ต่อเนื่องมาจากโครงการ Patho Otop1 ผู้เขียนได้เสนอเรื่อง " โครงการเพิ่มคุณภาพสิ่งส่งตรวจ" ร่วมกับ"โครงการกล่องแยกสิ่งส่งตรวจจากแกนกระดาษชำระ" ซึ่งก็ได้นำไปเสนอ ส.6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม ได้รับรางวัลดีมากในคราวก่อนโน้น แต่สำหรับโครงการเพิ่มคุณภาพสิ่งส่งตรวจนั้น เพิ่งจะเริ่มทำไปได้บางเรื่อง เช่น วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ใช้บ่อย ซึ่งได้ส่งไปครบทุก ward แล้วและก็ช่วยแก้ปัญหาการเก็บสิ่งส่งตรวจผิดประเภท อย่างได้ผล แต่ยังมีบางปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น โครงการ Patho OTOP2 จึงเป็นโครงการต่อเนื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในจุดอื่น ๆ ต่อไป

แผ่นบันทึกวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ใช้บ่อย ๆ  ซึ่งก็มีวิธีการเก็บตัวอย่างของทั้งการทดสอบ  ไว้อย่างค่อนข้างละเอียด

คราวหน้าขอมาเล่าถึงปัญหาที่พบในแต่ละแบบแบ่งออกเป็น 5 ประเภท และมีแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละรูปแบบอย่างไร เพื่อว่ามีใครจะช่วยลปรร การแก้ไขปัญหาในแต่ละรูปแบบ