ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2545

ช่วงวัยของชีวิตที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาของมนุษย์ คือ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการถึงขีดสุดซึ่งจะทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่มี คุณภาพได้ต้องได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมเป็นไปตามวัย

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2545

ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์
ศึกษานิเทศก์ 7 สพท.นม. เขต 1


     ช่วงวัยของชีวิตที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาของมนุษย์ คือ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการถึงขีดสุดซึ่งจะทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ต้องได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมเป็นไปตามวัย ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาจึงมีความสำคัญที่สุดของชีวิต เด็กควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีและต่อเนื่องตลอดช่วงวัยนี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม) ได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ซึ่งเป็นการประเมินพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และได้จัดทำรายงานผลการประเมินพัฒนาการ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อครูที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสม การประเมินครั้งนี้ พบว่า พัฒนาการที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พัฒนาการทางอารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และทางกาย
พัฒนาการทางอารมณ์-จิตใจ ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านความสนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส การช่วยเหลือ  ตนเองในกิจวัตรประจำวัน และด้านการควบคุมตนเอง พัฒนาการทางสังคม ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านการเล่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความมีน้ำใจและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และด้านการมีวินัย พัฒนาการทางสติปัญญา ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านการรู้ค่า   1-10 การปฏิบัติตามคำสั่ง การเปรียบเทียบและการจัดหมวดหมู่ และด้านการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส พัฒนาการทางกาย ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านความสามารถทางเคลื่อนไหวร่างกาย และด้านสุขภาพอนามัย สำหรับพัฒนาการที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของแต่ละพัฒนาการ ได้แก่ พัฒนาการทางอารมณ์-  จิตใจ คือด้านความรับผิดชอบ พัฒนาการทางสังคม คือด้านการปฏิบัติตามกาลเทศะ พัฒนาการทางสติปัญญา คือด้านการพูดเล่าเรื่อง และพัฒนาการทางกาย คือด้านการเจริญเติบโต
ข้อสรุปการประเมินพัฒนาการระดับเขตการศึกษา 11 (เดิม) และระดับจังหวัดนครราชสีมา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ
การประเมินพัฒนาการและข้อสรุปที่ได้จากการประเมินครั้งนี้ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการในด้านที่เป็นปัญหาหรือพัฒนาได้น้อย และใช้เป็นข้ออ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนที่ต้องการพัฒนางาน

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ร.ส.พ., 2546.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศการศึกษาความเห็น (0)