.บ.ฉบับใด หน่วยงานที่เผยแพร่สารสนเทศนี้คือ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครับ นำเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 128 ก หน้า 11 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือไป link ต่อไป http://www.erc.or.th/ERCWeb/Front/webpagelaw/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%202540.pdf

สำเนาหนังสือ สปช. ที่ ศธ 1404 / 37827 ลงวันที่ 1 ธค. 2535

เรื่อง หารือเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

********* เพิ่มเติม ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

ผมได้ขอความอนุเคราะห์จาก "กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา" เพื่อสอบถามหาไฟล์ราชกิจจานุเบกษา ปี 2513 ที่ยังหาไม่ได้ 2 ฉบับ จากเวบกระดานถาม-ตอบ ของราชกิจจานุเบกษา ได้รับคำแนะนำ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ให้เข้าไปค้นหาราชกิจจานุเบกษาจากเวบ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm และพิมพ์คำว่า "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ" เว้นวรรคแล้วพิมพ์ "บังคับ" (ขณะพิมพ์ไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูดนะครับ) ซึ่งเป็น key word ของเรื่องที่ผมต้องการหา ทำให้ผมเจอไฟล์ราชกิจจาฯ เพิ่มอีก 2 ฉบับ คือ

1.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 17 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506

แก้ไขคำผิดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 29 มกราคม 2506

2. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 70 วันที่ 2 สิงหาคม 2520

ขยายการศึกษาภาคบังคับ รวม 729 ตำบล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 เป็นต้นไป (มีอยู่แล้วด้านบน)

********** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

คำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ "วุฒิการศึกษาภาคบังคับ" ที่ศาลพิพากษาให้ผู้ขาดคุณสมบัติ

ถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณวิทย์ แซ่ลิ่ม ที่กรุณาส่งข้อมูลมาให้และประสงค์จะให้เผยแพร่ต่อไป

ไฟล์ที่ 1ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3

*********** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557

คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 222 / 2557
วันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็นไฟล์ *.pdf จำนวน 12 หน้า
กรณีวุฒิการศึกษาภาคบังคับกับการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
โดยสรุป บุคคลเป้าหมายในคำพิพากษา ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
ทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณรัศมี ดิษฐเนตร ที่นำออกมาเผยแพร่และให้ผมได้นำมาใช้ต่อ
ในเวบบล๊อกนี้

ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2ไฟล์ที่ 3

***** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

คุณรัศมี ดิษฐเนตร แจ้งเพิ่มเติมวันนี้ว่า คู่กรณีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันตามที่ศาลปกครองขอนแก่นกำหนด คดีจึงถึงที่สุดแล้ว

******* ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559
ผมได้รับหนังสือตอบจาก สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0508 (กรจ.) / 3996 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ยืนยันข้อมูลว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 13 และ 14 ไม่ได้นำลง
ในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด

******** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 21 เมษายน 2559
ภาพ "แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช." ลงวันที่ 21มีนาคม 2559 ฉบับนี้ ผมได้รับอนุญาตจากคุณรัศมี ดิษฐเนตร ให้ใช้เผยแพร่ได้ สรุป ป.ป.ช. มีมติให้ส่งเรื่องกล่าวหา นายสุกิจ เจริญรัตนกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง กับพวก (คุณรัศมี แจ้งว่า 2 อธิบดี 3 ผวจ. และ 1 นายอำเภอ) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา 89 / 2 ประกอบมาตรา 89 / 4 แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

******** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
คำพิพากษา (อุทธรณ์) ศาลปกครองสูงสุด 27 ธันวาคม 2559
พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
(ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 31 ธค 2556) 
เป็นยกฟ้อง  หรือไปที่เวบไซด์เพื่อ download ไฟล์ https://multi.dopa.go.th/svhad...  
ขอขอบคุณ คุณวิทย์ แซ่ลิ่ม ที่กรุณาประสานงานส่งข้อมูลให้ครับ

******** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
มาตรา 12 (11) เฉพาะเกี่ยวกับ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ขัดหรือแยังต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง

..ไม่ระบุฐานความผิด
และไม่กำหนดระยะเวลาของการลงโทษ
ทำให้ผู้กระทำผิด..ถูกจำกัดสิทธิ
ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตลอดชีวิต

คำวินิจฉัยนี้ลงในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 137 ตอนที่ 77 ก เมื่อวันที่ 25 กย. 2563


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go...

หรือคลิกข้อมูลในช่วงแจงรายละเอียด
เล่ม....เมื่อวันที่.... วรรคก่อนนี้

หมายเลขบันทึก: 329844เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2010 16:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ตุลาคม 2020 10:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (281)
 • ได้ความรู้ใหม่ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
สุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลที่ได้

เป็นข้อมูลที่ใกล้ตัวของคนเป็นครูนะคะ

อย่างครูต้อยนี่ลูกศิษย์พากันสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอบต.กันเป็นแถว

เวลาให้เรียนต่อก็มักมีปัญหามากมายบ้างเกิดจากความพร้อมทางบ้าน

บ้างก็เกิดจากตัวเองยังไม่พร้อม

พอนานวันก็ไม่อยากเรียน ดีนะคะ ที่ยังมีกศน.ให้ต่อยอดไปจนถึงปริญญาได้

ขอบคุณค่ะ

แล้วจะหาโอกาสcoppy ไปฝากลูกศิษย์

แจ้งทุกท่านที่เยี่ยมชมข้อมูลนี้ กรุณาเข้าไปเก็บไฟล์ pkmoe.xls (บัญชีรายชื่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ.2505 - 2519) อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากตรวจสอบเจอข้อผิดพลาดของข้อมูลที่นำเสนอบางรายการ หลังจากที่ครูต้อยได้ mail สอบถาม และผมได้สั่งพิมพ์ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิษณุโลกทั้งฉบับ ทำให้เจอข้อมูลใหม่ตามที่แก้ไขครับ

หัวใจสำคัญของการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดูว่า "บุคคลจบการศึกษาชั้นใด  ปี พ.ศ.ใด และท้องที่นั้นถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษาให้จบการศึกษาชั้นใดด้วย" ครับ 

หากไม่ถูกกำหนดไว้  ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นบุคคลนั้นที่จบ ป.4 ถือได้ว่าจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละอำเภอ จังหวัด แต่งตั้งไว้ครับ

ขอขอบพระคุณในการค้นคว้าความรู้นี้เป็นอย่างสูง เพราะผมต้องรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน แต่มักมีปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติด้านการศึกษาภาคบังคับ พอดีมาพบบทความของท่าน จึงสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ

ยินดีครับที่เข้ามาใช้ประโยชน์

ขอแนะนำสำหรับปลัดอำเภอที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ ไฟล์ราชกิจจานุเบกษาที่ผมวางไว้ จะเกี่ยวข้องเฉพาะ จ.พิษณุโลก เท่านั้น  หากต้องการค้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ที่ระบุไว้ใน  http://gotoknow.org/file/kaninu/pkmoe.xls   ต้องเปิดเวบไซด์ของ ราชกิจจานุเบกษา ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm  และพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ในช่องกรอกข้อมูลด้านซ้ายมือ เสร็จเรียบร้อยจึงกดปุ่ม "เริ่มการค้นหา"  หลังจากนั้นหากมีไฟล์ราชกิจจานุเบกษาที่ต้องการออกมาให้เห็น  แนะนำให้ save ไว้ในเครื่องคอมฯ ของท่าน  และค่อยสั่งพิมพ์ทั้งหมดในภายหลังครับ 

การค้นหาข้อมูลเก่า ๆ เช่นที่ผู้เกี่ยวข้องของราชกิจจานุเบกษาทำไว้นี้  น่ายกย่อง ชมเชยนะครับ  เพราะหากเป็นกระดาษ  สิ่งพิมพ์ธรรมดา  กว่าจะค้นได้  หรือโอกาสนำมาใช้อีก  แทบจะเป็นไปไม่ได้  หรือมีโอกาสน้อยมาก

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหลาย ๆ ท่านที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้  ผมได้ไปค้นและนำไฟล์ *pdf ตามหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ในวันนี้ครับ (21 กุมภาพันธ์ 2553)  และข้อมูลเดิมที่เกี่ยวข้องกับ จ.พิษณุโลก  ผมได้ระบุหน้าที่...ของแต่ละฉบับไว้เพิ่มเติมด้วย

และเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  ขออนุญาตผู้เกี่ยวข้องกับราชกิจจานุเบกษามา ณ ที่นี้ด้วยครับ  ที่จะนำไฟล์มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับ

 

ตำบล อำเภอ ที่นอกเหนือจากประกาศเขยิบเกณฑ์ฯ แล้ว จบชั้น ป.4 ถือว่าจบภาคบังคับใช่ไหมคะ

ประเด็นที่คุณปรารถนาสอบถาม  และประสานทาง mail   หากบุคคลเป้าหมายของการสอบถาม เรียนจบ ป.4 จาก ต.อื่น ของ อ.นครไทย  ที่มิใช่ ต.นครไทย ในปีการศึกษา 2512  บุคคลนี้ถือได้ว่า จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

แต่ข้อเท็จจริง บุคคลเป้าหมายหากจบ ป.4 ในปีการศึกษา 2512 ที่ ต.นครไทย อ.นครไทย  จะถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 29 มกราคม 2506 ว่า ผู้จบการศึกษาจาก ร.ร.ทั้งตำบลนครไทย อ.นครไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 ต้องจบ ป.7 จึงจะถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

อย่างไรก็ตาม  ต้องฟังการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ที่ อ.นครไทย แต่งตั้งครับ  ว่าจะตัดสินอย่างไร ??

 

ผมจบป.4ปี2524 เข้าเรียนเมื่อปี2519 จากโรงเรียนบ้านบางต้นจิก ตำบลบางแตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ผมจบป.4ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในโรงเรียนแล้ว ผมอยากทราบว่าผมจบการศึกษาภาคบังคับหรือป่าวครับ รบกวนด้วยครับ

ตอบคุณสุรพงษ์

กรณีที่ถามคุณสุรพงษ์ จบการศึกษา ป.4 ที่ระบุว่าเป็นชั้นสูงสุดของ ร.ร.บ้านบางต้นจิก แต่บปี พ.ศ. 2524  หากใช้ข้อมูลเท่านี้ ข้อวินิจฉัยเบื้องต้นของผมเห็นว่า คุณสุรพงษ์ ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ 

เพราะช่วงปี พ.ศ.ที่จบ เป็นระยะเวลาในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2520 ระบุว่าการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6 

แต่หากย้อนเวลาและเปลี่ยนแปลงได้  คุณสุรพงษ์จบการศึกษา ป.4 ที่ ร.ร.แห่งนี้ช่วงปี 2519  นั้นเป็นเรื่องที่อาจตรวจสอบได้ว่า ร.ร.แห่งนี้ถูกกำหนดในราชกิจานุเบกษาให้เป็น ป.7 หรือไม่กำหนด  ถ้าไม่กำหนดจะถือว่าคุณสุรพงษ์จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

** ความเห็นนี้เป็นไปตามตัวอักษรที่คุณสุรพงษ์แจ้ง  ข้อตัดสินชี้ขาดจริง ๆ ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ของ อ.บ้านสร้าง วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ครับ

- วันนี้ (22 เม.ย. 2553) ผมแก้ไขไฟล์ข้อมูลหัวข้อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฯ เนื่องจากได้พิมพ์ข้อมูลส่วนที่เหลือ ที่ไม่ใช่ข้อมูลของ จ.พิษณุโลก เพิ่มเติม ทำให้พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหมายเลขหน้าของราชกิจจานุเบกษา ลำดับที่ 6 จากหน้า 202 เป็นหน้า 208 ครับ

** ขอความร่วมมือจากท่านที่ประสงค์จะสอบถามความเห็นเบื้องต้น  ไม่ว่าจะที่ blog แห่งนี้ หรือส่งเป็น e mail กรุณาแจ้งข้อมูลที่สำคัญของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านต่อไปนี้ไปให้ด้วยครับ

1. วัน เดือน ปี ที่จบ ป.4 (ดูจากรายละเอียดในใบสุทธิ)
2. ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่จบ

เพื่อจะได้ตรวจสอบเบื้องต้น และแจ้งผลให้ทราบต่อไปครับ  และขอยืนยันข้อมูลที่เคยแจ้งว่า "อำนาจการวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน  อยู่ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ของอำเภอ จังหวัด นั้น ๆ ที่แต่งตั้งไว้ครับ"

ขอบคุณมากคะสำหรับขอมูลมีประโยชมากสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)

ขอแลกเปลี่ยนความเห็น  หากท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ครับ

มีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 2 คน  คนแรกเรียนจบ ป. 4 เมื่อ พ.ศ.2524  (แจ้งว่าเข้าเรียน พ.ศ.2519)  คนที่สองจบ ป.7 เมื่อ พ.ศ.2511 

ท่านจะวินิจฉัยให้ผู้สมัครฯ รายใดมีคุณสมบัติครบเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ครับ

ปลัดอำเภอขี้สงสัย

ขอสอบถามเกี่ยวกับการจบการศึกษาภาคบังคับ คือ มีผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง ได้นำใบสุทธิที่ระบุว่าสอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาเหตุที่ออก "อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ" เข้าเรียนเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2504 ออกจากโรงเรียนเมื่อ 30 เม.ย.2510 อย่างนี้ถือว่าไม่จบการศึกษาภาคบังคับใช่หรือไม่ เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับช่วงที่เรียนและที่จบ กำหนดให้ต้องจบการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเขยิบเกณฑ์ความรู้ให้จบ ป.7 (ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้จบ ป.7)

เรียน ปลัดอำเภอขี้สงสัย  ครับ

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้า  เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนครับ หวังว่าคงไม่ช้าเกินไป 

กรณีที่ถาม ผู้สมัครผู้ใหญ่ที่นำใบสุทธิมาแสดง ระบุว่า จบ ป.3 เหตุที่ออก "อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ" นั้น  จากข้อมูลที่ให้มาเข้าเรียน 2504 ถูกจำหน่ายออกจากโรงเรียน 30 เมย. 2510  นับ ๆ ดูแล้วเกือบ ๆ 6 ปี  แสดงว่าผู้สมัครท่านนี้มีปัญหาบางประการที่ทำให้เรียนไม่จบแม้กระทั่ง ป. 4 (ซึ่งหากจบต้องเข้าสู่เกณฑ์การพิจารณาว่า ถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษาให้เป็น ป.7 หรือไม่)  ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำการศึกษาภาคบังคับ 

ฟันธงได้ครับว่า ผู้สมัครท่านนี้ไม่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

สอบถามเกี่ยวกับบุคคลสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ ตามราชกิจจานุเบกษา ผู้ที่จบชั้น ป.4 เดือนมีนาคม 2521 ในประกาศกำหนดให้ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ต้องจบชั้นป. 7 แต่ตามประกาศไม่มีรายชื่อโรงเรียนที่จบมาถือว่าเค้าจบการศึกษาภาคบังคับไหม

เรียน คุณบุญทิวา

ผมตรวจสอบให้เบื้องต้นแล้ว

1.ร.ร.มณีราษฎร์คณาลัย เป็น ร.ร.ใน ต.ห้วยแถลง เพียงโรงเรียนเดียว ที่ถูกราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 90 ตอนที่ 120 หน้า 8 ลงวันที่ 25 กันยายน 2516 กำหนดให้จบ ป.7 ไม่มีรายชื่อของโรงเรียนอื่นของตำบลนี้ครับ

2.ประกาศที่คุณบุญทิวาอ่านพบ กำหนดว่า ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ต้องจบ ป.7 แต่ไม่มีรายชื่อโรงเรียนนั้น  ถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาด  ทั้งตำบลจะถูกกำหนดให้เป็น ป.7 (เนื่องจากมีบางช่วงไม่มีชื่อรายโรงเรียน แต่กำหนดไว้ทั้งตำบล)  ข้อนี้ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของราชกิจจานุเบกษาที่ค้นเจออีกครั้งนะครับว่าเป็นตามที่บอกหรือไม่

3.ประเด็นที่ถาม บุคคลนี้จบ ป.4 ในเดือนมีนาคม 2521  ต้องใช้หลักการพิจารณาตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 (2) ลงวันที่ 7 มกราคม 2536  ที่กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 ก็กำหนดไว้เช่นกันว่าการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6  ดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

สุดท้ายนี้ต้องดูว่าคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ของอำเภอที่ไปสมัครจะตัดสินว่าอย่างไร

เรียนถามท่านอาจารย์ ของผมมีประเด็นปัญหาคือผู้สมัครเกิดปี 2509 เข้าโรงเรียนปี 2516 ออกจากโรงเรียนปี 2525 เหตุที่ออกเนื่องจากอายุเกินภาคบังคับ ซึ่งขณะนั้นสอบไล่ได้เพียงประถมศึกษาปีที่ 5 เลยทำให้สงสัยว่าโรงเรียนดังกล่าวสอนถึงชั้นใดกันแน่ ระหว่าง ป.6 กับ ป.7

1. ผู้สมัครไม่สามารถนำใบสุทธิ (ป.4) มาแสดงได้ มีเพียงสำเนาทะเบียนนักเรียนซึ่งรับรองโดย ผอ...มาแสดงว่าจบเพียงชั้น ป.5 และต้องออกเพราะอายุเกินภาคบังคับ

2. ผู้สมัครและกองเชียร์พยายามบอกว่า ก็จบ ป.4 แล้วไง นั่นคือภาคบังคับ ส่วน ป.5 ขึ้นไปเป็นภาคสมัครใจ...เลยเกิดความสงสัย

3. ผมพยายามค้นในราชกิจจา ไม่พบชื่อโรงเรียน หรือตำบลที่ขยายการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ) เลยทำให้สงสัยว่า

3.1 ผู้สมัครสอบไล่ได้ประโยคประถม (ป.4) ปี 2478 - 2505 หรือ

3.2 ประโยคประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) ปี 2505 - 2521 (** เพราะเข้าเรียนช่วง พ.ศ. นี้ พอดี) หรือ

3.3 อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจบประโยคประถมปลาย (ป.7) ปี 2505-2521 (***เพราะเข้าเรียนช่วงนี้เหมือนกัน )บางพื้นที่ บางโรงเรียน หรือ

3.4 ต้องสอบไล่ได้ชั้นประถมปีที่ 6 (ปี 2521 - 2541 ) เพราะออกจากโรงเรียนปี 2525 (เพียงแค่ ป.5)

จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

รบกวนท่านวินิจฉัยให้ด้วยครับ เพราะจะประชุมตรวจสอบคุณสมบัติ 7 มิ.ย.นี้แล้ว ขอบคุณครับ

เรียน ปลัดเบิ้ม ครับ

หลักที่ผมใช้พิจารณาว่า ผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ จะใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือ มท 0309 / ว 27 ลว. 7 มกราคม 2536 ที่ให้ถือหลักว่า "การจบการศึกษาภาคบังคับ พิจารณาว่าผู้ใดจบการศึกษาปีใด ชั้นใด แล้วต้องพิจารณาด้วยว่าท้องที่ใดกำหนดให้จบการศึกษาชั้นใดด้วย

กรณีที่ถาม ผู้สมัครรายนี้ออกจาก ร.ร. แค่ ป.5 ในปี 2525 (เข้าเรียนตั้งแต่ 2516) ด้วยเหตุอายุเกินการศึกษาภาคบังคับ ต้องใช้หลักการพิจารณาตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27  ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 (2) ที่กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 ก็กำหนดไว้เช่นกันว่าการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6  ดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ   การศึกษาไม่ใช่ประกันภัยหรือประกันชีวิตที่มีภาคสมัครใจให้ประชาชนเลือกได้ ครับ  (ก่อนประชุมตรวจสอบ ฯ อยากให้ปลัดเบิ้ม นำข้อมูลนี้ไปปรึกษากับ ป.อาวุโส และปลัดอำเภอท่านอื่น ๆ อีกทางหนึ่งด้วยครับ)

สำหรับหลักพิจารณากว้าง ๆ ที่ควรจะยึดไว้เป็นแนวทาง ให้ใช้แนวทางตามวรรคแรกที่เน้นย้ำให้พิจารณาว่า ผู้นั้นจบชั้นใด ปีใด ดังนี้

1.ช่วงแรก  ก่อน พ.ศ.2505  จบเพียง ป.4  ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

2.ช่วงที่สอง  ระหว่าง พ.ศ.2505 - 2520 โดยประมาณ  ต้องดูเพิ่มเติมว่าผู้นั้นจบการศึกษาในท้องที่ขยายการศึกษาภาคบังคับตามประกาศราชกิจานุเบกษาหรือไม่ ถ้าใช่ต้องจบ ป.7 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ  หากจบจากภูมิลำเนานอกเหนือจากนี้ จบ ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ (เผอิญราชกิจจา ฯ ที่ค้นไว้เป็นหลักฐาน มีแค่ พ.ศ.2506 - 2519)

3.ช่วงที่สาม หลังปี พ.ศ.2521 (ตามนัยหนังสือ มท 0309 / ว 27 (2)) - 31 ธันวาคม 2545  การศึกษาภาคบังคับคือ ป.6

4.ช่วงที่สี่ หลังวันที่ 1 มกราคม 2546 การศึกษาภาคบังคับคือ ม.3

อยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  download ไฟล์  http://gotoknow.org/file/kaninu/pkmoe.xls นี้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนแรก  และจัดการ download ไฟล์ราชกิจจานุเบกษาต่าง ๆ 21 รายการไว้ด้วย  เพื่อพิมพ์ไว้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ตรวจสอบกรณีต่าง ๆ ต่อไปครับ

ขอบคุณครับท่าน ผมเรียนถามท่านต่ออีกนิดนะครับว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 มีผลบังคับไปยังผู้ที่เข้าเรียนก่อนหน้านั้นด้วยหรือเปล่าครับ เช่น ผู้นั้นเข้าเรียนปี 2516 ขณะนั้นภาคบังคับคือ ป.4 แต่เรียนตกมั่ง ซ้ำชั้นมั่ง ปี 2520 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.3 พอดี ซึ่งแผนฯ ปี 2520 ประกาศใช้แล้ว ฉะนั้นบุคคลผู้นั้นต้องเรียนต่อเนื่องให้จบ ป.6 เลยใช่ไหมครับ หรือว่าบังคับเฉพาะผู้ที่เริ่มเข้าเรียน ป.1 ใหม่ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นไปครับ จึงจะเป็นภาคบังคับ ป.6 ขอบคุณครับ

เรียน ปลัดเบิ้ม ครับ

   เท่าที่สังเกตทั้งราชกิจจานุเบกษา กฎหมาย พระราชบัญญัติต่าง ๆ จะระบุว่า ทั้งนี้ตั้งแต่..... เป็นต้นไป  นั่นหมายรวมว่า  การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระของกฎหมายฉบับนั้น  ย่อมถูกบังคับไปตามเงื่อนเวลาที่ระบุ 

  เหตุปัจจัยแทรกซ้อน เฉพาะบุคคลดั่งเช่นผู้สมัครรายดังกล่าว เมื่อไม่สามารถจบในเวลาที่กฎหมายเดิมใช้บังคับ  ปล่อยให้เวลาเลยไปคล่อมกฎหมายฉบับใหม่ การพิจารณาเงื่อนไขจบการศึกษาภาคบังคับ  จึงต้องใช้ตามกฎหมายฉบับใหม่ครับ  และยิ่งพิจารณาง่ายขึ้นเมื่อใช้ความในหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27  ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 (2)  มาพิจารณา ครับ

อยากให้ฟันธงให้ว่า คนที่เกิด 2510 เข้ารร.ปีการศึกษา2517 จบป.4ปีการศึกษา2521 เรียนที่จ.นครราชสีมา จบการศึกษาภาคบังคับมั๊ย เพราะถ้าดูจากแผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 [บังคับใช้ 31 มีนา 2520 ก็จะไม่จบภาคบังคับ] แต่ในท้ายประกาศราชกิจจา มีคำว่า"เว้นแต่" ข้อความในวรรค3 และแผนผังการศึกษา ที่มีแนบท้ายราชกิจจา ไม่เข้าใจว่าจะตีความตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 หรือมีข้อยกเว้นประการใด

ขอโทษค่ะพิมพ์ผิด เข้ารร.ปีการศึกษา 2517 จบป.4ปีการศึกษา 2520[เพราะไปจบป.4ต้นปี21] และขอหลักฐานอ้างอิงชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ

เรียน คุณปูเป้

  กรณีที่ถาม  ข้อมูลการจบของผู้สมัครรายนี้อยากให้แจ้งเพิ่มเติมว่ามีรายละเอียดในใบสุทธิ ในหัวข้อต่อไปนี้ จบจากโรงเรียน ตำบล อำเภอ ชั้น ด้วยสาเหตุอย่างไรและวัน เดือน ปีที่ออก ครับ

  หากดูจากข้อมูลที่บอก ณ ตอนนี้  ผู้สมัครจบ ป.4 ปีการศึกษา 2520 ( แต่ วัน เดือน ปี จบ น่าจะเป็นช่วงมีนาคม 2521 นั้น) ต้องใช้หลักการพิจารณาตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 (2) ลงวันที่ 7 มกราคม 2536  ที่กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 ก็กำหนดไว้เช่นกันว่าการศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6  ดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

** ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ของ อ.xxx  จ.นครราชสีมา

ปูเป้ค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมคือ เรียนที่รร.หนองสาย ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ตามเอกสารที่ทางรร.ออกให้ วันเข้าเรียน 1พฤษภา 2517 วันจำหน่าย 28 พฤษภา 2522(ขณะนั้นเรียนป.6เทอมแรก) สาเหตุ ย้ายถิ่นฐานตามบิดา และอยากสอบถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องการพิจารณา เกี่ยวกับข้อความท้ายประกาศพระบรมราชโองการแผนการศึกษา2520 ว่า "เว้นแต่ ข้อความในหมวด 3เฉพาะที่เกี่ยวกับระบบการศึกษา ตามแผนภูมิการศึกษาที่แนบท้ายราชโองการนี้ ให้ใช้บังคับปีการศึกษา 2521 เป็นต้นไป" จะมีผลในการพิจารณาบุคคลนี้หรือไม่ จะฟันธงได้มั๊ย (ขอหลักฐาน เอกสาร อ้างอิงชัดเจน ด้วยค่ะ)

