การเขียนทัศนเชิญชวน

ให้นักเรียน ม ๔ เข้าศึกษา

ใบความรู้ที่ ๔.๑

วิชาภาษาไทย ๒  ท ๓๑๑๐๒ ชั้น ม.๔  นายสมเกียรติ  คำแหง  ผู้สอน๓

 การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวน

  ในแต่ละวันเราทุกคนย่อมได้รับสารจากแหล่งต่างๆ เช่น  หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ หรือประกาศเชิญชวน สารเหล่านี้มีจดมุ่งหมายต่างๆกัน บ้างก็มั่งให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงบ้างก็มุ่งให้ความบันเทิง บ้างก็มุ่งเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระทำของผู้รับสารในสังคมประชาธิปไตยบุคลย่อมสามารถแสดงทรรศนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ถ้าทรรศนะนั้นแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยเฉพาะ  การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวน เพื่อประโยชน์ทางสร้างสรรค์และด้วยเจตนาดีต่อสังคม

           คำ ทรรศนะ หมายถึง ความเห็น การเห็น เครื่องรู้เห็น อาจเขียนว่า ทัศนะ ก็ได้ ความหมายของทรรศนะก็คือ   ความคิดเห็นอันประกอบด้วยเหตุผลนั่นเอง

           คำ เชิญชวน หมายถึง การแสดงวามปรารถนาให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ อาจเป็นการบอกกล่าว กันด้วยวาจาก็ได้

หลักการเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวน

     การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวน เป็นการเขียนจุดประสงค์ที่จูงใจ โน้มน้าวใจให้ผู้รับสารยอมรับในสิ่งที่ผู้เขียนเสนอ การเขียนประเภทนี้จะต้องแสดงให้ผู้รับสารประจักษ์ชัดว่า เรื่องที่กำลังเชิญชวนนั้นมีเหตุผลหนักแน่น และมีคุณค่าทางสังคม

       การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวน มีหลักสำคัญดังนี้

            คุณสมบัติของผู้เขียน             

            การกำหนดจุดจุดมุ่งหมายและการวางโครงเรื่อง

            การใช้ภาษาที่เชิญชวน

            การลงมือเขียนตามหลักการเขียนที่ดี  

            การตรวจสอบและปรับปรุง

คุณสมบัติของผู้เขียน

การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวน ผู้เขียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

     ๑ . ใฝ่ศึกษาหาความรู้

    การเขียนต้องอาศัยหลักวิชาและศิลปะ ผู้เขียนจึงต้องหมั่นศึกษาหลักการเขียนที่ดีรู้จักสังเกตวิธีเขียนของนักเขียนที่มีชื่อเสียง อ่านบทความประเภทเชิญชวน หรือ ประกาศเชิญชวนของผู้อื่นเพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจ

๒.     เป็นนักคิดสร้างสรรค์

   ความคิดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดงานเขียน ความคิดของผู้เขียนจะเฉียบคมลึกซึ้ง เปรียบเสมือนคลังเก็บวัตถุดิบสำหรับนักเขียน

๓.     มีมารยาท

    มารยาทในการเขียนมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวนเป็นการเขียนให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม เพื่อขจัดอารมณ์ที่บกพร่อง

 

  การกำหนดจุดมุ่งหมายและการวางโครงเรื่อง

 การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวนโดยทั่วๆ ไปเป็นการแนะนำให้ช่วยกันกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

  การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวน มีลักษณะดังนี้

๑.       การบอกจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจน

๒.   ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับแก่ส่วนรวม    

๓.   กลวิธีในการเขียน

๔.   การปิดเครื่อง

  การใช้ภาษาที่เชิญชวน           

  การเขียนเชิญชวน เป็นการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องหลักเลี่ยงการใช้ถ้อยคำในลักษณะเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือการบีบบังคับ  ควรใช้ถ้อยคำเป็นเชิงเสนอแนะ

ตัวอย่าง การใช้ภาษาเชิญชวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ภาษาเชิญชวน

