ต้อนรับเพื่อนกศน.สบปราบมาเยี่ยม

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • 26 พฤษภาคม 2549 ผอ.สถาพร เจริญจิต ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ครูอาสาสมัครกศน. และครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 10 คน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับกศน.เกาะคา ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.  
  • จุดประสงค์การมาครั้งนี้ของกศน.สบปราบ เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกศน.เกาะคา 
  •  สำหรับเรื่องการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้นยากมาก ถ้าจะให้อธิบายให้คนเข้าใจเพียงอย่างเดียว ดิฉันและทีมงานคุณกิจ จึงได้ให้ชาวกศน.สบปราบได้ลงมือปฏิบัติจริง
  • โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการในการเรียนรู้ในชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ ให้เชื่อมโยงความคิด และดึงความต้องการออกมาในรูป ของ Mind Map โดยมีทีมกิจกศน.เกาะคาเป็นพี่เลี่ยง
  • ทีมคุณกิจกศน.เกาะคา พยายามดึงประสบการณ์ของตนเองออกมาเล่า ให้ฟังพร้อมแนะเทคนิค และวิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและอยากจะเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนแบบใหม่ 
  • หลังจากนั้นทีมคุณกิจ กศน.เกาะคาได้แนะนำให้กศน.สบปราบได้ทราบถึง การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบหมวดวิชา ซึ่งกศน.สบปราบทุกคนก็ได้รับความรู้ใหม่กลับไป
  • และสัญญาว่าจะกลับไปลองทำที่สบปราบ และจะเชิญดิฉันไปติดตามผล หลังจากได้มาศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของกศน.เกาะคาแล้ว
  • หลังจากนั้นเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับ เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดิฉันได้แนะนำให้ศึกษาและทำความเข้าใจมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสถานศึกษา เพื่อนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา


สิ่งที่คุณกิจกศน.เกาะคาได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

  1. คุณกิจสามารถเล่า และแนะนำให้เพื่อนกศน.ได้เข้าใจถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของตนเอง ทำให้คุณกิจมีความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมที่จะทำงานต่อไปอย่างมั่นใจ
  2. การที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกศน.สถานศึกษาอื่น ๆ บ่อย ๆ ทำให้เราต้องพัฒนาตนเอง ตลอดเวลา เพราะต้องมีการซักถาม ถึงขั้นตอนรายละเอียดทุกขั้นตอน ทำให้การจัดการความรู้ของคุณกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ณราวัลย์
26 พฤษภาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)