เนื่องในวันแม่แห่งชาติ นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ได้ร่วมกันเขียนเรียงความเทิดทูนพระคุณแม่ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน