79. แผนการเรียนรู้บูรณาการ ICT โดยใช้รูปแบบการสอน CIPPA Model : กิจกรรมแนะแนว

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง สภาพการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความตื่นตัว ต้องการที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์มากขึ้น จนกลายเป็นกระแสของความทันสมัย... อันนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย ICT มากขึ้น

   จากการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วย ICT  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA Model”  ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมเร่งสู่ฝัน โรงเรียนเชียงกลม นั้น

   ตามเป้าหมายของ การประชุมฯ กำหนดให้ผู้เข้ารับการประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วย ICT โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA Model อย่างน้อยคนละ 1 การเรียนรู้นั้น

   ผู้เขียน นอกจากจะได้รับผิดชอบโครงการแล้ว ก็ต้องทำผลงานของตนเองเช่นกัน จึงได้ทดลองเขียนแผนการเรียนรู้ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งงานนี้ ผู้เขียนเลือกเขียนแผนการเรียนรู้ในรายวิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.3 เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์

   การเขียนแผนแบบบูรณาการฯ นี้ ก็ปฏิบัติตามรายละเอียดรูปแบบและขั้นตอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA Model เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ของ ทิศนา แขมมณี

   ตัวอย่าง...การเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการ ICT โดยใช้รูปแบบการสอน CIPPA Model  : กิจกรรมแนะแนว เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์

   หากสนใจศึกษาก็สามารถเพิ่มเติมได้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้คะ หรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ ถูกต้องมากขึ้น ผู้เขียนก็ยินดีน้อมรับเช่นกัน*_*

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (0)