แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนเรื่องหนังสืออ้างอิง

เรื่อง หนังสืออ้างอิง

แบบทดสอบ           

เอกสารประกอบการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด  ท 40216

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  การใช้หนังสืออ้างอิง


 

คำชี้แจง    1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด  15  ข้อ  คะแนนเต็ม  15  คะแนน
                 2.  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  X  ทับอักษร  ก  ข  ค  และ  ง  ในกระดาษคำตอบ
                       ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
 

1.

ข้อใดคือความหมายของหนังสืออ้างอิง           

 

ก.  ถูกทุกข้อ                        

 

ข.  หนังสือที่มีหลายเล่มจบหรือหนังสือชุด    

 

ค.  หนังสือที่รวบรวมความรู้เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

 

ง.  หนังสือที่รวบรวมความรู้  เรื่องราว  ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาคำตอบเฉพาะ

2.

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหนังสืออ้างอิง

 

ก.  เป็นหนังสือหายาก          

 

ข.  เป็นหนังสือราคาแพง              

 

ค.  เป็นหนังสือที่มีรูปเล่มขนาดใหญ่                                      

 

ง.  เป็นหนังสือที่ไม่ให้ยืมออกนอกห้องสมุด        

3.

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของหนังสืออ้างอิง                                     

 

ก.  ทำให้ผู้อ่านมีความรู้มากขึ้น                                     

 

ข.  ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้              

 

ค.  ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว                    

 

ง.  ใช้ค้นหาสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง                                 

4.

การตัดกระดาษริมขวาให้เป็นรูปครึ่งวงกลมและกำกับด้วยตัวอักษร  เรียกว่าอะไร

 

ก.  Volume  Guide                  

 

ข.  Thumb  Index                                                  

 

ค.  Guide  Word                                         

 

ง.  Cross  reference       

5.

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำและวลี  เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร  คือหนังสือเล่มใด

 

ก.  พจนานุกรม                  

 

ข.  สารานุกรม                   

 

ค.  นามานุกรม                        

 

ง.  อักขรานุกรมชีวประวัติ

6.

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป  คือหนังสือเล่มใด

 

ก.  พจนานุกรม                

 

ข.  สารานุกรม                    

 

ค.  บรรณานุกรม                       

 

ง.  สิ่งพิมพ์รัฐบาล                

7.

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจในรอบปี  คือหนังสือเล่มใด                      

 

ก.  นามานุกรม                                        

 

ข.  หนังสือคู่มือ                                                           

 

ค.  หนังสือรายปี                                      

 

ง.  อักขรานุกรมภูมิศาสตร์                    

8.

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงาน  คือหนังสือเล่มใด

 

ก.  นามานุกรม                          

 

ข.  สารานุกรม                                    

 

ค.  สิ่งพิมพ์รัฐบาล                    

 

ง.  อักขรานุกรมชีวประวัติ            

9.

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบุคคล  คือหนังสือใด          

 

ก.  ดรรชนี                      

 

ข.  นามานุกรม                       

 

ค.  อักขรานุกรม            

 

ง.  อักขรานุกรมชีวประวัติ            

10.

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรายชื่อหนังสือ  คือหนังสือใด

 

ก.  ดรรชนี                                        

 

ข.  นามานุกรม                                    

 

ค.  อักขรานุกรม                                               

 

ง.  บรรณานุกรม                                                  

11.

ข้อใดที่ไม่ใช่ส่วนช่วยในการค้นคว้าของหนังสืออ้างอิง                                 

 

ก.  คำนำ                                                    

 

ข.  สารบัญ                                                  

 

ค.  คำนำทาง                                                    

 

ง.  อักษรนำเล่ม                                            

12.

หนังสืออ้างอิงแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ

 

ก.  ประเภทตำราและประเภทคู่มือ        

 

ข.  ประเภทสารคดีและประเภทบันเทิงคดี                

 

ค.  ประเภทที่มีราคาแพงและประเภทเล่มหนา ๆ          

 

ง.  ประเภทให้คำตอบทันและประเภทบอกแหล่งค้นคว้า          

13.

คำถามว่า  “เมื่อไร”  ใช้ค้นหนังสืออ้างอิงใด      

 

ก.  หนังสือคู่มือ           

 

ข.  สารานุกรม  ดรรชนี  และพจนานุกรม

 

ค.  อักขรานุกรมชีวประวัติและนามานุกรม

 

ง.  หนังสือแผนที่  ประวัติศาสตร์  สมพัตรสร  และหนังสือรายปี    

14.

หนังสืออ้างอิงประเภทที่บอกแหล่งค้นคว้าได้แก่หนังสือในข้อใด

 

ก.  บรรณานุกรมและดรรชนี                                                  

 

ข.  พจนานุกรมและสารานุกรม                              

 

ค.  นามานุกรมและหนังสือรายปี                        

 

ง.  อักขรานุกรมและหนังสือแผนที่                       

15.

ดรรชนีวารสารไทยใช้ค้นหาคำตอบใด                   

 

ก.  ประวัติของนายกรัฐมนตรีของไทย                                  

 

ข.  จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งออกเป็นกี่อำเภอ                             

 

ค.  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2549                   

 

ง.  บทความเรื่องบทบาทตลาดการเงินของประเทศไทยตีพิมพ์ในวารสารชื่ออะไร  

 

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#หนังสืออ้างอิง#จุฑามาศ ปานคีรี#แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

หมายเลขบันทึก: 320963, เขียน: 17 Dec 2009 @ 13:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะ..พี่วัน สบายดีมั๊ยคะ คิดถึงจังว่างๆ แวะมาเยี่ยมกันบ้างนะ

ทัศนี
IP: xxx.19.66.239
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะเป็นบรรณารักษใหม่ค่ะอยากได้แผนการสอนห้องสมุดค่ะ ช่วยหน่อยได้ไหมค่ะ เพราะว่าโครงสร้างใหม่ได้บรรจุวิชาห้องวสมุดเข้าด้วยค่ะ

พบคำถามแรกๆ ก็งง พอเห็นคำเฉลยก็ ใช่เลย