Monday Meeting ::ICT เพื่อคนรากหญ้า


Monday Meeting ::ICT เพื่อคนรากหญ้า

โครงการ Monday meeting : การพัฒนา ICT เพื่อคนรากหญ้า

(๑)    ชื่อโครงการ 

โครงการ Monday meeting : การพัฒนา ICT เพื่อคนรากหญ้า

 

(๒)    ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมจัดงาน

๒.๑         สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

๒.๒         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒.๓         มูลนิธิศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย

๒.๔         สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

 

(๓)    หลักการและเหตุผล

หลังจากที่ทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล  มูลนิธิศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาโจทย์ในการแสวงหาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดการตรวจสอบสถานการณ์ด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่มีอยู่ในประเทศไทย อันนำไปสู่การพัฒนา “กรอบ” หรือ “โจทย์” ในการทำงานเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในสังคมไทยต่อไป และที่สำคัญเพื่อสร้างพื้นที่และพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย นักพัฒนา ทั้งในระดับรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และ รุ่นใหญ่ 

ดังนั้น เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวทางวิชาการ (Academic Movement) ต่อเนื่องจากเวทีดังกล่าวอันนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหา และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นการแสวงหาองค์ความรู้และพัฒนากรอบแนวคิด หรือโจทย์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมรวมถึงการใช้เทคโนโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม  และสืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนาจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาโจทย์ในการแสวงหาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมดังกล่าว ได้มีการพูดถึงประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อคนรากหญ้า ทั้งนี้เพราะการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกกลุ่มในสังคม และกลุ่มคนรากหญ้ามักเป็นกลุ่มที่ได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่ากลุ่มอื่น และในบางสถานการณ์คนรากหญ้าเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากกว่าคนกลุ่มอื่น  ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้อันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนรากหญ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งซึ่งควรมีการศึกษาอันจะได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป  ทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล มูลนิธิศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมจัดการเสวนา Monday meeting : การพัฒนา ICT เพื่อคนรากหญ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่ “ชุดความรู้พื้นฐานที่สำคัญ” และ “ข้อเสนอแนะ” ในการจัดการใช้เทคโนโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

(๔)    เป้าหมายของการทำงาน

๕.๑         เพื่อทำให้เกิดแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนรากหญ้า

๕.๒         เพื่อทำให้เกิดการพัฒนา “กรอบ” หรือ “โจทย์” ในการทำงานเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนรากหญ้า

๕.๔         เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวทางวิชาการ (Academic Movement) อันนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหา

๕.๓         เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย นักพัฒนา ทั้งในระดับรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และ รุ่นใหญ่

 

(๕)    ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

๖.๒         กรอบ หรือ แนวคิด อันเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อการศึกษา การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนรากหญ้า

๖.๓         เครือข่ายนักวิจัย นักพัฒนา ทั้งในระดับรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และ รุ่นใหญ่

 

(๖)    วัน เวลา สถานที่กำหนดการ

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๑ ชั้น ๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

(๗)   กลุ่มเป้าหมาย

                เครือข่ายนักวิจัย นักพัฒนา ทั้งจากภาคนโยบาย ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน จำนวน ๒๕ คน


หมายเลขบันทึก: 328697เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2010 12:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 12:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี