การศึกษาภาคบังคับของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

ผู้สมัคร...เป็นผู้ใหญ่บ้าน ..."ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ...."

เมื่อวาน (20 มกราคม 2553) ตลอดทั้งวันที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อากาศค่อนข้างทึม ๆ เหมือนจะมีฝนตก พอเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ปรากฎว่าบางพื้นที่มีฝนตกเปาะแปะ ในปริมาณที่ไม่มาก แต่เมื่อถึงเวลา 18.15 น. โดยประมาณกลับเห็นสายรุ้งอยู่ทางทิศตะวันออก

ในขณะที่ทางทิศตะวันตกมีพยัพเมฆสีส้มเป็นริ้ว ๆ ลอยเกาะกันเป็นกลุ่ม

แต่สิ่งที่เห็นตามภาพข้างต้น มีอยู่เพียงชั่วครู่ แสงสีต่าง ๆ ที่ประดับอยู่บนท้องฟ้าหายไปหมด มีความมืดของเวลากลางคืนเข้ามาทดแทน หากบันทึกภาพช้าไปกว่านี้คงไม่มีใครได้เห็นภาพนี้แล้วครับ

สาระที่ต้องการนำเสนอวันนี้ เป็นสิ่งที่เกิดจากการได้รับมอบให้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองพิษณุโลกแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ โดยอำเภอเมืองพิษณุโลกได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ...."

ในความเข้าใจของตนเองในขณะที่ยังไม่สอบถามผู้ใด คิดว่าการศึกษาภาคบังคับคือ ป.4 , ป.7 หรือ ป.6 แล้วแต่กรณี โดยข้อมูลกว้าง ๆ ที่มีอยู่  (** ปรับปรุงข้อมูล 30 กันยายน 2561 ข้อ 3 ถึงข้อ 4 ตามการประสานข้อมูลผ่าน e mail ของคุณสุชาติ สิงห์เอี่ยม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561) คือ

1.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 ( ... - พ.ศ.2502) ประกาศใช้วันที่ 17 มีนาคม 2479 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.4

2.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ( .... - พ.ศ.2519) ประกาศใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2503 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป 7 **แต่ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ให้แต่ละตำบล ,โรงเรียน ขยายการศึกษาเป็น ป.7

3.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6 / ** ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2520 เว้นแต่ หมวด 3 ระบบการศึกษา ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่าวันสิ้นปีการศึกษา 2525 ( = เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2521 ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2526)

4.พ.ร.บประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 ประกาศใช้วันที่ 5 เมษายน 2521 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2521 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6  **แต่ตำบลใดไม่พร้อมจัดถึง ป.6 ให้ ผวจ.ประกาศผ่อนผันเป็นปีๆ ไป แต่จะผ่อนผันหลังเวลาที่กำหนดตามประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ไม่ได้

   ถ้าตามนัยความหมายของประกาศใช้แผนฯ 2520  การนับว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ต้องจบ ป.6 จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2521 และไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2526  และตามความหมาย พ.ร.บ.ประถมศึกษา ฉ.5 พ.ศ.2521 อาจจะผ่อนผันให้ผู้จบ ป.4 บางคน ที่จบบางโรงเรียนซึ่งไม่พร้อมจัดถึง ป.6 แต่ ผวจ. ที่ตั้งโรงเรียนนั้นต้องประกาศผ่อนผันไว้ด้วย  จึงจะถือว่า การจบ ป.4 ของบุคคลนั้นๆ  เป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ (ข้อมูลนี้ เมื่อจะใช้ประโยชน์กับบุคคลบางราย จำเป็นต้องหาประกาศผ่อนผันของ ผวจ. ที่ให้ รร.นั้นไม่ต้องจัดการศึกษาถึง ป.6 ด้วยความไม่พร้อม มาประกอบการพิจารณาด้วย)

5. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศใช้วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2546 การศึกษาภาคบังคับ คือ ม.3

เผอิญมีกรณีตัวอย่างที่ต้องทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ลึกซึ้งกว่าเดิม เนื่องจากมีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมาสมัคร แต่ช่วงที่จบการศึกษาภาคบังคับตามหลักฐานใบสุทธิ จบ ป.4 อยู่ในช่วง พ.ศ.2503 - 2519 ได้แสดงความเห็นแย้งว่า บุคคลนี้ขาดคุณสมบัติต้องจบการศึกษาอย่างน้อย ป.7 ซึ่งปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานช่วงนั้น ได้หารือเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของผู้สมัครรายนี้อีกครั้ง (เพราะหากครั้งนี้บุคคลดังกล่าวสมัครไม่ได้ ย่อมหมายถึงการดำเนินการก่อนหน้านี้ย่อมบกพร่องไปด้วย)

ข้อมูลที่นำมาบอกกล่าวกัน คือ มีหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ ศธ 1404 / 37827 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2535 ถึงอธิบดีกรมการปกครอง หารือเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีบทสรุปว่าการศึกษาภาคบังคับตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ที่กำหนดให้จบชั้น ป.7 นั้น ในทางปฏิบัติจะมีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 2 แบบ คือ ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึง ป.7 จะต้องจบ ป.7 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ส่วนนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเหนือจากนี้ เพียงจบ ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

และมีหนังสือของกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีประเด็นที่ให้พิจารณาคือ การจบการศึกษาภาคบังคับ นอกจากจะพิจารณาว่าผู้ใดจบการศึกษาปีใด ชั้นใดแล้ว ต้องพิจารณาว่าในท้องที่ใดกำหนดให้จบการศึกษาชั้นใดด้วย

ข้อมูลสองวรรคข้างต้น ทำให้ตัวเองต้องเร่งสอบถาม เสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ จากผู้รู้หลาย ๆ ท่าน อาทิ อ.กัลญาณี (ไม่ได้สอบถามนามสกุล * ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ) สำนักทดสอบทางการศึกษา และ นายสมศักดิ์ ทองรุ่ง , นายวสันต์ ศรีประดู่ รอง ผอ.สพท.พล.1 มาประกอบการดำเนินการ จนได้ข้อยุติในภาพใหญ่ ว่า

ผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับในช่วง พ.ศ.2505 - 2521 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 ที่กำหนดให้จบ ป.7 เป็นเพียงบางพื้นที่ บางโรงเรียนเท่านั้นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกเหนือจากนี้จบเพียง ป.4 ก็ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ และตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 การศึกษาภาคบังคับต้องจบ ม.3 ครับ

ทั้งนี้ อ.กัลญาณี ได้อนุเคราะห์ส่งโทรสารเกี่ยวกับข้อมูลหัวข้อประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้ขยายการศึกษาภาคบังคับจากประโยคประถมศึกษาตอนต้นเป็นประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ พ.ศ.2505 - 2520 รวม 27 รายการ ซึ่งผมได้ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ** (ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 14 พฤศจิกายน 2556)

มีเกร็ดน่าสนใจว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ พ.ศ.2505 - 2510 จะใช้ชื่อเรื่องว่า การเขยิบเกณฑ์ความรู้ขยายการศึกษาภาคบังคับ (ส่วนใหญ่ระบุเป็นรายตำบล) และประกาศ ฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2511 เป็นต้นไป ใช้ชื่อเรื่องว่า ขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้น ครับ

ผมได้สำเนาไฟล์ราชกิจจานุเบกษามาวางไว้แล้วครับ ดังนี้ (ปรับปรุงไฟล์แนบ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556)

ต้องขออภัยหลาย ๆ ท่านที่เคยโทรศัพท์ประสานแจ้งไปว่าข้อมูลเปิดไม่ได้ แต่ผมไม่เคยเข้ามาตรวจสอบ link ด้วยความมั่นใจว่าไฟล์ข้อมูลควรจะมีอยู่ แต่วันนี้ (14 พย. 2556)พบว่า link เดิมใช้ไม่ได้ จึงขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง ครับ
และถ้าเป็นไปได้ควรใช้ browser ของ IE หรือที่เกี่ยวพันกับ IE ในการเปิด link ต่าง ๆ นะครับ

1.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 หน้า 164 วันที่ 29 มกราคม 2506

2.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 หน้า 190 วันที่ 29 มกราคม 2506

3.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 17 หน้า 468 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506

4.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 9 หน้า 191 วันที่ 28 มกราคม 2507

5.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 10 ฉบับพิเศษ หน้า 12 วันที่ 30 มกราคม 2507

6.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 7 หน้า 121 วันที่ 19 มกราคม 2508

7.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 3 หน้า 208 วันที่ 11 มกราคม 2509

8.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 8 หน้า 266 วันที่ 24 มกราคม 2510

9.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 38 หน้า 1282 วันที่ 30 เมษายน 2511

10.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 67 หน้า 2448 วันที่ 30 กรกฎาคม 2511

11.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 20 หน้า 849 วันที่ 11 มีนาคม 2512

12.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 33 หน้า 1481 วันที่ 15 เมษายน 2512

13.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน 2513 ใช้ในท้องที่รวม 83 ตำบล (ไม่มีไฟล์)

14.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2513 ใช้ในท้องที่รวม 35 ตำบล (ไม่มีไฟล์)

15.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนที่ 55 หน้า 1598 วันที่ 25 พฤษภาคม 2514

16,17.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 72 หน้า 1196 ,1198 วันที่ 9 พฤษภาคม 2515

18.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 120 หน้า 8 วันที่ 25 กันยายน 2516

19.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 133 หน้า 3401 วันที่ 16 ตุลาคม 2516

20.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 129 หน้า 3047 วันที่ 30 กรกฎาคม 2517

21.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 133 หน้า 3107 วันที่ 6 สิงหาคม 2517

