ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่

วันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 49 ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

     เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้เข้าใจในระบบการบริหารจัดการ ให้เกิดความเข้าใจทิศทางการพัฒนาระบบราชการในอนาคต  การบริหารราชการแนวใหม่
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนางาน  การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียน การสอนและการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อความเป็นเลิศตามแผนยุทธสาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยจัดอบรมและสัมมนาความเห็น (0)