เรียน คุณปูเป้

ประเด็นที่แจ้งเพิ่มเติม ชื่อ ร.ร. , ตำบล , อำเภอ ,จังหวัด และวันจำหน่าย จบ ป.4 สาเหตุ "ย้ายถิ่นฐานตามบิดา" เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2522 ของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านนั้น  การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรายนี้เมื่อใช้ความตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 (2) ลงวันที่ 7 มกราคม 2536  ที่กำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6  ดังนั้นบุคคลนี้จึงยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

** การตัดสินขอให้ใช้ข้อยุติของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ของ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นหลักครับ

สำหรับประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 31 หน้า 337 ลงวันที่ 12 เมษายน 2520 เชิญที่นี่ครับ
http://gotoknow.org/file/kaninu/pk_plan2520.pdf

ปูเป้ค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติม คือ ผู้สมัครรายนี้สมัครผู้ใหญ่บ้าน มีผู้สมัครทั้งหมด 2คน จึงเป็นประเด็นร้อนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติวุฒิการศึกษาภาคบังบคับ เป็นช่วงคาบเก๊่ยวระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 2503 และ 2520 ทางคณะกรรมการอ.เขาฉกรรจ์จ.สระแก้วนำโดยท่านป.อาวุโส และปลัด2ท่าน ร่วมพิจารณากับผอ.รร.ในพื้นที่หลายท่าน ผอ.ทุกท่านก็พิจารณาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ2520 ประกอบกับหลักฐานการศึกษาที่รร.ออกให้ คือบุคคลนี้เริ่มเรียนป.1ปีการศึกษา 2517 จนถึงป.6 ปีการศึกษา 2522 วันจำหน่ายออกจากรร. 28พฤษภา 2522 คือเรียนถึงป.6แต่ไม่จบเพราะย้ายถิ่นฐาน จึงไปขอให้ทางรร.ออกเอกสารรับรองป.4นำมาสมัคร คณะกรรมการทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ตีความตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 คือบุคคลนี้ขึ้นชั้นป.4หลังจากวันที่แผนประกาศ 31 มีนา 2520 ไม่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ แต่พอมาถึงวันที่ลงมติทางอำเภอก็ได้เชิญนิติกรจากเขตการศึกษาสระแก้วมาร่วมให้ความคิดเห็นและช่วยตีความ ทางนิติกรก็ตีความไม่เหมือนกับทางกรรมการอำเภอ คือ ตีความเน้นไปที่ท้ายประกาศที่ว่า เว้นแต่ ข้อความในหมวด3 เฉพาะที่เกี่ยวกับระบบการศึกษา ...ฯลฯ ให้ใช้บังคับต้งแต่ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นไป นิติกรสรุปว่า ภาคบังคับป.6ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 ดังนั้นบุคคลนี้จบเพียงป.4ก็ถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับ หมายเหตุ; ทางอำเภอจึงได้เลื่อนเวลาพิจารณาคุณสมบัติไปอีกเพราะยังหาข้อสรุปไม่ได้

คุณปูเป้ ครับ

กรณีนี้ในทัศนะของผม หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงบุคคลเป้าหมายเรียนคาบเกี่ยวหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ นั้นคือ เข้าเรียน ป.1 เมื่อ ปีการศึกษา 2517  ใน ร.ร.หนองสาย และเรียนที่เดิมเรื่อยมาจนตัวเองอยู่ ป.6 ในปีการศึกษา 2522 (ข้อเท็จจริงหลังสุดนี้  ทำให้ตัดสินได้ว่า ร.ร.หนองสาย มีความพร้อมและปรับระบบการเรียนตามหลักสูตรใหม่แล้ว ทำให้การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนคือ ป.6แต่มีเหตุให้ตัวเองต้องเรียน ป.6 ไม่จบ  เพราะ "ย้ายถิ่นฐานตามบิดา"  ในวันที่ 28 พค. 2522

ไม่ว่าจะพิจารณาอย่างไร  ผมเห็นว่าบุคคลนี้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ  เพราะแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520  ประกอบกับมีประกาศให้ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 31 หน้า 337 ลงวันที่ 12 เมษายน 2520  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2520  

และข้อมูลใหม่ที่ผมนำมาวางไว้เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา คือ พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521  ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 40 ฉบับพิเศษ หน้า 5  วันที่ 5 เมษายน 2521  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2521 (มาตรา 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ฯ ) ซึ่งสามารถดูได้ที่นี่ http://gotoknow.org/file/kaninu/prb_pratom2521.pdf  ต่างกำหนดว่าการศึกษาภาคบังคับ ณ เวลานั้น คือ ป.6  

อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ที่กรมการปกครองให้แต่ละจังหวัดถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ ที่ มท 0309 / ว 27  ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ข้อ (2)  ซึ่งกำหนดว่าผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2521 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.6  ความเห็นอื่นใดของหน่วยงานอื่นที่แสดงไว้  ไม่น่าจะนำมาใช้ประกอบการวินิจฉัยเรื่องนี้ได้ ครับ 

การตัดสินชี้ขาดเรื่องนี้ ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ  ของ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ดำเนินการต่อไป ครับ

ขอรายละเอียด หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 วันที่7 มกรา 2536

คุณปูเป้ ครับ

  นำหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ซึ่งมีจำนวน 2 หน้า  มาวางไว้แล้วครับ  สนใจเชิญที่ link ในบล๊อกข้างต้น  หรือที่นี่ได้เลย

หน้า 1 http://gotoknow.org/file/kaninu/mt0309.pdf
หน้า 2 http://gotoknow.org/file/kaninu/mt03092.pdf

  หากดำเนินการแล้วได้ผลประการใด  ขอทราบผลที่นี่ด้วยครับ  เพื่อเป็น KM สำหรับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป

ขอรายละเอียดพระราชบัญญัติประถมศึกษา ฉบับที่ 4 ค่ะ

ทางอำเภอสรุปไม่ได้ วันนี้ทางอำเภอให้เจ้าหน้าที่ขับรถไปเขตการศึกษาเขต 2 นครราชสีมากับกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของหมู่บ้าน2คนนำเอกสารและข้อมูลไปให้เขตตีความ วินิจฉัยหาข้อสรุป ข้อสรุปจากเขตถือเป็นตัวชี้ขาด คณะกรรมการเดินทางกลับมาถึงอำเภอ19.00น.ก็รายงานว่า ทางเขตก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นเวลานานก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ (ทีแรกวินิจฉัยแล้วจะออกเอกสารให้ เป็นภาคบังคับป.6แต่เปลี่ยนใจ) ทางเขตขอเวลาทางอำเภอเขาฉกรรจ์อีก3วัน

คุณปูเป้ ครับ

ครั้งนี้จนใจจริง ๆ พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2509 ที่ขอดูรายละเอียด และ พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2523  ผมค้นหาจากเวบไซด์ราชกิจจานุเบกษา ณ เวลา 21.10 - 21.30 น.(7 มิถุนายน 2553)  ยังหาไม่พบครับมีรายงานบอกว่า "ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

แต่เจอ link นี้ สำหรับ  พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2523 http://www.baanjomyut.com/library/law/105.html  รายละเอียดของ พ.ร.บ.ประถมศึกษาที่ต้องการ  ผมคิดว่าควรติดต่อนิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2  หรือที่ใกล้เคียง  น่าจะหาข้อมูลเป็นเอกสารได้ครับ 

สวัสดีครับ พอดีผมก็ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ พอดีได้เข้ามาเที่ยวในเวปนี้ จากที่อ่านดูในเคสล่าสุด ผมมีความเห็นเดียวกับคุณคณิณครับ เพราะต้องตีความตามตัวบทกฏหมายและหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน คือ พรบ., หนังสือสั่งการกรมการปกครอง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด,ประกาศแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นพระบรมราชโองการ ซึ่งบังคับใช้ตามเงื่อนไขเวลาที่ระบุชัดเจน ต้องยึดถือปฏิบัติตาม กรณีนี้ ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะตีความตามความรู้สึกไม่ได้ จะตีความตามการคาดเดาไม่ได้ sample space เพราะรายละเอียดทุกเอกสารประกอบชัดเจนมาก เคสนี้ในป.4รุ่นนั้นจะต้องเรียนจบป.6เท่านั้น ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ(ป.6รุ่นแรก) ถึงจะผ่านเกณท์การศึกษาภาคบังคับ ผมแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้ไปดูที่ประวัติทางรร. นักเรียนรุ่นนั้นน่าจะเรียนจบป.6ทั้งหมด แต่บุคคลนี้ไม่มีความพร้อมด้วยบางประการจึงไม่สามารถเรียนจบ ให้ไปดูที่ใบสุทธิป.6ของนร.รุ่นนั้น ในกรณีนี้เป็นกรณีที่สำคัญมากเพราะจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายหน่วยงาน เป็นกรณีตัวอย่าง (ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้ศาลปกครองท่านชี้ชัดเถอะครับ)

ดำรงค์

ได้ความรู้และมีประโยชน์ต่อสังคมจริงๆครับ

 

 

เรียนคุณ คณิณ ทางอำเภอได้สรุปแล้วว่า บุคคลนี้ไม่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลและเอกสาร เป็นประโยชน์มากค่ะ

คุณปูเป้ ครับ 

ขอบคุณมากที่กรุณาแจ้งผลการดำเนินการของ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ให้พวกเราทราบ ระหว่างรอคอยผล  ผมค่อนข้างกังวลนะครับว่าจะมีผลที่ทำให้เกิดความยากลำบากในภายหลังหาก มีความผิดพลาด ๆ เกิดขึ้น  เพราะการรับฟังความคิดเห็นจากแหล่งต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 หากพิจารณาคร่าว ๆ คณะ กก.ของที่นี่ได้ดำเนินการแล้วตามข้อ 40 ,41 ,42  และ ข้อ 20  ยังดีนะครับที่ไม่ต้องดำเนินการตามข้อ 43

ในฐานะที่เป็นคนนอกวงการ มท.  อยากให้คนใน มท.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  ช่วยนำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง  เพื่อจัดทำเป็นคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาวุฒิการศึกษาภาคบังคับ ในทุกกรณี  หรือเฉพาะกรณีที่มีปัญหาช่วง พ.ศ.2505 - 2520 โดยประมาณ  เพราะเท่าที่พูดคุยกัน ในความเป็นจริงหลาย ๆ อำเภอ หลายจังหวัด ยังคงวินิจฉัยเรื่องนี้ตามข้อจำกัดของเอกสารที่มีอยู่ ครับ

อยากสอบถามว่า วาระการดำรงตำแหน่งของสารวัตรกำนันและแพทย์ ใช้กฎหมายตัวไหนบังคับ ไม่ทราบว่าเหมือนกันกับผู้ใหญ่ผ้ช่วยกำนันมั้ยรับราชการได้แค่ 60ปี มีสารวัตรกำนันหลายคนในจ.สระแก้ว อายุเกิน60

ในกรณีนี้คือ กำนันที่มีอายุ4o-50ปี หลายท่าน ที่มีวาระดำรงตำแหน่ง 60ปี มีสารวัตรกำนันที่มีอายุเกิน 60 หลายท่าน ไม่ทราบว่าสารวัตรกำนันจะมีอายุราชการตามกำนันจนครบวาระหรือไม่ อยู่จนอายุ70-80ปี

คุณปูเป้ ครับ

   ผมนำข้อมูล พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับแก้ไขต่าง ๆ (ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552) โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  http://gotoknow.org/file/kaninu/prb_area2547.pdf มาวางไว้ให้แล้ว  เพื่อค้นหาคำตอบร่วมกันว่า สารวัตรกำนันถูกกำหนดอายุหรือไม่ 

  หาแล้วไม่เจอครับว่า สารวัตรกำนันถูกกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงอายุเท่าใด กำหนดไว้เฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครับว่า ตาม พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2535  ม.7 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่ง..จนกว่าจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และตาม พ.ร.บ. ฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ม.14 ระบุให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นตำแหน่งตามวาระหรือด้วยเหตุอื่น ...  ทั้งนี้ ตาม ม.44 ในตำบลหนึ่งให้มีสารวัตรสำหรับเป็นผู้ช่วย ...แล้วแต่กำนันจะขอร้องให้ผู้ใดเป็น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผวจ. และกำนันมีอำนาจเปลี่ยนสารวัตรได้ ครับ

  ท่านผู้รู้ท่านอื่นกรุณาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ

นายรัศมี ดิษฐเนตร

ขอเรียนถามท่านอาจารย์ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้าน มาตรา 12 (14) ดังนี้ครับ

- ผู้ใหญ่บ้านเกิด ปี 2509 จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา (น่าจะเป็น ป.6) เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย จบปี 2549 เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเมื่อ 29 มิ.ย. 2553 ที่ผ่านมา

- ถามว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ขอขอบคุณมากครับ

เรียน คุณรัศมี ครับ
   ข้อมูลที่ผมเขียนไว้ในบลีอกนี้ด้านบน ช่วงหนึ่งให้ไว้ว่า "พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546  การศึกษาภาคบังคับต้องจบ ม.3 "
  นั่นแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านคนที่คุณรัศมีกล่าวถึง ซึ่ง(น่าจะ) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก กศน.ในปี 2549 นั้น  เมื่อใช้ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาพิจารณา  ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ  เพราะกฎหมายฉบับนี้ระบุว่า การศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 4 หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน .... หรือสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า ต้องจบ ม.3 ครับ 

  ช่วยกลับไปตรวจสอบหลักฐานการจบการศึกษาชั้นสูงสุดของบุคคลนี้อีกครั้งครับ

อาจารย์คณินครับ ต่อจากความเห็นที่ 45 ของอาจารย์ วุฒินี้คือวุฒิสูงสุดของเขาในตอนนี้ที่ใช้สมัคร หรือถ้าเขาหาวุฒิม.3มาได้อีกในภายหลังด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ จะมีผลต่อสถานภาพการเป็นผู้ใหญ่บ้านไหมครับ และข้อมูลอีกอย่างในระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา (ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ช่องที่ให้กรอกถามว่าวุฒิเดิม เขากรอกว่าไม่มีวุฒิ ตรงนี้แปลว่าอย่างไรครับ

เรียน คุณรัศมี
 
   ณ วันนี้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติไปแล้ว เพราะผู้นี้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน... แต่หากมีผู้ประสงค์จะร้องคัดค้าน ฯ  ต้องให้ผู้นั้นประสานกับปลัดอำเภอ.... ของที่ว่าการอำเภอ... ที่ผู้นี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ครับ เพื่อแจ้งข้อมูลใหม่นี้ เพราะเขาไม่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับแก้ไขต่าง ๆ มาตรา 12 (14) 

  วุฒิที่ใช้สมัครของบุคคลนี้คือ วุฒิประถมศึกษา ของปี 2549  เหตุที่ในรายละเอียดของหลักฐานจบการศึกษาระบุวุฒิเดิมว่า ไม่มีวุฒิ  นั่นอาจอธิบายได้ว่า  เมื่ออายุครบเกณฑ์เข้าเรียน  ต้องมีปัญหาบางประการทำให้เขาเรียนในระบบโรงเรียนไม่สำเร็จ  ทำให้ไม่มีวุฒิใด ๆ และในที่สุดต้องมาพัฒนาตนเองด้วยการเรียนนอกระบบที่ กศน. ครับ

  และหากนับแต่วันนี้ไป บุคคลนี้สามารถเรียนได้วุฒิ ม.3  หรือสูงกว่า ย่อมไม่ส่งผลใด ๆ ต่อสถานะการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ปัจจุบันเขาขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 (14) ครับ

เรียนรบกวนถามอาจารย์อีกครับ วันรับสมัคร 15-17 มิ.ย. 53 หลังจากนั้นได้ยื่นเรื่องให้อำเภอทบทวนเกี่ยวคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกไปแล้ว เมื่อ 24 มิ.ย. 53 เป็นเอกสารลงรับถูกต้อง แต่อำเภอก้ไม่ฟังสั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งต่อ จะทำอย่างไรต่อดี

อาจารย์ครับ การร้องคัดค้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ข้อ 88 (ผู้ใดเห็นว่า...) คำว่าผู้ใดใครก็ได้ไม่ใช่หรืออาจารย์

เรียน คุณรัศมี

 จากข้อมูลที่แจ้งทั้งหมด คุณรัศมีได้ยื่นเรื่องทบทวนคุณสมบัติ..เมื่อวันที่ 24 มิย. 53 เป็นการดำเนินการตามข้อ 40 ที่กล่าวหาว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงนายอำเภอ น่าจะมีการดำเนินการตามข้อ 41 - 43 แล้ว  ครับ และนำไปสู่การเลือกผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 29 มิย. 53

 ตามข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551  ...ผู้ใดเห็นว่าการเลือก...  ผู้ใดหมายถึงทุกคน ครับ  หากประสงค์จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อควรทำเป็นหนังสือคัดค้านยื่นต่อนายอำเภอ และกล่าวอ้างถึงเรื่องที่ได้ยื่นเมื่อวันที่ 24 มิย. 53 ด้วย  ทั้งนี้ต้องยื่นภายใน 15 วัน หลังจากที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง ครับ

- ต่อจากความเห็นที่ 50 ของอาจารย์ จากลิงค์ผมแนบมาเป็นเอกสารขอให้อาจารย์ดู แล้วอาจารย์คิดเห็นอย่างไร ระหว่างกรม ปค. กับจังหวัดใครคิดถูกครับ

http://pokkrongnakhon.com/datacenter/doc_download/manual_qa.pdf

- พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2551 มาตรา 12 (14) ข้อความที่ว่า หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ ตรงนี้มีนัยอย่างไรครับ

จากคำถามที่ 51 โทษทีครับอาจารย์ลืมบอกไปว่าให้ดูเอกสารหน้าที่ 13 ครับ

เท่าที่ติดตามข้อมูลทั้งหมดแล้ว กรณีของคุณรัศมีเป็นไปได้ที่ผู้เกี่ยวข้องของอำเภอจะยึดถือแนวปฏิบัติตามข้อหารือ หน้า 13 แต่แนววินิจฉัยนี้แปลก ๆ นะครับ

หากผมเกิดในช่วงเวลาของข้อหารือ พ.ศ.2510 แต่เข้าเรียนแล้วไม่จบด้วยปัญหาต่าง ๆ ต่อมาจึงมีโอกาสมาเรียนและจบ ป.6 ปี 2550 ทำไมข้อหารือนี้จึงกลายเป็นประโยชน์กับผมว่า ผมจบการศึกษาภาคบังคับตามปีเกิด (ทั้ง ๆ ที่หากไต่ตรองให้รอบคอบแล้ว น่าจะใช้เกณฑ์ ป.4 หรือ ป.7 แล้วแต่โรงเรียนและปีที่จบ เพราะนับอายุเพิ่มไป 6- 8 ปี ถ้าเรียนต้องอยู่ในช่วง พ.ศ.2516 - 2518) ขัดแยังกับวิธีการพิจารณาตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ระบุให้พิจารณาจากปีที่จบ ครับ

ต้องวนกลับไปถามผู้รับผิดชอบทุกคนของอำเภอนี้ หรือของกรมการปกครอง ครับ

-ขอขอบคุณมากครับอาจารย์คณิน อุดมความสุข

แจ้ง คุณรัศมี ครับ

   พึ่งอ่านข้อหารือ เกี่ยวกับ "ผู้ใด"ตามข้อ 88  มีคำอธิบายแล้วในหน้า 25 ครับ

อาจารย์คณิน อุดมความสุข ขอถามอีกหน่อยเถอะครับ เมื่อเราพบว่าผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือก มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 มาตรา 12(14) เพื่อให้ความถูกต้องและความจริงปรากฎ และเรื่องนี้เป็นเรื่องลักษณะทางปกครองใช่ไหมครับ เราจะฟ้องศาลปกครองได้ไหมครับ และจะดำเนินการอย่างไรครับ

เรียน  คุณรัศมี ครับ

   ผมประสานเรื่องเหตุขาดคุณสมบัติ ฯ กับปลัดอำเภอบางท่านและเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง  แล้วครับ  ได้ความว่าเมื่อมีการตรวจพบข้อต้องห้ามของผู้สมัคร / เป็นผู้ใหญ่บ้าน ข้อใดข้อหนึ่งเมื่อใด  ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาที่จะแจ้งข้อต้องห้ามของบุคคลนั้นเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานต่อนายอำเภอ....นั้น  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการต่อไป 

ทั้งนี้หากต้องการฟ้องศาลปกครองจะต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินการปกติของหน่วยงานทางปกครองนั้น ๆ ก่อน  เมื่อได้รับคำตอบที่ไม่พึงพอใจหรือล่าช้าเกินสมควร  จึงเป็นเหตุให้ "ผู้มีส่วนได้เสียนำเรื่องให้ศาลปกครองช่วยพิจารณาต่อไปได้  ซึ่งต้องยอมรับก่อนว่า  กว่าที่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษา  ต้องผ่านกระบวนการไต่สวนที่ใช้เวลานานมากครับ   

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข ไม่ได้สนทนากับอาจารย์หลายวันรู้สึกคิดถึง เข้าเรื่องเลยน่ะครับอาจารย์ ผมได้ยื่นเรื่องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านไปแล้วเมื่อ 12 ก.ค. 53 ต่ออำเภอลงรับเรียบร้อย และแจ้งให้จังหวัดทราบมีรายละเอียดเช่นเดียวกันเมื่อ 16 ก.ค. 53 (ส่งไปรษณีลงทะเบียน) ดำเนินการตามที่อาจารย์แนะนำ ตอนนี้ก็รอดูว่าจังหวัดหรืออำเภอจะมีท่าทีอย่างไร หากมีความคืบหน้าอย่างไรก็คงนำเรียนอาจารย์ทราบและจะขอคำแนะอีกน่ะครับ

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข อำเภอตอบหนังสือมาแล้วครับ ผมขอแสดงความเห็นก่อนที่อาจารย์จะดูเนื้อหา ดังนี้ครับ

1. อำเภอพิจารณาสำคัญแต่วันเกิดผู้สมัคร แทนที่จะพิจารณาวันที่ผู้สมัครจบการศึกษาว่าจบในห้วง พรบ.การศึกษาภาคบังคับใดมีผลบังคับใช้ อย่างไร

2. การอ้าง พรบ.ลักษณะปกครองฯก็อ้างตัวเลขผิด จาก ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542 ที่ถูก ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551

ตามอ้างถึง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามคำสั่งอำเภอ... ที่ 158/2553 สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2553 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) ได้ประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ผลการพิจารณาปรากฏว่า (ตามส่งที่ส่งมาด้วย 2.) ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง 2 หมายเลข จึงได้ปิดประกาศกำหนดวันเลือกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป และท่านได้คัดค้านการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังกล่าวนั้น

อำเภอขอแจ้งผลและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านตามที่ท่านร้องคัดค้าน ดังนี้

1. ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 2 ได้ยื่นวุฒิการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันสมัคร ซึ่งท่านได้มีข้อสงสัยในคุณสมบัติของผู้สมัครหมายเลข 2 ว่าผ่านเกณฑ์การศึกษาหรือไม่นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่ท่านยกมาเป็นหลักฐานอ้างในการขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครหมายเลข 2 ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ในมาตรา 4 ระบุชัดเจนในคำจำกัดความ คำว่า “เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว ซึ่ง พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 บังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป จากคำจำกัดความแสดงว่า พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 บังคับเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป จะต้องจบการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 คือต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป แต่ผู้สมัครลงรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 2 เกิดปี พ.ศ. 2509 ซึ่ง พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ไม่มีผลบังคับย้อนหลังแต่อย่างใด

2. จากข้อ 1. ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (มาตรา 12 ข้อ (14) ) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 ถือได้ว่าผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 2 จบการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 2 จึงเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอำเภอ

- ขอความเห็นอาจารย์ด้วยครับ (ผมพิมพ์เอาถ้าถ่ายจากfaxจะไม่ชัดครับ)

เรียน คุณรัศมี  ครับ

   ประเด็นการตอบข้อสงสัยของอำเภอ... ที่สรุปด้านบน แสดงว่า คณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ ใช้วิธีพิจารณาจาก พ.ศ.เกิดของผู้สมัคร คือ พ.ศ.2509 และอนุมานเอาว่า พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 บังคับใช้เฉพาะผู้ที่เกิด พ.ศ.2538 เป็นต้นไป  จึงจะเข้าหลักเกณฑ์จบ ม.3 และถือว่าเป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับนั้น  ไม่สามารถใช้บังคับกับผู้สมัครรายนี้ (ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงพึ่งเรียนจบชั้น ป.6 ตามหลักสูตรของ กศน.ใน พ.ศ.2549)  น่าจะยึดถือแนววินิจฉัยตามข้อหารือกรมการปกครอง หน้าที่ 13 ที่คุณรัศมีทำ link ไว้  ครับ

  ผมเคยปรึกษาหารือกับปลัดอำเภอบางคน โดยให้วินิจฉัยว่าระหว่างข้อพิจารณาตามหนังสือสั่งการ (หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 หรือฉบับอื่น)  กับรายละเอียดของข้อหารือ ฯ  ความสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการวินิจฉัย  ต้องยึดถือหนังสือสั่งการเป็นหลักครับ 