22.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 133 หน้า 3108 วันที่ 6 สิงหาคม 2517

23,24.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 119 หน้า 1574 ,1575 วันที่ 24 มิถุนายน 2518

25.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 97 หน้า 14 วันที่ 29 กรกฎาคม 2519

26.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 106 หน้า 18 วันที่ 27 สิงหาคม 2519

27.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 70 หน้า 589 วันที่ 2 สิงหาคม 2520

***** แก้ไข วันที่ 30 กันยายน 2561 *****

1. ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 31 หน้า 337 ลงวันที่ 12 เมษายน 2520
หรือไปที่นี่

2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 40 ฉบับพิเศษ หน้า 5 วันที่ 5 เมษายน 2521

3. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2478 
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1591 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2478

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309 / ว 27 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536 ครับ
หน้า 1หน้า 2

จากข้อคำถามของคุณปูเป้ ทำให้ผมต้องไปค้นหารายละเอียดพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับแก้ไขต่าง ๆ (ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552)แม้จะทราบว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอนที่ เมื่อใดแล้ว แต่หาในเวบไซด์ราชกิจจานุเบกษาไม่เจอครับ มาเจอสารสนเทศเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ปรับปรุง หลอมรวม พ.ร.บ.ฉบับต่าง ๆ ที่แก้ไขไว้ในฉบับเดียวกัน ทำให้สะดวกต่อการอ้างอิง เพราะมีหมายเหตุด้านล่างของแต่ละหน้าให้ดูว่าถูกยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง โดย พ.ร.บ.ฉบับใด หน่วยงานที่เผยแพร่สารสนเทศนี้คือ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครับ นำเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 128 ก หน้า 11 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หรือไป link ต่อไป http://www.erc.or.th/ERCWeb/Front/webpagelaw/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%202540.pdf

สำเนาหนังสือ สปช. ที่ ศธ 1404 / 37827 ลงวันที่ 1 ธค. 2535

เรื่อง หารือเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

********* เพิ่มเติม ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

ผมได้ขอความอนุเคราะห์จาก "กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา" เพื่อสอบถามหาไฟล์ราชกิจจานุเบกษา ปี 2513 ที่ยังหาไม่ได้ 2 ฉบับ จากเวบกระดานถาม-ตอบ ของราชกิจจานุเบกษา ได้รับคำแนะนำ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ให้เข้าไปค้นหาราชกิจจานุเบกษาจากเวบ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm และพิมพ์คำว่า "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ" เว้นวรรคแล้วพิมพ์ "บังคับ" (ขณะพิมพ์ไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูดนะครับ) ซึ่งเป็น key word ของเรื่องที่ผมต้องการหา ทำให้ผมเจอไฟล์ราชกิจจาฯ เพิ่มอีก 2 ฉบับ คือ

1.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 17 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506

แก้ไขคำผิดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 29 มกราคม 2506

2. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 70 วันที่ 2 สิงหาคม 2520

ขยายการศึกษาภาคบังคับ รวม 729 ตำบล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 เป็นต้นไป (มีอยู่แล้วด้านบน)

********** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

คำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ "วุฒิการศึกษาภาคบังคับ" ที่ศาลพิพากษาให้ผู้ขาดคุณสมบัติ

ถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณวิทย์ แซ่ลิ่ม ที่กรุณาส่งข้อมูลมาให้และประสงค์จะให้เผยแพร่ต่อไป

ไฟล์ที่ 1ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3

*********** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557

คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 222 / 2557
วันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็นไฟล์ *.pdf จำนวน 12 หน้า
กรณีวุฒิการศึกษาภาคบังคับกับการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
โดยสรุป บุคคลเป้าหมายในคำพิพากษา ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
ทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณรัศมี ดิษฐเนตร ที่นำออกมาเผยแพร่และให้ผมได้นำมาใช้ต่อ
ในเวบบล๊อกนี้

ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2ไฟล์ที่ 3

***** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

คุณรัศมี ดิษฐเนตร แจ้งเพิ่มเติมวันนี้ว่า คู่กรณีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันตามที่ศาลปกครองขอนแก่นกำหนด คดีจึงถึงที่สุดแล้ว

******* ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559
ผมได้รับหนังสือตอบจาก สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0508 (กรจ.) / 3996 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ยืนยันข้อมูลว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 13 และ 14 ไม่ได้นำลง
ในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด

******** ข้อมูลเพิ่มเติม ณ วันที่ 21 เมษายน 2559
ภาพ "แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช." ลงวันที่ 21มีนาคม 2559 ฉบับนี้ ผมได้รับอนุญาตจากคุณรัศมี ดิษฐเนตร ให้ใช้เผยแพร่ได้ สรุป ป.ป.ช. มีมติให้ส่งเรื่องกล่าวหา นายสุกิจ เจริญรัตนกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง กับพวก (คุณรัศมี แจ้งว่า 2 อธิบดี 3 ผวจ. และ 1 นายอำเภอ) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา 89 / 2 ประกอบมาตรา 89 / 4 แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น

เรียน คุณจินตนา

หากผู้สมัครท่านนั้น ยื่นหลักฐาน ป.4 ที่ระบุว่าจบเมื่อวันที่ 1 เมย. 2521 จริง บุคคลนี้จบแค่ ป.4 ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ เพราะ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ซึ่งประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 กำหนดให้จบ ป.6

ต้องรอดูว่า คณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ ของอำเภอ...จะวินิจฉัยว่าอย่างไร??

วิชา
IP: xxx.27.108.81
เขียนเมื่อ 

เกิดวันที่ 13 มิ.ย. 2508 จบการศึกษาชั้น ป.6 จากโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2521 จะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ กรุณาตอบด้วยครับ ุ้

อภิญญา
IP: xxx.53.108.72
เขียนเมื่อ 

กรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านย้ายไปอยู่ที่อื่น(ต่างจังหวัด) จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ และถ้าต้องออกจากตำแหน่งต้องออกตามมาตราไหนคะอาจารย์

ตอบคุณวิชา การจบ ป.6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2521 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ มีสิทธิที่จะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านครับ (ถ้าไม่ขาดคุณสมบัติข้ออื่น)

ตอบคุณอภิญญา ผมสอบถามปลัดอำเภอที่รู้จักกัน พร้อมกับศึกษาจาก พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข กรณีที่ถามการพ้นจากตำแหน่ง ผช.ผู้ใหญ่บ้านตามเงื่อนไขนี้น่าจะเข้าหลักเกณฑ์มาตรา 12 (3) ที่ระบุว่า มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ....ไม่น้อยกว่า 2 ปี ..... และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน แนะนำให้ปรึกษากับปลัดอำเภอที่คุณอภิญญาปฏิบัติหน้าที่ ครับ

วิชา
IP: xxx.162.225.235
เขียนเมื่อ 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันใช้เอกสารอะไรบ้างครับขอแบบครบทุกอย่างเลยครับ ต้องใช้ใบเกิดด้วยหรือเปล่าครับ ถามบางคนบอกใช้ บางคนบอกไม่ใช้ กรุณาตอบด้วยครับผม

ตอบ คุณวิชา

หลักฐานการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ประสานข้อมูลกับ อ.เมืองพิษณุโลก และตรวจสอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 กำหนดให้ใช้หลักฐานตามข้อ 33 ซึ่งรับรองความถูกต้อง ประกอบด้วย

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ใบรับรองแพทย์

4.หลักฐานการศึกษา

5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3.5 ซม. จำนวน 6 รูป

 

การเรียกหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน อำเภออาจเรียกเอกสารอื่นเพิ่มเติม ตามข้อ 34 ดังเช่นที่คุณวิชาทราบได้ครับ ทั้งนี้ให้ตรวจสอบจากประกาศของอำเภอ...เป็นหลัก

บรรเจิด พัฒโนทัย
IP: xxx.207.80.171
เขียนเมื่อ 

อาจาย์ครับ ในกรณีที่บุคคลที่เกิด พศ 2510 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะสามารถลงสมัคเลือกตั้งผู้ใหญบ้านได้ครับ และอีกกรณีหนึ่ง เนื่องจากผู้ลงสมัคเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนนี้ มีการได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งอาจทำให้มีการปิดบังในเรื่องของวุฒิการศึกษา จึงอยากถามว่า เราจะมีวิธีใดในการตรวจสอบวุฒิการรศึกษาของผู้ลงสมัคคนนี้ได้บ้างครับ หรืออาจารย์สามารถตรวจสอบได้ใหมครับ ข้อมูลของผู้สมัคท่านนั้น นายพิทักษ์ นนทสิงห์ เกิด 2510 35708 00410 822 เรียนจบจากโรงเรียนบ้านดอยจันทร์ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (แต่ไม่รู้ว่าจบ ป. อะไรแน่) จึงขอความอนุเคราะห์ และข้อแนะนำ ขอบคุณครับ

เรียน คุณบรรเจิด

กระทรวงมหาดไทยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านไว้หลายข้อ ทั้งที่่ต้องมี ต้องเป็นและต้องห้าม (กรุณาสอบถามจากปลัดอำเภอที่ท่านเกี่ยวข้องครับ)

ข้อมูลการจบชั้นใดของผู้สมัคร ในฐานะบุคคลภายนอก เราคงตรวจสอบได้ลำบาก ว่าเขาจบชั้นใด เมื่อใด ที่ไหน เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่คุณบรรเจิดทราบข้อมูลเลข 13 หลักของเขา คงไม่ยากกับการหาข้อมูลว่าเขาจบชั้นใด (วิธีที่ง่าย น่าจะไปสอบถามปลัดอำเภอที่รับสมัคร ครับ)

