KM กำลังสอง

 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ โดยท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คุณพิชัย เล่งพาณิชย์ ได้เชิญบุคลากรในศูนย์ มามอบหมายงานเพื่อเตรียมการมิให้บกพร่อง โดยมีทีมงานที่มาจากต่างแดน ๙ ท่าน(เท่าที่แจ้งมาทาง B2B และ M2M กับท่านเอื้องฟ้า หรือ JJ) คือ

 ๑.อาจารย์ชายขอบ

 ๒.อาจารย์BeeMan

 ๓.SuperBoy

 ๔.Dr.Ka-Poom

 ๕.อาจารย์Panda

 ๖.ท่านทวีสิน

 ๗.ท่านอาจารย์ขจิต

 ๘.อาจารย์ปราณีต

 ๙.อาจารย์กฤติกาวดี

 ส่วนทีมงาน KKU_KM นำทีมโดย คุณ เอื้อรังสรรค์ รศ.รังสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ท่านคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.น.สพ.ประจักษ์ และ ทีมงานชาว "มอดินแดง" อีก ๖๐ กว่าท่าน

 สถานที่ปรับ เป็น "ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารศูนย์บริการวิชาการ" ตั้งแต่ ๐๘.๓๐น.ของวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ กำหนดการล่าสุด ของวันแรกดังนี้ครับ

 ๐๙.๐๐ น พิธีเปิด โดยรองอธิการบดี รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท

 ๐๙.๑๕ ถึง ๑๒.๐๐ ทีม KM ผู้มาเยือน ๙ ท่าน จะ"เล่าประสบการณ์ ให้ชาว มอดินแดง และ มีการ ลปรร เพื่อ ใช้การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

 ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. จะมีการ "ลปรร เพื่อวางยุทธศาสตร์ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้"

 ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน จะใช้ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ ของศูนย์บริการวิชาการ เป็นที่ประชุม และ สรุปอีกครั้งครับ

 ข้อมูลล่าสุด ท่านอาจารย์ชายขอบ ท่านขจิต และ Ka-Poom เข้าถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วครับ กำลังเดินมางมาที่ศูนย์บริการวิชาการ

 JJ