วชช. ตาก (19): หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี "พนักงานสุขภาพชุมชน"


เดิมกระทรวงสาธารณสุขแก้ปัญหาขาดบุคลากรด้ารสาธารณสุขใพ้นที่ห่างไกลโดยคัดคนท้องถิ่นมาเรียน 6 เดือน เรียกว่า "พนักงานสุขภาพชุมชนหรือ พสช." แล้วให้ไปอยู่สถาบริการสุขภาพชุมชน บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ และก็เลิกผลิตไป ในขณะที่บุคลากรกลุ่มนี้ยังมีความสำคัญในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตาก เราจึงพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยให้เรียนมากขึ้นเป็น 1 ปี

ชื่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน (พสช.)

ปรัชญาของหลักสูตร

           พนักงานสุขภาพชุมชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติที่ดีต่องานสาธารณสุขสามารถใช้ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพโดยเน้นให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อันจะนำมาซึ่งสุขภาพของประชาชนที่ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

  1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3ปี
  2. อายุระหว่าง 18-35 ปี
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน
  4. มีเจตคติที่ดีต่องานสาธารณสุข

คุณสมบัติของผู้ที่จบพนักงานสุขภาพชุมชน

  1. วางแผนและดำเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่โดยเฉพาะการติดตามสอบสวนโรค การทำลายเชื้อการกำจัดแหล่งเกิดโรคการควบคุมหรือกำจัดพาหะนำโรคในชนบทให้ถูกสุขลักษณะรวมทั้งให้คำแนะนำและให้บริการด้านอนามัยแม่และเด็ก
  2. ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานและปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านองค์กรปกครองท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตบทบาทหน้าที่พนักงานสุขภาพชุมชนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
  3. เป็นผู้นำในการบริหารจัดการ วางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. เป็นแกนนำในการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนและกระตุ้นชักชวนประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นฐานข้อมูลของชุมชนให้มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. สำรวจข้อมูลและรวบรวมรายงานทางด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องครอบถ้วนและทันเวลา

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

               หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 3หน่วยกิต

               รหัสวิชา                                                               ชื่อวิชา                                  น (ท-ป-ศ)

               ศท0201                                               ความจริงของชีวิต                              3 (2-2-5)

               ศท0202                                               การพัฒนาตน                                      3 (3-0-6)

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 3หน่วยกิต

               รหัสวิชา                                                               ชื่อวิชา                                  น (ท-ป-ศ)

               ศท0401                                               จังหวัดศึกษา                                        3 (2-2-5)

               ศท0402                                               วิถีไทย                                                  3 (3-0-6)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 3หน่วยกิต

               ศท0301                                               การคิดและการตัดสินใจ                    3 (2-2-5)

               ศท0304                                               ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                            3 (3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

ก.  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

ชื่อวิชา                                                                 ชั่วโมง                                   น (ท-ป-ศ)

1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น1                                       60                                          3(2-2-5)

2.  การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม1                        60                                          3(2-2-5)

3. อนามัยสิ่งแวดล้อม1                                                    30                                          2(2-0-4)

4. การควบคุมและป้องกันโรค                                       60                                          3(2-2-5)

5. การฟื้นฟูสภาพ                                                            30                                          2(2-0-4)

6. สาธารณสุขและสาธารณสุขมูลฐาน                        30                                          2(2-0-4)

7. การบริหารงานสาธารณสุข                                        15                                          1(1-0-2)

8. จรรยาวิชาชีพ                                                                15                                          1(1-0-2)

9. เภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค                    30                                          2(2-0-4)

ข.  กลุ่มวิชาชีพ

1.  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น2                                    90                                          3(0-6-3)

2.  การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม2                         90                                          3(0-6-3)

3.  อนามัยสิ่งแวดล้อม2                                                 60                                          2(0-4-3)

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                             300                                        3(300 ชม.)

หมายเลขบันทึก: 327020เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2010 23:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 20:22 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (8)

ดีมากครับ ชุมชนชายขอบ ยังต้องการ หมออนามัย ตำแหน่งนี้ครับ

เรียนจบมา อย่าปิดทางเดิน นะครับ

ที่ผ่านมา พนักงานสุขภาพชุมชน

เรียน มสธ(ต่อยอด) ก็ไม่ได้

ประเมินเป็นข้าราชการ ก็ไม่ได้

ต่อเรียน วสส อย่างเดียว(เดี๋ยวนี้ ต้องเรียนกัน 4 ปี บางคนไม่มีเงินเรียน)

เรียนจบแล้ว พยายามพลักดันให้ขึ้นสู้ระบบของงานสาธารณสุขไทยหน่อยนะครับสงสารน้องๆพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดนแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ท่ีี่ยังจำเป็นอยูนะคับเพื่อความยั่งยืนของงานสาธารณสุขไทย  และสาธารณสุขไทยจะได้เจริญนะครับจากพสชช.โครงการชิลด์แม่ฮ่องสอน

บางวิชาได้เรียนมาบ้างแล้วเราสามารถโอนเรียนได้เปล่าค่ะ

หลักการเทียบโอนหรือเทียบยกเว้นรายวิชา จะต้องดูคำอธิบายรายวิชาว่า เหมือนกันไม่น้อยกว่า 80% ก็จะโอนได้ครับ

อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ค่ะ โทร.ไปสอบถามเพิ่มเติม ที่ วชช.ตาก แล้วแต่ยังไม่เข้าใจ

มีนักศึกษาสนใจอยากเรียน แต่ที่เห็นในคุณสมบัติ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 3 ปี

เลยหรอค่ะ

ยินดีด้วย พสช.โคราช


ไม่ทราบว่า พสช.มีโอกาส พกส รึเป่านะ

มีครับ ถ้าได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้ว


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี