เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต
      สังคมไทยในปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลมากในการดำเนินชีวิตของคนไทย  ซึ่งวิทยาศาสตร์ได้นำเอาเทคโนโลยีและสิ่งแปลกใหม่เข้ามากระตุ้นความสนใจให้กับผู้คนอย่างมาก เหตุผลที่ทำให้ผู้คนสนใจเทคโนโลยีกับมากขึ้นจากอดีตก็เพราะว่าเทคโนโลยีได้สร้างความสะดวกสบายและการเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
      เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกในอนาคต มีความแตกต่างกันมากกับอดีตเพราะเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้จากปัจจุบัน ความสามารถในการคิดค้นสิ่งแปลกใหม่จากมนุษย์ก็ได้มากขึ้นเรื่อยๆจนโลกของเราเกือบจะตามไม่ทัน เพราะเมื่อเทคโนโลยีเกิดขึ้นเท่าไหร่ โลกก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย
      ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของคนในอนาคตและปัจจุบัน ซึ่งไม่มีใครรู้ได้ถึงอนาคตที่แท้จริง แต่ข้าพเจ้าคิดว่าเทคโนโลยีและสารสนเทศไม่มีวันหยุดอยู่กับที่อย่างแน่นอน เพราะการเพิ่มจำนวนของประชากรก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นความต้องการสิ่งแปลกใหม่จากเทคโนโลยีก็เพิ่มมากขึ้นด้วย