 หากจะให้ดี  เพื่อให้ถึงที่สุด  คุณรัศมีช่วยประสานเข้าไปที่จังหวัด... ตามดูว่าสำเนาหนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กค.53 นั้น  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างไร  และเมื่อมีโอกาสพูดคุย ช่วยแจ้งด้วยว่าปัจจุบันอำเภอ.. ตอบมาอย่างไร  แล้วคงต้องรอดูต่อไปว่า จังหวัด...จะช่วยจัดการเรื่องนี้อย่างไร  เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งได้  หากยังไม่ได้รับผลที่น่าพอใจ  จึงเป็นเหตุให้ผู้มีส่วนได้เสียนำไปฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ครับ

  สำหรับข้อมูลที่อำเภอ..อ้างว่า มาตรา 12 (14) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 นั้นถูกต้องแล้วครับ  (เฉพาะมาตรา 12 (15) แก้ไขเพิ่มเติม...โดยฉบับที่ 11 พ.ศ.2551)

มีข้อสงสัยขอความเห็นอาจารย์อีกครับ

1. การที่อำเภอบอกว่า ผู้ที่เกิดปี 2509 จะใช้ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาควบคุมย้อนหลังไม่ได้ อันนี้ผมก็เห็นด้วยไม่แย้ง

ถาม- ที่นี้ แล้วผู้ที่จบการศึกษาปี 2549 ทำไมจึงไปใช้ พรบ.การศึกษาภาคบังคับหลังปี 2545 แทนที่จะใช้ พรบ.การศึกฯ ปี 2545 เพราะจบ ปี 2549 กรณีอย่างนี้ไม่ใช้กฎหมายย้อนหลังหรือ อาจารย์เห็นอย่างไรครับ

2. ความเห็นกรมการปกครองหน้าที่ 13 ที่ผมแนบ link มา ข้อความสุดท้ายบอกว่า"จึงยังไม่ถูกต้อง" ทำไม่จึงมีคำว่ายัง ตอบเหมือนไม่มั่นใจ 100 % ผมว่าน่าจะมีความไม่ถูกต้องอยู่บ้าง อาจารย์ว่าอย่างไรครับ

3. ถึงแม้น น.ในหน้าที่ 13 จะบอกว่าผู้ใดจะต้องอยู่ภายใต้บังคับ ว่าจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับเพียงใดขึ้นอยู่กับ วัน เดือน ปี ที่ผู้นั้นเกิดเป็นสำคัญ ว่ากฎหมายว่าด้วยการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกำหนดให้บุคคลนั้นจะต้องเริ่มเข้าเรียนเมื่อมีอายุเท่าใด จนถึงอายุเท่าใด

ถาม- ที่นี้ผู้สมัครหมายเลข 2 ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนที่กล่าวข้างต้น จะยึดตาม น. หน้าที่ 13 ได้อย่างไร อาจารย์เห็นอย่างไรครับ

-และผมมองว่าผู้สมัครหมายเลข 2 จะได้คุณสมบัติก็ต่อเมื่อมีวุฒิ ป.4 (ในระบบการศึกษาปกติ แต่อันนี้ไม่ใช่ปิดประตูได้เลย) หรือ (ได้วุฒิ ม.3 จาก กศน.) จึงจะมีคุณสมบัติตอนสมัครสถานเดียว อาจารย์เห็นด้วยไหมครับ

เรียน คุณรัศมี ครับ
 
   เราต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องนี้มายาวนาน บทสรุปสำหรับการเลือกใช้ข้อกฎหมายมาพิจารณาครั้งนี้ น่าจะอยู่ที่ คณะ กก.ฯ อำเภอ... "เลือกตีความให้สอดรับกับฐานความรู้ที่มี (อาจจะมาจากข้อหารือ หน้า 13) .." ซึ่งผมได้นำเรียนแล้วว่า น้ำหนักของการใช้อ้างอิง ควรมาจากหนังสือสั่งการมากกว่ารายละเอียดที่ปรากฎในข้อหารือ  (ประเด็นตรงนี้ทำให้มีสำนวน ...จึงยังไม่ถูกต้อง...ให้เห็น)
  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางบางคนของสำนักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง  เคยให้ความเห็นกับผมว่า "หากมีปัญหาในการตีความ  ต้องการให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ต้องส่งรายละเอียดนั้นให้กรม ฯ พิจารณา  กรมฯ จะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น สพฐ.ต่อไป...
  คุณรัศมีจะช่วยอนุเคราะห์ ให้เกิดข้อเท็จจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่ครับ  นอกจากรอผลการพิจารณาจากจังหวัด... แล้ว  กรุณาทำต่ออีกนิด  สำเนาเรื่องทั้งหมดที่เคยแจ้งอำเภอ... จังหวัด...  นำส่งอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อให้ท่านวินิจฉัยสั่งการไปทั้งประเทศ..ครับ

ตรงกับความคิดเห็นของผมพอดีครับอาจารย์ ผมจะดำเนินการต่อไป โดยส่งรายละเอียดไปที่กรมการปกครองให้เขาฟันธง เป็นครั้งสุดท้าย อย่างไรเสียก็จะนำมาเรียนอีกในโอกาสหน้า ผมก็เกรงใจอาจารย์เหมือนกัน และขอขอบคุณมากๆครับ

คุณรัศมี ครับ

  ฝากต่ออีกนิด  ถ้าได้รายละเอียดทั้งจากจังหวัด.. หรือกรมการปกครอง ที่โต้ตอบข้อหารือแล้ว  ช่วยนำหนังสือราชการ scan เป็นไฟล์ภาพนามสกุล *.jpg ตามจำนวนหน้าที่ได้รับ  แล้วส่งไปให้ผมทาง e mail หรือหากไม่สะดวกกรุณาถ่ายเป็นเอกสารแล้วส่งให้ไปให้ผมทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในข้อความของ face book  เพื่อจัดการนำมาเผยแพร่ ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ อยากเรียนถามว่าคุณสมบัติอีกข้อนึงซึ่งผู้ที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยได้นั้นต้องไม่เคยต้องโทษในคดีต้องห้าม ก็คือ คดีการพนันที่เป็นเจ้าสำนัก คดีอาวุธปืนเถื่อน คดีป่าไม้ คดียาเสพติด ตรงนี้ก็เข้าใจค่ะ พรบ.ล้างมลทินไม่ได้ลบประวัติ แต่ไม่มีการขออภัยโทษหรือวิธีอื่นที่สามารถลบข้อคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อให้บุคคลนี้ได้มีโอกาสได้รับใช้ราชการ หรือบุคคลนี้ไม่สามารถรับราชการเป็นผู้ใหญ่ผู้ช่วยได้ตลอดชีพ

เรียน อาจาย์ที่เคารพ

มีเรื่องสอบถามว่า ผู้สมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง มีวุฒิการศึกษา ป.4 ในปี 2518

1. วุฒิการศึกษา ป.4 ปี 2518 เป็นวุฒิการศึกษาภาคบังคับในช่วงที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาภาคบังคับจาก

ประโยคศึกษาตอนต้นเป็นประโยคศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2505-2519 ใช่หรือไม่

2. ถ้าคำตอบข้อ 1 คือ ใช่ แสดงว่าบุคคลนั้นมีสิทธิลงสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ถูกต้องหรือไม่

ขอความกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ด้วยครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

เรียน คุณศิระ ครับ

  ผู้สมัครที่ถาม อาจจะถือได้ว่ามีวุฒิการศึกษาภาคบังคับที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน  ถ้าไม่ถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษาฉบับใดฉบับหนึ่งในช่วง พ.ศ.2505 - 2519 ที่ผมนำมาเผยแพร่ในข้อมูลบล๊อกด้านบน

"ผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับในช่วง พ.ศ.2505 - 2521 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ที่กำหนดให้จบ ป.7 เป็นเพียงบางพื้นที่ บางโรงเรียนเท่านั้นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกเหนือจากนี้จบเพียง ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ"  นี่เป็นข้อมูลที่ผมได้อธิบายไว้แล้วในบล๊อกนี้ครับ

  หากจะให้ช่วยตรวจสอบ  กรุณาบอกชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ขอผู้สมัครท่านนี้ที่จบให้ด้วยครับ  แต่ทั้งนี้ยังขอยืนยันเช่นเดียวกับทุกปัญหาที่เคยถามว่า  ให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ที่แต่ละอำเภอแต่งตั้งครับ ว่าจะวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละรายอย่างไร 

จากความเห็นที่ 64

-สวัสดีครับอ.คณิต ผมได้ยืนฟ้องศาลปกครองขอนแก่นแล้วครับ บ.อยู่ที่จ.กาฬสินธุ์ ฟ้องแทนมีใบมอบอำนาจ คดีหมายเลขดำที่ 380 / 2553 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2553 โดยขอให้ศาลได้วินิจฉัยว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ และหากขาดคุณสมบัติเรื่องการศึกษาขอให้ศาลได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งนายอำเภอที่แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว คงไม่น่าจะใช้เวลาเกิน 2 ปี ผลเป็นอย่างไรจะส่ง link ข้อมูลให้อ. เผยแพร่ต่อไปครับ

คุณรัศมี ครับ

   กรณีที่ฟ้องศาลปกครองครั้งนี้  หากศาลรับดำเนินการ  จะเป็นกรณีตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านในทุก ๆ อำเภอต่อไปครับ 

  คุณรัศมีต้องเตรียมเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นไว้ด้วยนะครับ  เพราะศาลต้องเรียกดูเอกสารประกอบคำฟ้องหลาย ๆ เรื่องเพิ่มเติมอย่างแน่นอน

ยินดีครับอาจารย์ที่แนะนำ ผมจะทำการบ้านให้ดีที่สุด และก็มีความมั่นใจมากที่จะอธิบายด้วยเอกสารหรือวาจาก็ได้ ผมพร้อมแล้ว

-และขอสอบถามอีกนิดหนึ่งครับ ถ้าศาลฯตัดสินว่าเขาขาดคุณสมบัติ ผลก็คือทำให้ผู้สมัครหมายเลข 1 เสียหาย เสียโอกาส และเสียสิทธิในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 ข้อ 38 อำเภอจะรับผิดชอบ หรือเยียวยาอย่างไร หากทำเป็นเฉยผมเล็งจะดำเนินการ ด้วย ม. 157 ต่อครับ

-ผมได้มีโอกาสอ่านความคิดเห็นผู้รู้ บอกว่าในคุณสมบัติของ ผญ. ทั้งสิยสี่ข้อ ข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้หนักกว่าเพื่อน เพราะหลายคนตกม้าตายมามากแล้ว ผิด พรบ.ก็คือผิดกฎหมายนี้เองและไม่ใช่เรื่องเล็ก ที่ผ่านมาศักยภาพของ ผญ.พูดกันตามตรงไม่มีปัญาจะไปต่อสู้กับอำเภอได้ เพราะกลัวเขาจะตายครับอาจารย์ ขอบคุณครับ

คุณรัศมี ครับ

หากศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านของนายอำเภอ..โดยไม่มีคำสั่งอื่นเพิ่มเติม (เช่นให้หมายเลข 1 ได้สิทธิตามข้อ 38 ของระเบียบ มท.ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551) ผมคิดว่าอำเภอน่าจะดำเนินการตามมาตรา 19 (2) ของ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข โดยให้เลือกผู้ใหญ่บ้าน ภายใน 30 วัน ฯ  ครับ

ดังนั้นหากมีโอกาส กรณีศาลเรียกเอกสารหรือให้ชี้แจงเพิ่ม  คุณรัศมีต้องรายงานศาล ฯ ทราบเกี่ยวสิทธิของผู้สมัคร ตามข้อ 38 ของ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 และเพิ่มเติมคำขอ(ถ้าทำได้) ขอสั่งให้ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อ 38 ด้วย

ขอบคุณครับท่านอาจารย์คณิต อุดมความสุข มากเลยครับผมจะทำคำขอเพิ่มเติม ขอให้ศาลศาลฯสั่งอำเภอให้ดำเนินการตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเลือก ผญ. 2551 ข้อ 38 สอบถามเจ้าหน้าที่ศาลแล้วบอกว่าทำได้เลย ขอคุณครับ

-ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้ครับ ในวรรคท้ายที่เป็นการสรุป ทำไมจึงถือว่าผู้นี้ไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงครับ ขอความเห็นอาจารย์ด้วยครับ

http://court.admincourt.go.th/ordered/Attach/53/1-3-53-164.doc

ผมอ่านไปแล้ว 1 รอบ กำลังสับสนครับ  ขอเวลาศึกษาและประสานความเห็นจากผู้รู้บางท่านก่อน 

และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ผมได้นำคำสั่งศาลปกครองสูงสุด 31 พฤษภาคม 2553 ที่คุณรัศมีทำ link ไว้  มาวางไว้ที่นี่แล้ว  http://gotoknow.org/file/kaninu/admincount.doc

ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ต.นครไทย อ.นครไทย มีผู้ร้องว่า ขาดคุณสมบัติ ผู้ได้รับเลือก เกิด พ.ศ.2500 จบ ป.4 เมื่อ 11 มี.ค.2511 ร.ร.บ้านหนองน้ำสร้าง ต.นครไทย และศึกษาต่อ กศน.นครไทย หลักสูตร 2544 เมือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เหตุที่ออก เรียนจบระดับประถมศึกษา วุฒิเดิม เขียนไว้ว่า ไมมีวุฒิ ทางจังหวัดสอบถามว่า วุฒิดังกล่าวสามารถเทียบเท่ากับการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือภาคบังคับหรือไม่อย่างไร

คุณปรารถนา ครับ
ลองตามดูทีละประเด็น นะครับ

 


1. ร.ร.ที่บุคคลเป้าหมาย จบ ป.4 เมื่อ พ.ศ.2511 ถูกกำหนดโดยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 26 มกราคม 2506 ให้เขยิบความรู้เป็น ป.7 ทั้งตำบลนครไทย (= ณ พ.ศ.2511 ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ)


2. บุคคลเป้าหมายศึกษาต่อหลักสูตร กศน. ได้วุฒิระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551  (= ณ พ.ศ.2551 บุคคลนี้จบการศึกษาเพียง ป.6) 

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ปรับเป็น 9 ปี  นั้นเท่ากับต้องจบ ม.3

สรุปผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนนี้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 (14)ที่มีพื้นความรู้ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ ครับ

ผมสมัครผู้ใหญ่บ้าน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ได้เบอร์ 1 แต่ขณะนี้ เบอร์ 2 ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติว่าไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ผมหาดูในราชกิจจามันหาไม่เจอ บางรายการดาว์โหลดไม้ได้ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบทีครับ จะขอบพระคุณมาก ผมจบปี 2519 โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กรุณาตอบด่วนด้วยนะครับ

เรียน คุณสมพงษ์ ครับ

  ขอข้อมูลเพิ่มว่า ที่จบ พ.ศ.2519 เป็น วัน เดือน และชั้นใด ด้วยครับ 

เบื้องต้นขอเรียนว่า ในช่วง พ.ศ.ดังกล่าว อาจเป็นไปได้ที่บางคนที่จบบางโรงเรียน ถูกขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ป.ต้น เป็น ป.ปลาย หรือ ป.4 เป็น ป.7 เมื่อมีประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดไว้  หากไม่ถูกกำหนดและจบแค่ ป.4  ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ 

  หากได้ข้อมูลข้างต้น  เช้าวันที่ 4 ตค. 53  เมื่อเข้าทำงานแล้ว ผมจะตรวจสอบให้ทันทีครับ

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบทีครับ จะขอบพระคุณมาก ดิฉันเกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2510 เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองกก (เดิม) ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบัน) ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เข้าเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้เมื่อ วันที่ 1พฤษภาคม 2516 ออกจากสถานศึกษานี้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2521 เหตุที่ออก เรียนจบชั้นสูงสุด อยากถามอาจารย์ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ กรุณาตอบด่วนด้วยนะคะ (ด่วนมากค่ะ)

เรียน คุณสมพงษ์  ครับ

  ระหว่างรอคำตอบตามกระทู้ 78 ข้างบน  ผมนั่งตรวจสอบราชกิจจานุเบกษา โดยมีสมมุติฐานว่า คุณสมพงษ์ จบ ป.4 ปี 2519 ไล่ดูรายฉบับครับ  มาเจอข้อมูลนี้อย่างจัง

"ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 119 ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2518  บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นไป รายการลำดับที่ 19  ร.ร.วัดบ้านหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ถูกขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้นเป็น ป.7นั่นคือ หากเป็นตามที่ผมคาดคะเนตามวรรคแรก คุณสมพงษ์  ถือว่ายังไม่จบการศึกษาภาคบังคับตามที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ครับ

เรียน คุณชญาดา ครับ (กระทู้ 79)
   เนื่องจากไม่มีข้อมูลว่าจบชั้นใด  แต่เวลาที่จบ วันที่ 30 เมษายน 2521 นั้น ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520  และ พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 เมษายน 2521 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2521 ปรับการศึกษาภาคบังคับถึง ป.6 ทั้งประเทศ  

   เมื่อใช้เกณฑ์นี้มาจับ  หากวุฒิที่คุณชญาดาได้รับคือ ป.6  ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ  แต่หากเป็นชั้นอื่นที่ต่ำกว่าผมคิดว่ายังสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ครับ 

เรียน อาจารย์คณิน ที่เคารพ

ผมสมพงษ์ เจ้าของกระทู้ที่ 77 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติให้ ต่อไปนี้ผมจะเรียนต่อเพิ่มเติม เผื่อมีโอกาสรับใช้ชาติครับ ขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่ง

สมพงษ์

คุณสมพงษ์ ครับ

  เรียนเพิ่มเติมครั้งนี้  ขอให้เรียนได้อย่างน้อย ม.3 นะครับ  หรือถ้าเป็นหลักสูตร กศน. ต้องจบหลักสูตร ม.ต้น เพื่อให้ได้คุณสมบัติจบการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง

คุณรัศมี ครับ (กระทู้ที่ 73)

  วันนี้ได้รับคำชี้แนะจากท่านอัยการคดีปกครองท่านหนึ่งเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ทำ link ไว้แล้วครับ

  ท่านให้ความรู้ว่าผู้ฟ้องคดีใจร้อนไปนิดหนึ่ง ใช้เอกสารโต้ตอบที่อำเภอชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติ (ลว. 14 กรกฎาคม 2552) ซึ่งศาลระบุในวรรคท้าย หน้าที่ 8 ว่า "เป็นเพียงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง" นำไปฟ้องคดี  ผลจึงเป็นดั่งที่ศาลมีคำสั่ง  หากรอจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน (ผญ.6) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552  ซึ่งศาลระบุชัดเจนในหน้าที่ 9 ว่า ประกาศนี้ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง แล้วค่อยฟ้องคดี สิทธิการฟ้องคดีจึงจะเกิดขึ้นและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองได้ ครับ

  เงื่อนไขการฟ้องคดีนี้เป็นมูลเหตุสำคัญยิ่ง ที่ทุก ๆ ท่านต้องตรวจสอบการดำเนินการให้ถึงที่สุดจนกว่าจะมีคำสั่งทางปกครองที่ส่งผลกระทบต่อตนเองออกมา  แล้วค่อยนำหลักฐานนั้นไปฟ้องคดีปกครองต่อไป และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนเวลาที่กำหนดด้วยครับ

- ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆด้วยครับที่ ได้ให้ความกระจ่างเป็นอย่างดี

ไพวรรณ์ อภัยภักดิ์

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข ที่เคารพ

ผมนายไพวรรณ์ อภัยภักดิ์ ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านดอนคง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย หมายเลข 2

ได้ยื่นขอให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหมายเลข 1 ที่ยื่นเอกสารการสมัครวุฒิการศึกษาจบ ป.4 รับรองข้อมูลโดยผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านวัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จบปี 2519 โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ยืนยันว่า โรงเรียนบ้านวัดหลวงในปีนั้น ต้องจบ ป.7 ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 4ใน 7 คน ได้ลงลายมือชื่อเอกสารว่าผู้สมัครหมายเลข 1 ขาดคุณสมบัติในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 เพราะโรงเรียนบ้านวัดหลวง ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา ขยายการศึกษาภาคบังคับ เป็นจบ ป.6 เล่มที่ 92 ตอนที่ 119 ลำดับที่ 19 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2518

แต่ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยทางอำเภอไม่เปิดเผยให้ดูข้อมูลวุฒิการศึกษา แต่อ้างว่า ผู้สมัครได้ยื่นเอกสารทะเบียนนักเรียนฉบับจริง ว่าจบปี 2518 ก่อนประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา และขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เอาเอกสารทั้งหมดไปตรวจสอบที่จังหวัด และจะประกาศผลให้ทราบอีกต่อไป

เมื่อผมได้ไปขอตรวจสอบทะเบียนนักเรียนที่โรงเรียนบ้านวัดหลวง ได้รับคำปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นความลับของทางราชการ ทุกที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ

เรียนถามเป็นรายข้อดังนี้

1. เหตุใดเอกสารที่ยื่นในครั้งแรกรับรองโดย ผอ.โรงเรียน จึงถูกหักล้างด้วยเอกสารที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่งตั้งโดยนายอำเภอโพนพิสัย ลงนาม 4 คน ใน 7 คน ว่าผู้สมัครหมายเลข 1 ขาดคุณสมบัติ สามารถหักล้างโดยความเห็นจากทางจังหวัดหนองคายได้หรือไม่

3.การทำเอกสารการจบการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ ผู้กระทำจะมีความผิดหรือไม่ การตรวจสอบจะทำอย่างไร

4. เอกสารที่ยื่นภายหลังรับสมัคร สามารถหักล้างเอกสารที่ยื่นสมัครไว้ในวันแรกได้หรือไม่ หากได้ ต้องเป็นเอกสารที่รับรองโดยผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ การยื่นเอกสารลอยๆ ไม่มีหัวหน้าส่วนราชการรับรองจะอ้างว่ามีผลทางกฏหมายได้หรือไม่

5.จะทำอย่างไรให้ทางอำเภอโพนพิสัย และทางจังหวัดหนองคาย และโรงเรียนบ้านวัดหลวง เปิดเผยเอกสารข้อมูลจริงได้ หากความจริงยังไม่กระจ่าง ทางจังหวัดสามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดหรือเลื่อนการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่

กระผมตั้งข้อสงสัยว่า หากวุฒิการศึกษาของเบอร์ 1 จบป.4 ก่อนราชกิจจาฯจริง เหตุใด ผอ.โรงเรียนจึงรับรองข้อมูลว่าจบปี 2519 และนำมายื่นสมัครในครั้งแรก จนทำให้ขาดคุณสมบัติ เหตุใดทางอำเภอโพนพิสัย จึงไม่ยอมให้กระผมตรวจสอบดูเอกสารการจบที่ยื่นในครั้งหลัง ว่าเป็นเอกสารที่รับรองโดยผู้มีอำนาจและถูกต้องหรือไม่ เหตุใดจึงแย้งกับเอกสารที่ยื่นสมัครในครั้งแรก

กระผมจะใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร

เพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ขอบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าที่ให้คำตอบ ไพวรรณ์ อภัยภักดิ์

ไพรวรรณ อภัยภักดิ์

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข ที่เคารพ

ผมอยากทราบอีเมลแอดเดรสของอาจารย์โดยตรง จะได้ส่งข้อมูลและข้อสงสัยเรียนถามอาจารย์โดยตรง จะช่วยกรุณาบอกได้ไหมครับ หรือจะส่งมาทาง Pong12315@hotmail.com ก็ได้ครับ จะขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ไพรวรรณ อภัยภักดิ์

เรียน คุณไพรวรรณ ครับ

    ก่อนอ่านกระทู้  อยากให้วนขึ้นไปอ่านกระทู้ที่ 77 ,78 , 80 และ 82 ผมคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันที่คุณไพรวรรณกล่าวถึง และแนวโน้มน่าจะเป็นตามกระทู้ที่ 82 ครับ

   ประเด็นที่สอบถาม หากให้ผมสรุป  ทั้งหมดทั้งมวลเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 ข้อ 17 และข้อ 41 - 43 ที่ อ.โพนพิสัย แต่งตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการให้ความเห็นข้างมาก 4 ใน 7 ของคณะกรรมการ ฯ , การยื่นเอกสารเพิ่มเติมของหมายเลข 1 , การส่งเรื่องให้ จ.หนองคาย ตรวจสอบ  ถึงที่สุดแล้วหากได้ผลประการใดต้องกลับมาเริ่มต้นที่ อ.โพนพิสัย  เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผญ.6 ครับ

  ขณะนี้คุณไพรวรรณ ไม่สามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของผู้สมัครหมายเลข 1 ซึ่งถึงว่าเป็น "ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล" (มาตรา 4) ของหมายเลข 1  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล (มาตรา 24) ครับ ( ผมได้ทำ link พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ และส่งไฟล์ฝากไว้ที่นี่อีกทางหนึ่ง ต่อท้ายเนื้อหาในบล๊อกนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่วมกัน)

   หากเอกสารที่หมายเลข 1 ยื่นเพิ่มเติม  เป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง เช่น ปลอมแปลง , แก้ไข ฯลฯ  หรือถูกต้องตามข้อเท็จจริง  ต้องเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ของ อ.โพนพิสัย ชุดนี้ ที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบ ก่อนทำรายงานผลถึงนายอำเภอ เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัคร ฯ ตามแบบ ผญ.6 ครับ

  ข้อเท็จจริงที่ควรพิจารณาคือ ราชกิจจา ฯ เล่ม 92 วันที่ 24 มิถุนายน 2518 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นไป  จะมีผลผูกโยงอย่างไรกับเงื่อนเวลาการจบการศึกษาที่ปรากฎในหลักฐานของผู้สมัครหมายเลข 1 ที่ยื่นเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553  ครับ

