เวทีคุณกิจท่าไร่ (ตอนที่ 4)

  Contact

  เรือไป ท่ายังอยู่  

  <p>เมื่อแต่ละหมู่บ้านนำเสนอผลจากการระดมความคิด อาจารย์ภีม ก็ได้สรุปภาพรวม ของโครงการอีกครั้งเพื่อความชัดเจนและเข้าใจมากขึ้นคะ และยังได้เสนอแนะให้มีการจัดเวทีครั้งต่อไปในเดือนกันยายน โดยเชิญผู้นำในวันนี้และกรรมการกลุ่มองค์กรการเงินทั้งตำบลมาร่วมประชุมหารือกัน ซึ่งรูปแบบก็จะคล้ายกับวันนี้ ในที่ประชุมก็เห็นด้วย (เป็นหน้าที่ทีมงานแล้วคะที่ต้องประสานวัน เวลา )</p><h1></h1>            จากนั้นคุณประมวล ก็ได้ให้ทุกคนกลับไปคิดเป็นการบ้าน ในเรื่องของการทบทวนตนเองว่าบทบาท/หน้าที่ ของเรานั้นคืออะไร และเราจะทำอย่างไรกับตัวเราเองและชุมชน (สั้น ๆ แต่ได้ใจความคะ) <p> </p>            <p> จิตวิญญาณ ความรู้สึก ความสำนึกในหน้าที่ของชุมชน ภาคราชการจะลงมาเล่นกับชุมชนเราตลอดไปไม่ได้ ชุมชนต้องสร้างความเข้มแข็ง ต้องยืนด้วยตัวของชุมชนเอง“เรือไป ท่ายังอยู่” ท่านรองเสถียรกล่าวไว้อย่างนั้น ในช่วงสุดท้ายของเวที</p> <p> </p>

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

Post ID: 3048, Created: , Updated, 2013-09-06 17:10:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คุณกิจ

Recent Posts 

Comments (0)