ตัวอย่าง Blog

      เช่น   Panti.com   เป็นการมีแหล่งที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล   โดยที่สามารถใช้ควบคุมความคิดให้

เป็นอิสระได้   รวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในการดฎรงชีวิต  
ต่อไปและสามารถหาเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตได้