ความหมายของเทคโนโลยี

                   เทคโนโลยี  หมายถึง  การประยุกต์เอาความรู้  ทักษะ   และทรัพยากรทางด้านวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้โดยการผ่านกระบวนการ   เพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์  เช่น โทรศัพท์มือถือ  เกมส์  เครื่องเล่นMP3  เครื่องปรับอากาศ  แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน