การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักของระบบเกษตรและชนบทอย่างเป็นครั้งคราว หรือ Discrete-event systems เป็นเรื่องธรรมชาติของระบบเกษตรและชนบท และสามารถใช้หลักการของการกระจาย (Probability distributions) ช่วยจับความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักเหล่านี้ได้อย่างน้อย ๕ แบบของการกระจายตัว ได้แก่

1. การกระจายตัวแบบ Binomial (ไบ-โน-เมียล)

2. การกระจายตัวแบบ Normal distribution (นอ-มอล)

3. การกระจายตัวแบบ Poisson distribution (พัว-ซอน)

4. การกระจายตัวแบบ Exponential distribution (เอซ-โป-เนน-เซียล)

5. การกระจายตัวแบบ Gamma distribution (แกม-ม่า)

------------------------------------------

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่

๓๐ พ.ค. ๒๕๔๙