กลุ่มการเงินชุมชน 3 ตำบล (แนวคิด)

เรียนรู้ปรับบทบาทของตนให้เหมาะสม

คอขวดสนับสนุนการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคือคุณอำนวย กลยุทธของพี่ทรงพลคือ Build in เข้าไปในองค์กรที่มีความต่อเนื่องยั่งยืนคือสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง
กลุ่มการเงินชุมชนเป็นองค์กรที่ไม่สามารถสร้างคุณอำนวยให้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มเอง แต่มีความสำคัญมากเพราะมีขนาดโหญ่โตมโหฬารและกระจายกว้างขวางครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในช่วงเปลี่ยนผ่านการกระจายอำนาจจากภูมิภาคสู่ท้องถิ่น หน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบและหน่วยงานใหม่ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อควรได้เรียนรู้ปรับบทบาทของตนให้เหมาะสม โครงการจัดการความรู้ในความร่วมมือของ 9 หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นความพยายามเรียนรู้พัฒนาในประเด็นดังกล่าวคือ สร้างคุณอำนวยที่มาจากหน่วยงานหลักคือ พช. กศน. ธกส. และ      พช.ของอปท.และคิดถึงการพัฒนาคุณอำนวยของกลุ่มเองด้วย โดยให้เกิดการเรียนรู้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่อยอดของกลุ่มการเงินในพื้นที่ด้วย  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)