การใช้ภาษาโดยไม่คำนึงถึงการเชิญชวน

 ๑.    ปีนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจึงขอความร่วมมือจากพวกคุณ (ข้าราชการ)ให้ช่วยกันไปสืบค้นประเพณีการละเล่นของแต่ละท้องถิ่นว่ามีอะไรเด่นๆบ้างเพื่อนำไปรวบรวม หาจุดเด่น หยิบยกมือขึ้นมาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากๆเราอาจต้องฟื้นฟูประเพณีบางอย่างขึ้นมาก็ได้นอกจากนี้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่น น้ำตก ป่าเขา ถ้ำ หาดทราย ชายทะเล สิ่งประหลาด ชีวิตพิสดารและแหล่งอาหารอร่อยขอให้ช่วยกันสืบค้นกันมาให้หมด รัฐบาลเจ้าหน้าที่ไปทำแผนที่เมื่อมีนักท่องเที่ยวมากันมากๆชาวบ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

     ทางจังหวัดของแจ้งให้พวกคุณทราบว่า ปีนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีสถานท้องถิ่นดีเด่น นอกจากนี้ก็ให้สืบค้นแหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ำตก ป่าเขา ถ้ำ หาดทราย ชายทะเล สิ่งประหลาด ชีวิตพิสดารและแหล่งอาหารอร่อยมาให้หมด เพื่อรัฐบาลจะนำไปทำแผนท่องเที่ยว

๒. พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน เพราถ้าไม่ประหยัดแล้ว ในที่สดเราก็จะไม่มีพลังงานใช้งานใช้ กิจการแทบทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงักงันไปหมด ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้น

 พวกเราทุกคนต้องประหยัดพลังงาน เพราะถ้าไม่ประหยัดแล้ว รัฐบาลอาจต้องใช้มาตรการเข้มงวดก่อนจะไม่มีพลังงาน

 

๓. เมื่อสูบบุหรี่ ควันที่ถูกพ่นออกจะก่อให้เกิดควันบุหรี่ในบรรยากาศ หรือควันบุหรี่ในสภาพแวดล้อม ทำให้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีควันบุหรี่ในปริมาณมากและเป็นเวลานานมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอด และ ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายอื่นๆด้วยเช่น มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกะปัสสาวะ มะเร็งปากมดลูก

 เมื่อมีสูบบุหรี่ วันบุหรี่ที่ถูกพ่นออกในบรรยากาศ หรือควันบุหรี่ในสภาพแวดล้อมผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีควันบุหรี่ในปริมาณมากและเป็นเวลานานมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอด และ ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายอื่นๆด้วยเช่น มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกะปัสสาวะ มะเร็งปากมดลูก

 

     น้ำเสียงของภาษาที่ใช้ในการเชิญชวนนั้น ผู้เขียนต้องการความรู้สึกให้ผู้อ่านเกิดความคล้อย

ตาม ไม่ควรกล่าวเด็ดขาดตายตัว หรือกล่าวตรงไปตรงมา ไม่ใช้น้ำเสียงที่เป็นคำสั่งหรือแสดงอำนาจโดยไม่คำนึงถึงว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจผู้รับสาร

         อนึ่ง ข้อความที่ใช้โน้มน้าวใจนั้นไม่จำเป็นจะต้องยืดยาวเสมอไป อาจเป็นถ้อยคำสั้นๆเพียงไม่กี่คำผูกแต่งขึ้นเป็นประโยคอย่างกระชับชัดเจน   การเขียนคำขวัญต้องมีจุดมุ่งหมายที่เด่นชัด คำขวัญแต่ละบทแม้จะมีความแตกต่างกันใน

เนื้อหาและรายละเอียด แต่ก็มีลักษณะร่วมกันบางประการดังนี้

๑. แสดงความคิดในเรื่องเรื่องหนึ่งอย่างเด่นชัด

๒.ใช้ถ้อยคำสั้นๆ กะทัดรัด มีความหมายลึกซึ้ง

๓. มีคำสัมผัสคล้องจองกัน ช่วยให้จำง่าย

ตัวอย่าง  ขวัญที่สามารถพบเห็นได้ในที่สาธารณะทั่วๆไป นักเรียนคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนข้อความ

   อ่านวันละนิด  จิตแจ่มใส………………………………………………......................................

