บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ เพราะประเทศที่มีการพัฒนาแล้วนั้นล้วนแต่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกันทั้งนั้น
บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศของทุกประเทศก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะยังไม่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการค้า ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการจัดให้บริการสังคมพื้นฐาน (การศึกษาและ การสาธารณสุข ฯลฯ) ในการบริหารประเทศ และในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
       บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
         ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายเป็นอุตสาหกรรมผลิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีการประมาณการว่าตลาดโลกสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะมีขนาด 1,600 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 1994 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 20 ต่อปีแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากการเป็นผู้ผลิตดังกล่าว แต่ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดังที่กล่าวมา นานาประเทศ ต่างสามารถรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น
ในภาคอุตสาหกรรมผลิตทุกแขนง เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงแต่ถูกนำไปใช้โดยตรงในกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่ส่งผลให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง เป็นต้นว่าการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (computer-aided design or drafting หรือ CAD) สามารถจะลดความผิดพลาด เพิ่มความแม่นยำ (accuracy) และย่นระยะเวลาการออกแบบได้อย่างมหาศาล  เทคโนโลยีนี้ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดเก็บและนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรสนิยมของผู้ใช้ การตลาด การบริการหลังการขาย และการจัดการองค์กรและธุรกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
       ปัจจุบันประเทศกำลังพัฒนาต่างเริ่มตระหนักถึง บทบาทของเทคโนโลยีนี้ต่อการพัฒนาสังคมตามประเทศที่พัฒนาแล้ว และเล็งเห็นว่ามันสามารถจะก่อเกิดประโยชน์ต่าง ๆ นานา เป็นต้นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจะ
 ทำให้การบริการที่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐให้แก่ประชาชนมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น และต้นทุนต่ำลง
 ลดต้นทุนการบริการสาธารณสุขขณะที่เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบริการสู่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
 สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าและทุกวัยได้รับการศึกษาและฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง ฯลฯ
                บทบาทต่อการให้บริการของรัฐและในด้านการศึกษา
   ในด้านการให้บริการจากรัฐแก่ประชาชน อาทิ บริการสาธารณสุข การศึกษา และฝึกอบรม ก็ได้มีตัวอย่าง ที่เห็นผลตอบแทนที่ไม่เป็นเพียงนามธรรม แต่เป็นรูปธรรม อย่างชัดเจนในหลาย ๆ ประเทศ
               การศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ถึงผลประโยชน์ของโทรคมนาคม โดยสมาพันธ์โทรคมนาคมโลก (ITU หรือ International Telecommunications Union) ชี้ให้เห็นถึงผลตอบแทนเทียบกับการลงทุนในอัตรากว่า 30 ต่อ 1 ในภาคบริการสาธารณสุข และกว่า 40 ต่อ 1 ในภาคเกษตรกรรม
           ข้อสรุปในเบื้องต้นของโครงการ Civil Service Computerization Programme ของรัฐบาลสิงคโปร์ นอกจากจะก่อให้เกิดการให้บริการรัฐที่รวดเร็วคล่องตัว และสะดวกสบายแก่ประชาชนแล้ว ยังมีผลตอบแทนโดยตรง จากการลดค่าใช้จ่ายสืบเนื่องจากการใช้บุคลากรในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตรา 2.71 ต่อ 1 หน่วยการลงทุนต่อปี ทั้งนี้โดยยังไม่รวมถึงผลตอบแทนทางอ้อมอื่น ๆ อีกด้วย
        ในประเทศสหรัฐฯ ผลงานศึกษาวิจัยหลาย ๆ ชิ้น ต่างชี้ถึงผลประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น CAI/CAL) ในการศึกษาฝึกอบรมว่าโดยเฉลี่ย จะสามารถลดค่าใช้จ่าย (ในประเทศสหรัฐฯ) ถึงกว่าร้อยละ 30 ขณะที่การเรียนรู้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 โดยใช้เวลาในการศึกษาลดลงถึงร้อยละ 40  เป็นต้น
          ผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสังคม
  เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะเลือกใช้มันอย่างไร ......... ผลที่ตามมาก็คือ วิทยุโทรทัศน์ได้สร้างธุรกิจบันเทิงที่หวังพึ่งตลาดมวลชนที่ใหญ่และมีความสำคัญมาก ความหลากหลายที่เคยเกิดจากกิจกรรมบันเทิงแบบพื้นบ้านจึงค่อย ๆ ถูกกำจัดออกไป ซึ่งก็เป็นการสูญเสียอย่างหนึ่ง หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านก็ได้ค่อย ๆ หมดความสำคัญตามไปด้วย และถูกทดแทนด้วย ผลิตภัณฑ์จากธุรกิจการบันเทิง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การละเล่นหรือการแสดงในพื้นบ้าน ได้ถูกทดแทนด้วยการแสดงเชิงพาณิชย์ จะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ธุรกิจบันเทิง ที่อาศัยวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมิได้มีอิทธิพลสูงมากต่อความคิดความอ่าน และต่อวัฒนธรรมของผู้คนที่ได้มีโอกาสดูอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
     แต่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระยะต่อไปนั้น จะเปิดโอกาสให้มีการสื่อข่าวสารจากจุดต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่คาดกันไว้ว่า จะมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่ง เราอาจจะได้ความหลากหลายกลับคืนมา แต่ความหลากหลายนี้คงจะมีลักษณะแตกต่างจากที่เคยมีอยู่เดิมอย่างแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม น่าสนใจมากๆ http://www.info.tdri.or.th/library/quarterly/white-pp/wb14.htm 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปวงสรรค์ความเห็น (17)

