องค์ประกอบของคุณลักษณะความเป็นเลิศทางการบริหาร

การบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ

        องค์ประกอบของคุณลักษณะความเป็นเลิศทางการบริหาร

Gartner  Group (อ้างใน พสุ  เตชะรินทร์และคณะ  2549 : 2-4) ว่าองค์ประกอบของคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ประการขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง(High performance organization)ว่าประกอบด้วย

1.Setting ambition  targets  and achieving item/ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนั้น

2.Shared  values/บุคลากรมีค่านิยมร่วมกัน

3.Strategic  focus  and alignment/เน้นยุทธศาสตร์และทำให้ทั้งองค์การดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

4.Translating  strategy  into operational terms/สามารถแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้

5.Business  agility/เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่น

          ส่วน  Jane  C. Linder & Jeffrey  D. Brooks(อ้างใน พสุ  เตชะรินทร์และคณะ  2549 : 2-4) ก็กล่าวว่า องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประการ  ได้แก่

1.การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ(Client-Outered)

2.การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์(Outcome-oriented)

3.สามารถชีแจงและแสดงความรับผิดชอบ(Accountable)

4.มีความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่น(Innovation  and  flexible)

5.พร้อมที่จะทำงานกับหน่วยงานอื่น (Open and  collaborative)

6.มีความมุ่งมั่น ( Passionate)

      ด้าน Vivienne Jupp & Mark  P. Younger ก็ได้กล่าวถึง องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ  ดังนี้

1. มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการนำเสนอคุณค่าอย่างต่อเนื่อง(Relentiessly outcome  and  value focused)

2.มีประสิทธิภาพสูง(Highly  efficent)

3.ตระหนักถึงการเปลื่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและพร้อมจะเปลื่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัติ(Aware  of changes in their environments  and able to translate  insight  into action)

4.มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการจัดหาผู้อื่นให้ได้มาทำในกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก(Highly focused on their core capabilities and adopt  outsourcing  strategies to improve efficiencies in  noncore activities)

5.เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่น(Highty Agile)

6.ให้ความสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาการของบุคลากร(Committed to the growth  and development  of their employees)

7.มีผู้นำที่มุ่งมั่นและกล้าหาญ(Headed by Courageous leaders)

       สรุปได้ว่าองค์การที่สามารถสร้างความเป็นเลิศได้นั้น ควรจะมีคุณลักษณะหรือองค์ประกอบ ดังนี้

1.มีผู้นำที่มีความมุ่งมั่นและกล้าหาญ

2.องค์การมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย ตลอดถึงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

3.มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และกระบวนการ

4.บุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อนำพาองค์การให้เดินไปข้างหน้า

5.เน้นผลลัพธ์ การทำงานหรือการดำเนินการ

6.ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ความสำคัญที่ต้องสร้างความเป็นเลิศทางการบริหาร เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์การของตนให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง หรือสามารถนั่นเอง  เพราะสิ่งเหล่านี้ คือรากฐานและแนวทางที่สร้างองค์การให้เข้มแข็งได้  จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว

................

บรรณานุกรม

พสุ    เตชะรินทร์และคณะ  การพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง.กรุงเทพฯ:วิชั่น    

         พริ้นแอนด์มีเดียจำกัด,2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (2)

ชอบ Innovation & Flexible มากๆๆค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

นายสุริยา โนนเสนา
IP: xxx.173.47.144
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับ ชื่นชมในความเก่ง

นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ (โรงเรียนดี ใกล้บ้าน บริหารแบบมีส่วนร่วม)