  หนังสือคือประทีปส่องทาง  ให้ความสว่างสร้างปัญญา……………………………....................

  ช่วยชีวิตท่านได้  หากใช้หมวกกันน็อก.........................................................................................

  น้ำมันแพงนัก  ช่วยกันพร้อมพลั่ง  ประหยัดเชื่อเพลิง…………………………….........................

  ยาเสพติดเป็นพิษแก่ตน  กลายเป็นคนสิ้นคิด  ชีวิตอับปาง…………………………......................

 ลูกสาวก็ได้  ลูกชายก็ดี  อย่ามีเกินสอง………………………………………..................................

  อยากให้ปอดคนไทย  สะอาดสดใสไร้ควันบุหรี่...............................................................................

  ฝนตกทั่วฟ้า  เพราะป่าช่วยไว้  ไร้สิ้นทุกข์ภัย  เมืองไทยร่มเย็น.........................................................

............................................................................................................................................................

  การลงมือเขียนตามหลักการเขียนที่ดี

การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวน มิได้หมายถึงการเขียนตามจุดมุ่งหมายและการวางโครงเรื่องเท่านั้น จะต้องมีลักษณะ ๔ ประการด้วย คือ ต้องมีเอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ และน่าสนใจ

๑. มีเอกภาพ    เนื้อเรื่องจะต้องมีเนื้อหาอันเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่กล่าวนอกเรื่องการเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวนจะมีเอกภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการวางโครงเรื่อง

๒. มีสัมพันธภาพ    เนื้อหาจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตลอดทั้งเรื่องความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่เกิดจากการจัดลำดับความคิดและการวางโครงเรื่องที่ดี

๓.  มีสารัตถภาพ   การเจียนแสดงทรรศนะเชิญชวนแต่ละเรื่องต้องมีสาระที่สมบูรณ์ย่อหน้าทุกย่อหน้าจะต้องมีประโยคใจความสำคัญ

๔. เขียนให้น่าสนใจ  การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวนให้น่าสนใจ  ควรเลือกเรื่องที่ผู้คนกำลังสนใจ  เรื่องที่กำลังเป็นข่าว

การตรวจสอบและปรับปรุง  การตรวจสอบเป็นขั้นตอนการเขียนขั้นสุดท้ายที่จำเป็น ผู้เขียนไม่ควรละเว้นขั้นตอนเด็ดขาด เพราะจะได้ตรวจทานว่าเรื่องนั้นมีเนื้อหาครบถ้วนและภาษาสมบูรณ์หรือไม่

ตัวอย่าง   การเขียนแสดงทรรศนะเชิญชวน

เรื่องที่ ๑

เรื่อง

ข้อสังเกต

   รักการอ่านและการเรียนรู้ถวายการเรียนรู้ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    ชื่อเรื่องบอกจุดมุ่งหมายของการเชิญชวนไว้อย่างชัดเจน คือ ชักชวนให้รักการอ่าน

     จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การมุ่งให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะดังกล่าวจนเกิดเป็นนิสัยประจำตนได้

     เป็นบทนำคำเชิญชวนนี้ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง คือ มุ่งให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียนและค้นคว้า

     คงจะไม่เป็นการยากลำบากแก่คนทุกคนในสังคมปัจจุบัน หากทุกคนจะเพิ่มบทบาทการแนะแนวเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นลูกหลานของแผ่นดินไทยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองเท่านั้น

     สารนี้ใช้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการอ่านว่ามิใช่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนของตนเองเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต

    เริ่มต้นกันด้วยวิธีการง่ายๆที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองโดยการอ่านอะไรก็ได้วันละนิดอ่านอย่างไม่มีข้อจำกัด รูปแบบ สถานที่ เวลา

   แนะนำวิธีสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพื่อกลายเป็นกิจนิสัยรักการอ่าน

แรกๆการอ่านของใครบางคนจะยุ่งยาก ไม่คล่องแคล่วนัก แต่เมื่อได้ปฏิบัติซ้ำๆบ่อยๆครั้ง ก็จะเกิดเป็นทักษะความชำนาญการอ่านจะคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถจับประเด็นในสิ่งที่อ่านได้รวดเร็วถูกต้องมากขึ้น

    ให้กำลังใจแก่ผู้เริ่มอ่าน และแนะนำแหล่งการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

 

     เมื่อนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เป็นการเพิ่มข้อมูลให้แก่ตนเองถึงเพียงนี้แล้วจะมัวรอช้ากันอยู่ทำไม มาช่วยกันบอกต่อ ขยายวงนักการอ่านให้กว้างไกลไปทั่วแผ่นดินไทย

โดยตั้งเป้าหมายในการอ่านเพียง  “อ่านวันละนิด สว่างจิตคิดแจ่มใส”

   ชักชวนให้คนทั้งแผ่นดินร่วมกันเป็นนักอ่าน โดยตั้งเป้าหมายในการอ่านเพียง  “อ่านวันละนิด สว่างจิตคิดแจ่มใส”

    ทั้งนี้ ใคร่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านปักธงชัยแห่งความสำเร็จร่วมกันทั้งแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแต่สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงจัด

    สรุปด้วยการเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

     หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ทีมงาน..การศึกษาขั้นพื้นฐานจากคอลัมน์ “เกาะติดหลักสูตรใหม่”หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่ ๒

เรื่อง

ข้อสังเกต

      ชวนครอบครัวออกกำลังกาย

  ชื่อเรื่องบอกจุดมุ่งหมายของการเชิญชวนไว้อย่างชัดเจน คือ ชักชวนสมาชิกในครอบครัวออกกำลังกาย

       การสร้างความรักความอบอุ่น และสัมพันธภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว ในยุคที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันน้อยนั้น สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญยิ่ง ผู้สูงอายุนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าเพราะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สามารถเป็นที่ปรึกษาแนะนำให้กำลังใจแก่ลูกหลานและสมาชิกในสมาชิกครอบครัวเมื่อมีปัญหา ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ผ่านปัญหาและอุปสรรคมานานัปการ

      บทนำกล่าวถึงวิธีสร้างความรักความอบอุ่นและสัมพันธภาพของสมาชิกให้เกิดขึ้นในครอบครัว และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุก็จะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวด้วย

   สมาชิกในครอบครัวควรทำความเข้าใจว่าวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเสื่อมถอยของร่างกายทุกระบบ และสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากวัยอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุดังนั้น จึงควรให้ความสนใจและหันมาดูแลผู้สูงอายุกันบ้าง

    สารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผู้สูงอายุพร้อมทั้งชักชวนให้สมาชิกในครอบครัวหันมาเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

   การออกกำลังกายในผู้สูงอายุควรเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 20 – 30 นาที โดยการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน เช่น การเดินเร็ว การบริหาร การออกกำลังกายในน้ำ รำมวยจีน หรือ ถีบจักรยานอยู่กับที่ เป็นต้น

      การแนะนำกิจกรรมที่ผู้สูงอายุควรปฏิบัติตน คือ การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน

   ข้อพึงปฏิบัติในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุมีดังนี้คือ  ควรออกกำลังกายเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย มิใช่เพื่อการแข่งขัน  ออกกำลังกายให้ครบทุกส่วนทุกข้อต่อของร่างกาย ไม่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งและควรออกกำลังกายในลักษณะราบเรียบสม่ำเสมอแทนการออกกำลังกายแบบรุนแรงและกระตุ้นแต่การออกกำลังกายต้องเริ่มช้าๆไม่หักโหม

    ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

เรื่อง

ข้อสังเกต

  การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี จึงอยากให้ทุกคนในครอบครัวเชิญชวนผู้สูงอายุมาออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุ่นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวเอง

     สรุปด้วยการเชิญชวนให้ทุกคนในครอบครัวออกกำลังกายร่วมกัน

 

กิจกรรม ๒ เขียนได้...เชิญชวนเป็น

๑.      พิจารณาคำเชิญชวนต่อไปนี้ ตามหลักการเขียนเชิญและความน่าเชื่อถือ

               ฉลอง “สมเด็จพระเทพฯ”๔๘พรรษาเชิญ อุทิศ “ดวงตา” ๔๘,000คู่

    ดวงตา    เป็นอวัยวะสำคัญ  ผู้ที่มีอยู่แล้วย่อมหวงแหน ส่วนผู้ที่เคยมีแล้วสูญเสียนับเป็นความทุกข์ทรมานทางจิตใจที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยา

                 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการก่อเกิดศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งรับผิดชอบการรับบริจาคดวงตาเพื่อนำไปให้ผู้กระจกตาพิการ แต่ในจำนวนนี้การเก็บส่งดวงตาของผู้บริจาคให้จักษุแพทย์ใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วย สามารถทำได้เพียง ๔,๒๓๔ ดวงเท่านั้น และปัจจุบันมีผู้ที่รอคอยแสงสว่างอยู่กว่า 3,000 คน

                ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  ประธานกรรมการจัดหาและบริการดวงตา สภากาชาดไทย เล่าถึงปัญหาของการจอรับบริจาคดวงตาว่า มีสิ่งเกี่ยวข้องหลายอย่าง นับตั้งแต่วามเชื่อ ขั้นตอนการจัดเก็บหลังผู้บริจาคเสียชีวิต

              “มีคนอีกจำนวนมากที่มีความเชื่อว่า  ถ้าเราได้บริจาคอวัยวะส่วนใดในร่างกายไปแล้ว หากเกิดชาติหน้าจะไมมี่อวัยวะนั้นติดตัวมาด้วย ปัจจุบันมีการเปลี่ยนอวัยวะได้หลายๆอย่างได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต แต่อวัยวะที่เปลี่ยนกันมากที่สุดคงหนีไม่พ้นตา ในขณะเดียวกันการจัดหาดวงตายังอยู่ในสภาวะที่ขลาดแคลน”

สาเหตุนั้นมาจาก

 “ผู้ที่บริจาคมันไม่สมดุลกับผู้ป่วย เรารณรงค์มาโดยตลอดเพื่อหาทางที่จะให้มีผู้บริจาคดวงตามากขึ้นแล้วแต่ปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๘ พรรษา เราจึงจัดโครงการรณรงค์ให้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ ๔๘,000 ราย”

“สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา ทางสภากาชาดจะมอบเกียรติบัตรยกย่องคุณความดีของผู้บริจาค ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ตามความประสงค์ของทายาท”

   สำหรับ“ผู้รับ”การให้ลักษณะนี้มีค่านัก   

 น.ส.พิมพ์พรรณ เดชจรัส คืออีกคนหนึ่งที่ได้รับการเปลี่ยนดวงตา เนื่องจากเป็นโรคกระจกตาโค้งผิดปกติ เล่าถึงความรู้สึกที่ได้กลับมามองเห็นอีกครั้งว่า

       “วันที่ศูนย์ดวงตาฯ  แจ้งเปลี่ยนตา  เป็นวันที่ตื่นเต้นมาก ซึ่งกว่าจะได้เปลี่ยนนั้นต้องรอถึง ๗ ปีและวันที่ฉันได้มองเห็น ฉันมีความรู้สึกเหมือนมีใครมาให้โลกใบใหม่ ชีวิตฉันสดใสมากขึ้น ฉันดีใจมากและขอขอบคุณผู้ที่ให้ชีวิตใหม่กับฉัน จะไม่ลืมเลยตลอดชีวิต ฝากถึงผู้มีดวงตาที่สดใส มามอบให้ศูนย์ดวงตาเถอะค่ะจะเป็นการทำบุญต่อคนที่มองไม่เห็น ให้ชีวิตที่มืดมิดของเขากลับมามองเห็นได้อีกครั้ง”

