การสอนชีววิทยาให้เป็นเรื่องสนุกง่ายๆ เอง  มีวิธีกระตุ้นให้เด็กคิด  ดังนี้

1.  ถามนำก่อนเข้าสู่บทเรียน
2.  ตั้งโจทย์ปัญหาให้ตอบและแสดงความคิดเห็น
3.  การสอนเน้นการทดลองและปฏิบัติจริง
4.  ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้และนำมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน