TrainerPatt
นาย พัฒนะ มรกตสินธุ์

ทางตันของการพัฒนาที่ยั่งยืน


http://www.trainerpatt.com

การสร้างความจำที่ดี คือการพูด การมอง การเห็นอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องมีการสอน

“จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด” (เพราะพูดทุกคำที่คิด...อาจติดคุกทุกครั้งที่พูด)

“การกระทำเป็นตัวอย่างให้เห็น ดีกว่าการสอนด้วยเนื้อหา แล้วให้เข้าใจเอง”

 

เมื่อมีการพัฒนามากขึ้น ประโยชน์ก็มากขึ้น โทษก็มีมากขึ้นตามกันไป...

ต้องรู้จักมองทั้งประโยชน์และโทษ...ต้องรู้จักการคัดเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้...

เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็น เป็นความคิดของมนุษย์ ก่อให้เกิดโทษ กับภาวะน้ำมันแพงในปัจจุบัน

อันเป็นผลมาจาก เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประโยชน์สูง โทษก็สูงตามกันไป...

ปัญหาจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน มีผลมาจาก...

  1. มนุษย์
  2. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่หมดไป

 

ประเทศที่เจริญแล้ว จะนำขยะหรือเทคโนโลยีเหลือใช้ในประเทศ...

จะส่งออกยังประเทศในโลกที่สาม หรือประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือกำลังพัฒนา...

แล้วประเทศที่กำลังพัฒนา...ก็จะเป็นประเทศขยะเหลือใช้...

 

การได้ลงมือทำ ก่อให้เกิดความสำเร็จถึง 90 % ...

ซึ่งมากกว่าการจดจำ..หรือการฟัง...

การพัฒนาแบบใหม่จะต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

ปัญหาที่เกิดขึ้นเราดูปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ...คือเรื่องที่เราจะต้องรับทราบ....

การแก้ปัญหาความยากจน

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

ปัญหาหลักที่สำคัญในโลก...คือปัญหาเรื่องของมนุษย์...

กระแสการพัฒนาแบบใหม่...จะใช้คนเป็นตัวนำหรือตัวประสาน...

เพราะปัญหาเกิดจากคน...ก็ต้องนำคนมาแก้ไขปัญหา...

การพัฒนา คือการเอาชนะสิ่งแวดล้อม...โดยเฉพาะประเทศทางยุโรป...

นิยมในการฉกฉวยทรัพยากรในโลก...

เพราะเกิดจากเทคโนโลยี...การเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรม...ทำให้เกิดเทคโนโลยี...

เทคโนโลยีในยุโรปที่ก่อกำเนิด...คืออาวุธ!

และเพราะอาวุธ...จึงทำให้เกิดการแย่งชิง...ช่วงชิง

เมื่อมีเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์พร้อมกัน...

ประเทศที่พัฒนาในด้านนี้ก็จะเดินทางมายังประเทศที่ด้อยกว่า...

เพื่อการค้นหาทรัพยากร

เรียกว่าเป็นการตักตวงทรัพยากรทางธรรมชาติ...

ในปัจจุบันนี้ประเทศทางยุโรปต้องการที่จะถ่ายเทเทคโนโลยี...

นั่นคือการมาตั้งรกรากเพื่อก่อสร้างหรือผลิตเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลภาวะ...

โดยในประเทศของตนจะได้ไม่ต้องเกิดมลภาวะ...

Want คือ ความต้องการ...หรือความอยากโดยไม่จำเป็น

Need คือ ความต้องการที่จำเป็น ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค หรือสิ่งที่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองความต้องการและความจำเป็นในปัจจุบัน โดยไม่รบกวนการไม่มีใช้ในอนาคต”

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ นโยบายที่สนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน โดยไม่ทำลายทรัพยากร ซึ่งจะเป็นที่ต้องการในอนาคต” (Carson, 54)

และเพราะต้องการพัฒนาประเทศ จึงใช้เทคโนโลยีมาทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะป่าไม้...ที่ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง...

การพัฒนาที่ยั่งยืน...ก็จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน...

“การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน คือ สังคมที่สนองความต้องการของตน

โดยไม่ทำให้สัตว์จำพวกอื่นประชาชนรุ่นต่อไปในอนาคต

ต้องประนีประนอมยอมลดความต้องการของเขา (Chiras, endleaf)”

 

ร่องรอยของความผิดพลาดที่ควรแก้ไข...

  1. ความผิดพลาดของการพัฒนา
  2. ความผิดพลาดในการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะชาวอเมริกัน...มักจะนำธรรมชาติมาบำบัดความต้องการของตนเอง...

เป็นอันดับต้นๆ

ปัญหาที่ต้องพัฒนาสืบเนื่องมาจาก 

  1. ประชากร
  2. ทรัพยากรที่ร่อยหรอ เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น

ใช้เทคโนโลยีในการทำลายทรัพยากร...