พ.ศ.เกิด ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาจบชั้นใด ต้องดูจากหลักฐานที่นำมาสมัครเป็นหลักครับ

เรียน คุณบรรเจิด (อีกครั้ง)

ลองคลิกข้อมูลด้านบนซิครับ หัวข้อ "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551" เพื่อดูว่าคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านมีอะไรบ้าง

ณเดช
IP: xxx.42.79.9
เขียนเมื่อ 

ใบ ผญ.6ต้องออกก่อนเลือกตั้งกี่วันครับ ถ้าใบ ผญ.6ออกก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันถือว่าทางอำเภอปฎิบัติน่าที่ถูกต้องหรือไม่เพราะญาติพี่น้องอยู่ กทม. มาลงคะแนนไม่ทันครับทำให้เราได้รับความเสียหายจะฟ้องต่อศาลปกครองได้ไหมครับ และวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาโดยวันเดือนปีเกิดตามทะเบียนบ้าน ระบุเกิด 1 ธันวาคม พ.ศ.2513 แต่วุฒิการศึกษาระบุเข้าเรียน พ.ศ.2507 จบ พ.ศ.2518 จบระดับชั้น ป.4 มีหมายเหตุแทงจำหน่ายไว้ว่าไม่สามารถศึกษาต่อได้ เพราะที่บ้านมีเรียนถึง ป.7 และอยู่ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติทางอำเภอจะยึดอะไรเป็นหลักและจะต้องแก้ไข วันเดือนปีเกิดในใบสมัครก่อนไหมค่อยประกาศใบ ผญ.6

tossapol
IP: xxx.53.2.149
เขียนเมื่อ 

ผู้สมัครผญบ. จบป.4 โรงเรียนในพื้นที่ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา ปี 2511 ต่อมาเรียนจบป.6 กศน. ปี 2547 และปัจจุบัน กำลังศึกษา ม.ต้น ที่กศน. มีคุณสมบัติสมัครผญบ.มั้ยครับ กรุณาตอบด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง

ตอบคุณ ณเดช

 1. การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น ผญ.บ้าน (ผญ.6) ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ แต่กระบวนการทั้งหมดหลังจากตำแหน่ง ผญ.บ้านว่างลง อำเภอต้องดำเนินการ จัดให้มีการเลือก ผญ.บ้าน ภายใน 30 วัน (ระเบียบฯ ข้อ 7) โดยมีขั้นตอนของวิธีดำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบ ฯ ข้อ 12

 2. วันเดือนปีเกิดที่ข้อมูลตามฐานทะเบียนราษฎร และวุฒิการศึกษา ไม่ตรงกัน ผู้นั้นจะต้องยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนอำเภอ... เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ ว่าข้อเท็จจริงผู้สมัครคนนี้เกิดเมื่อใด และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่จุดใด อย่างไร

ตอบคุณ tossapol

 1. ราชกิจจา ฯ เล่ม 80 ตอนที่ 10 วันที่ 29 มค. 06 หน้า 183 กำหนดให้ผู้เรียนใน ร.ร. ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา ที่จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ต้องจบ ป.7 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นไป

 2. ต่อมาเรียนจบ ป.6 ปี พ.ศ.2547 ตามหลักสูตร กศน. และปัจจุบันกำลังเรียน ม.ต้น ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 บังคับใช้ 1 มค. 2546 ผู้จะถือว่าจบการศึกษา ภาคบังคับต้องจบ ม.3

ดังนั้นขณะนี้ผู้สมัครรายนี้จึงขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาในการใช้สมัคร ผญ.บ้าน หากจบชั้น ม.3 ที่กำลังเรียนเมื่อใด หลังจากวันที่จบจึงจะมีคุณสมบัติในข้อนี้ครบถ้วน ครับ

ดรุณี
IP: xxx.206.174.150
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีข้อสงสัยอยากจะถามเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา 1.คือผู้สมัคร เกิดเมื่อ พ.ศ.2505 มีวุฒการศึกษาป4 จบปีการศึกษา2519 ป6 จบปีการศึกษา2521สามารถสมัครผญ.ได้หรือไม่ บัญชีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการขยายการศึกษาภาคบังคับ ไม่มีตำบลบ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ระบุไว้ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือไม่ ช่วยตอบด่วนนะคะ เลือกตั้ง25กย.2555 ปล.คณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบและให้คำตอบ17กย2555 ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณดรุณี

 ข้อสงสัยที่ถาม ผู้สมัครรายนี้จบ ป.6 เมื่อปีการศึกษา 2521 ถือว่ามีคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาครบถ้วน สามารถสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ เพราะจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับคือ ป.6 ครับ

หากผู้สมัครรายนี้ไม่ได้เรียนต่อ ป.6 จำเป็นจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบจากราชกิจจานุเบกษา ว่า ร.ร.ที่จบ ณ เวลานั้น (เมื่อปี 2519) ถูกบังคับให้ขยายการศึกษาเป็น ป.7 หรือไม่ 
ยุภาพร
IP: xxx.99.224.54
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถามการศึกษาภาคบังคับ มีการสมัครผู้ใหญ่บ้านจบ ป.4 จบอยู่ในช่วง พ.ศ.2519 ( เกิดเมื่อ2509 ) ซึ่งอยู่ในช่วง ภาค บังคับ ป.7 ขยายการศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา(พ.ศ.2503 - พ.ศ.2519) ขยายต้นปีการศึกษา 2514 บ้านนาโพธิ์ ต. คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ...พ.ศ.2520 ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ยื่นสมัครผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ และถึงปลัดอำเภอ / นายอำเภอ .... มีผู้สมัครอยู่ 2 คนได้เบอร์หาเสียง พอใกล้วันเลือกตั้งผู้สมัครแข่งขันไปแจ้งหรือร้องคัดคร้านหลักฐานการศึกษาทางอำเภอแล้วมีหนังสือมาแขว่งชื่อออกมาวุฒิการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ อีกฝั่งฉลองแล้วเรียบร้อยแหละ ชาวบ้านไม่พอใจยังไม่มีความยุติธรรม จะประท้วงไม่รับรองผู้ใหญ่บ้าน (มีผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านอื่นจบการศึกษาเช่นนี้ที่โรงเรียนเดียวกัน แต่ได้สมัครรับเลือกตั้งตามปกติปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีและซื่อสัตย์) เป็นตามระเบียบเหมือนกันในการสมัครที่อื่นก็ยังสมัครได้ กรมการปกครองก็ต้องกฏหมายเหมือนกันใช่มั้ยค่ะ อยากทราบวิธีการเดินเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่จบ ป.4สอบถามหลายท่านบอกว่าสมัครได้ตามเกณฑ์

เรียน คุณยุภาพร

ขออภัยที่ตอบช้า ครับ

  หากผู้ที่ท่านสอบถามจบ ป.4 ร.ร.บ้านนาโพธิ์ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยดูจากหลักฐานการจบ (ให้ดูวัน เดือน ปีที่จบ เป็นหลัก) ให้พิจารณาดังนี้

1. จบก่อนต้นปีการศึกษา 2514 จะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

2. จบหลังต้นปีการศึกษา 2514 ไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

เพราะโรงเรียนนี้ถูกกำหนดตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนที่ 45 วันที่ 25 พฤษภาคม 2514 ให้ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7

  ข้อพิจารณาข้างต้นเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันในการตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับ "วุฒิการศึกษา" ของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละอำเภอแต่งตั้ง ว่าจะใช้ฐานข้อมูลใดมาเป็น "หลัก" ในการใช้ตรวจสอบ หากกรรมการบางคณะไม่มีข้อมูลที่ผมเผยแพร่ไว้หรือไม่ได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลอื่นให้ละเอียดพอ อาจจะให้สิทธิ์ผู้สมัครฯ ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับ "วุฒิการศึกษา" ครบถ้วน (จบการศึกษาภาคบังคับ)

การเดินเรื่องว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ "วุฒิการศึกษา" อาจกระทำได้ ดังนี้

1. ก่อนการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติที่อำเภอแต่งตั้ง หรือมีผู้กล่าวหา ซึ่งจะถูกส่งกลับไปให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเสนอนายอำเภอวินิจฉัย เพื่อประกาศรายชื่อผู้สมัคร

2. หลังจากการดำรงตำแหน่ง หากผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติตามมาตรา 14 ของ พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข โดยมีผู้ร้องเรียนไปยังนายอำเภอ  ซึ่งคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาภาคบังคับ ถือเป็นสาระสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ขาดคุณสมบัติ ต้องพ้นจากตำแหน่งได้เช่นกัน ครับ

ประสงค์
IP: xxx.172.83.224
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.คณิน  อุดมความสุข

      ผมอยากถามว่าคนที่เกิด พศ 2502 เรียนจบชั้บ  ป4  ที่โรงเรียนที่เปิดเรียนถึง ป7 และลงสมัครผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติตาม พรบ ลักษณะการปกครองท้องที่ (มาตร14)หรือไม่ครับ

เรียน คุณประสงค์

ผู้ที่สอบถาม หากจบการศึกษาชั้น ป.4 ในขณะที่โรงเรียนนั้นเปิดสอนถึง ป.7

(ต้องเป็นเงื่อนเวลาเดียวกัน เช่น เมื่อวันที่ 20 มิย. 15 ผู้นี้จบ ป.4 ใน ร.ร.

