ยินดีมากกับการก้าวมาอีกก้าวของชาวเวชระเบียน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ พบปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็อย่าท้อถอย ปัญหา คือแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ตัวเราได้รับการพัฒนา ในการเรียนนั้น จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่พวกเราได้มีส่วนร่วมทั้งในกลุ่มของนักศึกษาเอง และของคณะฯ อาจารย์ขอแนะนำว่า กิจกรรมต่างๆระหว่างการเรียนในช่วงระยะเวลา 2 ปีนี้ นับว่ามีส่วนสำคัญมากต่อความสำเร็จของการทำงานในอนาคต ดังนั้นควรให้ความสำคัญทั้งการเรียน และกิจกรรมไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งน่าจะทำให้นักศึกษามีความสุขในการเรียน Happy Happy ครับ