 ...ดวงตาเราคู่นี้แสนมีค่า เกินกว่าจะทิ้งไปให้สูญเปล่า

      เราไม่อยู่เราไม่ใช้นัยน์ตาเรา ให้คนเขาเก็บไว้ใช้เราได้บุญ

ศรัทธาแห่งการ “ให้”

      สำหรับผู้ที่ยังเกรงหรือลังเลที่จะตัดสินใจบริจาคดวงตา ท่านสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวรธรรมคติไว้ว่า

        ...มีการบริจาคสำคัญอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะลังเลหวาดกลัวกันอยู่ คือ การบริจาคดวงตา หลายคนมีความเข้าใจว่าการบริจาคดวงตาจะทำให้เมื่อไปเกิดใหม่จะตาบอด เพราะดวงตาถูกนำออกจากร่างไปแล้วความคิดเช่นนี้น่าเห็นใจแต่ไมใช่เช่นนั้น  การทำบุญด้วยการบริจาคดวงตา อันเป็นเครื่องให้ความสว่างอันเป็นที่รักที่ชอบใจของเจ้าของย่อมให้ผลตรงกับคุณประโยชน์ ให้ผลตรงกับค่าของสิ่งนั้น นั่นคือ ผู้บริจาคดวงตาย่อมได้มีสายตาที่ดี ที่สว่างไสว ไม่มืดมัว ไม่มืดบอดทั้งในภพชาติปัจจุบัน คือเมื่อตั้งใจบอกบริจาคแล้วขณะยังมีชีวิตอยู่ ภพชาติปัจจุบันก็จะมีดวงตาที่ใสสว่าง ไม่ปวดไม่เจ็บได้

         ส่วนผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนา พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยระบุในสาสน์โอกาสครบรอบ ๓๗ ปี ของศูนย์ว่า

        “ความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนและพร้อมพี่น้องเป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของคริสต์ ศาสนา ซึ่งเรียกร้องให้บรรดาคริตศาสนิคชนพึงปฏิบัติในชีวิต ดังนี้ การบริจาคดวงตาของตน จึงถือว่าเป็นภารกิจแห่งความรักฉันพี่น้องและเป็นการเสียสละและกุศลที่สมควรได้รับ”

ใบความรู้ที่ ๓ (๑)

การเขียนคำขวัญ

ความหมาย

                คำขวัญ คือ คำพูดที่กล่าวให้เป็นข้อคิดหรือแนวทางปฏิบัติเนื่องในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือโอกาสใดโอกาสหนึ่ง เป็นข้อเตือนให้ระลึกถึงหน้าที่การงานและความประพฤติต่าง ๆ

 หลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญ

                การเขียนคำขวัญให้น่าสนใจ ควรคำนึงในประเด็นต่อไปนี้

                1.  ใช้ถ้อยคำสั้น กะทัดรัด มีความหมายลึกซึ้ง ใช้คำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป  แต่ไม่ควรเกิน 16 คำ แบ่งเป็นวรรคได้ตั้งแต่ 1 - 4 วรรค  เช่น

ทุกข์ที่ไหน            กาชาดไปที่นั่น

ห้องสมุด               ดุจขุมคลัง              แห่งปัญญา

                                มารยาทงาม         น้ำใจดี   

                                ทุกชีวี                 จะปลอดภัย

        อากาศเป็นพิษ      ชีวิตจะสั้น            

ต้นไม้เท่านั้น        ทั้งกันและแก้

            ร่วมคิด  ร่วมสร้าง  ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

 

                2.  เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมาย แสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเด่นชัด หรือมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียว เพื่อให้จำง่าย เช่น

