จากการที่ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครให้สอนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา กลุ่ม บริหารการศึกษาใน รายวิชาการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีแนวการสอน (Course Syllabus) กำหนดคำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ แผนการเรียนการสอน ( 6 ครั้ง) วิธีการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งรายชื่อหนังสือและเอกสารประกอบการบรรยายไว้เรียบร้อยแล้ว
                กิจกรรมหนึ่งที่ผมแจ้งให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติคือให้มีการสรุป “เรื่องเล่าเร้าพลัง” เรื่องการนิเทศการเรียนการสอน หรือการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็น Best Practices (วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด) ของตนเองที่เคยประสบผลสำเร็จมาแล้ว หรือถ้าไม่มีเป็นของตนเอง ก็สามารถ เล่าประสบการณ์ของคนอื่น หรือของโรงเรียน/หน่วยงานอื่นที่คิดว่าเป็น Best Practices มาแบ่งปันความรู้ให้คนอื่น (โดยไม่ต้องกังวลว่าจะผิดหรือถูก) คนละไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ผ่านทางบล็อกของผมตามคำหลักและชื่อเรื่องนี้โดยขอให้ระบุชื่อสกุลผู้เล่า  กลุ่มที่ และ มหาวิทยาลัย ของตนเองลงไปด้วย
                ขอให้เริ่มเล่าลงในบล็อกนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลย จนกว่าก่อนจะถึงวันที่ต้องไปแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน (ครั้งที่ 3) ท่านที่ไม่ได้เรียนวิชานี้อยากจะเล่าบ้างก็ไม่ว่ากันนะ เราถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั่วไปอยู่แล้ว