ความพึงพอใจของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต่อกิจกรรมการพยาบาลที่สนองความต้องการขั้นพื้นฐาน

กาญจนา กลั่นกลิ่น และศิริพร สุริยะ (2539 : 43-57) ได้ศึกาความพึงพอในของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต่อกิจกรรมการพยาบาลที่ สนองความต้องการพื้นฐาน ผลการศึกษาสรุปว่า ความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต่อกิจกรรมการพยาบาลที่ตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย 3.9 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35  และเมื่อจำแนกตามการสังเกตสัญญาณชีพ (วัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต) การดูแลให้ได้รับประทานอาหารตรงเวลา  ตามมื้ออาหาร การให้ยาถูกต้องตามเวลา การให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับการขับถ่ายหรืออุจจาระ และการให้ความช่วยเหลือให้ได้รับอาหารและน้ำหรือเครื่องดื่มอย่างเพียงพอ ในด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาลที่สนองความต้องการพื้นฐาน ของผู้ป่วยแผนกสามัญและแผนกพิเศษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)