ประชุมซักซ้อมการจัด VIDEO CONFERENCE โรงเรียนในฝัน เขตตรวจราชการที่ 4 โดยใช้กระบวนการ KM

            วันที่ 31 พ.ค. เราได้ประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรฝ่ายเทคนิคจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ อ่างทอง) รวม 7 เขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 25 คน  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งแรก
                เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการประชุม ศน. ที่ดูแลโรงเรียนในฝันเขตตรวจราชการที่ 4 เมื่อวันที่ 18  เม.ย. แล้วตกลงกันว่าเราจะปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเดินทางไปที่โรงเรียนต่าง ๆ มาใช้เป็นระบบ Video Conference ใน 4 จังหวัด พร้อมกันแทน เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยนำกระบวนการ KM มาใช้ภายใต้ประเด็นที่เราร่วมกันกำหนดขึ้น (CoPS) ซึ่งรอบแรกจะประชุมวันที่ 21 มิ.ย. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (เคยลงในบล็อกที่ผ่านมาแล้ว)
                วันนี้เราเลยนัดมาหารือรายละเอียดอีกครั้งซึ่งเชิญ ผช.เกรียงศักดิ์  ทองอิ่ม เป็นประธาน โดยเชิญทั้งฝ่ายเทคนิคที่จะดูแลระบบการประชุม และฝ่ายวิชาการ (ศน.) ซึ่งทุกจังหวัด (ทุกเขต) ต่างเตรียมพร้อมกันอย่างดี    เราตกลงว่าจะให้แต่ละเขตสรรหาคัดเลือกคุณกิจ ด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ (ตามCoPS ที่จะประชุม) ที่มี     Best Practice หลากหลายกันทั้งในเชิงบริหาร ICT และการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ เขตละ 2 คน รวม 7 เขตประมาณ 14 คน แต่ให้จัดเผื่อไว้ให้มาเล่า “เรื่องเล่าเร้าพลัง” คนละประมาณ 5 นาที โดยมีคุณอำนวย และ คุณลิขิต (เจ้าภาพ) อยู่ที่นนทบุรี  หลังจากนั้นก็จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ ได้เล่าเรื่องด้วย  คุณลิขิตก็จะ บันทึกลงบล็อก และ ถ่ายทำ Vidio ลง CD แจก  โดยวันนั้นขอให้โรงเรียนในฝันทั้ง 36 โรงเรียน มาอยู่ในห้องประชุมในแต่ละจังหวัดของตนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนเกี่ยวกับ ICT เพื่อการเรียนรู้ จากนั้นก็คุยกันถึงเทคนิคการจัดสถานที่การถ่ายทำจนเป็นที่เข้าใจตรงกัน  และมอบหมายให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพเดือนต่อๆไป
                ผมได้นำคุยกันต่อถึงเรื่องการดูแลโรงเรียนในฝันอีก 10 โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบว่า แต่ละเขตได้ทำอย่างไรกันบ้าง  และท้ายสุดได้ตกลงกันว่าเราจะหาวิธีทำให้โรงเรียนในฝันมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะทำโครงการของบประมาณกลุ่มจังหวัด ทำหลักสูตรพัฒนาครูอย่างเจาะลึก แต่ละวิชาเป็นเรื่อง ๆ ไป ใน 4 เรื่อง 36 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ให้เป็นเจ้าภาพจังหวัดละเรื่อง โดยอบรมเข้มครั้งแรก 5 วัน อีก 3 เดือนมา Review กันแล้วกลับไปทำต่อ และมีการติดตามประเมินผลให้ถึง Results ให้ได้  ซึ่งจังหวัดนนทบุรีในฐานะ RoVing Team จะได้ทำแผนโครงการให้แต่ละจังหวัดเสนอขออนุมัติจากจังหวัดของตนเองต่อไป
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)