จีโนม "ขบวนองค์กรการเงินชุมชน" ในประเทศไทย

ถอดรหัสพร้อมกับปฏิบัติการซ่อมสร้าง

การถอดรหัสเพื่อซ่อมสร้างสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน เป็นงานสืบเนื่องจากผลวิจัย 2 เรื่องคือ"วิถีและพลังองค์กรการเงินชุมชน"และ"ขบวนองค์กรการเงินชุมชนในประเทศไทย"ของหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ฟันธงว่าวิถีและพลังขององค์กรการเงินชุมชนมี 2 ประการคือ 1)เป็นหน่วยจัดการงบประมาณมูลฐานเพื่อสร้างชุมชนสวัสดิการ 2)เป็นหน่วยจัดการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (แม้ว่าขอบข่ายงานขององค์กรการเงินชุมชนจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆมากมาย) และควรจะซ่อมสร้างด้วยการจัดการความรู้ โดยการสร้างและพัฒนาคุณธุรการและคุณระบบให้กลายเป็นคุณเกื้อและคุณอำนวยทั้งที่มาจากหน่วยสนับสนุนและภายในองค์กรการเงินชุมชนเอง

รหัสที่แสดงเป็นรหัสที่ถอดไว้เมื่อ 4 เดือนมาแล้ว หน่วยฯจะถอดรหัสพร้อมกับปฏิบัติการซ่อมสร้างเพื่อให้จีโนมขบวนองค์กรการเงินชุมชนมีความชัดเจนยิ่ง ๆขึ้นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)