เมื่อนำคำว่า เทตโนโลยี กับ สารสนเทศมารวมกัน คือ ? - * -

PuNzz`Boi
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 

          เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มใช้งานในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2507 มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก แต่เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่แพร่หลายมากนัก มีเพียงการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร นำคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลข้อมูล เมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ช่วยงานสารสนเทศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร และไมโครคอมพิวเตอร์ อาชีพของประชากรก็เปลี่ยน มาสู่งานด้านสารสนเทศมากขึ้น โดยเฉพาะสำนักงานเป็นแหล่งที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด

 

 

             เทคโนโลยี    (Technology) หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์

            
สารสนเทศ (Information)  หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจริงของ คน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่ได้จากการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสารระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 

 

            เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น

ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ระบบเอทีเอ็ม

 

      เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกสบาย ให้แก่
ผู้ใช้บริการธนาคาร ในปี พ.ศ. 2520  มีการใช้เครื่อง เอทีเอ็มเครื่องแรกของโลก โดยธนาคาร ซิติ้แบงก์ เมืองนิวยอร์ก เริ่มให้บริการฝากและ ถอนเงินโดยอัตโนมัติ แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

2) การลงทะเบียนเรียน

 

        การลงทะเบียนเรียน ต้องอาศัยข้อมูลจาก การประมวลผลแบบเชื่อมตรง เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ทันที ว่ามีวิชาอะไรที่เปิดสอนบ้าง วิชาใดมีผู้สมัครเรียนเต็มแล้ว

3) การให้บริการและการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต

        การเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้มีผู้ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง สามารถเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก เพราะทำได้ง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำ ซึ่งได้แก่ ระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นการค้าข่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ทั่วทุกมุมโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาย ฮัมดี อาแซความเห็น (2)

*-*
IP: xxx.19.202.106
เขียนเมื่อ 

อยากรู้จักใครหลายๆคน

ขิม
IP: xxx.143.128.135
เขียนเมื่อ 

ตัวหนังสือ

สวย

ดี