เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้เข้าใจในระบบการบริหารจัดการ ให้เกิดความเข้าใจทิศทางการพัฒนาระบบราชการในอนาคต  การบริหารราชการแนวใหม่
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนางาน  การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียน การสอนและการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อความเป็นเลิศตามแผนยุทธสาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น