กศน. นครศรี พัฒนาบุคลากรด้วยการใช้ Km มาเป็นเครื่องมือในการแบ่งปันความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน กศน.คอน ทุกคนตั้งใจ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน คุ้มค่า คุ้มเวลา ถือว่าเป็นจุดเด่น แต่เมื่อมองลึกลงไป จุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ก็คือ ความรอบรู้ในมุมกว้างภาระงานขององค์กร นับว่ายังต้องพัฒนา โดยอาศัยการจัดการความรู้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของ ศนจ.คอน ที่จะได้เริ่มต้นจัดการความรู้ที่เป็นรูปแบบและเป็นจริงเป็นจัง นับจากวันประชุมกลุ่มย่อย (22 พ.ค. 49) มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ก่อนเริ่มงาน ทุกคนต้องพบกันที่ห้องผู้อำนวยการ เพื่อจัดการความไม่รู้เรื่องต่าง ๆ ในสำนักงานและทั่ว ๆ ไป โดยทุกคนต้องมีเรื่องเล่าที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ มาแบ่งปันความรู้ร่วมกัน ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และก็อยากเห็นอยากทำมานานแล้ว เพียงแต่ไม่มีคนเริ่มต้น เมื่อ ผอ.เห็นด้วยก็ถือว่าได้เริ่มนับหนึ่ง และนับไปเรื่อย ๆ (เหตุการณ์ ต่อไปจะเป็นอย่างไรจะเก็บมาเล่าให้ฟัง) แต่สิ่งที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนใน กศน.คอน ว่าในการจัดการความไม่รู้ของตัวเองนั้น เราจะต้อง เปิดใจ เปิดหู เปิดปาก เสียก่อน “เปิดใจ เพื่อรับฟังความคิด หรือหลักการ ทฤษฎีใหม่ ๆ “เปิดหู เพื่อรับฟังให้ได้ข้อมูลเชิงลึก “เปิดปาก เพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องที่ตัวเองทำสำเร็จ หรือมีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะ “ให้” และพร้อมที่จะ “รับ” ตามโอกาสอันดวร