KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : ๗๒๓. KM คือเครื่องมือขจัดสังคมนินทาว่าร้าย


 สังคมนินทาว่าร้ายเป็นสังคมของคนอ่อนแอ ไม่มีสิ่งที่เป็นสาระทำ   จิตใจไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งท้าทายที่สร้างสรรค์และเป็นคุณแก่ตนเอง   ใช้การนินทาเป็นเครื่องปลดเปลื้องความเครียดของตนเอง   โดยไม่รู้ตัวว่ายิ่งสร้างจิตใจใฝ่ต่ำให้แก่ตนเอง


 KM ที่ใช้อย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้คนในหน่วยงานถูกท้าทายจากงานที่ตนทำอยู่ตลอดเวลา    เป็นคนที่ไม่ว่างพอที่จิตใจจะหันไปหาสิ่งไร้สาระ


 ทุกคนต้องเตรียมตัวทำ BAR และ AAR อยู่ตลอดเวลา    มีกิจกรรม BAR และ AAR ในงานที่จะทำ และงานที่ทำแล้ว เป็นสิ่งท้าทายเล็กๆ อยู่เสมอ   ทำให้จิตใจไม่หันไปหา “อบายมุข” คือการนินทาว่าร้าย


 ในกิจกรรม KM เราใช้ AI (Appreciative Inquiry) เป็นเครื่องมือคู่ขนาน   และใช้ SS เป็นตัวนำสาระความรู้ เอามา ลปรร. กัน   ทำเช่นนี้จนเป็นวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต


 เราใช้ storytelling แทนการนินทาว่าร้าย   เปลี่ยนเป็นเล่าเรื่องราวดีๆ  


 ผู้คนจึงมีความสุขจากความดี เรื่องราวดีๆ เป็นบ่อเกิดของจิตที่เอาใจใส่ เบิกบานอยู่กับเรื่องราวดีๆ    ไม่ใช่หาความสุขจากการเอาเรื่องร้ายของคนอื่นมาฉายหนังซ้ำ


 KM ใช้วิธีเอาหนังดีมาฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบไม่ซ้ำ   ทำให้สังคมนินทาว่าร้ายอยู่ไม่ได้ เกิดไม่ได้

 


วิจารณ์ พานิช
๓ ธ.ค. ๕๒
        
          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)