สุทธิมาน โต๊สกุล
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 

เขียนเข้าเนื้อหาสาระไดดี

IP: xxx.142.217.74
เขียนเมื่อ 

ดี ข้อวามดี

ก้อนอิฐ
IP: xxx.142.217.74
เขียนเมื่อ 

ดีมากทำไห้ได้งานส่งครู f;hpwyejy[9;le;uhiudshljnwehjopj

IP: xxx.142.217.74
เขียนเมื่อ 

5555555+

รักนะเด็กโง่
IP: xxx.142.217.74
เขียนเมื่อ 

addเมลเรามาด้วยนะครับ [email protected]

-ขอบขุนมากๆเลยนะครับที่ทำหั้ยผมทำรายงานของคุณครูเสร็จ อย่าลืมADD เมลผมมาด้วยนะคับ

ก้อนดิน
IP: xxx.121.58.110
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมักมากค่ะ

พิมัสสุ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครับ ทำให้งามผมเสร็จอิอิ

ขอบคุณมากๆครับผม วิชา คอมพิวเตอร์ ม.4

เด็ก BPK

กะละมาง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เส็ดแย้วงาน

เด็กดี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่าที่ช่วยให้ทำงานที่ครูสั่งเสร็จ ขอบคุณมากๆค่ะ

เทพบุตรเด็กหัดเดิน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี ฉานว่ามานก้อดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีหยู่

เด็กน่ารัก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

หรอยหนัด

ปภาวดี
IP: xxx.27.164.15
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะที่ช่วยให้มีงานส่ง เด็กภูเก็ต

junkman
IP: xxx.151.155.52
เขียนเมื่อ 

แจ่มเลยครับอิอิอิ

ปาล์ม
IP: xxx.27.41.125
เขียนเมื่อ 

หางานส่งได้เจ๋งเลยค่ะเพ่

ชนกานต์
IP: xxx.26.81.242
เขียนเมื่อ 

หวัหdคับผมชื่อนิว

ผมรักคนชื่อฟ้ามากคับ

กาญ
IP: xxx.129.15.106
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากทำเรื่องแบบนี้อีกเยอะๆนะคะ

นักเรียน
IP: xxx.172.220.210
เขียนเมื่อ 

ไม่มีคำอธิบาย