รายงานการวิจัย: อยู่ก่อนแต่ง


ประสบการณ์ความขัดแย้งของคู่อยู่ก่อนแต่ง

ประสบการณ์ความขัดแย้ง : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยากรณีนักศึกษาที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงาน

Conflict Experiences : A Phenomenological Study of Cohabitant Students

ปัญญฎา  ประดิษฐบาทุกา 1 , สธญ  ภู่คง 2

 

1 นิสิตปริญญาเอก  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2 อาจารย์  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและบรรยายประสบการณ์ความขัดแย้งในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  ผู้ให้ข้อมูล คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด  จำนวนทั้งสิ้น 4 คน  เป็นนักศึกษาหญิง จำนวน  2 คน  และเป็นนักศึกษาชาย จำนวน 2 คน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตามขั้นตอนของการศึกษาคุณภาพปรากฏการณ์วิทยาเชิงประจักษ์ (Empirical Phenomenology)  โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การบันทึกเทป และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีของจอร์จี่ (Giorgi) ผลการศึกษาพบว่า    

            ความหมายของความขัดแย้งในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานของนักศึกษา  เป็นสถานการณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าเกิดความไม่เข้าใจกัน  คิดกันคนละอย่าง หรือทำอะไรไม่ตรงกับความต้องการ            

            เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการให้ความหมายของความขัดแย้งในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงานของนักศึกษา  ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างตนกับคู่รัก  มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  การนอกใจ  การดูแลเรื่องเงิน  งานบ้าน  และการใช้เวลาร่วมกัน

            ลักษณะของความขัดแย้งในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานของนักศึกษา ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าลักษณะของความขัดแย้งระหว่างตนกับคู่รัก มี 2 ลักษณะ  ได้แก่  ความโกรธ  และการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม

            การจัดการความขัดแย้งในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานของนักศึกษา ได้แก่     การหลีกหนี  และการปรับความเข้าใจกันและร่วมมือกัน  ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าการจัดการความขัดแย้งระหว่างตนกับคู่รัก มี 2 วิธี ได้แก่ การหลีกหนี  และการปรับความเข้าใจกันและร่วมมือกัน 

            จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ให้ข้อมูลตระหนักว่าความขัดแย้งในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานของนักศึกษา คือ ความไม่เข้าใจกัน  ซึ่งความขัดแย้งในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานของนักศึกษา เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก  และถ้าพิจารณาถึงชีวิตประจำวันของนักศึกษาที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานอย่างละเอียดแล้วจะพบว่าความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง                                

Abstract

         The research aims to explore and describe conflict experiences of cohabitant students at a university in Bangkok. The key informants were selected using purposive samples consisting of 2 female and 2 male undergraduate students. Methodology of empirical phenomenology was applied for data collection within included in-depth interview and non-participant observation. The frame of analysis developed by  A. Giorgi was also followed. The research results are as follows :

       The meaning of conflict as perceived by the cohabitant students refer to a situation in which the information providers realize that the misunderstanding occur, have different thought, or act in the way that against what they expect.            

       The reported conditions  as perceived by the cohabitant students refer to adultery, money, housekeeping, and staying together.

       Trait of conflict as perceived by the cohabitant students refer to anger and inappropriate communication.   

       Conflict Management as perceived by the cohabitant students refer to avoidance and reconcilement and collaboration.

         The research found that information providers realize conflicts in cohabitant students are misunderstanding and difficulty in avoiding the conflicts in cohabitation students. If consider the routine life of cohabitation of students carefully, it can be found that conflicts always arise.

                                                                 ด้วยรักและเมตตา

                                                          อ.ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา

 หมายเหตุ  งานวิจัยเรื่องนี้นำเสนอในประเทศงานมศว.วิชาการครั้งที่ 3 และนำเสนอระดับนานาชาติในงานโคโรเควียม ครั้งที่ 6 มศว.

              

หมายเลขบันทึก: 304334เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2009 18:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:41 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)

อาจารย์ครับ

มีบทความจากงานวิจัยนี้ไหมครับ

น่าสนใจมากเลย...

จริง ๆ สนใจเกรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้วยนะครับ ว่าทำได้อย่างไร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี