การจดบันทึกการสัมภาษณ์ตามหลัก TBO Approach

nobita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นกระบวนการประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์โดยวิธีการซักถาม สืบค้น การฟังและการสังเกต การจดบันทึก เพื่อค้นหาพฤติกรรมการแสดงออกหรือแนวความคิดที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัดพฤติกรรมในแต่ละสมรรถนะของตำแหน่งที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเท่าใด และลงสรุปเป็นค่าคะแนนตามมาตรประเมินที่กำหนด

                การได้มีโอกาสเป็นกรรมการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันฯ   ซึ่งรับผิดชอบในการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาว่าผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ผ่านการสอบข้อเขียนมานั้น มีความเหมาะสมกับตำแหน่งเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือไม่ ผมเลยขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ มาบอกกล่าวกันเท่าที่จะพอมีความรู้นะ

                จากเอกสารที่ กสบ. กก. ได้จัดทำขึ้น ได้อธิบายว่า “การสัมภาษณ์โดยยึดหลักสมรรถนะ นั้น เป็นกระบวนการประเมินพฤติกรรมของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์โดยวิธีการซักถาม สืบค้น การฟังและการสังเกต การจดบันทึก เพื่อค้นหาพฤติกรรมการแสดงออกหรือแนวความคิดที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัดพฤติกรรมในแต่ละสมรรถนะของตำแหน่งที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเท่าใด และลงสรุปเป็นค่าคะแนนตามมาตรประเมินที่กำหนด”

                สมรรถนะ นั้น หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะต่าง ๆ (Other characteristics) KSAOs  ที่ทำให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานได้สำเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ

                สมรรถนะของบุคคลจะประกอบไปด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน

                สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะของบุคคลในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ

                สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ประกอบด้วย

                                1.  คุณธรรมจริยธรรม

                                2.  การบริการที่ดี

                                3.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์

                                4.  การทำงานเป็นทีม

                                5.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

                สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency)  เป็นสมรรถนะของบุคคลในแต่ละกลุ่มตำแหน่งงานจำเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ในตำแหน่งงานประจำกลุ่มงานนั้น

                ในการดำเนินการสัมภาษณ์ มีขั้นตอนตั้งแต่ การเริ่มต้นสัมภาษณ์ ขั้นเก็บข้อมูล การจดบันทึกคำตอบ และการประเมินผลการสัมภาษณ์

                การเก็บข้อมูลโดยการซักถามและสืบค้น จะเริ่มต้นด้วยคำถามนำและคำถามติดตามเพื่อสืบค้นตาแนวทาง TBO Approach  ซึ่งประกอบด้วย

                Task  -  ภารกิจ หน้าที่ หรือกิจกรรมในการงาน ที่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีส่วนเกี่ยวข้อง

                Behavior  -  พฤติกรรมการแสดงออกเป็นการกระทำในภารกิจนั้น โดยมีผลเชื่อมโยงจากความคิด

                Outcome  -  ผลลัพธ์ หรือผลที่เกิดจากการกระทำนั้น

                การซักถามจะใช้ภาษาที่ง่าย สั้น ตรงประเด็น แล้วรับฟังเนื้อหาของคำตอบ รวมทั้งการสรุปนัยจากภาษากาย ภาษาถ้อยคำ โดยจับประเด็นสำคัญ ๆ และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคำตอบในบางประเด็นโดยการสืบค้นให้ชัดเจนมากขึ้นหากมีข้อสงสัยที่ไม่สมจริง

                การจดบันทึกคำตอบตามแนวทาง TBO Approach  จะประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หรือกิจกรรมในงานที่ผู้เข้าสัมภาษณ์มีส่วนเกี่ยวข้องหรือริเริ่ม  พฤติกรรมการแสดงออกเป็นการกระทำในภารกิจนั้นของผู้เข้าสัมภาษณ์โดยมีผลเชื่อมโยงจากความคิด และผลลัพธ์ หรือผลที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าสัมภาษณ์

                สำหรับการตีความคำตอบในการสัมภาษณ์ มีหลักคือ

                -  การตอบคำถามได้ความกระจ่าง ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ครอบคลุมทุกประเด็น

                -  รายละเอียด ที่มาของข้อมูล มีความเป็นไปได้

                -  การเชื่อมโยงข้อมูลสอดคล้อง น่าเชื่อถือ

                ในส่วนของเกณฑ์คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ

                -  ถ้าคำตอบที่ได้  ไม่ค่อยชัดเจนและไม่เห็นภาพเท่าที่ควร พอใจกับคำตอบไม่มากนัก จะได้คะแนน E

                -  ถ้าคำตอบที่ด้  มีความชัดเจนในบางประเด็น พอใจกับคำตอบในระดับพอใช้ จะได้คะแนน D

                -  ถ้าคำตอบที่ได้ มีความชัดเจนเห็นภาพบ้าง พอใจกับตำตอบในระดับดีพอใช้ จะได้คะแนน C

                -  ถ้าคำตอบที่ได้ มีความชัดเจนเห็นภาพ พอใจกับคำตอบในระดับดีมาก จะได้คะแนน  B

                -  ถ้าคำตอบที่ได้ มีความชัดเจนเห็นภาพครบถ้วน ตอบคำถามได้สมบูรณ์ทุกประเด็น พอใจกับคำตอบในระดับดีเลิศ  จะได้คะแนน A

                นี่เป็นแค่การสำเสนอหลักตามทฤษฎี หากมีโอกาสจะนำเสนอสิ่งที่ได้เจอในห้องสัมภาษณ์ให้ฟัง ไม่ซีเรียส และอาจจะมีขำ ๆ บ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนกอกอความเห็น (0)