                                แสดงพลังประชาธิปไตย   ด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

                                หลายชีวิต                              รอโลหิตจากท่าน

                                ขับรถถูกกฎ                          ช่วยลดอุบัติเหตุ

                    ทิ้งขยะไม่เลือกที่                 หมดราศีไปทั้งเมือง                           

ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน      ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

น้ำมีคุณค่ามหาศาล             อย่าล้างผลาญโดยไม่จำเป็น

 

                3.  จัดแบ่งจังหวะคำสม่ำเสมอ เช่น

                                ยอมลำบากเมื่อหนุ่ม          ดีกว่ากลุ้มเมื่อแก่

                                ประเทศเป็นบ้าน                 ทหารเป็นรั้ว

                                ยามศึกเรารบ                        ยามสงบเราเตรียม

                                กตัญญูระลึกอยู่ในจิต          สุจริตระลึกอยู่ในใจ

 

                4.  เล่นคำทั้งเสียง และสัมผัสและการซ้ำคำ ช่วยให้จำง่าย เช่น

                                เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ             เด็กฉลาดชาติเจริญ

                                ยามศึกเรารบ                        ยามสงบเราเตรียม

                                ขับเร็วชิดขวา                        ขับช้าชิดซ้าย

                                สะอาดกายเจริญวัย              สะอาดใจเจริญสุข

ร่วมคิด   ร่วมสร้าง  ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

 

                5.  เป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดี เช่น

                                เลือกคนดีเข้าสภา                เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

                                เลือกตั้งเป็นหน้าที่              เลือกคนดีมาปกครอง

                                ทำดีให้คนเกรง                    ดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัว

                                จงขยันหมั่นอ่านเขียน        จงพากเพียรเถิดพวกเรา

                                เจ็บป่วยอย่าซื้อยา ไปรักษากับคุณหมอ

                                เมืองไทยจะรุ่งเรือง             พลเมืองต้องมีวินัย

 

 

 

ตัวอย่างแนวร่างการเขียน

 

จุดประสงค์ ความต้องการ

ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย

สาเหตุ , ประโยชน์ ,  ...............................

รถ

คน

ถนน

 

คนขับ

คนเดิน

 

 

 

ประมาท

ไม่ชำนาญ

ร่างกายไม่พร้อม

 

 

 

ง่วง

ป่วย

เมา

เหนื่อย

 

 

บาดเจ็บพิการ

เสียทรัพย์

เสียชีวิต

ถูกจับ

ไปโรงพยาบาล

ไปร้านซ่อม

ไปวัด

ไปโรงพัก

 

ไม่ได้กลับบ้าน

คำขวัญ

“เมาไม่ขับกลับถึงบ้าน”

จุดประสงค์  ความต้องการ

รักษาความสะอาด

มาทานผัก

ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

ช่วยลดโลกร้อน

ลดมลพิษ

ความสามัคคี

ความขยัน

หยุดทะเลาะกัน

อนุรักษ์ผืนป่า

ใช้น้ำอย่างมีประโยชน์

เลือกคนดีเป็นผู้นำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 327156, เขียน: 12 Jan 2010 @ 13:27 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

น.ส.โสภี
IP: xxx.49.205.77
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับการโน้มน้าวเพราะอาจารย์สั่งงานก็ได้ข้อมูลจากที่นี้กันถูกทำโทษจากร.ร.โพธาวัฒนาเสนีจ.ราชบุรีชอบสั่งการบ้านอยากทุกวิชาเลยแต่ก็ดีจะได้เก่ง

จุดประสงค์ ความต้องการ

..................................................................................................................

สาเหตุ , ประโยชน์ , ปัญหา

คำขวัญ

Zhanglan
IP: xxx.26.147.244
เขียนเมื่อ 

เฮ้อ.....พรุ่งนี้ก็จะสอบเรื่องนี้แล้ว

คิดยากจัง

กลัวเขียนไม่ได้

จุฑามาศ พัสดร
IP: xxx.108.224.192
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ :)