เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญ และเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป็น

 

        ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศต่าง ๆ มากมาย

การอยู่รวมเป็นสังคมของมนุษย์ทำให้ต้องสื่อสารถึงกัน ต้องติดต่อและทำงาน

หลายสิ่งหลายอย่างร่วมกัน หลายๆอย่างได้ใช้เทคโนโลยีสารเทศเข้ามาช่วย

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งต่างๆ ในภาวะสังคมปัจจุบัน

หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นตัวชี้บอกว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุค

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังจะเห็นได้จากวงการศึกษาสนใจให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์งานต่างๆ มากขึ้น

การบริหารธุรกิจของบริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งในระดับใหญ่และระดับกลาง

ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อใช้ในองค์การด้วยการเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

แล้วนำผลลัพธ์มาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ


          เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรม

มาเป็นสังคมสารสนเทศ สภาพของสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง

จากสังคมความเป็นอยู่แบบเร่ร่อน มาเป็นสังคมเกษตร ที่รู้จักกับการเพาะปลูก

และสร้างผลิตผลทางการเกษตร ทำให้มีการสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง

ต่อมามีความจำเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมาก และต้นทุนถูก

จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์

เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการรวมกลุ่ม อยู่อาศัยเป็นเมือง มีอุตสาหกรรม

เป็นฐานการผลิต สังคมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และกำลัง

จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

มีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ

การดำเนินธุรกิจใช้สารสนเทศอย่างกว้างขวาง กิดคำใหม่ว่า ไซเบอร์สเปซ (cyberspace)

มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในไซเปอร์สเปซ เช่น การพูดคุย การซื้อสินค้าและบริการ

การทำงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดสภาพที่เสมือนจริงมากมาย

เช่น ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ทำงานเสมือนจริง ฯลฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่ตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ เช่น การดูโทรทัศน์ การฟังวิทยุ

 เมื่อเราเปิดโทรทัศน์ เราไม่สามารถเลือกตามความต้องการได้ ถ้าสถานีส่งสัญญาณใดมา

เราก็จะต้องชมตามตารางเวลาที่สถานีกำหนด หากผิดเวลาก็ทำให้พลาดรายการที่สนใจไป

แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ที่เรียกว่า ออนดีมานด์ (on demand)

เราจะมีทีวีออนดีมานด์ (TV on demand) เช่น เมื่อต้องการชมภาพยนตร์เรื่องใด

ก็เลือกชม  และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ   การศึกษาออนดีมานด์ (education on demand)

คือ สามารถเลือกเรียนตามความต้องการได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดสภาพ

การทำงานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา เมื่อการสื่อสารแบบสองทางก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้น

การโต้ตอบผ่านเครือข่ายทำให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริง เราจะมีระบบประชุมทางวีดิทัศน์

ระบบประชุมบนเครือข่าย มีระบบการศึกษาบนเครือข่าย มีระบบการค้าบนเครือข่าย

มีการดำเนินกิจกรรมไปทุกหนทุกแห่ง และดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เช่น ระบบเอทีเอ็ม ทำให้มีการเบิกจ่ายได้เกือบตลอดเวลาเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้ร

ะบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติ ไปเป็นเศรษฐกิจโลก ความเกี่ยวโยงของ

เครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัตน์ (globalization)

ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจำกัดภายในประเทส ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก

ทั่วโลกจะมีกระแสการหมุนเวียน แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเอื้ออำนวย ให้การดำเนินการมีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 ระบบเศรษฐกิจของโลกจึงผูกพันกับทุกประเทศ และเชื่อมโยงกันแนบแน่นขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน หน่วยงานภายในเป็นแบบเครือข่ายมากขึ้น

มีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรผูกพันเป็นกลุ่มงาน มีการเพิ่มคุณค่าขององค์กร

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดโครงสร้างขององค์กรจึงปรับเปลี่ยนจากเดิม

 และมีแนวโน้มที่จะสร้างองค์กรเป็นเครือข่ายที่มีลักษณะ การบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น

หน่วยธุรกิจจะมีขนาดเล็กลงและเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจกอื่นเป็นเครือข่าย ก่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการวางแผน

ดำเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งทำให้วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น

