การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกเสริมทักษะการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Lampong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิจัยครูเครือข่ายวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกเสริมทักษะการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และ ตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

นางจุฑามาศ  เสาแบน

โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกเสริมทักษะการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 18 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  โดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกเสริมทักษะการบวกจำนวนและตัวตั้งไม่เกิน 20  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกเสริมทักษะการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.50 – 0.80 อำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.21 – 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย การหาประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกเสริมทักษะการบวก ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ต่อการใช้บทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกเสริมทักษะการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

                ผลการศึกษาพบว่า

                1. บทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกเสริมทักษะการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.05/83.65 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80ฃ

                2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกเสริมทักษะการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู

คำสำคัญ (Tags)#ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1#บทเรียนการ์ตูน#แบบฝึกเสริมทักษะการบวก

หมายเลขบันทึก: 320203, เขียน: 14 Dec 2009 @ 13:36 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)