  อยากให้คุณไพรวรรณ ใจเย็น ๆ แล้วรอคอยประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ตามแบบ ผญ.6  ที่ อ.โพนพิสัย จะประกาศออกมา  หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกิดขึ้น และต้องการดำเนินการเรียกร้องสิทธิ ฯ  แนะนำให้ปรึกษากับคุณรัศมี ซึ่งได้ฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ตามกระทู้ที่ 68 - 72  และมีตัวอย่างของคำสั่งศาลปกครองสูงสุด อีกลักษณะหนึ่ง ตามกระทู้ที่ 73 ,74 และ 85 ครับ

เรียน อ.คณิน อุดมความสุข ที่เคารพ

ผม ไพวรรณ อภัยภักดิ์ เจ้าของกระทู้ที่ 87 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้คำชี้แนะ เรื่องมีอยู่ว่า ข้อเท็จจริงที่ควรพิจารณา การยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญ วัน เดือน ปีจบ เป็นเดือน พฤษภาคม 2518 และอ้างว่า จบป. 4 ก่อนจะมีผลบังคับของราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 วันที่ 24 มิถุนายน 2518 มีผลบังคับใช้ เพราะปีการศึกษา 2517 จะจบต้นปี 2518 ครับ ซึ่งจะทำให้เขามีคุณสมบัติครบ แต่เอกสารที่ยื่นในครั้งแรกขัดแย้งกับเอกสารเพิ่มเติม (ในความคิดผม)

จากที่อาจารย์ตอบ ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า หากการตรวจสอบคุณสมบัติผิดจากความเป็นจริง จนทำให้การคัดเลือกต้องเกิดขึ้น(มีผู้สมัคร 2 คน) อันเกิดจากการตรวจสอบคุณสมบัติผิดพลาดของคณะกรรมการ คนที่ต้องรับผิดชอบ คือคณะกรรมการตรวจสอบเต็มๆ และผมมีความชอบธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป

ผมมีสิทธิ์สอบถามข้อมูลจากอำเภอว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวได้ยื่นเอกสารต่อทางอำเภอตามข่าวหรือไม่ครับ และทางจังหวัดสามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งแทนอำเภอโดยไม่รับฟังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้หรือไม่ครับ

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นแสงธรรมแสงปัญญา พัฒนาชาติไทย แก้ไขปัญหาเพื่อชาติบ้านเมืองครับ

คุณไพรวรรณ ครับ

   ข้อมูลการศึกษา ป.4 ของผู้สมัครหมายเลข 1 ขณะนี้มี 2 ชุดแล้ว  ณ วันที่สมัครยื่นหลักฐานว่า จบ ปี 2519 แต่พอวันที่ 7 ตค. 54 อำเภอบอกว่าผู้สมัครท่านนี้ยื่นเอกสารฉบับจริง ระบุว่าจบ พค. 2518  น่าสงสัยนะครับว่าทำไมหลักฐานจบการศึกษาที่เป็นเรื่องสำคัญของผู้สมัครถึงมีความคลาดเคลื่อนได้เป็นปี

  ถ้าบุคคลในกระทู้ที่ 77 เป็นบุคคลเดียวกับที่คุณไพรวรรณระบุ  เขาระบุชัดเจนว่าตัวเองจบ ป.4 ปี 2519 ที่ ร.ร.วัดบ้านหลวง และยิ่งย้ำชัดในกระทู้ที่ 82 ว่า จะไปเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อหาโอกาสรับใช้ชาติ ครับ

  ขั้นตอนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หลังการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว คณะ กก.จะทำรายงานผลตรวจสอบถึงนายอำเภอเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อ ฯ ตามแบบ ผญ.6 โดยขั้นตอนระหว่างตรวจสอบสามารถดำเนินการได้หลายประการ และเมื่อถึงที่สุดหากนายอำเภอเห็นด้วย หรือพิจารณาไม่ทันภายใน 3 วัน ก็จะประกาศรายชื่อ (ผญ.6) ไปตามนั้น (ระเบียบฯ ข้อ 43 วรรคแรก) 

ถ้าไม่เห็นด้วย ส่งกลับไปให้คณะ กก.พิจารณา
- หากคณะ กก.ยืนยันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้นายอำเภอประกาศ ฯ ตามนั้น (ระเบียบฯ ข้อ 43 วรรคสอง)
- หากคณะ กก.ไม่ยืนยันหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นมีคุณสมบัติ ฯ  นายอำเภอต้องประกาศ ฯ ตามนั้น (ระเบียบ ฯ ข้อ 43 วรรคสาม)

  หากประกาศแล้วมีผู้มีคุณสมบัติมากกว่า 1 คน  เป็นหน้าที่ของอำเภอจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งครับ  ไม่ใช่หน้าที่ของจังหวัด

  เพื่อให้เกิดความปรองดองกัน  อยากให้คุณไพรวรรณสอบถามข้อมูลที่สงสัยด้วยวาจาจากอำเภอครับว่า หมายเลข 1 ได้ยื่นเอกสารตามข่าวหรือไม่  หรือถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นอยากให้คุยกับหมายเลข 1 ด้วย  จะได้ชัดเจนไปเลยครับว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ทั้งนั้นทั้งนี้ต่างเป็นประชาชนของบ้านดอนคงด้วยกันนี่ครับ

  หรือหากไม่สะดวกที่จะสอบถามด้วยวาจา  จะเลือกใช้วิธีถามเป็นหนังสือถึงอำเภอ เขาคงจะยินดีชี้แจงครับ  และถึงที่สุดต้องคอยดูการประกาศรายชื่อตามแบบ ผญ. 6 ที่นายอำเภอจะลงนามแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ณ วันนั้นจะได้ทราบกันว่ามีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม กี่คน ถ้ามีคุณไพรวรรณคนเดียว  กระบวนการเลือกตั้งก็ไม่จำเป็น ถือว่าคุณไพรวรรณได้รับเลือกไปเลย 

  แต่ถ้ามี 2 คน  ต้องเลือกตั้งครับ  และเมื่อยังไม่หายสงสัยเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาภาคบังคับของหมายเลข 1 ณ วันนั้นคุณไพรวรรณควรรวบรวมหลักฐานที่ยื่นตรวจสอบวุฒิของผู้สมัครหมายเลข 1 และประกาศ ผญ.6  เข้าสู่กระบวนการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ จากศาลปกครองครับ  ซึ่งผู้จะให้คำแนะนำได้ดีที่สุดคือ คุณรัศมี  ดิษฐเนตร  ตามรายละเอียดกระทู้ 68 - 72 ครับ  ทั้งนี้หากเป็นข้อผิดพลาดอันเกี่ยวเนื่องมาจากการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ ก็ต้องว่ากันไปในภายหลังว่า อำเภอจะพิจารณาอย่างไร

ไพวรรณ์ อภัยภักดิ์

เรียน อ.คณินที่เคารพ

ผมกระจ่างแจ้งดังแสงรุ้งภาพด้านบนแล้วครับ ขอขอบพระคุณมาก ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง และช่วยเหลือผู้สงสัยเช่นนี้ตลอดไป ด้วยความเคารพ

เรียน อาจารย์คณิน อุดมความสุข ที่เคารพ

ผมไพวรรณ์ อภัยภักดิ์ ได้ดำเนินการตามที่อาจารย์แนะนำแล้วครับ เช้าวันนี้ผมและพยานได้ไปขอตรวจสอบการยื่นเอกสารเพิ่มเติมของผู้สมัครคนดังกล่าว โดยปลัดอำเภอได้แจ้งว่า มีคนนำเอกสารมาให้และถามว่าฉบับนี้ใช้ได้ไหม ก็เลยรับเอกสารมาแนบแฟ้มไว้ เพื่อเตรียมส่งขอให้จังหวัดพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก 1 เดือน ผมได้ดูเอกสารแล้วจึงจับประเด็นและสอบถามว่า

1. เขามาส่งเอกสารเพิ่มเติมเมื่อใด ปลัดบอกว่าตั้งแต่วันที่ 31 ก.ย. 53

2. ได้ลงบันทึกการรับเอกสารไว้หรือไม่ ว่าใครเป็นคนมาส่ง ปลัดบอกว่า ไม่ได้ลงบันทึกเพราะเขาเอามาถามให้ดูเฉยๆว่าใช้ได้หรือไม่ และเขามายื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3. เหตุใดไม่มีรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่หรือผู้รับรองเสาเนาวุฒิการศึกษาฉบับใหม่ ปลัดชี้ให้ดูที่ลายเซ็นของผู้อำนวยการใบจบที่ถ่ายเอกสารมา โดยมิได้รับรองสำเนา(เอกสารเป็นสำเนามิใช่ตัวจริง ผมจึงจดเลขทะเบียนใบจบนั้นไว้ตรวจสอบ) ผมบอกว่าต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยครับถ้าเป็นสำเนา ปลัดบอกว่า ก็เขาเอามาให้ดูเฉยๆ

ช่วงบ่าย ผมอดสังสัยไม่ได้ว่า ทำไมโรงเรียนจึงออกใบรับรองวุฒิการศึกษา ให้บุคคลดังกล่าวมาสมัครเป็นปี 2519

แต่สำเนาวุฒิการศึกษาที่ไม่รู้ใครเป็นคนยื่นต่ออำเภอ(เขาอาจลืมนะครับเลยจำไม่ได้หรือไม่ก็ฝากต่อๆกันมาจนถึงปลัด)

กลับจบปี 2518 จึงเดินทางไปพบ ผอ.โรงเรียนที่บ้านท่าน เพื่อสอบถามว่า ทำไมออกวุฒิครั้งแรกให้เขาผิด ข้อมูลไม่ถูกต้อง จนทำให้ผมต้องยื่นขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติเขา

ผอ.ตอบว่า ทะเบียนนักเรียนเขียนว่าอย่างไรก็ต้องทำไปตามนั้น ท่านจำได้ว่า ในเอกสารทะเบียนเขียนคำว่า พ.ศ.เป็น พ.ส.จำได้ขนาดนั้นว่า สาเหตุที่ออก ไปศึกษาต่อที่อื่น และยืนยันความถูกต้องตามเอกสารที่แจ้งไป เมื่อถามว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเคยเชิญท่านไปให้ข้อมูลหรือไม่ ท่านตอบว่าไม่เคย(ปัจจุบันท่านเกษียนเมื่อ 30 กันยายน 53)

ผมขอเรียนถาม อ.คณิน ที่เคารพ เป็นรายข้อดังนี้ครับ

1.ดูแล้วเหมือนสงสัยได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เร่งเรียกเอกสารและพยานให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งและตามที่ผมขอยื่นตรวจสอบคุณสมบัติเลย ทั้งที่โรงเรียนก็ห่างอำเภอแค่ 2 กิโลเมตร ส่วนบ้านผอ.ก็ห่างอำเภอ 3 กิโลเมตร และสุขภาพดี พร้อมเอาเอกสารที่ใครก็ไม่รู้มาให้ดูว่าใช้ได้ไหม มาขอเลื่อนการเลือกตั้ง ผมคิดว่าแค่นี้หมู่บ้านก็ขัดแย้งกันมากแล้ว

จะทำอย่างไรให้ โปร่งใส รวดเร็ว ยุติธรรม ไม่ต้องรอไปจังหวัดเลื่อนตรวจสอบไปอีก อีก 1 เดือน ด้วยเหตุผลแค่นี้

2.การขอเลื่อนการเลือกตั้ง เป็นอำนาจหน้าที่ของใครครับ เขาไปร้องเรียนที่จังหวัด ทำให้จังหวัดมาเอาเอกสารที่ใครก็ไม่รู้มายื่น ไปพิจารณาได้หรือไม่ หากการดำเนินการของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ชักช้า หรือ ส่อเจตนา ผมต้องรอสิทธิ์ผญ.6ไปเรื่อยๆหรือมีสิทธิ์เรียกร้องอย่างไรได้บ้างครับ

3. ผมจะทำหนังสือขอคำชี้แจงจากคณะกรรมการหรือทางอำเภอได้ไหมครับ

ประเทศไทยต้องบริสุทธิ์ โปร่งใส เที่ยงธรรมใช่ไหมครับ แต่วันนี้ พยับเมฆปกคลุมหมู่บ้านผมดังภาพที่ 2 ด้านบนครับ ด้วยความเคารพอาจารย์คณิน อุดมความสุข อย่างยิ่ง

นายไพวรรณ์ อภัยภักดิ์

คุณไพรวรรณ์ ครับ

   อ่านไปอ่านมา ผมค่อนข้างสับสนว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการเลือกผู้ใหญ่บ้านดอนคง  ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วมีการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน (ระเบียบฯ ข้อ33) และอำเภอตรวจสอบ (ระเบียบฯ ข้อ 34) ปิดประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัคร (ระเบียบฯ ข้อ 35) ตามแบบ ผญ.4 จนกระทั่งส่งหลักฐานให้คณะ กก.ตรวจสอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานการสมัคร (ระเบียบฯ ข้อ 39)

  ข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ทำไมมีรายงานของคณะ กก. 4 ใน 7 ว่า หมายเลข 1 ขาดคุณสมบัติ เมื่อวันที่ 6 ตค. 53  แต่คุณไพรวรรณ์ได้ข่าวมาว่า วันที่ 7 ตค. 53 หมายเลข 1 ยื่นเอกสารเพิ่มเติม  และท้ายที่สุดวันนี้ (วันที่ 11 ตค. 53) ปลัดอำเภอให้ข้อมูลว่า ใครก็ไม่รู้ ไม่ได้ลงบันทึก ส่งสำเนาวุฒิการศึกษาของหมายเลข 1 เมื่อวันที่ 31 กย. 53 ให้ดูและถามเฉย ๆ ว่าใช้ได้หรือไม่

  ตามระเบียบ ฯ ข้อ 33 ระบุชัดเจนว่า หลักฐาน เอกสารของผู้สมัครต้องรับรองความถูกต้อง  และข้อ 41 วรรคสอง ระบุไว้ว่า ให้คณะ กก.ตรวจสอบบันทึกไว้ด้วยว่า พยานหลักฐานในสำนวนการตรวจสอบได้มาอย่างไร จากผู้ใดและเมื่อใด  อีกทั้งวรรคสาม ยังกำชับว่า เอกสารให้ใช้ต้นฉบับ หากไม่อาจนำต้นฉบับมาได้ จะใช้สำเนาที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองความถูกต้องของเอกสารก็ได้

  ในความคิดของผม  ปัญหาน่าจะอยู่ที่สำเนาวุฒิการศึกษา (จบ ปี 2518)  ที่ปลัดบอกว่า ใครไม่รู้ นำมาให้ดูเฉย ๆ เมื่อวันที่ 31 กย. 53 นั้น  อ.โพนพิสัยจะยึดถือเป็นหลักฐานการสมัครและใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างไร  แน่ใจหรือว่า เป็นเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับจริง ๆ เพราะไม่มีลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองความถูกต้อง  งง !! ครับ นอกจากนี้จากคำพูดของ ผอ.ร.ร. ฯ ที่คุณไพรวรรณ์ ไปสอบถามในช่วงบ่ายวันนี้ (11 ตค. 53)  บอกเป็นนัย ๆ นะครับ ว่า ใบรับรองวุฒิการศึกษา (จบปี 2519) ที่ ร.ร.ออกให้ ตรงกับข้อมูลของทะเบียนนักเรียน (ซึ่งเขียน พ.ศ. เป็น พ.ส.) อีกทั้งสาเหตุที่ออก คือ ไปศึกษาต่อที่อื่น

  การขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ ฯ ข้อ 11 วรรคสาม อำเภอสามารถดำเนินการได้ถ้าเห็นว่าไม่อาจจัดให้มีการเลือกฯ ภายในกำหนด 30 วัน (ที่มีตำแหน่งว่าง) โดยให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด ขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จำเป็น

 หากเป็นไปได้อยากให้คุณไพรวรรณ์ เข้าพบนายอำเภอโพนพิสัย ครับ  เพื่อสอบถาม ขอคำปรึกษาแนวดำเนินการกรณีนี้  เพราะท่านน่าจะมีข้อแนะนำดี ๆ มีทางออกที่เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 ** ระเบียบ ฯ หมายถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 

เรียน อ.คณิน ครับ

ผม ไพวรรณ์ อภัยภักดิ์ ครับ ได้ทำตามที่อ.คณินแนะนำคือ ได้พบนายอำเภอเพื่อขอความเป็นธรรมให้แก้ปัญหาต่างๆ ท่านให้คำแนะนำเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทะเบียนนักเรียน ปรากฏว่าคงเกิดความสื่อสารข้อมูลด้านเอกสารผิดพลาด เนื่องจากลงบันทึกในช่องสาเหตุที่จำหน่ายนักเรียนระบุว่า ไปศึกษาต่อที่อื่น พ.ศ. 2519 เป็นดังเอกสารที่ยื่นในในครั้งแรก และลงข้อมูลไว้ว่า จบชั้นป.4 แต่ไม่ระบุวันที่จบ โดยเบอร์1 ขณะนี้ ได้มีการรับรองสำเนาประกาศนียบัตรที่ระบุว่าจบ ป.4 เมื่อ พ.ศ. 2518 แล้วและส่งเอกสารบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วตามระเบียบ คงเป็นเพราะตอนจบเจ้าหน้าที่โรงเรียนไม่ได้จำหน่ายนักเรียน มาจำหน่ายออกเมื่อปีต่อมา และเขายินดีให้ตรวจเอกสารฉบับจริงแล้วครับ ความสงสัยต่างๆ เกิดจากการยื่นวุฒิที่เป็นใบซึ่งคัดจากทะเบียนนักเรียน และยื่นเอกสารเพิ่มเติมช้า และลืมรับรองเอกสาร เหลือแต่ดูเอกสารเพิ่มเติมฉบับจริงเท่านั้น หากการพิสูจน์บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้ว การคัดเลือกจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนมากแล้วครับ

ขอบพระคุณอาจารย์คณิน ที่ให้คำแนะนำมาตลอดครับ

ยินดีครับ คุณไพรวรรณ์

    ที่สถานการณ์เรื่องนี้คลี่คลายไปด้วยดี  ปัญหาทุกเรื่องย่อมมีทางออกของมันเสมอครับ  ถ้าได้พยายามแล้ว  ผลจะเป็นอย่างไร ก็ต้องยอมรับให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

เรียน อาจรย์ค่ะ

อาจารย์ค่ะ พ่อให้หนูหาข้อมูลให้นะคะ หนูก็พยายามอ่านและหาตามที่อาจารย์บอก แต่พื้นที่นี้ หนูหาไม่เจอค่ะ

ก็คือว่า เกิด 2508 จบ ป.4 ที่จ.พิจิตร อ.บางมูลนาก ต.ห้วยเขน ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ หรือเปล่า ค่ะ

คุณน้ำผึ้ง ครับ

  ขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียด วัน เดือน ปี และชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่พ่อได้หลักฐานการจบ (ควรระบุด้วยว่า เป็นใบสุทธิ หรือ หลักฐานอื่น) และสาเหตุของการออกจากโรงเรียนนี้ ด้วย

เรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับ

1.การศึกษาภาคบังคับผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านจบป.6 ขาดคุณสมบัติหรือไม่ครับ

2.ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านมีเลขที่บ้านแต่บ้านได้รื้อถอนไป2ปีแล้วแต่ยังใช้เลขที่บ้านเดิมอยู่ไม่ทราบว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ครับ

ตอบ คุณผู้น้อย

   1.ผู้สมัครจบ ป.6 หลัง 31 มีนาคม 2520 - 31 ธันวาคม 2545 จบเท่านี้ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ  แต่หากจบก่อนช่วง 2505 - 2519 ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไปว่า จบแค่ไหนถือว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ ระหว่าง ป.4 และ ป.7  และถ้าจบหลังวันที่ 1 มค. 2546 ต้องจบ ม.3 จึงจะถือว่าเป็นจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

   2.กรณีมีเลขที่บ้าน แต่ไม่มีตัวบ้านเพราะรื้อถอน หากผู้สมัครยังคงอาศัยในหมู่บ้านนี้ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (คุณสมบัติ มาตรา 12 (3) ) ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครับ  ยกเว้นข้อเท็จจริงเจ้าตัวไปอยู่หมู่บ้านอื่นจึงจะไม่มีคุณสมบัติ ครับ

 ** การตัดสินว่า ผุ้สมัครมีคุณสมบัติ หรือไม่มี สิทธิชี้ขาดยังต้องให้คณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ ที่อำเภอแต่ละแห่งแต่งตั้งพิจารณา ครับ  

เรียน อ.คณิน

ในกรณีที่ผู้ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน เกิดปี 2508 เข้าเรียนเมื่อ 11 พ.ค 2515 ได้ยื่นวุติการศึกษา 2 ฉบับ ฉบับแรกบุว่าจบชั้นป.4 ฉบับที่สองระบุว่ากำลังเรียนชั้นป.6 และถูกจำหน่ายออกเมื่อ 4 ก.ย เพราะอายุเกินเกณฑ์บังคับ

ซึ่งเมื่อถึงวันตรวจสอบคุณสมบัติทางอำเภอไม่กล้ารับรอง ให้ผู้สมัครรายนี้ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมา เพราะว่าในใบรับรองที่บอกว่าจบชั้นป.4 ไม่ได้ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่จบ และผู้สมัครรายนี้ได้ไปร้องขอให้ทางโรงเรียนออกใบรับรองให้ใหม่โดยระบุ วัน/เดือน/ปี ที่จบให้ ว่าจบปี 2519

โดยนำพยานบุคคลที่อ้างว่าเรียนรุ่นเดี่ยวกันไปยืนยัน

อยากทราบว่าในกรณีอย่างนี้ถือว่าเอกสารสมบูรณ์หรือเปล่าค่ะ ลองสอบถามอาจารย์ทางโรงเรียนที่เขาเคยเรียน ว่ามีทะเบียนรายชื่อที่จบปี 2519 หรือเปล่า อาจารย์บอกว่ามี

สมมุติว่า ถ้าผู้สมัครรายนี้ไม่มีชื่อของคนที่จบปี 2519 จริงๆ แล้วเขาไปหาพยานบุคคลมายืนยันแบบนี้ไม่ทราบว่าได้หรือเปล่าค่ะ

ตอบกระทู้ 101
   สันนิษฐานจากข้อมูลที่แจ้ง ผู้สมัครรายนี้ต้องรู้ว่าตัวเองยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
(ร.ร.ที่จบ ป.4 น่าจะถูกขยายการศึกษาเป็น ป.7)  ดังนั้นเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งคล้อยหลังไป
จึงสมัครเรียนเพื่อให้ได้วุฒิ ป.6 ตามหลักสูตรใหม่ แต่เผอิญอายุมากกว่าจึงถูกจำหน่ายออก
   แนวทางการตรวจสอบที่ให้ผู้สมัครไปหาหลักฐานวุฒิการศึกษาเพิ่ม และ ผู้สมัครไปขอให้
ร.ร.ออกหนังสือรับรอง โดยมีพยานบุคคลไปยืนยัน  มีข้อพิจารณาดังนี้
   1) หาก ร.ร.สามารถออกหนังสือรับรองให้ว่า ผู้สมัคร..จบ ป.4 วัน เดือน ปี ด้วยสาเหตุอะไร
ตรงนี้ถือว่าเป็นหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้ 

   2) หาก ร.ร.ไม่ออกหนังสือรับรอง แต่ผู้สมัคร... นำบุคคลมาเป็นพยาน ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการหาข้อเท็จจริงประกอบการวินิจฉัยของคณะ กก.ตรวจสอบ  ขึ้นอยู่กับคณะ กก.ว่า
จะตัดสินอย่างไร  แต่หากผมเป็น กก.ในชุดนี้ จะบันทึกความเห็นว่า พยานบุคคลที่นำมา
ให้ความเห็นว่า.....  และจะพิจารณาตรวจสอบเอกสารเท่าที่ยื่นประกอบการสมัครเท่านั้น

   ในทางคู่ขนานของการหาข้อเท็จจริง อำเภอควรให้ ร.ร.ของผู้สมัคร..ยืนยันเป็นหนังสือ
ว่าผู้สมัคร...จบ ป.4 เมื่อ วัน เดือน ปี อะไร ด้วยสาเหตุใด
  

  เพื่อช่วยดำเนินการเรื่องนี้  ขอให้แจ้งชื่อ ร.ร. ตำบล อำเภอ จังหวัด ของผู้สมัคร..ด้วย
โดยจะนำไปตรวจสอบกับราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ
ที่วางไว้ในบล๊อกแห่งนี้ ครับ

ชื่อโรงเรียนบ้านม้างอน ม.5 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ค่ะ

เรียน อ.คณิน

(อ้างอิงข้อความที่ 101 )

เพิ่มเติมอีกนิดค่ะ คือว่าผู้สมัครรายนี้ได้นำพยานบุคคลไปยืนยันกับทาง ผอ.โรงเรียนว่าเรียนรุ่นเดียวกันเพื่อให้ทาง ผอ.ออกหนังสือรับรองให้ผลก็คือ ผอ.ได้ออกหนังสือรับรองให้ไปแล้วโดยระบุ วัน/เดือน/ปี ที่จบให้ไปด้วย แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่า ระบุไว้ว่าจบ ป.4 สาเหตุใด วันจันทร์ทางผู้สมัครรายนี้น่าจะนำหนังสือไปยืนทางอำเภอค่ะ

เรียน อ.คณิน ค่ะ

(อ้างอิงกระทู้ที่ 101)

ตามที่ลองสอบถามคนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันกับผู้สมัครรายนี้ คือคนที่เกิดปี 2509 และ เข้าเรียนเมื่อ 2516

ได้ความว่า บุคคลคนนี้ได้เรียนซ้ำชั้น 1 ปี ไม่แน่ใจว่าซ้ำชั้นใหน ถ้าเป็นอย่างนี้ผู้สมัครรายนี้ต้องจบ ป.6 หรือเปล่าค่ะ

ต่อเนื่อง จากกระทู้ 101

ผลการตรวจสอบข้อมูลขยายการศึกษาภาคบังคับ ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่มีข้อมูล)
ไม่พบว่า ร.ร.บ้านม้างอน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  เป็น ร.ร.ที่ถูกกำหนดให้ขยายการศึกษาฯ
ดังนั้น ผู้ที่จบ ป.4 จาก ร.ร.แห่งนี้  ถือได้ว่าจบการศึกษาภาคบังคับ (หากในทางปกครองไม่ได้
ถูกแบ่งแยกการปกครองมาจากตำบลอื่น ๆ)

ที่ถูกกำหนดให้ขยาย ป.4 เป็น ป.7 ได้แก่
1. ร.ร.ทุกโรงเรียน ใน ต.น้ำขาว (ราชกิจจาฯ เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 29 มค. 2506)
2. ร.ร.บ้านสะพานไม้แก่น ต.สะพานไม้ (ราชกิจจาฯ เล่ม 89 ตอนที่ 72 วันที่ 9 พค. 2515)
3. ร.ร.บ้านช้างคลอด ต.ท่าหมอไทร (ราชกิจจาฯ เล่ม 90 ตอนที่ 120 วันที่ 25 กย. 2516)
4. ร.ร.บ้านป่าชิง ต.ป่าชิง (ราชกิจจาฯ เล่ม 91 ตอนที่ 126 วันที่ 30 กค. 2517)
5. ร.ร.วัดขุนตัดหวาย  ต.ขุนตัดหวาย (ราชกิจจาฯ เล่ม 93 ตอนที่ 97 วันที่ 29 กค. 2519)

ดังนั้น  หากผู้สมัครรายนี้ใช้หลักฐานการจบ ป.4 (ซึ่งควรจะระบุสาเหตุออกว่า
จบการศึกษาชั้นสูงสุด ,จบการศึกษาภาคบังคับ ฯ ) ที่ ร.ร.ออกให้ในช่วงปี 2519
ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว  แต่หากเงื่อนเวลาจบ เป็นหลังวันที่ 31 มีนาคม 2520
เป็นต้นไป  ต้องจบ ป.6 เท่านั้น  ครับ

เรียน อ.คณิน

(อ้างอิงกระทู้ 101)

มีข้อสงสัยอีกนิดหนึ่งค่ะ สมมุติทางโรงเรียนออกใบรับรองที่ระบุ วัน เดือน ปี และเหตุที่ออกว่า "จบการศึกษาภาคบังคับ" เรียบร้อยแล้ว

ผู้สมัครอีกคนสามารถร้องเรียนต่อนายอำเภอได้ใหม ว่าใบรับรองที่ออกไม่ถูกต้อง และหากสามารถพิสูจน์ได้จริงว่าใบรับรองการศึกษาไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผอ.โรงเรียนจะมีความผิดหรือเปล่า( ผู้สมัครรายนี้ได้ไปขอให้ออกใบรับรองให้ที่บ้าน ผอ.)

