ddress> วงจร P-D-C-A  คือ!ddress>                PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วยddress>                P  = Plan  คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น ประกอบด้วย
                1.กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยการพิจารณาถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นที่ชัดเจน
                2.กำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
                3.กำหนดวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดddress>             D = Do   คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ประกอบด้วยddress>               1.ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการตามที่แผนงานกำหนด
               2.ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
               3.รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจddress>           C = Check  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผน งานนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด ประกอบด้วยddress>           1.ตรวจสอบผลในขณะที่การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่จัดตั้งไว้
          2.ตรวจสอบผลโดยการวัดความผิดพลาด,ความแปรปรวนต่างๆที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานddress>         3.ตรวจสอบผลคุณลักษณะด้านคุณภาพเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่จัดตั้งไว้ddress>        A = Action  คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็   ยอมรับแนวทางการ ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป ประกอบด้วยddress>              1.ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที
             2.เมื่อการแก้ไขปัญหาบรรลุผลสำเร็จ ให้จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ของปัญหา
             3.ปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานddress>                เมื่อได้ว่างแผนงาน  (P)  นำไปปฏิบัติ  (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ (C)  พบปัญหาก็ทำการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ  โดยสรุปแล้ว PDCA คือการบริหารงานให้มีคุณภาพ มีการวางแผน มีการลงมือปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ  มีการตรวจสอบในขณะที่เราลงมือปฏิบัติงาน  มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาด และได้ปรับปรุงแก้ไขงานในครั้งต่อไปเพื่อไม่มห้เกิดปัญหาซ้ำซาก ddress>  ddress>