One Teacher One Product = OTOPหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม

One Teacher One Product = OTOPหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล  

 คอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว  แม่น  เที่ยงตรง  และมีระสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยม ดังนั้นชีวิตคนเราจึงต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการทำงาน  ไม่ว่า  จะเป็นวงการแพทย์    ธุรกิจ  เอกชน   ทหาร  และวงการศึกษาก็ยอมรับเจ้าสมองกลนี้กันแทบทั้งสิ้น     การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนตื่นตัวอย่างรวดเร็ว  เด็กไทยถูกพัฒนาทางด้านไอทีและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  ครูผู้สอนได้รับการอบรมด้านไอทีและคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค  เพื่อที่จะได้นำความรู้มาพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป   ผลจากความร่วมมือพัฒนาด้านไอทีคอมพิวเตอร์ทำให้นักเรียนมีทักษะทางคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว   ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียน  มาประยุกต์ใช้กับความรู้และความสามารถเฉพาะตัวได้มากขึ้น  โครงการลายสานสวยด้วยเอ็กเซล     เป็นส่วนหนึ่งของการนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาออกแบบใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มาเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารได้เล็งเห็นประโยชน์จากการเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการงานอาชีพ  งานสานจำเป็นจะต้องอาศัยงานออกแบบ  และงานศิลปะเข้าช่วยเป็นการนำเอาความพิเศษและความสามารถของโปรแกรมตารางทำงาน Microsoft  Excel   มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดชิ้นงานเกี่ยวกับงานจักสาน  ซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี   นอกจากนี้  ผู้ที่สนใจก็สามารถนำมาทำเป็นอาชีพได้ ซึ่งเป็นการประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์กับหัตถกรรมงานสานมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน   

 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุผลการการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ผู้สอนมีความตั้งใจที่คิดค้นพัฒนาการเรียนการสอน  กลวิธีการสอน  นวัตกรรม  การสอนโดยโครงงาน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  รู้จักซักถามในเรื่องที่ข้องใจสงสัยและยอมรับความช่วยเหลือแนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตการศึกษาของไทย

 

 วิธีดำเนินการ 

  1.  ขั้นเตรียมการ  

      1.1  วิเคราะห์สภาพปัญหา  

      1.2  กำหนดกิจกรรม  

      1.3  จัดทำรายละเอียดโครงงานเพใช้สอน  

2.  ขั้นดำเนินการ

      2.1  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร 

     2.2  แบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  จัดกลุ่มคนเก่ง  กลาง และกลุ่มอ่อนให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

     2.3  สร้างแบบโครงงาน  แล้วนำมาฝึกสอนนักเรียน จนนักเรียนเกิดทักษะกับตนเอง 

3.  ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  

     3.1  ครูผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำโครงงานนักเรียน

     3.2  ครูผู้สอนตรวจรูปแบบโครงงานนักเรียน

4.  ขั้นนำไปใช้  

     4.1   นักเรียนเริ่มกิจกรรมโครงงานจากการหาหัวข้อหรือปัญหาทำโครงงาน 

     4.2  นักเรียนศึกษาเอกสาร เขียนเค้าโครงงาน  ดำเนินการทำโครงงาน

     4.3  นักเรียนเขียนรายงาน  นำเสนอผลงาน  และประเมินผล

 

จุดมุ่งหมาย  

  1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสอนด้วยโครงงาน  วิชาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียน

     วิชาคอมพิวเตอร์

3.  เพื่อเห็นประโยชน์และตระหนักในคุณค่าเทคโนโลยี 

4.  เพื่อบูรณาการการเรียนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี

 

  สรุป  อภิปรายผล  

  1.  การจัดการเรียนสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพ 

2.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.  นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม  Excel  ได้คล่อง

 

 

 ข้อเสนอแนะ

     

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

    1.  ควรมีการพัฒนาให้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรายวิชาอื่นๆด้วย

    2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง

    3.ควรให้นักเรียนศึกษาความรู้ต่อก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 รายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรม 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

  เรื่อง   กระบวนการสอนด้วยโครงงาน โปรแกรม Microsoft Excel

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร   อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์    เขต  ๒ สำนักงานคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ประวัติเจ้าของผลงาน

  1.  นางสุวรรณา     งามสง่า                                                

2.  เกิดวันที่     3  เดือน    มกราคม     พ.ศ. 2517        อายุ     35   ปี

3.  ภูมิลำเนาเดิมจังหวัดสุรินทร์

4.  สถานที่ทำงาน  โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร   อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์   32190 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์    เขต  ๒ สำนักงานคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    โทร  044 - 712076

5. E – [email protected] โทรศัพท์ 086 – 2581299  

6.  ประวัติการศึกษา

            6.1  ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ศึกษา ( ค.บ. ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

            6.2  ประกาศนียบัตรครูดีเด่นด้านพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์   โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร

            6.3  ประกาศนียบัตรครูดีเด่นด้านส่งเสริมความรู้ด้านวิชาคอมพิวเตอร์

                  โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร

7.  ผลงานในปัจจุบัน

       7.1  กระบวนการสอนด้วยโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสุวรรณา งามสง่า

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร

หมายเลขบันทึก: 304509, เขียน: 09 Oct 2009 @ 14:52 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:36 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รูปสวยนะ นึกว่าสาวที่ไหนหน้าคุ้นๆ เนื้อหาดีนะใช้ได้เหมาะสมแล้วที่เป็นครูคอมฯเก่งมากจ๊ะพี่สุดสวย