เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (Information Technology) ประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้เราสามารถจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ส่วนเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม จะช่วยให้เราสามารถติดต่อ สื่อสารและส่งข้อมูลผลลัพธ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์ อีกเครื่องหนึ่งเพื่อทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลผลลัพธ์ ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล

    ข้าพเจ้าคิดว่า เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นหมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ อาทิการดำรงชีวิตของคนเรา แต่เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ไม่ใช่เพียงด้านโทรคมนาคมอย่างเดียวแต่มันหมายถึงด้านอื่นด้วย แต่ส่วนมากแล้วถ้าพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คนส่วนใหญ่มักหมายถึง คอมพิวเตอร์