Learning management system


Learning management system

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง วิชาความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง

หัวข้อที่ 5 ระบบจัดการเรียนรู้ หน้า 1/8 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ผศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เปรียบได้กับ ห้องเรียน สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (จอภาพ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง) และรวมไปถึงห้องสัมมนาห้องปฏิบัติการ (บางส่วน) และห้องสอบของการเรียนการสอนปกติ (ในชั้นเรียน)หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า ระบบจัดการเรียนรู้คือสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงนั่นเองผู้สอนและผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ที่จะทำการสอนการเรียนในระบบจัดการเรียนรู้ของสถาบันฯอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ความหมายระบบจัดการเรียนรู้ ระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) คือ โปรแกรมที่นำเสนอความรู้ จัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน หัวข้อที่ 5 ระบบจัดการเรียนรู้ หน้า 2/8 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประกอบของระบบจัดการเรียนรู้ จากภาพจะเห็นว่า โครงสร้างของระบบจัดการเรียนรู้แบ่งได้เป็น 3 ระดับ 1. ระดับ System Layer เป็นระดับที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เช่นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรม web server และระบบจัดการฐานข้อมูล 2. ระดับ Service Layer เป็นระดับของโปรแกรมระบบ ที่ทำหน้าที่บริการให้กับโปรแกรมใน ระดับ Application layer โปรแกรมระบบในชั้นนี้จะเป็นโปรแกรมหลักที่ฝังอยู่ในระบบจัดการเรียนรู้ต่างๆ บางทีเรียกว่า Core Module ระบบจัดการเรียนรู้แต่ละโปรแกรมจะมี Core Moduleมีความสามารถแตกต่างกัน หาก Core Module มีความสามารถสูง ระบบจัดการเรียนรู้ก็จะมีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้รวดเร็ว 3. ระดับ Application Layer เป็นระดับที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้โดยตรง เป็นเครื่องมือในการทำงานด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ หัวข้อที่ 5 ระบบจัดการเรียนรู้ หน้า 3/8 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เครื่องมือในการประมวลผลและจัดทำรายงาน (Report) การทำการสำรองและเรียกคืน ระบบ (Backup and Report) เป็นต้น - Registration & Financial tools เครื่องมือในการลงทะเบียน การเก็บประวัติการเรียนและประวัติการทำกิจกรรมของผู้เรียน - Student Profile เครื่องมือในการเก็บประวัติผู้เรียน ประวัติและผลการเรียน การตรวจงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ การประมวลผลสถิติการเรียน มีเครื่องมือสนับสนุนผู้เรียนในการทำกิจกรรมการเรียน การส่งงาน ระบบจัดเก็บแฟ้มเอกสารส่วนตัว ฯลฯ ตัวอย่าง เครื่องมือ Pedagogy tools เช่น เช่น เครื่องมือในการบันทึกความรู้ประจำวัน online journal/note(Blog), เครื่องมือช่วยการทำรายงานร่วมกันของกลุ่ม หัวข้อที่ 5 ระบบจัดการเรียนรู้ หน้า 4/8 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรองรับการทำงานของผู้ใช้ผู้ดูแลระบบการนำรายวิชาเข้าการจัดการฐานข้อมูลนักเรียนการสำรองข้อมูลฯลฯ หัวข้อที่ 5 ระบบจัดการเรียนรู้ หน้า 5/8 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การดูสถิติการเรียน คะแนนสอบ การสื่อสารกับอาจารย์/เพื่อน การส่งการบ้านและเก็บข้อมูลการบ้าน ฯลฯคำศัพท์ที่ใกล้เคียงและเกี่ยวข้อง ในปัจจุบันมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกันอยู่หลายคำเช่น CMS (Content Management System) หมายถึง ระบบจัดการเนื้อหาเพื่อนำเสนอเป็นเว็บไซต์ CMS สนับสนุนการสร้าง และบรรจุเนื้อหา ความรู้ จากบุคคลที่หลากหลาย หัวข้อที่ 5 ระบบจัดการเรียนรู้ หน้า 6/8 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ LMS (Learning Management System) เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้ (Learning Management) ดังนั้น เครื่องมือและระบบที่มีอยู่ถึงแม้จะคล้าย CMS แต่ก็จะเน้นไปที่ เครื่องมือสนับสนุนผู้สอนและผู้เรียน เช่น เครื่องมือสมุดคะแนนช่วยจัดเก็บคะแนนจากการทดสอบเครื่องมือในการประกาศ เครื่องมือในการทำกิจกรรมการเรียน เป็นต้น จากภาพเห็นได้ว่าระบบ LMS จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ การจัดเก็บบทเรียนเป็นรายวิชา (completecourses) ซึ่งอาจจะมาจากโปรแกรมการสร้างบทเรียน (Dreamweaver) หรือ บทเรียนรายวิชาสำเร็จรูปและดูแลให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหา ทำกิจกรรมการเรียน หัวข้อที่ 5 ระบบจัดการเรียนรู้ หน้า 7/8 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การเลือกใช้ระบบ LMS ระบบจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีหลากหลาย อย่างน้อย 3 ลักษณะ คือ 1. ระบบจัดการเรียนรู้ที่มีบริษัทผู้พัฒนาเป็นเจ้าของ (Commercial LMS) มีการขายระบบฯ พร้อม บริการ โดยคิดเป็นค่าเช่าใช้เป็นรายปี เช่น Blackboard™ WebCT™ เป็นต้น (หมายเหตุ ในปัจจุบันบริษัท Blackboard (http://www.blackboard.com/) และบริษัท WebCT ได้รวมกิจการเข้าด้วยกันแล้ว) 2. ระบบจัดการเรียนรู้แบบเปิดเผยรหัส (Open source LMS) เช่น TCU-LMS (พัฒนาโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย), Moodle, ATutor, Claroline เป็นต้น 3. ระบบจัดการเรียนรู้ที่อนุญาตให้เฉพาะสถาบันสมาชิกนำไปใช้ โดยสมาชิกจะต้องเสียค่าสมาชิก และร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น Sakai Project™ เป็นต้น CMS Thailand. Open Source CMS. [Online] http://www.cmsthailand.com/lms/ elearningpost.com. LCMS = LMS + CMS [RLOs] [Online] http://www.elearningpost.com/articles/archives/lcms_lms_cms_rlos/ Wcet edu Tools. CMS features and Comparison. [Online] http://www.edutools.info/static.jsp?pj=4&page=HOME__

คำสำคัญ (Tags): #learning management system
หมายเลขบันทึก: 306100เขียนเมื่อ 15 ตุลาคม 2009 13:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 10:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี