บทอาขยาน

     หมายถึง   การท่องเพื่อให้เกิดความจำและรับรู้  เกิดทักษะทางภาษา เกิดความซาบซึ้ง   เห็นคุณค่าในความงาม ของภาษา และได้ข้อคิดนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ไม่ใช่การท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง

         สืบเนื่องมาจากยังมีคุณครูบางท่านไม่กระจ่างในเรื่อง บทหลักและบทเลือก  ว่ามีบทใดบ้าง ดิฉันขอนำเรียนเสนอรายละเอียดดังนี้

                        ช่วงชั้นที่ ๑

                          ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓ )

                      บทหลัก    มีดังนี้

                     -  แมวเหมียว

                     -  ฝนตกแดดออก

                     -  กาดำ

                     -  รักษาป่า

                     -  เด็กน้อย

                     -  วิชาหนาเจ้า

                      บทเลือก     มีดังนี้

                    -  นี่ของของเธอ

                    -  รักเมืองไทย

                    -   ไก่แจ้

                    -   สักวา

                    -   ความดีความชั่ว

                    -   ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน

                                 

                        ช่วงชั้นที่ ๒

                        ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ )

                     บทหลัก  มีดังนี้

                     -   พระอภัยมณี  ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก

                     -   สยามานุสสติ

                     -   วิชาเหมือนสินค้า

                     -   สังข์ทอง  ตอน กำเนิดพระสังข์

                     -   ขุนช้างขุนแผน  ตอน  กำเนิดพลายงาม

                     -   โคลงโลกนิติ

                      บทเลือก  มีดังนี้

                     -  พฤษภกาสร

                     -  ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

                     -  ไทยรวมกำลังตั้งมั่น

                     -  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

                     -  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

                     -  ผู้ชนะ

                     -  เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

                     -   วิถีเด็กไทย

                     -   ฟังใดได้รู้เรื่อง

                     -   ดวงตะวัน

                    

                    ช่วงชั้นที่ ๓

                      (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)

                      บทหลัก  มีดังนี้

                      -   นิราศภูเขาทอง

                      -   โคลงโลกนิติ

                      -   โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

                      -   บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา

                      -   อิศรญาณภาษิต

                      -   บทพากย์เอราวัณ

                       บทเลือก  มีดังนี้

                      -   รามเกียรติ์  ตอน ศึกอินทรชิต

                     -   บุพการี

                     -   อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว

                     -   วัฒนธรรม

                     -   พอใจให้สุข

                     -   พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

                     -   พระอภัยมณี  ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

                     -   พระอภัยมณี  ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก

                     -   พระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณี ตีเมืองใหม่

                     

           จากหนังสือ  อ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  " บทอาขยานภาษาไทย" ช่วงชั้นที่ ๑-๔    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๔  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

               หวังว่า รายละเอียด  ตามที่นำเสนอนี้  คงเป็นประโยชน์ และให้ความกระจ่าง กับคุณครูได้บ้างไม่มากก็น้อย

                                                                   ด้วยความปรารถนาดี

                                                                             ครูอ้วน..