อยากรู้ว่าเราจะหาข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้สมัครรายนี้เรียนซ้ำชั้นได้จากที่ใหนได้บ้างค่ะ

และสงสัยค่ะว่าทำไมคนอื่นๆที่เรียนห้องเดียวกันเขามีรายชื่อที่จบในปี 2519 กันทุกคน( ยกเว้นคนที่เรียนซ้ำชั้นและผู้สมัครรายนี้) แต่ทำไม ผอ.ยังออกใบรับรองให้กับผู้สมัครรายนี้

พรุ่งนี้จะมีการพิจารณาคุณสมบัติอีกรอบหนึ่งค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

ตอบกระทู้ 107

ข้อมูลการศึกษาของบุคคลถือเป็น "ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล" ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ.2540 มาตรา 4  และ มาตรา 24 ระบุว่า  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยได้
ต่อเมือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล ( สนใจดูรายละเอียดของ พ.ร.บ.
ฉบับนี้ เชิญที่ท้ายเนื้อเรื่องของบล๊อกด้านบน ครับ
)

ข้อสงสัยเกี่ยวกับวุฒิการศึกษารายนี้ ที่ ร.ร.ออกหนังสือรับรอง ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ
ร.ร.บ้านม้างอน โดย ผอ. ร.ร.ที่ลงนามหนังสือ ถือได้ว่าต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ตนเองรับรอง
หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ และมีการฟ้องร้อง ร้องเรียน หรือเป็นคดีความ  ท่านย่อมปฏิเสธไม่รู้
ไม่เห็นไม่ได้  และเผลอ ๆ ต้องรับโทษตามกฎหมายด้วย

อยากให้รอดูว่าเอกสารรับรองฉบับล่าสุดเป็นอย่างไรก่อน และหากไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลจริง
หลังการประกาศรายชื่อผู้สมัคร ฯ ตามแบบ ผญ.6 ผู้สมัครอีกคนที่สงสัยน่าจะใช้สิทธิ
ร้องเรียนต่อนายอำเภอ และหรือจังหวัดสงขลาได้ทันที
เพื่อขอให้ตรวจสอบ ครับ
หากถึงขั้นตอนนี้  การเข้าถึงข้อมูลวุฒิการศึกษา ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบย่อมสามารถดำเนินการ
ตามขอบข่ายของภารกิจที่กำหนดได้  ใจเย็น ๆ ครับ ถ้าท่านไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง
น่าจะลองสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมดกับ นายอำเภอจะนะ ครับ

เรียน อ.คณิน

อ้างอิง กระทู้ที่101

วันนี้ทางปลัดอำเภอได้มาชี้แจงเรื่องเลื่อนการเลือกตั้ง และได้พูดถึงเรื่องที่มีคนร้องร้องเรื่องวุฒิการศึกษาของอีกฝ่ายหนึ่ง ว่าถึงแม้เขาจะเรียนซ้ำชั้นและจบ ป.4 ปี 2520 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับแล้วและพูดต่ออีกว่าอย่าได้มีการร้องเรียนเรื่องวุฒิการศึกษาอีกเพราะจะกระทบหลายฝ่าย

และตอนนี้ ก็ยังไม่มีประกาศ ผญ.6 เลยค่ะ อยากขอคำแนะนำจาก อาจารย์ค่ะ

(เลื่อนการเลือกตั้งไป วันที่ 30 พ.ย ค่ะ แล้ว ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ฯ ตามแบบ ผญ.6 ต้องออกก่อนการเลือกตั้งกี่วันค่ะ)

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551
ข้อ 43  วรรคแรก นายอำเภอจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ฯ ตามแบบ ผญ.6
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับรายงานการตรวจสอบ (ผญ.5)
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ

  และวรรคสอง ,วรรคสาม  ยืดเวลาเพิ่มได้อีก 3 วัน
หากนายอำเภอไม่เห็นด้วยกับรายงานการตรวจสอบ
จะส่งกลับไปให้คณะ กก.ตรวจสอบทบทวนให
ม่ 

ผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
หากคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิกล่าวหาในเรื่องนั้น ๆ ได้
และตามข้อ 40 เป็นหน้าที่ของคณะ กก.ตรวจสอบต้องแสวงหาความจริง
และดูแลให้เกิดความยุติธรรม ครับ 

วุฒิการศึกษาของผู้สมัครถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานเรื่องหนึ่ง
ที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างรอบคอบจากหลักฐานของผู้สมัคร
และหากไม่พอเพียง  เพราะเกี่ยวเนื่องกับช่วงเปลี่ยนผ่านรอยต่อ
ของการบังคับใช้ตามกฎหมายทางการศึกษาแล้ว
ต้องให้บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง
หรืออำเภออาจจะต้องหารือไปในระดับที่สูงกว่าถ้าจำเป็น
ดังนั้นแม้จะกระทบกับหลายฝ่าย จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ครับ

ขอแจม

-ดุลพินิจของฝ่ายปกครองเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อให้ฝ่ายปกครองมีทางเลือกในการตัดสินใจกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดเพื่อปรับใช้กฎหมายให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริงตามยุคตามสมัยเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ตามกฎหมาย การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองต้องเป็นไปอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงใดๆ มีความเป็นกลาง โปร่งใส เป็นธรรม และมีเหตุผลในการใช้อำนาจดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ ซึ่งต่างกับการใช้อำนาจตามอำเภอใจเพราะการใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจดุลพินิจแต่เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากฝ่ายปกครองใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือใช้อำนาจดุลพินิจไปโดยไม่ชอบก็อาจถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยผู้บังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และอาจต้องรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยจากผลการกระทำนั้นได้

(รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์,หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน,(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพมหานคร,2544) หน้า 255-256.)

อ้างอิงความเห็น ที่ 98 ค่ะ

คุณน้ำผึ้ง ครับ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียด วัน เดือน ปี และชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่พ่อได้หลักฐานการจบ (ควรระบุด้วยว่า เป็นใบสุทธิ หรือ หลักฐานอื่น) และสาเหตุของการออกจากโรงเรียนนี้ ด้วย

อาจารย์ค่ะได้ข้อมูลมาแล้วนะคะ

จบปี 2532 โรงเรียนบ้านน้ำลัด ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ไม่แน่ใจคะ แต่ได้วุฒิการศึกษา ป. 6 มานะคะ (ไม่ใช่ ป .4 อย่างที่เคยถามค่ะ)

แบบนี้ ถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับ หรือไม่ค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะ

น้ำผึ้ง

ตอบกระทู้ 112

ข้อมูลที่คุณน้ำผึ้งให้  บุคคลที่จบ ป.6 ปี 2532 รายนี้ ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับแล้วครับ

พอดีแม่จะลงสมัคร แพทย์ประจำตำบล แล้วเขาให้ใช้วุฒิ ป.6 แต่แม่จบแค่ ป.5

ข้อมูล:แม่เกิด พ.ศ. 2509 และเข้าเรียนตอนปี 2516 ตอนปี 2524ในใบรับรองเขาเขียนว่าจบการศึกษา ป.5 จึงอยากทราบว่าการศึกษาภาคบังคับของคนที่เข้าเรียนช่วงนี้ต้องจบ ป.4 หรือ ป.6 โรงเรียนที่แม่เรียนชือโรงเรียนสโมสร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขอบคุณค่ะ

คุณโบว์ ครับ

  วุฒิการศึกษาของแพทย์ประจำตำบลกำหนดไว้ขั้นต่ำคือ การศึกษาภาคบังคับ  แม่ของโบว์ จบ ป.5 เมื่อ พ.ศ.2524 (วันที่เข้าเรียน และวันจบ ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าปกติ) เมื่อตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ถือว่าแม่ของโบว์จบการศึกษาภาคบังคับครับ ซึ่ง ณ เวลานั้น ต้องจบ ป.6 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

  หากไม่แน่ใจจะทดลองสมัครก่อนก็ได้ครับ เจ้าหน้าที่ที่รับสมัครจะเป็นผู้ให้คำตอบที่ชัดเจนอีกครั้ง

ท้องที่ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7 เมื่อใด ลงในราชกิจจาฯ เล่มที่ ตอนที่ใด

ผลการตรวจสอบราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง
(เท่าที่หาได้ทั้งหมดในบล๊อก)  หากชื่อ ร.ร.บ้านพันเชิง
ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่  เป็นชื่อนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ร.ร. / ตำบล / อำเภอ
และผู้สมัครที่ลูกพลัมต้องการตรวจสอบ ไม่จบ ป.4
หลังวันที่ 31 มีนาคม 2520 ถือได้ว่าจบการศึกษาภาคบังคับ
เพราะไม่มีข้อมูลกำหนดให้ ร.ร.แห่งนี้ขยายเป็น ป.7 ครับ

หากมีผลสมัครประการใด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

ต่อจากกระทู้ 116 (ขอสอบถามต่อนะค่ะ)

ในท้องที่ตำบลป่าแดงได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับ ป.7 แต่ไม่มีในประกาศราชกิจจาฯ ว่าขยายภาคบังคับเป็น ป.7 จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า ได้มีการเรียนการสอนแต่ไม่ได้กำหนดให้เป็นภาคบังคับหรือไม่

อยากเรียนถามท่านว่ากรณีผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน เกิดเมื่อ 4 พ.ค.2507 นำใบรับรองผลการศึกษาว่าเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก ร.ร.วัดงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2520 ซึ่ง ร.ร.นี้ได้ขยายการศึกษาเป็น ป.7 (ราชกิจจาฯ เล่ม 93 ตอนที่ 106 วันที่ 27 ส.ค.2519) ถือว่าไม่จบการศึกษาภาคบังคับใช่หรือไม่ อย่างไร ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้าค่ะ

ตอบ คุณลูกพลัม
 ราชกิจจานุเบกษาที่กำหนดให้บางตำบล / โรงเรียน
ต้องขยายการศึกษาจาก ป.4 เป็น ป.7 เพราะมีปัจจัยหลายเรื่อง
ที่ทำให้การขยายการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมในหลาย ๆ เรื่อง

  ต่อคำถามที่ถามในกระทู้ 118  ไม่น่าจะเป็นไปได้
แต่หากท้องที่นั้นมีความพร้อมถึงเกณฑ์ที่กำหนด
อาจทำให้ ร.ร.ที่อ้าง เปิดถึง ป.7 ได้
ทั้งนี้ขอให้ดูหลักฐานที่ชัดเจนของ ร.ร.ดังกล่าวด้วย
และผลที่สุด กก.ตรวจสอบของอำเภอ จะเป็นผู้ตัดสินครับ

ตอบ คุณสุภัทรา กระทู้ 119
  การพิจารณากรณีนี้ ต้องดูเงื่อนเวลาบังคับใช้ของ
ราชกิจจานุเบกษา ที่กำหนดไว้ว่า "ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519"
เป็นต้นไป  และเงื่อนเวลาจบจริงของผู้สมัครรายนี้ที่จบ ป.4
ว่าจบก่อนที่ราชกิจจา ฯ ฉบับนี้บังคับใช้หรือไม่

1.หากจบก่อนปีการศึกษา 2519 ถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับ
2.หากจบตั้งแต่ปีการศึกษา 2519  จะถือว่า ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

** และที่สำคัญ ต้องอยู่กับดุลยพินิจของคณะ กก.ตรวจสอบ ฯ ที่อำเภอแต่งตั้ง ครับ

น้องชายจะสมัครผู้ใหย่จึงได้ความรู้มากเลยค่ะ

-คิดถึงอาจารย์คณิต อุดมความสุข มากเลย สวัสดีปีใหม่ครับ เป็นอย่างไรสะบายดีไหมครับ ผมมาวันนี้อยากจะเล่าถึงความคืบหน้าการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน รู้สึกเหนื่อนจริงๆ ตอนนี้รอผลการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดอยู่ ศาลปกครองชั้นต้นตัดสินแล้วยกฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ จึงได้อุทธรท์ไป แต่ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายว่านายทองจันทร์ จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ศาลยุ่งอยู่แต่วิธีการทางปกครอง ซึ่งเป็นเปลือกไม่แก่นสักที

-ขณะเดียวกันระหว่างรอผลการตัดสินของศาลปกครองสูงสุด ผมก็ได้ร้องทุกขอความเป็นธรรมไปที่จังหวัดและกรมการปกครอง ว่าหน่วยงานสองแห่งนี้จะมีความเห็นอย่างไร ซึ่งผมจะส่งลิงค์ให้ดูอีกที่ พร้อมทั้งจะทำหนังโต้แย้งให้จังหวัดพิจารณาทบทวนความเห็นใหม่อีกที ซึ่งก็ขอให้อาจารย์ได้ตรวจดูหนังสือโต้แย้งให้ผมด้วย ว่าจุดไหนไม่แน่น

-อาจารย์ครับการที่ประชาชนจะเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐนั้น ต้องทำการบ้านมากกว่าหน่วยราชการเป็นสองเท่าขึ้นไป หน่วยราชการมักจะคิดหาแต่เฉพาะวิธีเอาตัวรอด ชอบหยิบเอาความคิดหรือข้อสั่งการเก่าที่ฝุ่นเกาะมาตอบ เลยมองไม่เห็นความเป็นธรรม ก็เลยไม่ได้ความเป็นธรรมกลับ แต่เรื่องนี้ผมไม่ยอม จะทำให้เป็นกรณีศึกษา ถึงขนาดจังหวัดและกรมสะเทือนแน่ ตอนเก็บข้อมูลต่างๆใกล้ครบแล้ว ขาดแต่ พรบ การประถมศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ.2509 (5) หากอาจารย์มีขอด้วยน่ะครับ สวัสดีครับ

-สวัสดีครับอาจารย์คณิต อุดมความสุข ผมได้แนบเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการวินิจฉัยว่าผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับบ้าง มาให้พิจารณา กรณีที่ผมต่อสู้อยู่ครับ

-http://www.nmt.or.th/roiet/banniwet/DocLib4/MainBanners/IMG.pdf

http://www.nmt.or.th/roiet/banniwet/DocLib4/MainBanners/IMG_0001.pdf

http://www.nmt.or.th/roiet/banniwet/DocLib4/MainBanners/IMG.001pdf.pdf

และหนังสือโต้แย้งจังหวัด ขอให้อาจารย์วิพากย์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเกรงใจน่ะครับอาจารย์ ดังนี้

-http://www.nmt.or.th/roiet/banniwet/DocLib4/MainBanners/ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม.doc

ขอความเห็นของอาจารย์ด้วยครับ สวัสดีครับ

-สวัสดีครับอาจารย์คณิต อุดมความสุข ผมได้แนบเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการวินิจฉัยว่าผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับบ้าง มาให้พิจารณา กรณีที่ผมต่อสู้อยู่ครับ -http://www.nmt.or.th/roiet/banniwet/DocLib4/MainBanners/IMG.pdf http://www.nmt.or.th/roiet/banniwet/DocLib4/MainBanners/IMG_0001.pdf http://www.nmt.or.th/roiet/banniwet/DocLib4/MainBanners/IMG.001pdf.pdf และหนังสือโต้แย้งจังหวัด ขอให้อาจารย์วิพากย์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเกรงใจน่ะครับอาจารย์ ดังนี้ -http://www.nmt.or.th/roiet/banniwet/DocLib4/MainBanners/ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม.doc ขอความเห็นของอาจารย์ด้วยครับ สวัสดีครับ

คุณรัศมี ครับ

    ขอเวลาสำหรับการศึกษาข้อมูลในเอกสารของกรมการปกครอง และหนังสือร้องทุกข์อีกระยะนะครับ  ช่วงนี้ภารกิจประจำตามหน้าที่ค่อนข้างมากเป็นพิเศษ

นี้เป็นหนังสือจังหวัดครับ
http://www.nmt.or.th/roiet/banniwet/DocLib4/MainBanners/axa.pdf

 

ไม่ทราบว่าอาจารย์คณิต มีปัญหาอะไรหรือครับ หมู่นี้หายไปเลย ไม่ทราบสาเหตุจริงๆ เว็บเพจนี้ของอาจารย์มีประโยชน์มาก ขอให้อาจารย์กลับมาเร็วำน่ะครับ สวัสดีครับ

คุณรัศมี ครับ

  ผมให้ความเห็นไปที่ E mail ของคุณรัศมี ที่ให้ไว้ใน facebook ตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือน มค.54 แล้วครับ  ที่ต้องเลือกให้ความเห็นไปที่นั่น  เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะ เจาะจง ครับ  และสำหรับที่นี้ยังไม่มีผู้ขอความเห็นใด ๆ  อาจเป็นเพราะเอกสารอ้างอิงที่ให้ ผู้เกี่ยวข้องจึงนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น  ผมกำลังรอผลของศาลปกครองที่คุณรัศมีดำเนินการ  หากได้ผลอย่างไรอย่าลืมนำมาเผยแพร่ที่นี้ด้วยครับ 

 

สวัสดีครับอาจารย์

พอดีที่บ้านมีปัญหาแบบนี้เลย

พ่อผมเกิดปี 2506 จบการศึกษาปี 2513 อยากทราบว่าการศึกภาคบังคับในขระนั้นเป็นชั้นใดครับ

รร.บ้านโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว .ยโสธร

ช่วยตอบด้วยนะครับอาจารย์ ขอบคุณครับ

เรียน คุณธวัชชัย

ตรวจสอบจากราชกิจจานุเบกษาที่ เขยิบ / ขยายการศึกษาภาคบังคับ

ช่วง พ.ศ.2505 - 2519 จาก ป.4 เป็น ป.7 แล้ว

คุณพ่อของคุณธวัชชัยที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2513

ที่ ร.ร.บ้านโพธิ์ไทร ฯ ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยราชกิจจานุเบกษาฉบับใด

ให้เป็น ป.7 หากจบแค่ ป.4 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

(ที่ค้นเจอ ร.ร.ใน อ.มหาธนะชัย จำนวน 4 โรงเรียน ถูกกำหนดให้ต้องจบ ป.7

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 129 วันที่ 30 กรกฎาคม 2517)

* ทั้งนี้ต้องให้ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ อ.ป่าติ้ว แต่งตั้งพิจารณาอีกครั้ง

ขอบคุณครับอาจารย์

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศมีกี่ฉบับครับ

เท่าที่ผมตรวจดูของอาจารย์ไม่เจอในประกาศเลยครับ

พ่อบอกว่าปีที่พ่อจบที่โรงเรียนมี ป 7 แล้วครับ

ผมดูผิดครับอาจารย์ปีที่จบคือปี 2517 ครับ

รบกวนอาจารย์อีกรอบนะครับ

ขอบคุณครับอาจารย์

สวัสดีครับอาจารย์

ผมมีปัญหาเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

ผู้สมัครเกิดปี 2502 จบชั้นประถมปีที่ 4 ปีการศึกษา 2512 ที่ รร.เขาไร่ศรีราชา ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ซึ่ง รร.เขาไร่ศรีราชา อยู่ท้องที่ตำบลท่างามได้ถูกประกาศให้ขยายเกณฑ์ความรู้ เป็น ป,7 แต่ทางโรงเรียนไม่มีความพร้อมที่จะเปิดการสอนในระดับดังกล่าวได้ และได้รับหนังสือยืนยันจาก ผ.อ.โรงเรียนว่า ได้เปิดเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2523 ้เป็นต้นไป และในพื้นที่ ต.ท่างาม ก็ไม่มีโรงเรียนใีดที่มีความพร้อมจะเปิดเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ได้ในสมัยนั้น

อยากทราบว่าจบการศึกภาคบังคับในขณะนั้นหรือไม่

ช่วยตอบด้วยนะครับอาจารย์ ขอบคุณครับ

เรียน คุณธวัชชัย

1. ไฟล์ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องกับ เขยิบ / ขยายการศึกษาภาคบังคับ ช่วง พ.ศ.2505 - 2519 จาก ป.4 เป็น ป. 7 นับรวมได้ 21 ฉบับ ครับ (ตามรายละเอียดในเวบบล๊อก ด้านบน)

2. คุณพ่อ คุณธวัชชัย แม้จะจบการศึกษาในปี 2517 หากยังเป็น ร.ร.เดิม อำเภอเดิม จบ ป.4 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ แล้ว เพราะ เป็นพื้นที่ / ร.ร.ที่ไม่ถูกกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา (อ้างอิงจาก คำตอบด้านบน)

เรียน คุณ make

เข้าไปอ่านราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 29 มกราคม 2506 อีกครั้งนะครับ ข้อความสำคัญ ช่วงกลาง ๆ ระบุชัดเจนว่า "ให้เด็กทุกคนในท้องที่ตำบล... (61 ตำบล) ที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 ต้องเรียนอยู่ใน ร.ร.ประถมศึกษา จนมีอายุย่างเข้าปีที่ 15 เว้นแต่เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นไป"

ร.ร.เขาไร่ศรีราชา ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ ซึ่งผลทางกฎหมาย ในปีการศึกษา 2512 ที่ผู้สมัครฯ จบเพียง ป.4 ย่อมถูกบังคับตาม ราชกิจจานุเบกษาข้างต้นโดยปริยาย นั้นคือ จบเพียง ป.4 แต่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

เรียนอาจารย์จากคำถามที่แล้วคับ คือ ในขณะนั้นในท้องที่ตำบลท่างามทั้งหมด ไม่มีการเปิดสอนชั้นประถมปีที่ 5 เลย

เและโรงเีรียนเขาไร่ศรีราชา ทางผู้อำนวยการก็มีหนังสือยืนยันว่า ได้เปิดทำการสอนชั้น ป.5 ในปีการศึกษา 2523

แล้วจะให้ไปเรียนชั้น ป.5 ที่ไหนครับ เพราะทั้งตำบลท่างามในปีการศึกษา 2513 ไม่มีโรงเรียนใดในพื้นที่พร้อมที่จะเปิดทำการสอนในชั้นประถมปีที่ 5 เลย

ในกรณีนี้จะถือว่าผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่

เพราะในใบสุทธิก็ระบุไว้ว่า เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

พงษ์ศักดิ์ ชมภูพื้น

อยากทราบว่า กรณีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2505 ระบุว่า จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง ระบุเป็นตำบลทับกฤช จะบังคับทุกโรงเรียนที่อยู่ในตำบลทับกฤชหรือไม่ เพราะปรากฎฉบับหลัง ๆ ระบุโรงเรียนด้วย ?

ผมขอตอบข้อสงสัย ดังนี้

1.คุณ Make สอบถามวันที่ 15 พค. 54 17.07 น.

เงื่อนไขของผู้เกี่ยวข้องที่สอบถาม ถูกบังคับโดยราชกิจจานุเบกษาตามคำตอบของผม เมื่อวันที่ 15 พค. 54 เวลา 9.42 น. ในการวินิจฉัย จึงต้องยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนั้นเป็นหลัก ครับ

2. คุณพงษ์ศักดิ์ สอบถามวันที่ 8 มิย. 54 เวลา 18.15 น.

เมื่อดูจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 เมื่อวันที่ 29 มค. 2506 ที่บังคับใช้ 333 ตำบล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นไป ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง ถูกกำหนดในลำดับที่ 19 หน้า 171 นั่นหมายถึงการบังคับทุก ร.ร.ที่อยู่ในตำบลทับกฤช ครับ

การบังคับใช้ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเท่าที่ตรวจสอบ ฉบับที่ประกาศใช้ก่อน (จะใช้สำนวน = เขยิบเกณฑ์ความรู้....) จะบังคับเป็นรายตำบล ฉบับถัด ๆ มา (ใช้สำนวน = ขยายการศึกษา ...) จะบังคับเป็นรายโรงเรียน

* มีข้อสังเกตเพิ่มว่า หากบุคคลจบก่อนเงื่อนเวลาที่ถูกบังคับ เช่น ใบสุทธิ ป.4 ออกเมื่อ ...... พค. 2505 บุคคลนั้นถือว่าจบ กศ.ภาคบังคับ แต่หากจบหลังเงื่อนเวลา แต่ไม่ถึงวันที่ 31 มีค. 2520 การจบเพียง ป.4 ไม่ถือว่าจบ กศ.ภาคบังคับ (ต้องเป็น ป.7)

แล้วถ้าหากทางโรงเรียนยังไม่เปิดสอนป.7โดยมีอาจารณ์ใหญ่ที่สอนอยู่ในตอนนั้นเขียนบันทึกยืนยันให้ว่าโรงเรียนไม่ได้เข้าโครงการขยายการศึกษามีเพยงป.4แต่ขณะนี้ครูใหญ่ได้เกษียณอายุแล้วจะใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่(บันทึกตอนเกษียณ)กรุณาตอบกลับด่วนเพราะอยู่ในขณะยืดเวลาการเลือกตั้งในตำบลทับกฤช

ตอบคุณโบตั๋น

เงื่อนไขของ ต.ทับกฤช ถูกบังคับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำตอบของผม เมื่อ 11 มิย. 54 เวลา 15.38 น.

ข้อความสำคัญ ช่วงกลาง ๆ ระบุชัดเจนว่า "ให้เด็กทุกคนในท้องที่ตำบล... ที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 ต้องเรียนอยู่ใน ร.ร.ประถมศึกษา จนมีอายุย่างเข้าปีที่ 15 เว้นแต่เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นไป"

ในการวินิจฉัย จึงต้องยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนั้นเป็นหลัก ครับ (โปรดดูข้อมูลของบล๊อกด้านบน ช่วง "ข้อมูลที่นำมาบอกกล่าว... " ตัวอักษรสีเขียว และวรรคถัดมา " และมีหนังสือของกรมการปกครอง .... " ตัวหนังสือสีแดงม่วง ประกอบการพิจารณา)

แล้วในกรณีที่ครูใหญ๋คนเก่า(ขณะนี้ได้เกษียรแล้ว)ได้ออกใบรับรองให้ว่าในขณะนั้นโรงเรียนในเขตตำบลทับกฤชบางโรงเรียนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับ(ป.๗) และมีข้อยกเว้นในกรณีที่นักเรียนบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเดินทางไม่สะดวกที่จะมาเรียนคูณ คณิณมีความเห็นว่าอย่างไรคะ(ขอคำตอบด่วนเหมือนกันคะ

เรียนถามอาจารย์คณิน

โรงเรียนแจ้งว่ามีผู้ขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด โดยแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนนักเรียนมาขอแก้ วันเกิดในทะเบียนนักเรียนไม่ตรงกับบัตรประชาชน เกิดพ.ศ.2490 จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2503 ชั้น ป.4 จะต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติม หรือต้องทำอะไรอีก ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงไหมคะ ขอคุณค่ะ

เรียน อาจารย์คณิณ

สมัครผู้ใหญ่บ้านท้องที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สมัครเกิด 17 พ.ค.2511

เข้าเรียน ป.1 วันที่ 16 พ.ค.18

จบชั้น ป.4 วันที่ 20 มี.ค.2522

อยากทราบว่า จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ครับ

ตอบคุณปรารถนา

การแก้ไขหลักฐานทะเบียนนักเรียน เมื่อมีผู้แจ้งขอแก้ไขข้อมูล

บางเรื่องที่ไม่ถูกต้อง นอกจากขอสำเนาหลักฐานที่จะมีให้

เช่น สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน และหรือ สูติบัตร

ให้เรียกเอกสารตัวจริงประกอบการพิจารณาทุกครั้ง

เมื่อตรวจสอบแล้ว ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ร.ร.น่าจะแก้ไขข้อมูล

ตามข้อเท็จจริงนั้นได้เลย (ยกเว้นมีปัญหาของเอกสารที่นำมาแสดง

อาจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองความถูกต้องด้วย)

ตอบคุณพัชร

การจบ ป.4 เมื่อวันที่ 20 มีค. 2522

ยังไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เพราะตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2520

การศึกษาภาคบังคับต้องเป็น ป.6 ครับ

หากว่านักเรียนอยู่ในภูมิลำเนาที่ได้รับการยกเว้นแต่ว่ามาเรียนอยู่โรงเรียนที่ประกาศให้เขยิบเกณฑ์ความรู้ หากจบ ป.4 จะถือว่ามีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตอบด้วย ขอบคุณครับ

ตอบ คุณเรียบเรียง

การพิจารณาว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ในเงื่อนไขเรื่องนี้ ต้องอ้างอิงหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ที่ให้พิจารณาว่า ผู้ใดจบปีใด ชั้นใด และท้องที่ใดกำหนดให้จบการศึกษาชั้นใดด้วย ครับ

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

คิดถึง อ.คณินมาก มีข้อสงที่ต้องการทราบอีก ดังนี้ครับ

- คำว่า "เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน" เขาถือปฏิบัติตามระเบียบหรือหน่วยราชการใดสั่งการ

- การที่โรงเรียนมัธยมรับนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 เข้าเรียนโดยใช้วิธีสอบคัดเลือก ถามว่า วิธีสอบคัดเลือก ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือระเบียบข้อใด ต้องทราบมากครับอาจารย์

คุณรัศมี ครับ

- เขตพื้นที่บริการของ ร.ร. เกิดจากข้อตกลงร่วมกันของ ร.ร.

ที่เดิมสังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ (ก่อนมี พรบ.แยก

ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา ช่วงกลาง ๆ ปี 2553)

หน่วยบังคับบัญชาสูงสุดของ ร.ร.ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่

ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครับ

- วิธีการรับนร.เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ของ ร.ร.ในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.จะเป็นหน่วยงานที่กำหนด

วิธีการดำเนินการเป็นปี ๆ ไป ทำให้แต่ละปีจะมีสัดส่วนของผู้สอบคัดเลือก ฯลฯ

แตกต่างกันไป (ไม่นับรวม ร.ร.สังกัด สนง.คณะ กก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

** ขอให้ท่านผู้รู้อื่น กรุณาแนะนำเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ

ผู้สมัครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จบ ป.4 26 มีนาคม ปีพ.ศ.2524 ท้องที่ โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 และพรบ.ประถมศึกษา 2521 และ 2523 ใช้บังคับทุกท้องที่หรือไม่ หลังจากประกาศใช้แล้วคลุมทุกพื้นที่ใช่ไหมคะ บังคับ ป.6

คุณปรารถนา ครับ

ผู้สม้ครผู้ช่วย ผญ.บ้าน กรณีที่ถาม เมื่อใช้หลักกฎหมาย 2 ข้อมาพิจารณา

(บังคับใช้ทุกพื้นที่ ไม่มีข้อยกเว้นเหมือนช่วง พ.ศ.2505 - 2519) การจบแค่ ป.4

ในปี 2524 ถือว่าไม่จบการศึกษาภาคบังคับ เพราะ

1.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้ 31 มีค. 2520 ต้องจบ ป.6

จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

2.พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 มาตรา3 ให้ยกเลิก ข้อความ

มาตรา 6 ในพ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2505 และใช้ข้อความ

"....เว้นแต่เป็นผู้สอบได้ชั้น ป.6..." แทน

มาตรา 5 ..ให้ ผวจ.ประกาศผ่อนผันเป็นปี ๆ ..ถือว่า..จบ ป.4 ..พ้นเกณฑ์

การศึกษาภาคบังคับ แต่จะผ่อนผันหลังจาก..ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2520 ไม่ได้

เรียนถาม ด้วยความเคารพครับ

ผมมีข้อสงสัยครับ ว่า การศึกษาภาคบังคับนั้น เขายึดที่ปีเกิดหรือปีทีึ่เรียนจนจบภาคบังคับครับ

อยา่ง กศน นี้ สมมติ นาย1เกิดปี 2505 แต่เรียนจนจบจาก กศน จบป.6 ปี 2545 นี้ ยึดปี่ที่เกิดหรือปีที่จบครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ ผู้เรียนถาม

การพิจารณาจบการศึกษาภาคบังคับหรือจบการศึกษาระดับใด ๆ ต้องดูจากวัน เดือน ปี ของหลักฐานการจบการศึกษาที่บุคคลนั้น ๆ จบ ครับ

คือผมมีเรื่องที่จะสอบถามครับ..คือว่าพ่อผมจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วทีนี้ติดเรื่องวุฒิการศึกษานะครับ คือพ่อผมเกิด ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ครับแล้วจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ แล้วตอนนี้กำลังเรียน กศน.เพิ่มเติม จบ ป.๖ เมื่อปี ๒๕๕๔ ตอนนี้กำลังเรียนต่อชั้น ม.๑ พ่อผมสามารถลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ ผมรบกวนด้วยนะครับ..ขอบคุณมากครับ

คุณเชาวลิต ครับ

สอบถามคุณพ่อเพิ่มเติมว่า หลักฐานการจบ ป.4 เมื่อ 1 พค.2511 นั้น

จบจาก ร.ร. ,หมู่ที่ ,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด ใด และ ร.ร.ระบุเหตุผลการจบไว้อย่างไร

อยากเรียนถามผู้รู้ว่า เกิดปีพศ.2508 จบการศึกษาป.6 จะสมัครผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ครับในใบจบการศึกษาป.6เขียนว่าสาเหตุที่ออกจบการศึกษาภาคบังคับ ช่วยตอบด้วยครับ

ตอบคุณ โจ

ต้องดูจากหลักฐานการจบว่า ที่จบ ป.6 นั้น จบที่ใด (ชื่อ ร.ร. ,หมู่ ,ตำบล ,อำเภอ ,จังหวัด)

เมื่อใด (วัน เดือน ปี ที่จบ) หากเป็นการจบหลังวันที่่ 31 มีนาคม 2520 จบ ป.6 ถือว่าจบภาคบังคับ

และมีสิทธิสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ครับ

นายสุชาติ ประยูรธรรม

เรียน อาจารย์คณิน

กรุณาช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ ของนายวิเชียร บุญเงิน ซึ่งจบการศึกษาชั้น ป.4 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2518 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ถือว่าเป็นการจบการศึกษาภาคบังหรือไม่

เรียน คุณสุชาติ

ข้อมูลคุณวิเชียร ที่สอบถาม

ผมตรวจสอบเบื้องต้น ไม่ถูกบังคับให้จบ ป.7

(ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ)

แต่เท่าที่ค้นราชกิจจานุเบกษา

หาก ร.ร.นี้ อยู่ ต.เนินขาม จะถูกบังคับให้ขยายเป็น ป.7 ครับ

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 9 วันที่ 28 มกราคม 2507)

ผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

ต้องรอว่า คณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ ที่สมัครผู้ใหญ่บ้านไว้

จะตัดสินว่าอย่างไร ครับ

เรียน อาจารย์คณิน

         ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ นายเกรียงศักดิ์ ทำมิภักดิ์ จบ ป.4  มีนาคม 2517 

โรงเรียนบ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ อย่างไร ขอบคุณครับ

ตอบ คุณมงคล

ผมตรวจสอบเบื้องต้นให้แล้ว ครับ บุคคลที่สอบถามถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

เพราะ ร.ร.ที่จบ และเงื่อนเวลาที่จบ ไม่ถูกบังคับให้เป็น ป.7

เรียนท่านอาจารย์คณิน ดินฉันเกิดปี พ.ศ.2524 อายุ 31 ปี จบการศึกษาชั้น ป.6 กำลังเรียน กศน.ชั้นม.ต้นอยู่ ผู้ใหญ่บ้านได้แต่งตั้งดิฉันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แต่ทางอำเภอบอกว่าดิฉันขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่จบการศึกษาภาคบังคับ คือ ม.3 ขอทราบว่าเป็นเช่นนั้นจิงหรือไม่ หากไม่ดิฉันมีแนวทางไหนที่จะดำเนินการกับทางอำเภอที่ทำให้ดิฉันเสียหายบ้างคะ ขอบพระคุณค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

ตอบ คุณอภิญญา ครับ

ผมไม่ทราบว่าคุณอภิญญา จบ ป.6 เมื่อวัน เดือน ปี อะไร แต่สันนิษฐานเอาว่า อย่างมากสุด ถ้าเรียนตามเกณฑ์ ควรจะจบประมาณปี 2531 หรือ 2532 หรือถ้าเรียนช้ามาก ๆ ไม่น่าจะจบหลังวันที่ 1 มกราคม 2546 ซึ่ง พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กำหนดให้ต้องจบ ม.3 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

แนะนำให้คุณอภิญญาไปปรึกษา "อำเภอ" ที่แจ้งว่า ขาดคุณสมบัติ โดยนำหลักฐานการจบไปแสดง พร้อมข้อมูลวรรคแรกนี้ หากไม่จบหลังวันที่ 1 มกราคม 2546 "อำเภอ" จะบอกว่า คุณอภิญญาขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้ครับ

กรณี จนท.หรือ ปลัดอำเภอ ยังไม่ยอมพิจารณาข้อเท็จจริงที่ให้ ควรหาโอกาสเข้าขอคำแนะนำจาก นายอำเภอ.... ครับ

มึผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเกิด พ.ศ.2508 โดยยื่นหลักฐานการศึกษาว่าจบการศึกษาประถมปีที่ 4 จาก ร.ร.บ้านทุ่งครก เมื่อ วันที่ 1 เม.ย.2521 ถามว่าบุคคลผู้นี้จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่

เรียน คุณจินตนา

หากผู้สมัครท่านนั้น ยื่นหลักฐาน ป.4 ที่ระบุว่าจบเมื่อวันที่ 1 เมย. 2521 จริง บุคคลนี้จบแค่ ป.4 ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ เพราะ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ซึ่งประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 กำหนดให้จบ ป.6

ต้องรอดูว่า คณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ ของอำเภอ...จะวินิจฉัยว่าอย่างไร??

เกิดวันที่ 13 มิ.ย. 2508 จบการศึกษาชั้น ป.6 จากโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2521 จะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ กรุณาตอบด้วยครับ ุ้

กรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านย้ายไปอยู่ที่อื่น(ต่างจังหวัด) จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ และถ้าต้องออกจากตำแหน่งต้องออกตามมาตราไหนคะอาจารย์

ตอบคุณวิชา การจบ ป.6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2521 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ มีสิทธิที่จะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านครับ (ถ้าไม่ขาดคุณสมบัติข้ออื่น)

ตอบคุณอภิญญา ผมสอบถามปลัดอำเภอที่รู้จักกัน พร้อมกับศึกษาจาก พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข กรณีที่ถามการพ้นจากตำแหน่ง ผช.ผู้ใหญ่บ้านตามเงื่อนไขนี้น่าจะเข้าหลักเกณฑ์มาตรา 12 (3) ที่ระบุว่า มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ....ไม่น้อยกว่า 2 ปี ..... และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน แนะนำให้ปรึกษากับปลัดอำเภอที่คุณอภิญญาปฏิบัติหน้าที่ ครับ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันใช้เอกสารอะไรบ้างครับขอแบบครบทุกอย่างเลยครับ ต้องใช้ใบเกิดด้วยหรือเปล่าครับ ถามบางคนบอกใช้ บางคนบอกไม่ใช้ กรุณาตอบด้วยครับผม

ตอบ คุณวิชา

หลักฐานการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ประสานข้อมูลกับ อ.เมืองพิษณุโลก และตรวจสอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 กำหนดให้ใช้หลักฐานตามข้อ 33 ซึ่งรับรองความถูกต้อง ประกอบด้วย

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ใบรับรองแพทย์

4.หลักฐานการศึกษา

5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3.5 ซม. จำนวน 6 รูป

 

การเรียกหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน อำเภออาจเรียกเอกสารอื่นเพิ่มเติม ตามข้อ 34 ดังเช่นที่คุณวิชาทราบได้ครับ ทั้งนี้ให้ตรวจสอบจากประกาศของอำเภอ...เป็นหลัก

อาจาย์ครับ ในกรณีที่บุคคลที่เกิด พศ 2510 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะสามารถลงสมัคเลือกตั้งผู้ใหญบ้านได้ครับ และอีกกรณีหนึ่ง เนื่องจากผู้ลงสมัคเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนนี้ มีการได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้มีการปิดบังในเรื่องของวุฒิการศึกษา จึงอยากถามว่า เราจะมีวิธีใดในการตรวจสอบวุฒิการรศึกษาของผู้ลงสมัคคนนี้ได้บ้างครับ หรืออาจารย์สามารถตรวจสอบได้ใหมครับ ข้อมูลของผู้สมัคท่านนั้น นายพิทักษ์ นนทสิงห์ เกิด 2510 35708 00410 822 เรียนจบจากโรงเรียนบ้านดอยจันทร์ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (แต่ไม่รู้ว่าจบ ป. อะไรแน่) จึงขอความอนุเคราะห์ และข้อแนะนำ ขอบคุณครับ

เรียน คุณบรรเจิด

กระทรวงมหาดไทยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไว้หลายข้อ ทั้งที่่ต้องมี ต้องเป็นและต้องห้าม (กรุณาสอบถามจากปลัดอำเภอที่ท่านเกี่ยวข้องครับ)

ข้อมูลการจบชั้นใดของผู้สมัคร ในฐานะบุคคลภายนอก เราคงตรวจสอบได้ลำบาก ว่าเขาจบชั้นใด เมื่อใด ที่ไหน เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่คุณบรรเจิดทราบข้อมูลเลข 13 หลักของเขา คงไม่ยากกับการหาข้อมูลว่าเขาจบชั้นใด (วิธีที่ง่าย น่าจะไปสอบถามปลัดอำเภอที่รับสมัคร ครับ)

พ.ศ.เกิด ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาจบชั้นใด ต้องดูจากหลักฐานที่นำมาสมัครเป็นหลักครับ

เรียน คุณบรรเจิด (อีกครั้ง)

ลองคลิกข้อมูลด้านบนซิครับ หัวข้อ "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551" เพื่อดูว่าคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านมีอะไรบ้าง

ใบ ผญ.6ต้องออกก่อนเลือกตั้งกี่วันครับ ถ้าใบ ผญ.6ออกก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันถือว่าทางอำเภอปฎิบัติน่าที่ถูกต้องหรือไม่เพราะญาติพี่น้องอยู่ กทม. มาลงคะแนนไม่ทันครับทำให้เราได้รับความเสียหายจะฟ้องต่อศาลปกครองได้ไหมครับ และวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาโดยวันเดือนปีเกิดตามทะเบียนบ้าน ระบุเกิด 1 ธันวาคม พ.ศ.2513 แต่วุฒิการศึกษาระบุเข้าเรียน พ.ศ.2507 จบ พ.ศ.2518 จบระดับชั้น ป.4 มีหมายเหตุแทงจำหน่ายไว้ว่าไม่สามารถศึกษาต่อได้ เพราะที่บ้านมีเรียนถึง ป.7 และอยู่ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติทางอำเภอจะยึดอะไรเป็นหลักและจะต้องแก้ไข วันเดือนปีเกิดในใบสมัครก่อนไหมค่อยประกาศใบ ผญ.6

ผู้สมัครผญบ. จบป.4 โรงเรียนในพื้นที่ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา ปี 2511 ต่อมาเรียนจบป.6 กศน. ปี 2547 และปัจจุบัน กำลังศึกษา ม.ต้น ที่กศน. มีคุณสมบัติสมัครผญบ.มั้ยครับ กรุณาตอบด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง

ตอบคุณ ณเดช

 1. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น ผญ.บ้าน (ผญ.6) ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ แต่กระบวนการทั้งหมดหลังจากตำแหน่ง ผญ.บ้านว่างลง อำเภอต้องดำเนินการ จัดให้มีการเลือก ผญ.บ้าน ภายใน 30 วัน (ระเบียบฯ ข้อ 7) โดยมีขั้นตอนของวิธีดำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบ ฯ ข้อ 12

 2. วันเดือนปีเกิดที่ข้อมูลตามฐานทะเบียนราษฎร และวุฒิการศึกษา ไม่ตรงกัน ผู้นั้นจะต้องยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนอำเภอ... เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ ว่าข้อเท็จจริงผู้สมัครคนนี้เกิดเมื่อใด และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่จุดใด อย่างไร

ตอบคุณ tossapol

 1. ราชกิจจา ฯ เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 29 มค. 06 หน้า 183 กำหนดให้ผู้เรียนใน ร.ร. ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา ที่จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ต้องจบ ป.7 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นไป

 2. ต่อมาเรียนจบ ป.6 ปี พ.ศ.2547 ตามหลักสูตร กศน. และปัจจุบันกำลังเรียน ม.ต้น ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 บังคับใช้ 1 มค. 2546 ผู้จะถือว่าจบการศึกษา ภาคบังคับต้องจบ ม.3

ดังนั้นขณะนี้ผู้สมัครรายนี้จึงขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาในการใช้สมัคร ผญ.บ้าน หากจบชั้น ม.3 ที่กำลังเรียนเมื่อใด หลังจากวันที่จบจึงจะมีคุณสมบัติในข้อนี้ครบถ้วน ครับ

ดิฉันมีข้อสงสัยอยากจะถามเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา 1.คือผู้สมัคร เกิดเมื่อ พ.ศ.2505 มีวุฒการศึกษาป4 จบปีการศึกษา2519 ป6 จบปีการศึกษา2521สามารถสมัครผญ.ได้หรือไม่ บัญชีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ ไม่มีตำบลบ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ระบุไว้ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือไม่ ช่วยตอบด่วนนะคะ เลือกตั้ง25กย.2555 ปล.คณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบและให้คำตอบ17กย2555 ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณดรุณี

 ข้อสงสัยที่ถาม ผู้สมัครรายนี้จบ ป.6 เมื่อปีการศึกษา 2521 ถือว่ามีคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาครบถ้วน สามารถสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ เพราะจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับคือ ป.6 ครับ

หากผู้สมัครรายนี้ไม่ได้เรียนต่อ ป.6 จำเป็นจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบจากราชกิจจานุเบกษา ว่า ร.ร.ที่จบ ณ เวลานั้น (เมื่อปี 2519) ถูกบังคับให้ขยายการศึกษาเป็น ป.7 หรือไม่ 

เรียนสอบถามการศึกษาภาคบังคับ มีการสมัครผู้ใหญ่บ้านจบ ป.4 จบอยู่ในช่วง พ.ศ.2519 ( เกิดเมื่อ2509 ) ซึ่งอยู่ในช่วง ภาค บังคับ ป.7 ขยายการศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา(พ.ศ.2503 - พ.ศ.2519) ขยายต้นปีการศึกษา 2514 บ้านนาโพธิ์ ต. คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ...พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ยื่นสมัครผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ และถึงปลัดอำเภอ / นายอำเภอ .... มีผู้สมัครอยู่ 2 คนได้เบอร์หาเสียง พอใกล้วันเลือกตั้งผู้สมัครแข่งขันไปแจ้งหรือร้องคัดคร้านหลักฐานการศึกษาทางอำเภอแล้วมีหนังสือมาแขว่งชื่อออกมาวุฒิการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ อีกฝั่งฉลองแล้วเรียบร้อยแหละ ชาวบ้านไม่พอใจยังไม่มีความยุติธรรม จะประท้วงไม่รับรองผู้ใหญ่บ้าน (มีผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านอื่นจบการศึกษาเช่นนี้ที่โรงเรียนเดียวกัน แต่ได้สมัครรับเลือกตั้งตามปกติปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีและซื่อสัตย์) เป็นตามระเบียบเหมือนกันในการสมัครที่อื่นก็ยังสมัครได้ กรมการปกครองก็ต้องกฏหมายเหมือนกันใช่มั้ยค่ะ อยากทราบวิธีการเดินเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่จบ ป.4สอบถามหลายท่านบอกว่าสมัครได้ตามเกณฑ์

เรียน คุณยุภาพร

ขออภัยที่ตอบช้า ครับ

  หากผู้ที่ท่านสอบถามจบ ป.4 ร.ร.บ้านนาโพธิ์ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยดูจากหลักฐานการจบ (ให้ดูวัน เดือน ปีที่จบ เป็นหลัก) ให้พิจารณาดังนี้

1. จบก่อนต้นปีการศึกษา 2514 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

2. จบหลังต้นปีการศึกษา 2514 ไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

เพราะโรงเรียนนี้ถูกกำหนดตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนที่ 45 วันที่ 25 พฤษภาคม 2514 ให้ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7

  ข้อพิจารณาข้างต้นเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันในการตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับ "วุฒิการศึกษา" ของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละอำเภอแต่งตั้ง ว่าจะใช้ฐานข้อมูลใดมาเป็น "หลัก" ในการใช้ตรวจสอบ หากกรรมการบางคณะไม่มีข้อมูลที่ผมเผยแพร่ไว้หรือไม่ได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลอื่นให้ละเอียดพอ อาจจะให้สิทธิ์ผู้สมัครฯ ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับ "วุฒิการศึกษา" ครบถ้วน (จบการศึกษาภาคบังคับ)

การเดินเรื่องว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ "วุฒิการศึกษา" อาจกระทำได้ ดังนี้

1. ก่อนการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติที่อำเภอแต่งตั้ง หรือมีผู้กล่าวหา ซึ่งจะถูกส่งกลับไปให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเสนอนายอำเภอวินิจฉัย เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัคร

2. หลังจากการดำรงตำแหน่ง หากผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติตามมาตรา 14 ของ พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข โดยมีผู้ร้องเรียนไปยังนายอำเภอ  ซึ่งคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาภาคบังคับ ถือเป็นสาระสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ขาดคุณสมบัติ ต้องพ้นจากตำแหน่งได้เช่นกัน ครับ

เรียน อ.คณิน  อุดมความสุข

      ผมอยากถามว่าคนที่เกิด พศ 2502 เรียนจบชั้บ  ป4  ที่โรงเรียนที่เปิดเรียนถึง ป7 และลงสมัครผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติตาม พรบ ลักษณะการปกครองท้องที่ (มาตร14)หรือไม่ครับ

เรียน คุณประสงค์

ผู้ที่สอบถาม หากจบการศึกษาชั้น ป.4 ในขณะที่โรงเรียนนั้นเปิดสอนถึง ป.7

(ต้องเป็นเงื่อนเวลาเดียวกัน เช่น เมื่อวันที่ 20 มิย. 15 ผู้นี้จบ ป.4 ใน ร.ร.

ที่ถูกกำหนดให้เปิดสอนถึง ป.7 )

หากเป็นตามเงื่อนไขนี้ ผู้นี้ถือว่าจบแค่ ป.4 ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ

ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติฯ ครับ

 

แต่หาก ร.ร.นี้ถูกกำหนดให้เปิดสอนถึง ป.7 ตั้งแต่วันที่ 20 มิย. 16

ผู้ที่สอบถามข้างต้นแม้จะจบแค่ ป.4 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

เพราะการขยายเป็น ป.7 ถูกกำหนดหลังวันที่ผู้นั้นจบการศึกษาไปแล้ว

เท่าที่ดูจากข้อมูลพระราชกิจจานุเบกษาการขยายเขตการศึกษาภาคบังคับไม่ปรากฏเล่มที่ 87 ปี 2513  ฝากท่านกรุณานำมาลงเพื่อเป็นข้อมููลในการสิบค้นด้วยครับ

ขอบคุณครับ คุณชูระ


12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน 2513 ใช้ในท้องที่ รวม 83 ตำบล
13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2513 ใช้ในท้องที่ รวม 35 ตำบล

ข้อมูลข้างต้นนี้ ผมได้แจ้งในไฟล์ pkmoe.xls แล้วว่า  พยายามหาแล้วยังไม่สามารถหาได้ ทั้งแบบจากราชกิจจานุเบกษา และจากอินเทอร์เน็ต ครับ 

ผมจะใช้ความพยายามอีกครั้ง  โดยจะไปที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งค่อนข้างเก็บราชกิจจานุเบกษาเป็นระบบ  หรือท่านใดหาได้พบก่อน  กรุณาทำ link เพื่อให้ผมนำมาเก็บไว้ในบล๊อกแห่งนี้ หรือแจ้งส่งไฟล์นั้น ๆ ผ่าน email ของระบบเพื่อส่งต่อไปให้ผมครับ

เกิด พ.ศ.2514  ใช้วุฒิการศึกษาใดสมัครผู้ใหญ่บ้าน  อยู่ตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

คุณนิกร ครับ

   

ต้องดูจากหลักฐานการศึกษาที่ใช้สมัคร ว่าใช้วุฒิใด ป.4 , ป.7 , ป.6 หรือ ม.3

และเทียบเคียงกับเงื่อนเวลาของกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ ณ ห้วงเวลาที่จบนั้นครับ

จึงจะทราบว่า มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ หรือไม่  


ช่วยแจ้งว่าใช้วุฒิใด จบจากที่ใด(รร. ,หมู่ที่ ,ตำบล ,อำเภอ จังหวัด) เมื่อใด แล้วผมจะช่วยตรวจสอบให้ ครับ


สวัสดีค่ะ อ.คณิน  

   รบกวนสอบถามวุฒิการศึกษาที่สมัคร ผู้ใหญ่บ้าน พอดีอา สมัครผู้ใหญ่บ้านปี 2556 เดือนมีนาคม

จบการศึกษาชั้น ป.4 จาก โรงเรียนวัดทางพระ ม.1 ต. ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

วันที่จบการศึกษา 14 มี.ค.2516  รหัสนักเรียน 1695  รบกวนอ.คณิน ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ

ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่า แต่ทางอำเภอ รับรองให้สมัครผู้ใหญ่บ้านได้ จะมีการเลือกวันที่ 21

อยากสอบถามก่อนค่ะ เพราะอีกฝ่ายเค้าจะคัดค้านถ้าได้เป็น 

ขอบคุณมากค่ะ

คุณพร ครับ

  ตรวจสอบจากฐานข้อมูลเท่าที่ผมมี คุณอาของคุณพร เป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษาภาคบังคับ ครบถ้วน

เพราะไม่มีราชกิจจานุเบกษาฉบับใดที่กำหนดให้ ผู้จบ ป.4 ตามห้วงระยะเวลา และ ร.ร.ที่แจ้ง 

ต้องเขยิบ/ขยายเป็น ป.7  ครับ

ขอบคุณอ.คณินมากเลยนะค่ะ  ลองตรวจเอกสารตามด้านบนแล้ว ตรงตามที่อ. บอกค่ะ 

ขอบคุณมากนะค่ะ 

ผมขอสอบถามว่าผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน จบ ป.6 ปีการศึกษา2543 แต่พักการเรียนมา4-5ปี แแล้วมาเรียน ก.ศ.น. จับกุม ม.6 ถือว่าการศึกษาเรียนไม่ต่อเนื่องภาคบังคับ หรืือเปล่าครับ แล้วลงสมัครผู้ใหญ่บ้านไดัรึเปล่าครับ เพราะผลบังคับผู้ที่เกิด . พ.ศ. 2520 ต้องจบการศึกษาภาคบังคับ ม.3 แต่ผู้สมมัครเกิด 2517 จบ ป.6 หยุดเรียนมา4-5 ปี ถึงมาเรียนศึกษาผู้ใหญ่ . ถือว่าจบภาคบังคับไม่ต่อเนื่องสสมัครผูัใหญ่ได้รึเปล่าครับ

คุณ สุทิน ครับ

     การพิจารณาเรื่องวุฒิการศึกษาภาคบังคับ  จะใช้หลักฐานการศึกษาล่าสุดมาตรวจสอบครับ  หากขณะนี้ผู้ที่ท่านถาม จบ.ม.6 แล้ว  ถือว่ามีวุฒิการศึกษาเกินภาคบังคับแล้ว ครับ  (ไม่ได้พิจารณาจากว่าเกิดวัน เดือนปีใด แต่ดูจากว่าจบเมื่อวัน เดือน ปีใด และขณะเวลานั้นมีข้อกำหนดไว้อย่างไร)  

นางสาวกมลเนตร ไชยโคตร

ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ จบ ป.4 โรงเรียนบ้านแดง ตำบลเสียว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2520 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับหรือเปล่าค่ะ

คุณ กมลเนตร ครับ

    ขออภัยที่ตอบช้า  ผมตรวจสอบให้แล้ว ร.ร.ใน ต.เสียว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ถูกกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 33 วันที่ 15 เมษายน 2512 ขยายการศึกษาภาคบังคับถึง ป.7


ดังนั้น ผู้มีวุฒิ ป.4 ที่สอบถาม จึงถือว่ายังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

นางสาวกมลเนตร ไชยโคตร

แล้วถ้าเป็นกำนันมาแล้วห้าปี. แล้วพึ่งจะมีการฟ้องร้อง จะถือว่าการฟ้องร้องนั้นมีผลไหมค่ะ ? ขอความกรุณาให้คำแนะนำด้วยค่ะ

มีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนำ เอกสาร สศ.7ก ซึ่งเป็นหลักฐานว่าเขาสอบได้ชั้น ป.4 มีคะแนน ให้ดู มีรายชื่อผู้ร่วมชั้นเรียน คนไหนสอบได้ คนไหนสอบตก ของปี พ.ศ. 2512 ถามว่า ผอ.โรงเรียนสามารถรับรองได้ไหมว่าเขาจบการศึกษาชั้น ป.4

ตอบ คุณกมลเนตร

   การขาดคุณสมบัติในข้อใด ๆ ของผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อตรวจสอบพบ  ควรดำเนินการตามขั้นตอน

  1. โดยเริ่มต้นจากการแจ้งให้อำเภอ... ตรวจสอบ (ต้องทำเป็นหนังสือ)  พร้อมส่งหลักฐานที่เชื่อได้ว่า ผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติ  หลังจากนั้นอำเภอจะมีกระบวนการสอบทานข้อมูลที่ได้รับ  และเมื่อมีการดำเนินการประการใด  

  2. หากยังไม่พอใจข้อหารือที่อำเภอแจ้ง  ท่านอาจจะดำเนินการแจ้งต่อไปให้จังหวัด... พิจารณา (ต้องทำเป็นหนังสือเช่นกัน )

  3. ท้ายที่สุดหากยังไม่พอใจ  อาจจะนำสู่กระบวนการฟ้องศาลปกครอง  ดังตัวอย่าง คำพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556  ที่วางท้ายบล๊อกด้านบนครับ

ตอบ คุณจินตนา

  หลักฐานที่แสดงถึงวุฒิการศึกษาของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน  หากโรงเรียนดำเนินการถูกต้องตามวิธีปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้  ผมคิดว่าอำเภอ... คงไม่ปฏิเสธที่จะรับหลักฐานนั้นไว้ตรวจสอบ ครับ  ( ผอ.ร.ร.สามารถทำเป็นหนังสือรับรองคุณสมบัติของ ....  ว่าจบชั้นใด เมื่อใด)  

คือคุณพ่อหนูอะคะจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องใช้วุฒิ ป.รัยคะ

เรียน คุณเสาวลักษณ์ 

วุฒิการศึกษาของ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  ต้องมีวุฒิไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน ครับ

(ต้องตรวจสอบจากข้อมูลในบล๊อกข้างต้น ว่าคุณพ่อจบชั้นใด เมื่อใด  และเทียบกับเกณฑ์ทั่วไปด้านบน)

ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติและเราจะร้องเรียนแต่เราไม่ได้เป็นสมาชิกของหมู่บ้านนั้น สามารถทำได้หรือเปล่าค่ะ? และในกรณีที่เราจะร้องเรียนการขาดคุณสมบัติเราสามารถร้องเรียนตอนไหนก็ได้ใช่ไหมค่ะ หมายถึงในกรณีที่เขาดำรงตำแหน่งมานานแล้ว

คุณ Kamonnet ครับ

    การขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ กรณีที่ถาม  ไม่น่าจะกระทำได้นะครับ  เพราะท่านไม่ใช่คนในหมู่บ้านนั้น 

หากท่านเป็นผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้านแล้วพบว่า มีผู้ขาดคุณสมบัติในข้อใด ๆ วิธีการที่กรมการปกครองกำหนดไว้

มีขั้นตอนให้ดำเนินการอยู่แล้วครับ  สงสัยโปรดสอบถามปลัดอำเภอที่ดูแลพื้นที่ของท่านครับ

เรียน อาจารย์คณิน ทราบ

ผมขอเรียนถามดังนี้.-

พี่ชายผมเกิดปี พ.ศ 2505 จบการศึกษา ป.7 ปี 2519 เรียนต่อมัธยมจบ ม.ศ.3 ปี 2522 แต่วุฒิ ม.ศ.3 พี่ชายไม่ได้ไปเอาวุฒิ เนื่องจากไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอม (โรงเรียนเอกชน) และปัจจุบันโรงเรียนเอกชนนี้ ได้ปิดไปแล้ว ถ้าลงสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยฯจะได้หรือไม่ และ ปัจจุบันวุมิการศึกษาต่างๆก้หายหมดแล้ว จะต้องทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์ ถ้าจะสมัครผู้ใหญ่บ้าน

เรียนมาเพื่อทราบและขอคำปรึกษา

ธิตินัย สิทธิกุล

เรียน คุณธิตินัย

     มีวิธีดำเนินการดังนี้ ครับ

     1. ให้พี่ชายไปยื่นเรื่องที่เขตพื้นที่ประถมศึกษา.....เขต 1 หรือเขตอื่น ที่เป็นพื้นที่ของ ร.ร.เอกชนที่พี่ชายจบ (ผมไม่แน่ใจว่า ร.ร.นั้นได้ออกหลักฐานการจบให้หรือยัง ด้วยเหตุที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอม)   เพื่อขอรับหลักฐานการจบ ม.ศ.3   หากไม่ติดเงื่อนไขตามวงเล็บ  เขตพื้นที่ที่ไปติดต่อน่าจะดำเนินการออกหลักฐานทดแทนให้ได้

     2. หากดำเนินการตามข้อ 1 ไม่ได้ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม  หลักฐานการจบแค่ ป.7 เมื่อ พ.ศ. 2519 ก็สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานจบการศึกษาภาคบังคับสำหรับสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ครับ (ให้ไปติดต่อขอหนังสือรับรองการจบจาก ร.ร.ที่จบ ป.7)

สวัสดีค่ะ อ.คณิน

     ดิฉันเคยถามอาจารย์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว ประมาณเดือน มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ดิฉันอยากทราบว่า คุณอาของดิฉันได้แต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 21 มีนาคม 2556

คุณอาของดิฉัน สามารถเป็นผู้ใหญ่บ้าน ครบวาระถึงอายุ 60 ปี หรือ 5 ปี ค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

- อีกเรื่องค่ะ ดิฉันอยากจะขอลิ้งค์หรือเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมายคณะกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ( กองทุนเงินล้าน )

ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ

พร

ตอบ คุณพร (แก้ไข)

  1.วาระการดำรงตำแหน่งของ ผญบ. หลังได้รับการเลือกตั้ง 

จะดำรงตำแหน่งนี้ได้จนกระทั่งอายุครบ 60 ปี ครับ

  2. link กฎหมายที่สอบถามเชิญที่ http://www.villagefund.or.th/index.aspx?pageid=433&parent=0

เลือกหัวข้อกฎหมาย ระเบียบ ทางคอลัมน์ซ้ายมือ  

 

  วิธีการค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างในเวบไซด์  ผู้ค้นหาต้องพึ่งบริการจากอากู๋

หรือ https://www.google.co.th ซึ่งเมื่อเปิดเวบได้แล้ว ให้พิมพ์คำที่ต้องการเข้าไป

หากต้องการจำกัดข้อมูล ให้พิมพ์ข้อมูลทั่วไปท่อนแรก และเคาะเว้นวรรค 1 ตัวอักษร

หลังจากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการจำกัด ครับ

ขอเรียนสอบถามคุณสมบัติ ผู้สมัคร ผู้ใหญ่บ้กาน  กรณีการจบการศึกษาภาคบังคับ  หรือไม่  ดังนี้
ผู้สมัครฯ มีใบประกาศนียบัตรฉบับเลขที่ ๕๔๑๐ มาแสดงว่า สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านหนอหว้า  ต.โนนสวาง..อ.กุดข้าวปุ้น. จ. อุบลราชธานี   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๓

ตอบ คุณครรชิต

   ขออภัยที่ตอบช้า เนื่องจากมีธุระส่วนตัวไปที่อื่น ที่ไม่สามารถเปิดดูเวบไซด์นี้ได้

 

   ประเด็นที่สอบถาม ต้องตีความโดยใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 เป็นหลัก

แผนนี้ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับถึง ป.6

เมื่อบุคคลที่สอบถามมีใบประกาศนียบัตร ป.ต้น ลงวันที่ 31 มีนาคม 2523

เท่ากับจบแค่ ป.4 ยังไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ 

ข้อกฎหมายอื่นไม่สามารถนำมาเอื้อในการตีความได้ ครับ

 

    ทั้งนี้ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ของอำเภอที่รับสมัครผู้สมัครรายนี้อีกครั้ง

คุณกระต่าย ครับ

   ขออภัยที่ตอบช้า เนื่องจากมีธุระส่วนตัวไปที่อื่น ที่ไม่สามารถเปิดดูเวบไซด์นี้ได้

 

    ประเด็นที่สอบถาม ต้องตีความโดยใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 เป็นหลัก

แผนนี้ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับถึง ป.6

เมื่อบุคคลที่สอบถามมีหนังสือรับรองความรู้ ว่าสอบไล่...ป.4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2520

เท่ากับจบแค่ ป.4 ยังไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ 

ข้อกฎหมายอื่นไม่สามารถนำมาเอื้อในการตีความได้ ครับ

 

    ทั้งนี้ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ของอำเภอพานที่รับสมัครผู้สมัครรายนี้อีกครั้ง

(ท่านนี้สอบถามตามผ่านระบบ e mail ของเวบบล๊อก g2k

 ผมพยายามตอบกลับไปยัง mail ที่แจ้งเพิ่ม หลายครั้งแล้วดำเนินการไม่สำเร็จ

 มีรายงานบอกถึงข้อผิดพลาด  จึงขออนุญาตคุณกระต่าย นำมาลงที่เวบบล๊อกนี้ ครับ)

ต้องขออภัยทุก ๆ ท่านครับ

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2556) ผมตรวจสอบพบว่า link ไฟล์ *.pdf และอื่น ๆ

ที่เคยนำขึ้นไว้ในบล๊อกแห่งนี้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น (ไม่มีไฟล์ใดแสดง)

ผมจึงเร่งแก้ไขไปเกือบหมดแล้ว เหลือแต่สำเนาคำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ครับ
ผมจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ (15 พฤศจิกายน 2556)

ผลคดีศาลปกครองคุณรัศมี--มีคำสั่งว่าอย่างไร

ตอบ คุณคนเมือง

โดยสรุปเป็นไปตามตัวอักษรสีเขียว ที่แจ้งรายละเอียดไว้ครับ
นอกนั้นศาลให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการต่อ
(ไม่อยากอ่านคำสั่งศาลปกครองยาว ๆ กรุณาดูเนื้อหาก่อนจบของคำสั่ง ครับ)

อยากทราบว่าาผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านที่จบการศึกษาชั้นป.4 จากโรงเรียนบ้านชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแกนจบปี2522ได้จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ คุณกชกร

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้าครับ ผมมัวแต่ไปทำงานในหน้าที่ที่ประเดประดังเข้ามา จนลืมแวะเข้าไปอ่านบล๊อกนี้ แม้กระทั่งเปิด mail ครับ วันนี้พอเปิด mail แล้วจึงเห็นว่ามีผู้สอบถามข้อมูลเข้ามา

บุคคลที่สอบถาม จบ ป.4 ปี 2522 ไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับครับ เพราะ แม้ พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 จะมีข้อผ่อนผันว่า อาจไม่ต้องจบ ป.6 ก็ได้ แต่ต้องไม่หลังจากที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้ เจ้าแผนฯ ดังกล่าวประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2520 โดยระบุว่า การศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 ปี อีกนัยหนึ่งคือจะจบประถมศึกษาได้ ต้องจบ ป.6 เท่านั้น ครับ

 • ผมอยากถามว่าพ่อผมเกิดปี2504 จบการศึกษาระดับชั้นป.6 กศน. อำเภอพนม สามารถรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ครับ กรณีดังกล่าวถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ครับ

ต่อจากคำถามเดิมครับบป.6 กศน.เมื่อปี2538 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ครับ

คุณวิทยา ครับ กรณีที่สอบถามคุณพ่อจบ ป.6 เมื่อปี 2538 หากเป็นเช่นนั้นจริง (ดูจากหนังสือสำคัญที่ใช้เป็นหลักฐานการจบ) ถือว่าคุณพ่อจบการศึกษาภาคบังคับ

สอบถามต่อว่าหากย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนั้นยังไม่ถึง2ปีสามารถเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ครับ. มีวิธีการอย่างไรบ้างครับ ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบข้างต้นครับ

คุณวิทยา ครับ

กรณีจะได้รับคัดเลือกเป็น ผช ผู้ใหญ่บ้าน ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 และแก้ไข มาตรา 16 ระบุชัดเจนว่า ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 เหตุภูมิลำเนาตาม (3) ระบุว่าต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จนถึงวันเลือก ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ครับ และหากยังไม่ครบต้องรอให้ครบก่อนจึงจะมีสิทธิ์ครับ

เรียนอาจารย์คณินค่ะ

รบกวนสอบถามเรื่องวุฒิการศึกษา พ่อหนูเกิด พ.ศ 2508 และจบการศึกษาชั้น ป.4 เมื่อ 1 เมษายน 2520

ตอนนี้มีปัญหาว่ากำหนดใหม่ของกรมโยธาธิการ ที่กำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เปลี่ยนข้อกำหนดเดิมจากไม่กำหนดการศึกษาขั้นต่ำ เป็นจบการศึกษาขั้นต่ำสุดคือ ป.6

รบกวนเรียนถามอาจารย์หน่อยนะคะว่ากรณีนี้ถือว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไหมคะ สามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองหรือทำการเทียบวุฒิอย่างไรได้บ้างไหมคะ

ขอบคุณมากค่

ตอบ คุณเบญจวรรณ

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้าครับ

ประเด็นที่ถาม คุณพ่อ จบ ป.4 เมื่อ 1 เมย. 2520 หากดูตามข้อมูลแล้ว ห้วงเวลาที่คุณพ่อจบ รัฐบาลโดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น ป.6 และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีค. 2520 ซึ่งพอดีสอดรับกับที่กรมโยธาธิการกำหนดให้ พนง ขนส่งก๊าซ ฯ ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำสุด คือ ป.6

หากถามว่าคุณพ่อจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ยังไม่จบครับ เพราะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คุณพ่อเรียนจบแค่ ป.4 การเทียบวุฒิคงจะไม่สามารถทำได้ ยกเว้นการเรียนเพิ่มตามหลักสูตรของ กศน. ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

หารือกับที่ทำงานของคุณพ่อได้ไหมครับ ว่าในฐานะ พนง.เก่า ที่ทำงานมานาน ขอยกเว้นเรื่องวุฒิการศึกษานี้ เพราะระเบียบเกี่ยวกับตำแหน่ง ควรที่จะบังคับใช้กับผู้บรรจุหรือเรียกเข้าทำงานคนใหม่ ไม่น่าจะรวมถึงคนทำงานเดิม ซึ่งน่าจะมีกระบวนการให้ไปเรียนเพิ่มวุฒิได้ นะครับ ขอเอาใจช่วย

อยากทราบว่า จบการศึกษา ป.๔ พ.ศ. 2517 ต.หนองเรือ อ.หนองสัง หนองบัวลำภู ประกาสใช้ 2506 แต่หนูมีข้อโตแย้งว่า รร.เรียนนั้นยังไม่พร้อมก้ยังไม่ใช้ เพราะไม่มีระบุชื่อ รร. ต้องยังไงค่ะ

ตอบคุณพิชชา

กรณีที่สอบถามขอตอบดังนี้

1. จ.หนองบัวลำภู แยกจาก จ.อุดรธานี ตั้งเมื่อวันที่ 1 ธค 2536

2. ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 80 ตอนที่ 10 ประกาศใช้ 29 มค 2506 ก่อนรายละเอียด ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ... ข้อความส่วนท้ายของวรรคที่สอง ระบุชัดว่า ให้ใช้กับตำบลต่าง ๆ ตามบัญชีต่อท้ายประกาศ..333 ตำบล (นั่นหมายถึง รร.ทุกโรงเรียนที่ตั้งในตำบลที่ระบุ)

3. เอกสารราชกิจจาฯ ตามข้อ 2 หน้า 187 ระบุว่า ต.หนองเรือ อยู่ลำดับที่ 302 แต่ขณะนั้นอยู่กับ อ.โนนสัง จ.อุดรธานี

ถ้าสภาพปัจจุบันผู้จบการศึกษาที่ถาม ถ้าจบในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลเดียวกันกับตำบลที่ระบุ ฯ (แม้จะเปลี่ยนชื่อจังหวัด) ย่อมเข้าเงื่อนไข จบแค่ ป.4 ยังไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

วิธีแก้ไข ควรให้ผู้นั้น เรียนเพิ่มวุฒิตามหลักสูตรของ กศน. ครับ ใช้เวลาไม่นานครับ เผลอแป๊บเดียวก็มีวุฒิ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้

สรุปว่าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน 2513 และ 3 มิถุนายน 2513 มีจริงมั๊ยครับ


ขอบคุณครับ ที่กรุณาถาม ผมพยายามหาด้วยตนเองแล้ว ทั้งที่ห้องสมุดของศาล ฯ หน่วยงานต่าง ๆ และค้นในเวบราชกิจจา ฯ ยังไม่เจอครับ แต่ฉุกใจคิดได้ว่า ควรทำเป็นหน้งสือประสานไปยังราชกิจจาฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ส่วนที่ถาม จะรีบดำเนินการทันทีครับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน 2513 และ 3 มิถุนายน 2513 ได้คำตอบมั้ยคะ

ครั้งนู้น ผมประสานกับหน่วยงานผ่าน e mail ที่แจ้งไว้ แต่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว พอดีคุณ pis ทักมา ผมจึงจัดการให้เป็นเอกสาร ส่งขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารหน่วยงานอีกครั้ง 2-3 วันก่อนครับ ถ้ามีความคืบหน้าจะนำมาบอกต่อทุกท่าน ณ ที่แห่งนี้

ตอบ คุณ treewut , คุณ pis และผู้สนใจทุกท่าน

เอกสารประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 13 และ 14 สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยืนยันว่าไม่พบประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ครับ (รายละเอียดกรุณาดูส่วนท้ายของบทความเรื่องนี้)

เรียน คุณพากภูมิ กระจ่างแจ้ง

ผมตอบคำถามที่ถาม แล้วส่งข้อมูลไปที่ email : park_playday7@hotmail.com ปรากฎว่า ส่งไม่ได้ มีปัญหาที่ email ของคุณ จึงขอนำมาตอบในบล๊อกนะครับ

ถ้าเกิด 2519 + 6 หรือ 7 ปี เท่ากับเรียน ป.1 = พ.ศ. 2525 หรือ 2526 เรียนโดยไม่ตกซ้ำชั้น หรือ ออกกลางคัน ควรจะจบ ป.6 ปี 2531 หรือ 2532 หากเรียนตามนี้ การศึกษาภาคบังคับ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 คนที่จบ ป.6 ถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับ

เว้นแต่ว่า เรียนล่าช้า กระทั่งมาจบ ป.6 หลัง 1 มกราคม 2546 จะไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เพราะถูกกำหนดแล้วว่า คนจบหลังวัน เดือน ปี นั้น ต้องจบ ม.3 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

คงจะพอกระจ่าง นะครับ ขออภัยที่ตอบช้า

รบกวนอาจารย์ครับ. มีน้าท่านหนึ่งจบการศึกษาป.4ปี2512 จาก รร.วัดตลาด ต.หันสัง อ.บางปะหันจ.พระนครศรีอยุธยา. อยากจะรบกวนอาจารย์ว่ามีสิทธิเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่ได้ไหมครับ.

เพิ่มเติมครับ. น้าคนนี้เกิดปี2501 ขอบคุณครั

เรียน คุณ สดมภ์วร

กรณีที่ถาม น้าที่จบ ป.4 ปี 2512 ที่ รร.วัดตลาด... เฉพาะวุฒิการศึกษาน้าคนนี้มีคุณสมบัติจบการศึกษาภาคบังคับ ในสมัยที่เรียน

ถ้าเรียนจบช้ากว่าเดิม และไปเรียนที่ รร.วัดไก่ หลังปีการศึกษา 2519 จะต้องจบ ป.7 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

คุณสมบัติอื่น ๆ ที่กรมการปกครองกำหนดต้องตรวจสอบกันต่อไป

น้าจบ ป.4 พ.ศ.2518 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จบภาคบังคับไหมค่ะ

เรียน ท่าน อาจารย์

น้าจบ ป.4 พ.ศ.2518 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จบภาคบังคับไหมค่ะ จะมีคุณสมบัตร สมัครผู้ใหญ่บ้านไหมค่ะ


เรียน คุณบังอร

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้า กรณีของน้าที่จบ ป.4 รร.บ้านวังโบสถ์..เมื่อ พ.ศ.2518 ผมตรวจสอบข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาให้แล้ว น้า..ของคุณบังอร ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

แต่ถ้าวันจบ เลยมาจนเป็นปี 2519 จะไม่ถือว่าจบ..ภาคบังคับ เพราะราชกิจจาฯ เล่ม 93 ตอนที่ 106 วันที่ 27 สิงหาคม 2519 บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นไป กำหนดให้ รร.บ้านวังโบสถ์ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ (สถานะ ณ วันประกาศ) ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7 ครับ

เรียน คุณบังอร

คุณสมบัติสมัครผู้ใหญ่บ้าน นอกจากการศึกษาภาคบังคับแล้วต้องมีคุณสมบัติอื่นประกอบ คณะกรรมการรับสมัคร จะเป็นผู้ตรวจสอบต่อไป ครับ

 1. จบการศึกษา ป.6 วันที่ 16 มีนาคม 2526 ผ่านการศึกษาภาคบังคับหรือไม่คับ

ตามเงื่อนไขที่คุณพิชิตพงษ์ สอบถาม / รายนี้ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ (พิจารณาจากเงื่อนเวลาการจบ อยู่ในช่วงที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 บังคับใช้)

เรื่องนี้ผมเคยประสบกับตัวเองมาแล้ว คือ โดนคู่แข่งโจมตีเรื่องวุฒิการศึกษา และผมก็ได้ยื่นอุทรณ์ต่อทางอำเภอ และไปหาข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อยื่นอุทรณ์ อาจจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะต้องวิ่งหาข้อมูลหลายที่ ผมต้องไป สพฐ ที่กระทรวงศึกษา ไปเขตการศึกษา ฯลฯ ทั้งหาอ่านในเว็ปต่างๆ รวมถึงเว็ปนี้ด้วย จนผมจะท้อใจและยอมแพ้อยู่แล้ว และผมก็บังเอิญไปเจอเอกสารเล่มหนึ่ง ที่มีข้อมูลและเป็นหลักฐานเด็ดที่สามารถ ทำให้สำนักงานเขตการศึกษาออกหนังสือรับรองให้ได้ เพราะตอนแรกเขตก็ไม่กล้าเพราะตามหลักฐานที่มีก็แค่ กฤษฏีกา ซึ่งเป็นตัวหลัก แต่มันมีเอกสารย่อยๆที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายเลย เสียเวลาหลายวันมาก แต่คุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทลงไป มันทำให้ผมได้ประสบการณ์และความรู้เรื่องจะต่อสู้ยังไงให้เราชนะ เอกสารชุดนี้ผมยังเก็บไว้ และส่งให้กับ สพฐ 1 ชุด เพื่อให้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้ หลังจากผมได้ยื่นอุทรณ์พร้อมหลักฐานเรียบร้อย ปรากฏว่าผมชนะการอุทรณ์ ชนะชนะการเลือกตั้ง แต่กว่าจะผ่านได้โดนเล่นสารพัดวิธี ทั่งร้องเรียนวุฒิ อุทรณ์ผ่านก็ไม่ปิดหนังสือประกาศให้ทราบ ต้องสายตรงถึง นอภ. (เบอร์มือถือ) ผ่านหน้าห้องเมื่อไหร่ นอภ.ไม่อยู่ ติดราชการ คนที่ติดเรื่องนี้อย่าเพิ่งสิ้นหวังครับ ถ้าท่านเป็นคนดีและอยากรับใช้ชุมชนจริงๆ ผมแค่ผ่านมาและมาเล่าประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเลยครับ ตอนนี้ก็ผ่านการเลือกตั้งมา เกือบๆจะ3ปีได้แล้วมั้งครับ 555 ขอบคุณอาจารย์ที่จุดประกายให้ผมสู้แบบไม่ยอมแพ้ และขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะสู้แบบผมครับ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ 

เรื่องนี้ผมเคยประสบกับตัวเองมาแล้ว คือ โดนคู่แข่งโจมตีเรื่องวุฒิการศึกษา และผมก็ได้ยื่นอุทรณ์ต่อทางอำเภอ และไปหาข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อยื่นอุทรณ์ อาจจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะต้องวิ่งหาข้อมูลหลายที่ ผมต้องไป สพฐ ที่กระทรวงศึกษา ไปเขตการศึกษา ฯลฯ ทั้งหาอ่านในเว็ปต่างๆ รวมถึงเว็ปนี้ด้วย จนผมจะท้อใจและยอมแพ้อยู่แล้ว และผมก็บังเอิญไปเจอเอกสารเล่มหนึ่ง ที่มีข้อมูลและเป็นหลักฐานเด็ดที่สามารถ ทำให้สำนักงานเขตการศึกษาออกหนังสือรับรองให้ได้ เพราะตอนแรกเขตก็ไม่กล้าเพราะตามหลักฐานที่มีก็แค่ กฤษฏีกา ซึ่งเป็นตัวหลัก แต่มันมีเอกสารย่อยๆที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายเลย เสียเวลาหลายวันมาก แต่คุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทลงไป มันทำให้ผมได้ประสบการณ์และความรู้เรื่องจะต่อสู้ยังไงให้เราชนะ เอกสารชุดนี้ผมยังเก็บไว้ และส่งให้กับ สพฐ 1 ชุด เพื่อให้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้ หลังจากผมได้ยื่นอุทรณ์พร้อมหลักฐานเรียบร้อย ปรากฏว่าผมชนะการอุทรณ์ ชนะชนะการเลือกตั้ง แต่กว่าจะผ่านได้โดนเล่นสารพัดวิธี ทั่งร้องเรียนวุฒิ อุทรณ์ผ่านก็ไม่ปิดหนังสือประกาศให้ทราบ ต้องสายตรงถึง นอภ. (เบอร์มือถือ) ผ่านหน้าห้องเมื่อไหร่ นอภ.ไม่อยู่ ติดราชการ คนที่ติดเรื่องนี้อย่าเพิ่งสิ้นหวังครับ ถ้าท่านเป็นคนดีและอยากรับใช้ชุมชนจริงๆ ผมแค่ผ่านมาและมาเล่าประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเลยครับ ตอนนี้ก็ผ่านการเลือกตั้งมา เกือบๆจะ3ปีได้แล้วมั้งครับ 555 ขอบคุณอาจารย์ที่จุดประกายให้ผมสู้แบบไม่ยอมแพ้ และขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะสู้แบบผมครับ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ 

ยินดีครับ @นายขนมต้ม  ที่ใช้ความพยายามและต่อสู้ เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตนเอง / เอกสารชุดที่เก็บไว้เพื่อดำเนินการ มีรายการใดที่เวบบล๊อกนี้ยังไม่มีบ้างครับ  / ช่วยนำส่ง และหรือเผยแพร่ ณ ที่ตรงนี้ได้เลย / ขอบคุณครับ

เรียน คุณธัญญา seanjete@hotmail.com ครับ 

  ผมตอบ mail ที่ให้มาแล้ว มีรายงานว่า gmail ที่ผมใช้ส่งข้อความไปให้คุณธัญญาไม่ได้
เนื่องจากไม่พบที่อยู่ดังกล่าว หรือที่อยู่รับ e mail ไมได้ 

ขอนำมาตอบผ่านเวบบล๊อกของผมนะครับ
ประเด็นที่ถาม คุณธัญญา จบ ป.6 วันที่ 27 มีค 2545 นั้น
หากหลักฐานจบ ป.6 ลง ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
เมื่อตรวจสอบจากข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังถือว่าคุณธัญญา จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ
ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ที่ระบุว่า การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6

ในทางกลับกัน หากคุณธัญญา จบ ป.6 หลังวันที่ 1 มกราคม 2546
จะไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เพราะถูกบังคับด้วย พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
ที่ต้องจบ ม.3 ครับ

บุญหลั่น นานรัมย์

ขอความกรุณา ตรวจสอบ นายบัวไหล  แก้วบัวภา  จบ ป.4 เมื่อ 15 มีค. 2517 จากโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ ต.ห้วยหิน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ณ เวลานั้นแกจบ การศึกษาภาคบังคับหรือไม่  ช่วยอธิบายหน่อยครับ ผมอ่าแล้วไม่เข้าใจครับ  ชอบคุณครับ

บุญหลั่น นานรัมย์

ขอความกรุณา ตรวจสอบ นายบัวไหล  แก้วบัวภา  จบ ป.4 เมื่อ 15 มีค. 2517 จากโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ ต.ห้วยหิน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ณ เวลานั้นแกจบ การศึกษาภาคบังคับหรือไม่  ช่วยอธิบายหน่อยครับ ผมอ่าแล้วไม่เข้าใจครับ  ขอบคุณครับ

ขออภัย คุณบุญหลั่น ครับ ที่เข้ามาตอบช้า

   บุคคลที่สอบถาม ผมตรวจสอบแล้ว ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ 


(มีประกาศฯ เล่ม 94 ตอนที่ 70 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2520 กำหนดให้ผู้ที่จะจบการศึกษาภาคบังคับจาก รร.ใน ต.ห้วยหิน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 จะต้องเป็น ป.7 ซึ่งพอดีที่มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 ที่กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับ ต้องเป็น ป.6 ครับ)

เรียน คุณคณิน

ขอความกรุณาตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับด้วยค่ะ กรณี นาย ก. เกิด ปี พ.ศ.2508 เรียนจบชั้น ป.4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2519 จากโรงเรียนบ้านหนองศาลา ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  อยู่ในพื้นที่ตามประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้น ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 72 วันที่ 9 พฤษภาคม 2515 ถือว่านาย ก.จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่

เรียน คุณคณิน

ขอความกรุณาตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับด้วยค่ะ กรณี นาย ก. เกิด ปี พ.ศ.2508 เรียนจบชั้น ป.4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2519 จากโรงเรียนบ้านหนองศาลา ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  อยู่ในพื้นที่ตามประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้น ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 72 วันที่ 9 พฤษภาคม 2515 ถือว่านาย ก.จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่

คำว่าอยู่ในพื้นที่ในท้องที่ตำบล หมายถึง ผู้ที่เรียนอยู่ใน ร.ร.ในตำบล หรือเป็นผู้มีภูมิลำเนาในตำบลทั้งหมดหรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

บุญหลั่น นานรัมย์

ขอบคุณมากครับ อาจารย์

กรณีที่คุณสินีนาทถาม
ในราชกิจจาฯ ฉบับที่ระบุ / จำกัดไว้เฉพาะ รร.บ้านโคกม่วง และ รร.บ้านสำพันธ์ ของ ต.ขัวเรียง ที่ถูกขยายเป็น ต้องจบ ป.7 จึงจะจบการศึกษาภาคบังคับ / นาย ก. จบ ป.4 รร.บ้านหนองศาลา ฯ / หากเงื่อนไขของ นาย ก.เป็นไปตามข้อเท็จจริงนี้ ถือว่า นาย ก. จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

สวัสดีคับ ท่านอาจารย์ 

พอดีอาผมจะสมัครผู่ใหญ่บ้าน

เกิดวัน 13 พ.ค 2507 

จบ การศึกษา ป.ตรี ปี พ.ศ 2514

ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บางกอบัวอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

อยากทราบว่าคุณสมบัติดังกล่าวสามมารถลงสมัครได้มัยคับ

ขอบคุนล่วงหน้าคับ

อาจารย์ครับ อยากถามว่า ผู้ที่จะมาเป็นสารวัตรกำนัน จะต้องมีชื่ออยู่ในพื้นที่กี่ปีครับ หรือมีข้อห้ามหรือไม่ ตามที่ผมอ่านตามพรบ.ปกครองท้องที่ ไม่เห็นมีข้อห้ามของ แพทย์ สารวัตร

กรณีที่ คุณ treewut_009@hotmail.com สอบถาม ผมประสานกับปลัดอำเภอที่รู้จัก และตรวจสอบจาก พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข กำหนดเกี่ยวกับสารวัตรกำนันไว้ใน มาตรา 44 ระบุเพียงว่า แล้วแต่กำนันจะขอร้องให้ผู้ใดเป็น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการเมือง (ผวจ. ปัจจุบัน) ด้วยจึงเป็นได้

โดย ปลัดอำเภอ ที่ผมประสานแจ้งเพิ่มเติมว่า อำเภออาจจะอาศัยคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านโดยอนุโลมมาใช้บังคับ ครับ / แนะนำให้ประสานกับส่วนปกครองของอำเภอที่มีภูมิลำเนา และประสงค์จะดำรงตำแหน่ง เพิ่มเติม ครับ

เรียน ท่าน อาจารย์ถ้าจบ ป.4 (ป.4เป็นระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน) พ.ศ.2519 โรงเรียนบ้านโนนแต้ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จบภาคบังคับไหมครับ จะมีคุณสมบัตร สมัครผู้ใหญ่บ้านไหมค่ะ

เรียน ท่าน อาจารย์ถ้าจบ ป.4 (ป.4เป็นระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน) พ.ศ.2519 โรงเรียนบ้านโนนแต้ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จบภาคบังคับไหมครับ จะมีคุณสมบัตร สมัครผู้ใหญ่บ้านไหมค่ะ

คุณ tee02032539@gmail.com ผมตรวจสอบจากฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว รร.บ้านโนนแต้ (ถ้าไม่เคยเปลี่ยนชื่อและอำเภอ) ที่แจ้งว่า จบ ป.4 จาก รร.แห่งนี้ ไม่มีปรากฎในข้อมูลราชกิจจานุเบกษาฉบับใดๆ ว่า ต้องถูกขยายเป็น ป.7 / เฉพาะเหตุที่ถาม หากหลักฐานจบปี 2519 แค่ ป.4 ณ รร.บ้านโนนแต้ ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ แล้วครับ

คุณ tee02032539@gmail.com / คุณสมบัติรายนี้เฉพาะวุฒิการศึกษาถือว่าสมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ แต่ต้องดูคุณสมบัติข้ออื่นๆ ประกอบด้วยครับ จะมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของอำเภอหนองสองห้อง ที่จะพิจารณาต่อไป

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ หลานจะสมัคร ผญบ.จบหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 12 มี.ค. 2516 ร.ร.บ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน ใช่จบภาคบังคับหรือเปล่าครับ ดูข้อมูลที่อาจารย์เผยแพร่ ประกาศฯปี 2512 ระบุแค่ตำบล แต่ประกาศฯปี 2516 ระบุตำบลและโรงเรียนก็พอเข้าใจได้ ประกาศฯปี 2512 เหมาทั้งตำบลหรือเปล่า??? ข้อเท็จจริงปีการศึกษา 2512 ร.ร.บ้านทุ่งกองมู มิได้เปิดสอน ป.5-6-7 ต.ปางหมู มีเปิดที่เดียวคือ ร.ร.ชุมชนบ้านปางหมู ครับ

คุณ ่jic-jo@hotmail.com ครับ การตรวจสอบว่า ผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับ ผมจะตรวจสอบจากหลักฐานการจบที่ผู้นั้นใช้ในการสมัคร / เกณท์ทั่วไป ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับ ช่วง พ.ศ. 2503 โดยประมาณถึง พ.ศ.2519 ของกระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ระยะแรกจะใช้พื้นที่ทั้งตำบล (ที่ถูกประกาศ) ต่อมาจึงลดลงจำกัดเฉพาะรายโรงเรียน กรณีที่สอบถาม ประกาศฯ เล่ม 86 ตอนที่ 20 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2512 กำหนดให้ รร.ที่ตั้งใน ต.ปางหมู , ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7 / รร.บ้านทุ่งกองมู ในห้วง พ.ศ.นั้น หากไม่อยู่ใน ต.ปางหมู จะไม่ถูกประกาศนี้บังคับ / แต่ถ้าอยู่ใน ต.ปางหมู มาตั้งแต่ พ.ศ.2512 หลานที่แจ้งว่าจบ ป.ต้น (ป.4) จะไม่มีคุณสมบัติในการจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ วิธีการอาจจะสมัครไปก่อน แล้วรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะ กก.ของ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ครับ

เนื่องจากมีบุคคลต้องการสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงมาขอหนังสือรับรองจากเขตพื้นที่ว่าจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่
ข้อมูลจากสำเนาทะเบียนโรงเรียนนะคะบุคคลเกิดเดือนกุมภาพันธ์ 2506 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เข้าเรียนที่โรงเรียนในตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2513 จบชั้น ป.4 เดือนพฤษภาคม 2517 เรียนสอบถามว่าบุคคลดังกล่าวจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

คุณ spjsu@yahoo.com ครับ / กรณีที่สอบถาม ไม่ชัดเจนว่า รร.ที่บุคคลดังกล่าวจบ ป.4 ชื่อ รร.อะไร ได้แต่ภาพรวมว่า เป็น รร.ที่ตั้งใน ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี / จากฐานข้อมูลประกาศ ศธ. เท่าที่มีเผยแพร่ในเวบบล๊อกนี้ รร.ใน ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี ไม่ถูกกำหนดให้ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7 / บุคคลนี้จึงเป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

ผมเกิด ม.ค.2528 จบ ม.3 ปี2544 การศึกษาภาคบังคับหรือไม่ครับ สามารถลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้มั๊ย

ผมจบ ม.3 ปี2544 เกิด2528 การศึกาาภาคบังคับผ่านมั๊ย ลงผญบ.ได้มั๊ย

คุณ at.wuttichai@gmail.com ครับตามที่สอบถาม ได้จบ ม.3 ในปี 2544 / เงื่อนไขเฉพาะการศึกษาข้อนี้ ถือว่าจบสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ แล้วครับ (พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉ.5) พ.ศ.2521 กำหนดให้จบ ป.6 เป็นการศึกษาภาคบังคับ)

สอบถาม เรื่องวุฒิการศึกษาภาคบังคับของผู้สมัครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คือ ผู้สมัครเกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2510 จบประถมศึกษาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2539 เค้าสามารถเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้หรือไหมครับ

คุณ qz_tumpapillon@hotmail.comบุคคลที่สอบถาม การจบประถมศึกษา วันที่ 8 มีค. 2539ถ้าจบ ป.6 จะถึอว่า จบการศึกษาภาคบังคับถ้าจบแค่ ป.4 ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

เรียนถาม อ.คณิน อุดมความสุขครับ มีบุคคลหนึ่งเป็นผู้จบการศึกษาชั้น ป.4 ซึ่งในใบสุทธิระบุว่าเป็นชั้นสูงสุดของร.ร.จากร.ร.บ้านท่าระหาร ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เมื่อ 31 มี.ค.2522 ถือว่าเป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับได้หรือไม่ครับ

เรียน คุณ kri449@gmail.com บุคคลที่สอบถาม กรณีจบ ป.4 วันที่ 31 มีค. 2522 จาก รร.บ้านท่าระหาร ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท ตามเกณฑ์ปกติ ไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เพราะห้วงเวลาดังกล่าวถูกกำหนดโดย พ.ร.บ.ประถมศึกษา 2521 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 ที่ระบุว่า การศึกษาภาคบังคับ ต้องเป็น ป.6

** ยกเว้นหากสามารถหาประกาศของ ผวจ.ชัยนาท ที่ผ่อนผันให้ รร.บ้านท่าระหาร ยังไม่ต้องจัดการเรียนถึง ป.6 ในวัน เดือน ปี ที่นำหลักฐาน การจบมาแสดง นั่นจึงจะทำให้เกิดคุณสมบัติเกี่ยวกับการจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

สวัสดีครับ ผมเรียนจบวุฒิ ป.4 ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2518 จบจากโรงเรียนวัดบ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับได้หรือไม่ครับ

เรียน คุณ sutasinee กรณีบุคคลที่ถาม จบ ป.4 รร.วัดบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2518 นั้น ตรวจสอบกับฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีชื่อ รร.วัดบ้านท่า ถูกกำหนดขยายฯ เป็น ป.7 / ดังนั้นบุคคลนี้จึงมีคุณสมบัติจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

สอบถามหน่อยค่ะ กรณี หลักฐานการสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือผู้ที่จะสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจบปริญญาตรี แต่หลักฐานการจบหายมีแต่ใบปริญญาใบเดียวทรานสคริปหายสามารถใช้เป็นหลักฐานการสมัครได้ไหม

คุณ Rizza57711 ครับกรณีที่สอบถาม นำใบปริญญาไปทำสำเนา และใช้สมัครไปก่อน อำเภอน่าจะรับไว้เป็นหลักฐานได้ / หากเขาต้องการใบผลการเรียน ค่อยประสานสถาบันที่จบ เพื่อนำมาประกอบการสมัคร ครับ

เรียนถาม อ.คณินครับข้อที่1. จบ ม.3 ปี2543 ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้มั๊ย จบภาคบังคับหรือไม่ข้อที่2. เมื่อก่อนหน้านี้ ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเช่น ส.ว. อบจ. แต่ครั้งล่าสุดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว ปี63 ถ้ามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน จะลงสมัครได้มั๊ย

เรียน คุณ at.wuttichai@gmail.comคำถาม ข้อ 1 และข้อ 2 บุคคลนี้มีคุณสมบัติ เกี่ยวกับจบการศึกษาภาคบังคับ และไม่ได้เสียสิทธิเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม มาตรา 12 (15) ของ พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข เพราะได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผ่านมา ถ้าไม่มีข้อห้าม เกี่ยวกับคุณสมบัติข้ออื่นอีก บุคคลนี้สามารถลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ครับ

คุณเพ็ญพักตร์ สวัสดี Penpuk4455@gamil.comได้ถามผ่านฟอร์มของระบบ ไปยัง mail ของผม ว่าจบป.6สมัครผุ้ใหญ่บ้านได้ไหมค่ะ

ผมตอบตามที่อยู่ mail ที่ให้ไว้มีการรายงานว่า Mail Delivery Subsystemจึงนำมาบอกต่อ ณ ที่แห่งนี้ เผื่อคุณเพ็ญพักตร์ จะได้ใช้ประโยชน์ ครับ

หากวันที่จบ เกินวันที่ 1 มกราคม 2546เป็นต้นไป จะทำให้ไม่สามารถสมัครได้ต้องจบไม่ต่ำกว่าชั้น ม.3 ครับ

แต่ถ้าจบระหว่าง 6 เมย 2521ถึง 31 ธันวาคม 2545แบบนี้จบ ป.6 สมัครได้ ครับ

เรียนถาม อ.คนินครับน้าชายเรียนจบ ป4 วันที่ 15 มีนาคม 2519 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี หลังจากเรียนจบแล้วเขาไม่ได้เรียนต่อจนจบ ป6 แต่มีเพื่อนอีกคนเรียนต่อจนจบ ป6 ตอนนี้จะมีรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน ผมอยากถามว่าน้าชายผม เรียนจบการศึกษาภาคบังคับใหมครับ ขอบคุณครับ

เรียนถาม อ.คนินครับน้าชายเรียนจบ ป4 วันที่ 15 มีนาคม 2519 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี หลังจากเรียนจบแล้วเขาไม่ได้เรียนต่อจนจบ ป6 แต่มีเพื่อนอีกคนเรียนต่อจนจบ ป6 ตอนนี้จะมีรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน ผมอยากถามว่าน้าชายผม เรียนจบการศึกษาภาคบังคับใหมครับ ขอบคุณครับ

ขออภัย pprem1999@hotmai.ci.thที่ตอบช้า ครับ

ตรวจสอบแล้ว รร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่าต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีเป็น รร.ที่ถูกกำหนดในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 92 ตอนที่ 119 วันที่ 24 มิย 2518ให้ขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นไป

เมื่อน้าชายจบ ป.4 จาก รร.นี้จึงถือว่ายังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี