ข้อ2

จงบอกความหมายของคำว่าเทคโนโลยี

เทคโนโลยี    หมายถึง  การนำเอาแนวคิด หลักการ  เทคนิค  ความรู้  และระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่มา:http://freehost19.websamba.com/sobbanju/media/media3.htm

วันที่ 27 / 5 / 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุฬาลักษณ์ จันทนวลความเห็น (0)