ข้อมูล (data) ก็คือ  เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นจากการทำงานหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ หรือข้อเท็จจริง ข่าวสาร หรือสาระต่างๆ ที่ยังไม่ได้จัดให้เป็นระบบ ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว เช่น ข้อมูลของสถานที่ ข้อมูลประชากร เป็นต้น
        สารสนเทศ  ก็คือ  ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่ายๆ เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคชั้นสูง เช่นการวิจัยการทำงาน เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบให้มีความสัมพันธ์
        ดังนั้น    ข้อมูลจึงมีความแตกต่างจากสารสนเทศตรงที่  ข้อมูลนั้นจะนำไปใช้ไม่ได้ทันทีเราจะต้องนำมาประมวลผลก่อน  ส่วนสารสนเทศก็คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

อ้างอิง : http://www.eppo.go.th/admin/kpr/report/eppo-doc/database.doc