เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

            กระบวนการต่างๆและระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล โดยจะรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆและกระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมาใช้งาน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตอินทราเน็ตในองค์กร ตัวอย่าง เช่น 

-ระบบเอทีเอ็ม 

-การลงทะเบียนเรียน

-การให้บริการและการทำธุรกรรม
บนอินเทอร์เน็ต