ที่ถูกกำหนดให้เปิดสอนถึง ป.7 )

หากเป็นตามเงื่อนไขนี้ ผู้นี้ถือว่าจบแค่ ป.4 ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ

ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติฯ ครับ

 

แต่หาก ร.ร.นี้ถูกกำหนดให้เปิดสอนถึง ป.7 ตั้งแต่วันที่ 20 มิย. 16

ผู้ที่สอบถามข้างต้นแม้จะจบแค่ ป.4 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

เพราะการขยายเป็น ป.7 ถูกกำหนดหลังวันที่ผู้นั้นจบการศึกษาไปแล้ว

ชูระ
IP: xxx.4.134.90
เขียนเมื่อ 

เท่าที่ดูจากข้อมูลพระราชกิจจานุเบกษาการขยายเขตการศึกษาภาคบังคับไม่ปรากฏเล่มที่ 87 ปี 2513  ฝากท่านกรุณานำมาลงเพื่อเป็นข้อมููลในการสิบค้นด้วยครับ

ขอบคุณครับ คุณชูระ


12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน 2513 ใช้ในท้องที่ รวม 83 ตำบล
13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2513 ใช้ในท้องที่ รวม 35 ตำบล

ข้อมูลข้างต้นนี้ ผมได้แจ้งในไฟล์ pkmoe.xls แล้วว่า  พยายามหาแล้วยังไม่สามารถหาได้ ทั้งแบบจากราชกิจจานุเบกษา และจากอินเทอร์เน็ต ครับ 

ผมจะใช้ความพยายามอีกครั้ง  โดยจะไปที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งค่อนข้างเก็บราชกิจจานุเบกษาเป็นระบบ  หรือท่านใดหาได้พบก่อน  กรุณาทำ link เพื่อให้ผมนำมาเก็บไว้ในบล๊อกแห่งนี้ หรือแจ้งส่งไฟล์นั้น ๆ ผ่าน email ของระบบเพื่อส่งต่อไปให้ผมครับ

นิกร
IP: xxx.155.42.175
เขียนเมื่อ 

เกิด พ.ศ.2514  ใช้วุฒิการศึกษาใดสมัครผู้ใหญ่บ้าน  อยู่ตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

คุณนิกร ครับ

   

ต้องดูจากหลักฐานการศึกษาที่ใช้สมัคร ว่าใช้วุฒิใด ป.4 , ป.7 , ป.6 หรือ ม.3

และเทียบเคียงกับเงื่อนเวลาของกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ ณ ห้วงเวลาที่จบนั้นครับ

จึงจะทราบว่า มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ หรือไม่  


ช่วยแจ้งว่าใช้วุฒิใด จบจากที่ใด(รร. ,หมู่ที่ ,ตำบล ,อำเภอ จังหวัด) เมื่อใด แล้วผมจะช่วยตรวจสอบให้ ครับ


พร
IP: xxx.26.1.171
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.คณิน  

   รบกวนสอบถามวุฒิการศึกษาที่สมัคร ผู้ใหญ่บ้าน พอดีอา สมัครผู้ใหญ่บ้านปี 2556 เดือนมีนาคม

จบการศึกษาชั้น ป.4 จาก โรงเรียนวัดทางพระ ม.1 ต. ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

วันที่จบการศึกษา 14 มี.ค.2516  รหัสนักเรียน 1695  รบกวนอ.คณิน ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ

ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่า แต่ทางอำเภอ รับรองให้สมัครผู้ใหญ่บ้านได้ จะมีการเลือกวันที่ 21

อยากสอบถามก่อนค่ะ เพราะอีกฝ่ายเค้าจะคัดค้านถ้าได้เป็น 

ขอบคุณมากค่ะ

คุณพร ครับ

  ตรวจสอบจากฐานข้อมูลเท่าที่ผมมี คุณอาของคุณพร เป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องวุฒิการศึกษาภาคบังคับ ครบถ้วน

เพราะไม่มีราชกิจจานุเบกษาฉบับใดที่กำหนดให้ ผู้จบ ป.4 ตามห้วงระยะเวลา และ ร.ร.ที่แจ้ง 

ต้องเขยิบ/ขยายเป็น ป.7  ครับ

พร
IP: xxx.26.0.74
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอ.คณินมากเลยนะค่ะ  ลองตรวจเอกสารตามด้านบนแล้ว ตรงตามที่อ. บอกค่ะ 

ขอบคุณมากนะค่ะ 

สุทิน งษ์สุวรรณ
IP: xxx.49.233.72
เขียนเมื่อ 

ผมขอสอบถามว่าผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน จบ ป.6 ปีการศึกษา2543 แต่พักการเรียนมา4-5ปี แแล้วมาเรียน ก.ศ.น. จับกุม ม.6 ถือว่าการศึกษาเรียนไม่ต่อเนื่องภาคบังคับ หรืือเปล่าครับ แล้วลงสมัครผู้ใหญ่บ้านไดัรึเปล่าครับ เพราะผลบังคับผู้ที่เกิด . พ.ศ. 2520 ต้องจบการศึกษาภาคบังคับ ม.3 แต่ผู้สมมัครเกิด 2517 จบ ป.6 หยุดเรียนมา4-5 ปี ถึงมาเรียนศึกษาผู้ใหญ่ . ถือว่าจบภาคบังคับไม่ต่อเนื่องสสมัครผูัใหญ่ได้รึเปล่าครับ

คุณ สุทิน ครับ

     การพิจารณาเรื่องวุฒิการศึกษาภาคบังคับ  จะใช้หลักฐานการศึกษาล่าสุดมาตรวจสอบครับ  หากขณะนี้ผู้ที่ท่านถาม จบ.ม.6 แล้ว  ถือว่ามีวุฒิการศึกษาเกินภาคบังคับแล้ว ครับ  (ไม่ได้พิจารณาจากว่าเกิดวัน เดือนปีใด แต่ดูจากว่าจบเมื่อวัน เดือน ปีใด และขณะเวลานั้นมีข้อกำหนดไว้อย่างไร)  

นางสาวกมลเนตร ไชยโคตร
IP: xxx.67.7.254
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ จบ ป.4 โรงเรียนบ้านแดง ตำบลเสียว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2520 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับหรือเปล่าค่ะ

คุณ กมลเนตร ครับ

    ขออภัยที่ตอบช้า  ผมตรวจสอบให้แล้ว ร.ร.ใน ต.เสียว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ถูกกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 33 วันที่ 15 เมษายน 2512 ขยายการศึกษาภาคบังคับถึง ป.7


ดังนั้น ผู้มีวุฒิ ป.4 ที่สอบถาม จึงถือว่ายังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

นางสาวกมลเนตร ไชยโคตร
IP: xxx.55.137.71
เขียนเมื่อ 

แล้วถ้าเป็นกำนันมาแล้วห้าปี. แล้วพึ่งจะมีการฟ้องร้อง จะถือว่าการฟ้องร้องนั้นมีผลไหมค่ะ ? ขอความกรุณาให้คำแนะนำด้วยค่ะ

จินตนา
IP: xxx.173.166.102
เขียนเมื่อ 

มีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนำ เอกสาร สศ.7ก ซึ่งเป็นหลักฐานว่าเขาสอบได้ชั้น ป.4 มีคะแนน ให้ดู มีรายชื่อผู้ร่วมชั้นเรียน คนไหนสอบได้ คนไหนสอบตก ของปี พ.ศ. 2512 ถามว่า ผอ.โรงเรียนสามารถรับรองได้ไหมว่าเขาจบการศึกษาชั้น ป.4

ตอบ คุณกมลเนตร

   การขาดคุณสมบัติในข้อใด ๆ ของผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อตรวจสอบพบ  ควรดำเนินการตามขั้นตอน

  1. โดยเริ่มต้นจากการแจ้งให้อำเภอ... ตรวจสอบ (ต้องทำเป็นหนังสือ)  พร้อมส่งหลักฐานที่เชื่อได้ว่า ผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติ  หลังจากนั้นอำเภอจะมีกระบวนการสอบทานข้อมูลที่ได้รับ  และเมื่อมีการดำเนินการประการใด  

  2. หากยังไม่พอใจข้อหารือที่อำเภอแจ้ง  ท่านอาจจะดำเนินการแจ้งต่อไปให้จังหวัด... พิจารณา (ต้องทำเป็นหนังสือเช่นกัน )

  3. ท้ายที่สุดหากยังไม่พอใจ  อาจจะนำสู่กระบวนการฟ้องศาลปกครอง  ดังตัวอย่าง คำพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556  ที่วางท้ายบล๊อกด้านบนครับ

ตอบ คุณจินตนา

  หลักฐานที่แสดงถึงวุฒิการศึกษาของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน  หากโรงเรียนดำเนินการถูกต้องตามวิธีปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้  ผมคิดว่าอำเภอ... คงไม่ปฏิเสธที่จะรับหลักฐานนั้นไว้ตรวจสอบ ครับ  ( ผอ.ร.ร.สามารถทำเป็นหนังสือรับรองคุณสมบัติของ ....  ว่าจบชั้นใด เมื่อใด)  

เสาวลักษณ์
IP: xxx.53.115.177
เขียนเมื่อ 

คือคุณพ่อหนูอะคะจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องใช้วุฒิ ป.รัยคะ

เรียน คุณเสาวลักษณ์ 

วุฒิการศึกษาของ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  ต้องมีวุฒิไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน ครับ

(ต้องตรวจสอบจากข้อมูลในบล๊อกข้างต้น ว่าคุณพ่อจบชั้นใด เมื่อใด  และเทียบกับเกณฑ์ทั่วไปด้านบน)

