AAR จากการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 14 โดย อาจารย์ประธาน วงศ์ตาหล้า

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ในหัวข้อเรื่อง "รังสีเทคนิคไทย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เหลียวแลประชาชน"  ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2549 ซึ่ง อาจารย์ประธานเป็นผู้หนึ่งซึ่งเข้าร่วมประชุม และได้สรุปผลการประชุม ดังนี้ค่ะ

1.ความคาดหวัง/เป้าหมายหรือความมุ่งหมายก่อนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ต้องการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ ของทางสมาคม รวมถึง เทคโนโลยีใหม่ทางรังสีวิทยา

2.สิ่งที่ได้รับ(เกินกว่าเป้าหมาย และ/หรือ ต่ำกว่าเป้าหมาย จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ หัวข้อวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มีไม่มาก

3.เหตุที่ทำให้สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับแตกต่างกัน คือ ผู้จัดการประชุมขาดความพร้อมในการจัดหาวิทยากร

4.สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาของสมาคมรังสีเทคนิค

5.หลังจากการประชุม สิ่งที่จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนา คือ นำความรู้ทางวิชาการที่ได้มาสอนนิสิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

6.ถ้ามีโอกาสทำสิ่งนี้อีก คิดว่าจะทำหรือปรับปรุง คือ นำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาพัฒนางานต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)