ถือว่าเริ่มต้นมาเป็นการประชาสัมพันธ์การให้ทุนสำหรับคณาจารย  สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น    ที่กำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  หากท่านใดสนใจ  ติดต่อที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ(หน่วยสหกิจศึกษา)  มีกองทุนเงินยืมให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโทยืมได้ตลอดหลักสูตร  ในวงเงิน 90,000  บาท  ส่วนระดับปริญญาเอก(หลักสูตรภายในประเทศ)ยืมได้ตลอดหลักสูตร 120,000  บาท (โดยแบ่งจ่าย 2 ครั้ง ตามภาคการศึกษา)   และระดับปริญญาเอก(หลักสูตรนานาชาติ) ยืมได้ครั้ง ละ 100,000   บาท  เอกสารประกอบการพิจารณามีดังนี้

1.  โครงสร้างหลักสูตร  2.  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันที่ตอบรับเข้าศึกษา 3.หลักฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อปี 4.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน 5.สำเนาบัตรนักศึกษา 6. หลักฐานการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น กรณีที่ได้รับทุนแต่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กพ.กำหนด(ถ้ามี)  หากอาจารย์ท่านใดสนใจติดต่อรายละเอียดหรือขอแบบฟอร์มได้ที่ โทร.2048