ความแตกต่างของข้อมูล  และสารสนเทศ

                ข้อมูล  หมายถึง  ข้อเท็จจริง  หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น  บุคคล  สิ่งของ  สถานที่  เป็นต้น ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องมีความถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ที่ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล                      

                สารสนเทศ  หมายถึง ข่าวสารที่ได้รับจากการนำข้อมูลดิบมาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอล่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

                ดังนั้นข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันที่ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ประมวลผล  แต่สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ว