แต่เดิมการตัดสินปัญหาอาจมีหนทางให้เลือกได้น้อย เช่น มีคำตอบเพียงใช่ หรือไม่ใช่

 แต่ด้วยข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจ ทำให้วิถีความคิดในการตัดสินปัญหาเปลี่ยนไป

 ผู้ตัดสินใจมีทางเลือกได้มากขึ้น มีความละเอียดอ่นในการตัดสินปัญหาได้ดีขึ้น

                   เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีเดียวที่มีบทบาทในทุกวงการ

ดังนั้นจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมาก

ลองนึกดูดว่าขณะนี้เราสามารถชมข่าว ชมรายการโทรทัศน์ที่ส่งกระจายผ่านดาวเทียม

ของประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันที เราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ในการสื่อสารระหว่างกัน และติดต่อกับคนได้ทั่วโลก จึงเป็นที่แน่ชัดว่าแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีลักษณะเป็น

สังคมโลกมากขึ้น  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสำคัญและเข้ามามีบทบาท

ในชีวิตมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป็น

ปัจจุบันเราใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต  เบิกเงินด้วยบัตรเอทีเอ็ม การโอนย้ายข้อมูล

ในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับเรามากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยี

แห่งศตวรรษนี้ และยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นเทคโนโลยีแห่งศตวรรษหน้าอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลจาก
http://www.tamsandan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=83&mode=thread&order=0&thold=0

http://www.google.com พิมพ์คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัสนีมความเห็น (10)

นันท์สินี24/4ที
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เขียนยาวจัง  เรายังนึกไม่ออกเลย  เก่งจิงๆนะ
ตัสนีม
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 

ขอบใจจ้าเฟิร์น ^^ เราก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกัน

แต่พอหาข้อมูลไปเรื่อยๆ มันก็นึกออกเพียบเลย (มั่วๆไปน่ะ)

# ^--^ # น.ส. นฤมล 4/3
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 
เขียนได้ยาวดีจัง เรายังอ่านมั่ยจบทีหรอก แต่จากที่เราอ่านไปเราก้อเห็นว่า ตัสนีมเขียนแบบอ่านง่ายดีหรอก  เข้าใจง่ายดี  แถมยังมีการยกตัวอย่างในนั้นอีก  ........ ยอดเยี่ยมมาก
วณิชชา
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 
ดีจ้า....  เรียงความเนื้อหาดี  ให้ประโยชน์ดี.. ไงก้อตั้งใจทำต่อไปน่ะ  จาเข้ามาอ่านบ่อยๆ
ปฐมา
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 

เนื้อหา

ยาวมั่กมาก

ยอดไปเลย

เพื่อนเรา

ตัสนีม
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 

ขอบใจจ๊ะ ที่เข้ามาเมนท์ให้

 เราก็กังวลอยู่ ว่ายาวไปไหม

คิดยังไงกัน ก็ช่วยบอกด้วยนะจ๊ะ

ปานแก้ว 4ทีต้า เลขที่32
IP: xxx.129.49.211
เขียนเมื่อ 
 อ่านแล้วนะ เขียนดีค่ะ อ่านง่าย มีลิ้งค์ให้เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมด้วย นีมนี่เขียนคำนำเก่งเนอะ ว่างๆหัดเขียนเรียงความส่งเข้าประกวดบ้างนะ..........บายบ๊าย
1. คะแนนเต็ม 4 เก็บแต้มไปได้ 3 นะคะ ตัสนีมต้องอ่านเพื่อเอาแนวคิดหลักๆ มาวิเคราะห์แล้วเขียนเป็นสำนวนและแนวคิดของเราเองนะคะ บางช่วงยังเหมือน Copy เขามานะคะ 2. แต่ครูทึ่งหนูอย่างหนึ่งค่ะ มีความรับผิดชอบ และความพยามสูงมากค่ะ เยี่ยมจริงๆ ค่ะ ตัสนีมคงต้องเข้าไปให้กำลังใจและแนะนำเพื่อน ๆ ที่ยังไม่ค่อยเป็นนะคะ ..ครูเป๋ง

ขอบคุณค่าครูเป๋ง

ลุง ....(ภูมิศักดิ์)
IP: xxx.157.244.112
เขียนเมื่อ 

 ยอมรับเลยว่า  เขียนได้เก่ง และอ่านเข้าใจง่ายดีมากๆ สมแล้วหละคับที่เป็นตัสนีม ...................