Kamonnet
IP: xxx.67.34.20
เขียนเมื่อ 

ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติและเราจะร้องเรียนแต่เราไม่ได้เป็นสมาชิกของหมู่บ้านนั้น สามารถทำได้หรือเปล่าค่ะ? และในกรณีที่เราจะร้องเรียนการขาดคุณสมบัติเราสามารถร้องเรียนตอนไหนก็ได้ใช่ไหมค่ะ หมายถึงในกรณีที่เขาดำรงตำแหน่งมานานแล้ว

คุณ Kamonnet ครับ

    การขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ กรณีที่ถาม  ไม่น่าจะกระทำได้นะครับ  เพราะท่านไม่ใช่คนในหมู่บ้านนั้น 

หากท่านเป็นผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้านแล้วพบว่า มีผู้ขาดคุณสมบัติในข้อใด ๆ วิธีการที่กรมการปกครองกำหนดไว้

มีขั้นตอนให้ดำเนินการอยู่แล้วครับ  สงสัยโปรดสอบถามปลัดอำเภอที่ดูแลพื้นที่ของท่านครับ

ธิตินัย สิทธิกุล
IP: xxx.52.38.22
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์คณิน ทราบ

ผมขอเรียนถามดังนี้.-

พี่ชายผมเกิดปี พ.ศ 2505 จบการศึกษา ป.7 ปี 2519 เรียนต่อมัธยมจบ ม.ศ.3 ปี 2522 แต่วุฒิ ม.ศ.3 พี่ชายไม่ได้ไปเอาวุฒิ เนื่องจากไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอม (โรงเรียนเอกชน) และปัจจุบันโรงเรียนเอกชนนี้ ได้ปิดไปแล้ว ถ้าลงสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยฯจะได้หรือไม่ และ ปัจจุบันวุมิการศึกษาต่างๆก้หายหมดแล้ว จะต้องทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์ ถ้าจะสมัครผู้ใหญ่บ้าน

เรียนมาเพื่อทราบและขอคำปรึกษา

ธิตินัย สิทธิกุล

เรียน คุณธิตินัย

     มีวิธีดำเนินการดังนี้ ครับ

     1. ให้พี่ชายไปยื่นเรื่องที่เขตพื้นที่ประถมศึกษา.....เขต 1 หรือเขตอื่น ที่เป็นพื้นที่ของ ร.ร.เอกชนที่พี่ชายจบ (ผมไม่แน่ใจว่า ร.ร.นั้นได้ออกหลักฐานการจบให้หรือยัง ด้วยเหตุที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอม)   เพื่อขอรับหลักฐานการจบ ม.ศ.3   หากไม่ติดเงื่อนไขตามวงเล็บ  เขตพื้นที่ที่ไปติดต่อน่าจะดำเนินการออกหลักฐานทดแทนให้ได้

     2. หากดำเนินการตามข้อ 1 ไม่ได้ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม  หลักฐานการจบแค่ ป.7 เมื่อ พ.ศ. 2519 ก็สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานจบการศึกษาภาคบังคับสำหรับสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ครับ (ให้ไปติดต่อขอหนังสือรับรองการจบจาก ร.ร.ที่จบ ป.7)

คุณพร
IP: xxx.52.154.59
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.คณิน

     ดิฉันเคยถามอาจารย์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว ประมาณเดือน มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ดิฉันอยากทราบว่า คุณอาของดิฉันได้แต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 21 มีนาคม 2556

คุณอาของดิฉัน สามารถเป็นผู้ใหญ่บ้าน ครบวาระถึงอายุ 60 ปี หรือ 5 ปี ค่ะ รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

- อีกเรื่องค่ะ ดิฉันอยากจะขอลิ้งค์หรือเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมายคณะกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ( กองทุนเงินล้าน )

ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ

พร

ตอบ คุณพร (แก้ไข)

  1.วาระการดำรงตำแหน่งของ ผญบ. หลังได้รับการเลือกตั้ง 

จะดำรงตำแหน่งนี้ได้จนกระทั่งอายุครบ 60 ปี ครับ

  2. link กฎหมายที่สอบถามเชิญที่ http://www.villagefund.or.th/index.aspx?pageid=433&parent=0

เลือกหัวข้อกฎหมาย ระเบียบ ทางคอลัมน์ซ้ายมือ  

 

  วิธีการค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างในเวบไซด์  ผู้ค้นหาต้องพึ่งบริการจากอากู๋

หรือ https://www.google.co.th ซึ่งเมื่อเปิดเวบได้แล้ว ให้พิมพ์คำที่ต้องการเข้าไป

หากต้องการจำกัดข้อมูล ให้พิมพ์ข้อมูลทั่วไปท่อนแรก และเคาะเว้นวรรค 1 ตัวอักษร

หลังจากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการจำกัด ครับ

ครรชิต บัวแสง
IP: xxx.51.22.20
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนสอบถามคุณสมบัติ ผู้สมัคร ผู้ใหญ่บ้กาน  กรณีการจบการศึกษาภาคบังคับ  หรือไม่  ดังนี้
ผู้สมัครฯ มีใบประกาศนียบัตรฉบับเลขที่ ๕๔๑๐ มาแสดงว่า สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านหนอหว้า  ต.โนนสวาง..อ.กุดข้าวปุ้น. จ. อุบลราชธานี   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๓

ตอบ คุณครรชิต

   ขออภัยที่ตอบช้า เนื่องจากมีธุระส่วนตัวไปที่อื่น ที่ไม่สามารถเปิดดูเวบไซด์นี้ได้

 

   ประเด็นที่สอบถาม ต้องตีความโดยใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 เป็นหลัก

แผนนี้ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับถึง ป.6

เมื่อบุคคลที่สอบถามมีใบประกาศนียบัตร ป.ต้น ลงวันที่ 31 มีนาคม 2523

เท่ากับจบแค่ ป.4 ยังไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ 

ข้อกฎหมายอื่นไม่สามารถนำมาเอื้อในการตีความได้ ครับ

 

    ทั้งนี้ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ของอำเภอที่รับสมัครผู้สมัครรายนี้อีกครั้ง

คุณกระต่าย ครับ

   ขออภัยที่ตอบช้า เนื่องจากมีธุระส่วนตัวไปที่อื่น ที่ไม่สามารถเปิดดูเวบไซด์นี้ได้

 

    ประเด็นที่สอบถาม ต้องตีความโดยใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 เป็นหลัก

แผนนี้ประกาศใช้วันที่ 31 มีนาคม 2520 การศึกษาภาคบังคับถึง ป.6

เมื่อบุคคลที่สอบถามมีหนังสือรับรองความรู้ ว่าสอบไล่...ป.4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2520

เท่ากับจบแค่ ป.4 ยังไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ 

ข้อกฎหมายอื่นไม่สามารถนำมาเอื้อในการตีความได้ ครับ

 

    ทั้งนี้ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะ กก.ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ของอำเภอพานที่รับสมัครผู้สมัครรายนี้อีกครั้ง

(ท่านนี้สอบถามตามผ่านระบบ e mail ของเวบบล๊อก g2k

 ผมพยายามตอบกลับไปยัง mail ที่แจ้งเพิ่ม หลายครั้งแล้วดำเนินการไม่สำเร็จ

 มีรายงานบอกถึงข้อผิดพลาด  จึงขออนุญาตคุณกระต่าย นำมาลงที่เวบบล๊อกนี้ ครับ)

ต้องขออภัยทุก ๆ ท่านครับ

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2556) ผมตรวจสอบพบว่า link ไฟล์ *.pdf และอื่น ๆ

ที่เคยนำขึ้นไว้ในบล๊อกแห่งนี้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น (ไม่มีไฟล์ใดแสดง)

ผมจึงเร่งแก้ไขไปเกือบหมดแล้ว เหลือแต่สำเนาคำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ครับ
ผมจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ (15 พฤศจิกายน 2556)

คนเมือง
IP: xxx.46.102.21
เขียนเมื่อ 

ผลคดีศาลปกครองคุณรัศมี--มีคำสั่งว่าอย่างไร

ตอบ คุณคนเมือง

โดยสรุปเป็นไปตามตัวอักษรสีเขียว ที่แจ้งรายละเอียดไว้ครับ
นอกนั้นศาลให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการต่อ
(ไม่อยากอ่านคำสั่งศาลปกครองยาว ๆ กรุณาดูเนื้อหาก่อนจบของคำสั่ง ครับ)

กชกร
IP: xxx.174.209.226
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าาผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านที่จบการศึกษาชั้นป.4 จากโรงเรียนบ้านชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแกนจบปี2522ได้จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ คุณกชกร

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้าครับ ผมมัวแต่ไปทำงานในหน้าที่ที่ประเดประดังเข้ามา จนลืมแวะเข้าไปอ่านบล๊อกนี้ แม้กระทั่งเปิด mail ครับ วันนี้พอเปิด mail แล้วจึงเห็นว่ามีผู้สอบถามข้อมูลเข้ามา

บุคคลที่สอบถาม จบ ป.4 ปี 2522 ไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับครับ เพราะ แม้ พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 จะมีข้อผ่อนผันว่า อาจไม่ต้องจบ ป.6 ก็ได้ แต่ต้องไม่หลังจากที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใช้ เจ้าแผนฯ ดังกล่าวประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2520 โดยระบุว่า การศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 ปี อีกนัยหนึ่งคือจะจบประถมศึกษาได้ ต้องจบ ป.6 เท่านั้น ครับ

วิทยา
IP: xxx.230.123.10
เขียนเมื่อ 
 • ผมอยากถามว่าพ่อผมเกิดปี2504 จบการศึกษาระดับชั้นป.6 กศน. อำเภอพนม สามารถรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ครับ กรณีดังกล่าวถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ครับ
วิทยา
IP: xxx.230.123.10
เขียนเมื่อ 

ต่อจากคำถามเดิมครับบป.6 กศน.เมื่อปี2538 ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ครับ

คุณวิทยา ครับ กรณีที่สอบถามคุณพ่อจบ ป.6 เมื่อปี 2538 หากเป็นเช่นนั้นจริง (ดูจากหนังสือสำคัญที่ใช้เป็นหลักฐานการจบ) ถือว่าคุณพ่อจบการศึกษาภาคบังคับ

วิทยา
IP: xxx.230.238.172
เขียนเมื่อ 

สอบถามต่อว่าหากย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนั้นยังไม่ถึง2ปีสามารถเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ครับ. มีวิธีการอย่างไรบ้างครับ ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบข้างต้นครับ

คุณวิทยา ครับ

กรณีจะได้รับคัดเลือกเป็น ผช ผู้ใหญ่บ้าน ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 และแก้ไข มาตรา 16 ระบุชัดเจนว่า ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 เหตุภูมิลำเนาตาม (3) ระบุว่าต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จนถึงวันเลือก ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ครับ และหากยังไม่ครบต้องรอให้ครบก่อนจึงจะมีสิทธิ์ครับ

เบญจวรรณ ธุระพระ
IP: xxx.47.136.168
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์คณินค่ะ

รบกวนสอบถามเรื่องวุฒิการศึกษา พ่อหนูเกิด พ.ศ 2508 และจบการศึกษาชั้น ป.4 เมื่อ 1 เมษายน 2520

ตอนนี้มีปัญหาว่ากำหนดใหม่ของกรมโยธาธิการ ที่กำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เปลี่ยนข้อกำหนดเดิมจากไม่กำหนดการศึกษาขั้นต่ำ เป็นจบการศึกษาขั้นต่ำสุดคือ ป.6

รบกวนเรียนถามอาจารย์หน่อยนะคะว่ากรณีนี้ถือว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไหมคะ สามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองหรือทำการเทียบวุฒิอย่างไรได้บ้างไหมคะ

ขอบคุณมากค่

ตอบ คุณเบญจวรรณ

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้าครับ

ประเด็นที่ถาม คุณพ่อ จบ ป.4 เมื่อ 1 เมย. 2520 หากดูตามข้อมูลแล้ว ห้วงเวลาที่คุณพ่อจบ รัฐบาลโดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น ป.6 และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีค. 2520 ซึ่งพอดีสอดรับกับที่กรมโยธาธิการกำหนดให้ พนง ขนส่งก๊าซ ฯ ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำสุด คือ ป.6

หากถามว่าคุณพ่อจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ยังไม่จบครับ เพราะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คุณพ่อเรียนจบแค่ ป.4 การเทียบวุฒิคงจะไม่สามารถทำได้ ยกเว้นการเรียนเพิ่มตามหลักสูตรของ กศน. ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

หารือกับที่ทำงานของคุณพ่อได้ไหมครับ ว่าในฐานะ พนง.เก่า ที่ทำงานมานาน ขอยกเว้นเรื่องวุฒิการศึกษานี้ เพราะระเบียบเกี่ยวกับตำแหน่ง ควรที่จะบังคับใช้กับผู้บรรจุหรือเรียกเข้าทำงานคนใหม่ ไม่น่าจะรวมถึงคนทำงานเดิม ซึ่งน่าจะมีกระบวนการให้ไปเรียนเพิ่มวุฒิได้ นะครับ ขอเอาใจช่วย

พิชชา
IP: xxx.42.64.194
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า จบการศึกษา ป.๔ พ.ศ. 2517 ต.หนองเรือ อ.หนองสัง หนองบัวลำภู ประกาสใช้ 2506 แต่หนูมีข้อโตแย้งว่า รร.เรียนนั้นยังไม่พร้อมก้ยังไม่ใช้ เพราะไม่มีระบุชื่อ รร. ต้องยังไงค่ะ

ตอบคุณพิชชา

กรณีที่สอบถามขอตอบดังนี้

1. จ.หนองบัวลำภู แยกจาก จ.อุดรธานี ตั้งเมื่อวันที่ 1 ธค 2536

2. ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 80 ตอนที่ 10 ประกาศใช้ 29 มค 2506 ก่อนรายละเอียด ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ... ข้อความส่วนท้ายของวรรคที่สอง ระบุชัดว่า ให้ใช้กับตำบลต่าง ๆ ตามบัญชีต่อท้ายประกาศ..333 ตำบล (นั่นหมายถึง รร.ทุกโรงเรียนที่ตั้งในตำบลที่ระบุ)

3. เอกสารราชกิจจาฯ ตามข้อ 2 หน้า 187 ระบุว่า ต.หนองเรือ อยู่ลำดับที่ 302 แต่ขณะนั้นอยู่กับ อ.โนนสัง จ.อุดรธานี

ถ้าสภาพปัจจุบันผู้จบการศึกษาที่ถาม ถ้าจบในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลเดียวกันกับตำบลที่ระบุ ฯ (แม้จะเปลี่ยนชื่อจังหวัด) ย่อมเข้าเงื่อนไข จบแค่ ป.4 ยังไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

วิธีแก้ไข ควรให้ผู้นั้น เรียนเพิ่มวุฒิตามหลักสูตรของ กศน. ครับ ใช้เวลาไม่นานครับ เผลอแป๊บเดียวก็มีวุฒิ ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้

treewut
IP: xxx.172.184.17
เขียนเมื่อ 

สรุปว่าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน 2513 และ 3 มิถุนายน 2513 มีจริงมั๊ยครับ


ขอบคุณครับ ที่กรุณาถาม ผมพยายามหาด้วยตนเองแล้ว ทั้งที่ห้องสมุดของศาล ฯ หน่วยงานต่าง ๆ และค้นในเวบราชกิจจา ฯ ยังไม่เจอครับ แต่ฉุกใจคิดได้ว่า ควรทำเป็นหน้งสือประสานไปยังราชกิจจาฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ส่วนที่ถาม จะรีบดำเนินการทันทีครับ

pis
IP: xxx.29.176.101
เขียนเมื่อ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 เมษายน 2513 และ 3 มิถุนายน 2513 ได้คำตอบมั้ยคะ

ครั้งนู้น ผมประสานกับหน่วยงานผ่าน e mail ที่แจ้งไว้ แต่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว พอดีคุณ pis ทักมา ผมจึงจัดการให้เป็นเอกสาร ส่งขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารหน่วยงานอีกครั้ง 2-3 วันก่อนครับ ถ้ามีความคืบหน้าจะนำมาบอกต่อทุกท่าน ณ ที่แห่งนี้

ตอบ คุณ treewut , คุณ pis และผู้สนใจทุกท่าน

เอกสารประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 13 และ 14 สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยืนยันว่าไม่พบประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ครับ (รายละเอียดกรุณาดูส่วนท้ายของบทความเรื่องนี้)

เรียน คุณพากภูมิ กระจ่างแจ้ง

ผมตอบคำถามที่ถาม แล้วส่งข้อมูลไปที่ email : [email protected] ปรากฎว่า ส่งไม่ได้ มีปัญหาที่ email ของคุณ จึงขอนำมาตอบในบล๊อกนะครับ

ถ้าเกิด 2519 + 6 หรือ 7 ปี เท่ากับเรียน ป.1 = พ.ศ. 2525 หรือ 2526 เรียนโดยไม่ตกซ้ำชั้น หรือ ออกกลางคัน ควรจะจบ ป.6 ปี 2531 หรือ 2532 หากเรียนตามนี้ การศึกษาภาคบังคับ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 คนที่จบ ป.6 ถือว่า จบการศึกษาภาคบังคับ

เว้นแต่ว่า เรียนล่าช้า กระทั่งมาจบ ป.6 หลัง 1 มกราคม 2546 จะไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เพราะถูกกำหนดแล้วว่า คนจบหลังวัน เดือน ปี นั้น ต้องจบ ม.3 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

คงจะพอกระจ่าง นะครับ ขออภัยที่ตอบช้า

สดมภ์วร
IP: xxx.158.166.171
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์ครับ. มีน้าท่านหนึ่งจบการศึกษาป.4ปี2512 จาก รร.วัดตลาด ต.หันสัง อ.บางปะหันจ.พระนครศรีอยุธยา. อยากจะรบกวนอาจารย์ว่ามีสิทธิเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่ได้ไหมครับ.

สดมภ์วร
IP: xxx.158.166.171
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมครับ. น้าคนนี้เกิดปี2501 ขอบคุณครั

เรียน คุณ สดมภ์วร

กรณีที่ถาม น้าที่จบ ป.4 ปี 2512 ที่ รร.วัดตลาด... เฉพาะวุฒิการศึกษาน้าคนนี้มีคุณสมบัติจบการศึกษาภาคบังคับ ในสมัยที่เรียน

ถ้าเรียนจบช้ากว่าเดิม และไปเรียนที่ รร.วัดไก่ หลังปีการศึกษา 2519 จะต้องจบ ป.7 จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

คุณสมบัติอื่น ๆ ที่กรมการปกครองกำหนดต้องตรวจสอบกันต่อไป

บังอร
IP: xxx.68.106.116
เขียนเมื่อ 

น้าจบ ป.4 พ.ศ.2518 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จบภาคบังคับไหมค่ะ

บังอร
IP: xxx.68.106.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อาจารย์

น้าจบ ป.4 พ.ศ.2518 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จบภาคบังคับไหมค่ะ จะมีคุณสมบัตร สมัครผู้ใหญ่บ้านไหมค่ะ


เรียน คุณบังอร

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้า กรณีของน้าที่จบ ป.4 รร.บ้านวังโบสถ์..เมื่อ พ.ศ.2518 ผมตรวจสอบข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาให้แล้ว น้า..ของคุณบังอร ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ

แต่ถ้าวันจบ เลยมาจนเป็นปี 2519 จะไม่ถือว่าจบ..ภาคบังคับ เพราะราชกิจจาฯ เล่ม 93 ตอนที่ 106 วันที่ 27 สิงหาคม 2519 บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นไป กำหนดให้ รร.บ้านวังโบสถ์ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ (สถานะ ณ วันประกาศ) ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7 ครับ

เรียน คุณบังอร

คุณสมบัติสมัครผู้ใหญ่บ้าน นอกจากการศึกษาภาคบังคับแล้วต้องมีคุณสมบัติอื่นประกอบ คณะกรรมการรับสมัคร จะเป็นผู้ตรวจสอบต่อไป ครับ

พิชิตพงษ์
IP: xxx.47.67.52
เขียนเมื่อ 
 1. จบการศึกษา ป.6 วันที่ 16 มีนาคม 2526 ผ่านการศึกษาภาคบังคับหรือไม่คับ

ตามเงื่อนไขที่คุณพิชิตพงษ์ สอบถาม / รายนี้ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ (พิจารณาจากเงื่อนเวลาการจบ อยู่ในช่วงที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 บังคับใช้)

นายขนมต้ม
IP: xxx.97.122.253
เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้ผมเคยประสบกับตัวเองมาแล้ว คือ โดนคู่แข่งโจมตีเรื่องวุฒิการศึกษา และผมก็ได้ยื่นอุทรณ์ต่อทางอำเภอ และไปหาข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อยื่นอุทรณ์ อาจจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะต้องวิ่งหาข้อมูลหลายที่ ผมต้องไป สพฐ ที่กระทรวงศึกษา ไปเขตการศึกษา ฯลฯ ทั้งหาอ่านในเว็ปต่างๆ รวมถึงเว็ปนี้ด้วย จนผมจะท้อใจและยอมแพ้อยู่แล้ว และผมก็บังเอิญไปเจอเอกสารเล่มหนึ่ง ที่มีข้อมูลและเป็นหลักฐานเด็ดที่สามารถ ทำให้สำนักงานเขตการศึกษาออกหนังสือรับรองให้ได้ เพราะตอนแรกเขตก็ไม่กล้าเพราะตามหลักฐานที่มีก็แค่ กฤษฏีกา ซึ่งเป็นตัวหลัก แต่มันมีเอกสารย่อยๆที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายเลย เสียเวลาหลายวันมาก แต่คุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทลงไป มันทำให้ผมได้ประสบการณ์และความรู้เรื่องจะต่อสู้ยังไงให้เราชนะ เอกสารชุดนี้ผมยังเก็บไว้ และส่งให้กับ สพฐ 1 ชุด เพื่อให้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้ หลังจากผมได้ยื่นอุทรณ์พร้อมหลักฐานเรียบร้อย ปรากฏว่าผมชนะการอุทรณ์ ชนะชนะการเลือกตั้ง แต่กว่าจะผ่านได้โดนเล่นสารพัดวิธี ทั่งร้องเรียนวุฒิ อุทรณ์ผ่านก็ไม่ปิดหนังสือประกาศให้ทราบ ต้องสายตรงถึง นอภ. (เบอร์มือถือ) ผ่านหน้าห้องเมื่อไหร่ นอภ.ไม่อยู่ ติดราชการ คนที่ติดเรื่องนี้อย่าเพิ่งสิ้นหวังครับ ถ้าท่านเป็นคนดีและอยากรับใช้ชุมชนจริงๆ ผมแค่ผ่านมาและมาเล่าประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเลยครับ ตอนนี้ก็ผ่านการเลือกตั้งมา เกือบๆจะ3ปีได้แล้วมั้งครับ 555 ขอบคุณอาจารย์ที่จุดประกายให้ผมสู้แบบไม่ยอมแพ้ และขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะสู้แบบผมครับ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ 

นายขนมต้ม
IP: xxx.97.122.253
เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้ผมเคยประสบกับตัวเองมาแล้ว คือ โดนคู่แข่งโจมตีเรื่องวุฒิการศึกษา และผมก็ได้ยื่นอุทรณ์ต่อทางอำเภอ และไปหาข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อยื่นอุทรณ์ อาจจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะต้องวิ่งหาข้อมูลหลายที่ ผมต้องไป สพฐ ที่กระทรวงศึกษา ไปเขตการศึกษา ฯลฯ ทั้งหาอ่านในเว็ปต่างๆ รวมถึงเว็ปนี้ด้วย จนผมจะท้อใจและยอมแพ้อยู่แล้ว และผมก็บังเอิญไปเจอเอกสารเล่มหนึ่ง ที่มีข้อมูลและเป็นหลักฐานเด็ดที่สามารถ ทำให้สำนักงานเขตการศึกษาออกหนังสือรับรองให้ได้ เพราะตอนแรกเขตก็ไม่กล้าเพราะตามหลักฐานที่มีก็แค่ กฤษฏีกา ซึ่งเป็นตัวหลัก แต่มันมีเอกสารย่อยๆที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายเลย เสียเวลาหลายวันมาก แต่คุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทลงไป มันทำให้ผมได้ประสบการณ์และความรู้เรื่องจะต่อสู้ยังไงให้เราชนะ เอกสารชุดนี้ผมยังเก็บไว้ และส่งให้กับ สพฐ 1 ชุด เพื่อให้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้ หลังจากผมได้ยื่นอุทรณ์พร้อมหลักฐานเรียบร้อย ปรากฏว่าผมชนะการอุทรณ์ ชนะชนะการเลือกตั้ง แต่กว่าจะผ่านได้โดนเล่นสารพัดวิธี ทั่งร้องเรียนวุฒิ อุทรณ์ผ่านก็ไม่ปิดหนังสือประกาศให้ทราบ ต้องสายตรงถึง นอภ. (เบอร์มือถือ) ผ่านหน้าห้องเมื่อไหร่ นอภ.ไม่อยู่ ติดราชการ คนที่ติดเรื่องนี้อย่าเพิ่งสิ้นหวังครับ ถ้าท่านเป็นคนดีและอยากรับใช้ชุมชนจริงๆ ผมแค่ผ่านมาและมาเล่าประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเลยครับ ตอนนี้ก็ผ่านการเลือกตั้งมา เกือบๆจะ3ปีได้แล้วมั้งครับ 555 ขอบคุณอาจารย์ที่จุดประกายให้ผมสู้แบบไม่ยอมแพ้ และขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะสู้แบบผมครับ ขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ 

ยินดีครับ @นายขนมต้ม  ที่ใช้ความพยายามและต่อสู้ เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตนเอง / เอกสารชุดที่เก็บไว้เพื่อดำเนินการ มีรายการใดที่เวบบล๊อกนี้ยังไม่มีบ้างครับ  / ช่วยนำส่ง และหรือเผยแพร่ ณ ที่ตรงนี้ได้เลย / ขอบคุณครับ

เรียน คุณธัญญา [email protected] ครับ 

  ผมตอบ mail ที่ให้มาแล้ว มีรายงานว่า gmail ที่ผมใช้ส่งข้อความไปให้คุณธัญญาไม่ได้
เนื่องจากไม่พบที่อยู่ดังกล่าว หรือที่อยู่รับ e mail ไมได้ 

ขอนำมาตอบผ่านเวบบล๊อกของผมนะครับ
ประเด็นที่ถาม คุณธัญญา จบ ป.6 วันที่ 27 มีค 2545 นั้น
หากหลักฐานจบ ป.6 ลง ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าว 
เมื่อตรวจสอบจากข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังถือว่าคุณธัญญา จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ
ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ที่ระบุว่า การศึกษาภาคบังคับ คือ ป.6

ในทางกลับกัน หากคุณธัญญา จบ ป.6 หลังวันที่ 1 มกราคม 2546
จะไม่ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เพราะถูกบังคับด้วย พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
ที่ต้องจบ ม.3 ครับ

บุญหลั่น นานรัมย์
IP: xxx.175.93.116
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ตรวจสอบ นายบัวไหล  แก้วบัวภา  จบ ป.4 เมื่อ 15 มีค. 2517 จากโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ ต.ห้วยหิน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ณ เวลานั้นแกจบ การศึกษาภาคบังคับหรือไม่  ช่วยอธิบายหน่อยครับ ผมอ่าแล้วไม่เข้าใจครับ  ชอบคุณครับ

บุญหลั่น นานรัมย์
IP: xxx.175.93.116
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ตรวจสอบ นายบัวไหล  แก้วบัวภา  จบ ป.4 เมื่อ 15 มีค. 2517 จากโรงเรียนวัดโนนศรีคูณ ต.ห้วยหิน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ณ เวลานั้นแกจบ การศึกษาภาคบังคับหรือไม่  ช่วยอธิบายหน่อยครับ ผมอ่าแล้วไม่เข้าใจครับ  ขอบคุณครับ

ขออภัย คุณบุญหลั่น ครับ ที่เข้ามาตอบช้า

   บุคคลที่สอบถาม ผมตรวจสอบแล้ว ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ 


(มีประกาศฯ เล่ม 94 ตอนที่ 70 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2520 กำหนดให้ผู้ที่จะจบการศึกษาภาคบังคับจาก รร.ใน ต.ห้วยหิน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 จะต้องเป็น ป.7 ซึ่งพอดีที่มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ 2520 ที่กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับ ต้องเป็น ป.6 ครับ)

สินีนาท
IP: xxx.29.217.234
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณคณิน

ขอความกรุณาตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับด้วยค่ะ กรณี นาย ก. เกิด ปี พ.ศ.2508 เรียนจบชั้น ป.4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2519 จากโรงเรียนบ้านหนองศาลา ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  อยู่ในพื้นที่ตามประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้น ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 72 วันที่ 9 พฤษภาคม 2515 ถือว่านาย ก.จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่

สินีนาท
IP: xxx.29.217.234
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณคณิน

ขอความกรุณาตรวจสอบการจบการศึกษาภาคบังคับด้วยค่ะ กรณี นาย ก. เกิด ปี พ.ศ.2508 เรียนจบชั้น ป.4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2519 จากโรงเรียนบ้านหนองศาลา ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  อยู่ในพื้นที่ตามประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้น ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 72 วันที่ 9 พฤษภาคม 2515 ถือว่านาย ก.จบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่

สินีนาท
IP: xxx.29.217.234
เขียนเมื่อ 

คำว่าอยู่ในพื้นที่ในท้องที่ตำบล หมายถึง ผู้ที่เรียนอยู่ใน ร.ร.ในตำบล หรือเป็นผู้มีภูมิลำเนาในตำบลทั้งหมดหรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

บุญหลั่น นานรัมย์
IP: xxx.175.93.116
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ อาจารย์

กรณีที่คุณสินีนาทถาม
ในราชกิจจาฯ ฉบับที่ระบุ / จำกัดไว้เฉพาะ รร.บ้านโคกม่วง และ รร.บ้านสำพันธ์ ของ ต.ขัวเรียง ที่ถูกขยายเป็น ต้องจบ ป.7 จึงจะจบการศึกษาภาคบังคับ / นาย ก. จบ ป.4 รร.บ้านหนองศาลา ฯ / หากเงื่อนไขของ นาย ก.เป็นไปตามข้อเท็จจริงนี้ ถือว่า นาย ก. จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

สวัสดีคับ ท่านอาจารย์ 

พอดีอาผมจะสมัครผู่ใหญ่บ้าน

เกิดวัน 13 พ.ค 2507 

จบ การศึกษา ป.ตรี ปี พ.ศ 2514

ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บางกอบัวอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

อยากทราบว่าคุณสมบัติดังกล่าวสามมารถลงสมัครได้มัยคับ

ขอบคุนล่วงหน้าคับ

[email protected]
IP: xxx.109.10.61
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ อยากถามว่า ผู้ที่จะมาเป็นสารวัตรกำนัน จะต้องมีชื่ออยู่ในพื้นที่กี่ปีครับ หรือมีข้อห้ามหรือไม่ ตามที่ผมอ่านตามพรบ.ปกครองท้องที่ ไม่เห็นมีข้อห้ามของ แพทย์ สารวัตร

กรณีที่ คุณ [email protected] สอบถาม ผมประสานกับปลัดอำเภอที่รู้จัก และตรวจสอบจาก พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และแก้ไข กำหนดเกี่ยวกับสารวัตรกำนันไว้ใน มาตรา 44 ระบุเพียงว่า แล้วแต่กำนันจะขอร้องให้ผู้ใดเป็น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการเมือง (ผวจ. ปัจจุบัน) ด้วยจึงเป็นได้

โดย ปลัดอำเภอ ที่ผมประสานแจ้งเพิ่มเติมว่า อำเภออาจจะอาศัยคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านโดยอนุโลมมาใช้บังคับ ครับ / แนะนำให้ประสานกับส่วนปกครองของอำเภอที่มีภูมิลำเนา และประสงค์จะดำรงตำแหน่ง เพิ่มเติม ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อาจารย์ถ้าจบ ป.4 (ป.4เป็นระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน) พ.ศ.2519 โรงเรียนบ้านโนนแต้ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จบภาคบังคับไหมครับ จะมีคุณสมบัตร สมัครผู้ใหญ่บ้านไหมค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อาจารย์ถ้าจบ ป.4 (ป.4เป็นระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน) พ.ศ.2519 โรงเรียนบ้านโนนแต้ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จบภาคบังคับไหมครับ จะมีคุณสมบัตร สมัครผู้ใหญ่บ้านไหมค่ะ

คุณ [email protected] ผมตรวจสอบจากฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว รร.บ้านโนนแต้ (ถ้าไม่เคยเปลี่ยนชื่อและอำเภอ) ที่แจ้งว่า จบ ป.4 จาก รร.แห่งนี้ ไม่มีปรากฎในข้อมูลราชกิจจานุเบกษาฉบับใดๆ ว่า ต้องถูกขยายเป็น ป.7 / เฉพาะเหตุที่ถาม หากหลักฐานจบปี 2519 แค่ ป.4 ณ รร.บ้านโนนแต้ ถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ แล้วครับ

คุณ [email protected] / คุณสมบัติรายนี้เฉพาะวุฒิการศึกษาถือว่าสมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ แต่ต้องดูคุณสมบัติข้ออื่นๆ ประกอบด้วยครับ จะมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของอำเภอหนองสองห้อง ที่จะพิจารณาต่อไป

[email protected]
IP: xxx.25.119.198
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับ หลานจะสมัคร ผญบ.จบหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น 12 มี.ค. 2516 ร.ร.บ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน ใช่จบภาคบังคับหรือเปล่าครับ ดูข้อมูลที่อาจารย์เผยแพร่ ประกาศฯปี 2512 ระบุแค่ตำบล แต่ประกาศฯปี 2516 ระบุตำบลและโรงเรียนก็พอเข้าใจได้ ประกาศฯปี 2512 เหมาทั้งตำบลหรือเปล่า??? ข้อเท็จจริงปีการศึกษา 2512 ร.ร.บ้านทุ่งกองมู มิได้เปิดสอน ป.5-6-7 ต.ปางหมู มีเปิดที่เดียวคือ ร.ร.ชุมชนบ้านปางหมู ครับ

คุณ ่[email protected] ครับ การตรวจสอบว่า ผู้ใดจบการศึกษาภาคบังคับ ผมจะตรวจสอบจากหลักฐานการจบที่ผู้นั้นใช้ในการสมัคร / เกณท์ทั่วไป ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับ ช่วง พ.ศ. 2503 โดยประมาณถึง พ.ศ.2519 ของกระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ระยะแรกจะใช้พื้นที่ทั้งตำบล (ที่ถูกประกาศ) ต่อมาจึงลดลงจำกัดเฉพาะรายโรงเรียน กรณีที่สอบถาม ประกาศฯ เล่ม 86 ตอนที่ 20 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2512 กำหนดให้ รร.ที่ตั้งใน ต.ปางหมู , ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7 / รร.บ้านทุ่งกองมู ในห้วง พ.ศ.นั้น หากไม่อยู่ใน ต.ปางหมู จะไม่ถูกประกาศนี้บังคับ / แต่ถ้าอยู่ใน ต.ปางหมู มาตั้งแต่ พ.ศ.2512 หลานที่แจ้งว่าจบ ป.ต้น (ป.4) จะไม่มีคุณสมบัติในการจบการศึกษาภาคบังคับ ครับ วิธีการอาจจะสมัครไปก่อน แล้วรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะ กก.ของ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ครับ

[email protected]
IP: xxx.25.57.227
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากมีบุคคลต้องการสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงมาขอหนังสือรับรองจากเขตพื้นที่ว่าจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่
ข้อมูลจากสำเนาทะเบียนโรงเรียนนะคะบุคคลเกิดเดือนกุมภาพันธ์ 2506 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เข้าเรียนที่โรงเรียนในตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2513 จบชั้น ป.4 เดือนพฤษภาคม 2517 เรียนสอบถามว่าบุคคลดังกล่าวจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

คุณ [email protected] ครับ / กรณีที่สอบถาม ไม่ชัดเจนว่า รร.ที่บุคคลดังกล่าวจบ ป.4 ชื่อ รร.อะไร ได้แต่ภาพรวมว่า เป็น รร.ที่ตั้งใน ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี / จากฐานข้อมูลประกาศ ศธ. เท่าที่มีเผยแพร่ในเวบบล๊อกนี้ รร.ใน ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี ไม่ถูกกำหนดให้ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ป.7 / บุคคลนี้จึงเป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ครับ

[email protected]
IP: xxx.20.152.32
เขียนเมื่อ 

ผมเกิด ม.ค.2528 จบ ม.3 ปี2544 การศึกษาภาคบังคับหรือไม่ครับ สามารถลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้มั๊ย

[email protected]
IP: xxx.20.152.32
เขียนเมื่อ 

ผมจบ ม.3 ปี2544 เกิด2528 การศึกาาภาคบังคับผ่านมั๊ย ลงผญบ.ได้มั๊ย

คุณ [email protected] ครับตามที่สอบถาม ได้จบ ม.3 ในปี 2544 / เงื่อนไขเฉพาะการศึกษาข้อนี้ ถือว่าจบสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ แล้วครับ (พ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉ.5) พ.ศ.2521 กำหนดให้จบ ป.6 เป็นการศึกษาภาคบังคับ)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น

หมายเลขบันทึก

329844

เขียน

21 Jan 2010 @ 16:22
()

แก้ไข

30 Sep 2018 @ 09:34
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 267, อ่าน: คลิก