สมัยก่อนใช้ขวานตัดต้นไม้...ปัจจุบันใช้เลื่อยไฟฟ้า...

  1. การก่อมลพิษหรือ มลภาวะเป็นพิษ คือ สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเกิดพิษ...

 

วิธีการแก้ไข

- แก้ด้วยวิทยาศาสตร์...เหมือนเป็นการหนามยอกเอาหนามบ่ง...

การเจริญด้วยวิทยาศาสตร์...ก็ต้องนำวิทยาศาสตร์มาแก้ไข...ใช้วิทยาศาสตร์บำบัด

หรือวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานธรรมชาติ...กลับเข้ามาทดแทน...

 - แก้ด้วยเทคโนโลยี...ในประเภทของรีไซเคิล...ต้องรู้จักการคิด...

เพื่อที่จะใช่ต่อ...ไม่ใช่การใช้อย่างเดียวแล้วทิ้ง...แต่ต้องรู้จักการฟื้นฟูกลับมาใช้ใหม่...

 - แก้ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...ย้อนกลับสู่การไม่ใช้หรือการไม่ต้องรอเทคโนโลยี...

โดยการฟื้นฟูที่ดิน...ในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

สิ่งสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน...นั่นคือ...การมีจริยธรรม...

ขจัดกิเลสทั้ง 3 ประเภท

ตัณหา...ราคะ...ทิฏฐิ...

การประนีประนอม...การละทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ลักษณะของคำว่า... Win Win...

นั่นคือการละความต้องการของตนเอง...     

 

“การพัฒนามนุษย์เพื่อเป็นแกนบูรณาการในแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“หลักสูตรบูรณาการ” (Integrated Curriculum)   คือ หลักสูตรที่นำเอาเนื้อหาวิชาต่างๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน   ทำให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป  เกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของหลักสูตร

 

องค์ประกอบการพัฒนา ได้แก่ คน สังคมและสิ่งแวดล้อม

 

Discussion การถกแถลง

ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาจับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน...

ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม...

ใช้แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

แนวทางการกลับสู่วิถีชีวิตตะวันออก

กรอบและวิถีชีวิตในปัจจุบันของชาวตะวันออก...รับเอาในส่วนของตะวันตกเข้ามามากจนเกินไป...

ชาวตะวันออกลืมวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ที่เคยมีมา...

เกิดปัญหาธรรมชาติ...โรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น...ทั้งโรคทางกายและจิตใจ...

การแข่งขันสูง...ใช้แนวทางของชาวตะวันตก...ซึ่งไม่ได้มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเดิม

ทางเอเชีย เน้นในเรื่องของศาสนาและอิงธรรมชาติ...

เกิดการเลียนแบบชาวตะวันตก...ทำให้การพัฒนาไม่ก้าวหน้า

 

การพัฒนามนุษย์ให้หลีกพ้นจากความเสื่อม...เริ่มต้นด้วยการพัฒนาปัญญา

การพัฒนาสติ...เพื่อให้รู้ตัว

การพัฒนาปัญญา...เพื่อให้รู้คิด...

ธรรมะ คือ ธรรมชาติ...

การเป็นไปของโลก...เป็นไปตามระบบ...

มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้...สามารถฝึกและพัฒนาได้...

โดยการใช้คุณธรรมและจริยธรรม...

ออกมาในรูปของการศึกษา..เพื่อป้องกันความเสื่อมของโลก...

มิใช่การทำลายโลก...เพื่อเป็นการประสานโลกเข้าด้วยกัน...

มนุษย์สามารถเป็นผู้ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ...

เมื่อได้รับการพัฒนาสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี...

 

แนวคิดด้านตะวันตก...มองในแง่ของการเอาชนะธรรมชาติ...ถือเป็นเรื่องของศักยภาพ

และต้องการอิสรภาพ...

คือความต้องการอยู่เหนือธรรมชาติ...ความสุขของชาวตะวันตกคือ...

การได้บริโภคสิ่งต่างๆ การเอาชนะแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ด้วยกัน...

ความคิดของชาวตะวันตก...เป็นความคิดในแนวนอน...

และเชื่อว่าความสุขทางด้านกายภาพของตน...คือความสุขของคนทั้งโลก...

 

การพัฒนาคน ประกอบด้วย...

พัฒนาด้านปัญญา...พัฒนาจิตใจ (จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว : คิดอย่างไร ก็จะทำแบบนั้น)

และพัฒนาพฤติกรรม......เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้ดีที่สุด...

การศึกษาพฤติกรรมนั้น...ศึกษาทั้งทางพฤติกรรมทางกาย...และพฤติกรรมทางอาชีพ...

หมายเลขบันทึก: 321170เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2009 12:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 10:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา


ความเห็น (1)

สติมา ปัญญาเกิดครับ SD จึงเกิด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี