ข้อมูลและสารสนเทศ ( Data and information )

มีความแตกต่างกัน

         ข้อมูล คือ ขอมูลดิบที่มีความหมายในตัวมันเอง โดยยังไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งแตกต่างกับสารสนเทศที่มีการนำขอมูลดิบเหล่านั้น มาผ่านการประมวลผลใด ๆ เพื่อให้เกิดสารสนเทศแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

Ex

         สายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-นราธิวาส จำนวนผู้โดยสารมีจำนวนกี่คน ถือว่าเป็นข้อมูล

        เที่ยวบินในแต่ละวันมีผู้โดยสารและจำนวนผู้โดยสาร ชาย-หญิง ทั้งหมดกี่คน ถือว่าเป็นสารสนเทศของวันนั้นและอาจจะกลับไปเป็นข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวบรวมรอการประมวลผลต่อไปก็ได้ เช่น เป็นรายสัปดาห์  รายปี ดังนั้น ขอมูลที่เป็นสารสนเทศแล้วก็อาจจะกลายเป็นข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอการประมวลผลเป็นสารสนเทศต่อไป