77. "ครู" วิทยฐานะ "ชำนาญการ"

PoOmDeE
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

    เป็นบันทึกที่ 77 ในรอบหนึ่งปี ที่ผู้เขียน เริ่มเขียนบันทึกใน blog ของ gotoknow ถ้าเปิดไปดูในสารบัญ จะเป็นบันทึกแรกใน blog นี้ ชื่อ เตรียมรับการประเมิน “ครู วิทยฐานะชำนาญ” มือใหม่ ซึ่งบันทึกเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2551

   มาครบรอบคล้าย 1 ขวบ ผู้เขียนก็เลยอยากนำเรื่อง เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ หลังจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ให้ความเห็นชอบ "หลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่" ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ...ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ ผู้เขียนก็ตั้งตารอมา จนข้ามปีทีเดียว(ฮา)

   เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้าน 1
ต้องได้คะแนน
แต่ละด้านจากกรรมการ
ทั้งสามคน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 65%
70%
75%
80%
ด้าน 2
70%
75%
80%
ด้าน 3
ส่วนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 65%
ส่วนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 70%
ส่วนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 75%
ส่วนที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 65%
ส่วนที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 70%
ส่วนที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 75%
คะแนนรวมทั้งสองส่วน
ไม่ต่ำกว่า 70%
คะแนนรวมทั้งสองส่วน
ไม่ต่ำกว่า 75%
คะแนนรวมทั้งสองส่วน
ไม่ต่ำกว่า 80%
 
 
ต้องผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์ทั้ง 3 ส่วน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน

 • ครูชำนาญการ  ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 4 ปี 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี โท และเอกตามลำดับ  และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

 • ครูชำนาญการพิเศษ  ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบจากการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

 • ครูเชี่ยวชาญ  ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบจากการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

 • ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบจากการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

องค์ประกอบในการประเมิน

 • ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน คือ ก.พ.๗, คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและกรรมการสถานศึกษา และเอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 • ด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในการพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ 2 ส่วน คือ  1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ เช่น วุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือใบรับรองการผ่านทดสอบความรู้จากสถาบันวิชาการที่ ก.ค.ศ.รับรอง เป็นต้น  2) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เช่น แผนการสอน สื่อการสอน แฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น

 • ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  
       - ชำนาญการ  พิจารณาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และหรือผลการทดสอบจากหน่วยงานที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอื่นๆ โดยคำนึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วยก็ได้

   * ส่วนตำแหน่งอื่นๆ หารายละเอียดได้ที่ ครูไทย หรือ ครูบ้านนอก ได้คะ

       ทั้งนี้ การยื่นขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ต้องยื่นครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน โดยมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่

      1. การยื่นขอวิทยฐานะเก่าที่ค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์เก่าในการพิจารณา

     2. ผู้ที่ขอยื่นวิทยฐานะแล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนสายงาน ก็สามารถเปลี่ยนสายงานได้ โดยไม่มีผลให้วิทยฐานะที่ได้ยื่นไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนสายงานต้องยกเลิก

      3. หากได้รับการประเมินวิทยฐานะใหม่ แต่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของสายงานใหม่ ก็ต้องรอให้ถึงก่อนเงินเดือนขั้นต่ำ 1 ขั้นของสายงานจึงจะได้วิทยฐานะใหม่

    ท้ายนี้...เก็บเอาแบบฟอร์มที่ต้องใช้ เป็นแบบไฟล์ word มาฝากคะ

  - แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1)

  - แบบรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2)

  - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3)

  - แบบเสนอขอรับการประเมิน (ไฟล์ pdf)

  - แบบรายงาน (ไฟล์ pdf)

  - หลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ (ไฟล์ pdf)

     ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณ ครู (ไร้วิทยฐานะ)...ที่จะพัฒนาตนเองเป็น ครู (มีวิทยฐานะ...ชำนาญการ) คะ

    +_+

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"

คำสำคัญ (Tags)#เชียงกลมวิทยา#วิทยฐานะชำนาญการ#ก.ค.ศ.1#ก.ค.ศ.2#ก.ค.ศ.3

หมายเลขบันทึก: 303951, เขียน: 07 Oct 2009 @ 18:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 50, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (50)

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณ PoOmDeE

เป็นประโยชน์กับครูมาก จะบอกต่อครับ อยากให้นำเกณฑ์การให้คะแนนประเมินมาเล่าให้ฟังบ้าง จะรออ่านครับ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ ครูพรชัย  ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • ผู้เขียนก็กำลังหาเกณฑ์การประเมินแบบรายข้อ...อยู่เช่นกันคะ
 • แต่ตอนนี้... เข้าใจว่าเกณฑ์การประเมินที่ประกาศออกมา กับที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินชัดเจน...น่าจะออกมาประมาณกลางๆ เดือนตุลาคม พร้อมกับความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพื้นที่ (ซึ่ง ณ วันที่เขียนนี้ เขตฯ ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเหมือนกัน)
 • ก็เตรียมตัวรอกันต่อไปคะ
 • เตรียมงานตามรายละเอียดในแบบเสนอ (ก.ค.ศ1) และแบบรายงาน (ก.ค.ศ3) ไว้ล่วงหน้าได้เลยคะ
แสงสุรีย์
IP: xxx.19.86.202
เขียนเมื่อ 

* ขอบคุณมากนะคะ

* มีเรื่องอยากรบกวนถามน่ะค่ะ ว่า ถ้าเงินเดือนตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นต่ำของ คศ.2 เมื่อทำผลงานผ่านแล้วเงินประจำตำแหน่งต้องรอ

จนกว่าเงินเดือนจะถึงมั้ยคะ หรือว่าได้รับเลยไม่ต้องรอคะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะคุณแสงสุรีย์
 • ขอบคุณที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • จากคำถาม...โดยส่วนตัว ผู้เขียนทราบมาว่า น่าจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมข้อ 3 นั่นคือ "...หากได้รับการประเมินวิทยฐานะใหม่ แต่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของสายงานใหม่ ก็ต้องรอให้ถึงก่อนเงินเดือนขั้นต่ำ 1 ขั้นของสายงานจึงจะได้วิทยฐานะใหม่" นั่นอาจหมายถึง เงินประจำตำแหน่ง น่าจะมาพร้อมกับตำแหน่งคะ...
 • ยังไง สามารถที่จะสอบถามเรื่องราวข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บของ ก.ค.ศ. อีกครั้งนะคะ
   
ครูแหม่ม
IP: xxx.164.104.12
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เงินเดือน 14,690 จะส่งครูชำนาญการได้หรือไม่ เพราะคาดว่าเดือนตุลา จะได้อีกหนึ่งขั้น ซึ่งจะเป็นเงินเดือนใหม่ 15,410 แต่คำสั่งเงินเดือน จะออกประมาณ เดือนธันวา ค่ะ

จากครู กทม.

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ คุณครูแหม่ม
 • ตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน "...ครูชำนาญการ  ดำรงตำแหน่ง ครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 4 ปี 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี โท และเอกตามลำดับ  และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ..."
 • นั่นคือ ถ้าครูแหม่ม ดำรงตำแหน่งมาแล้ว มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็สามารถทำได้เลยคะ ส่วนเงินประจำตำแหน่งและวิทยฐานะจะได้ เมื่อ...ต้องรอให้ถึงก่อนเงินเดือนขั้นต่ำ 1 ขั้นของสายงานจึงจะได้วิทยฐานะใหม่...
 • ถ้าเงินเดือนจะเลื่อนตอนเดือนธันวาคม... ส่งเรื่องไว้ก่อน ก็จะพอดีกับการปรับเงินเดือน ถ้าผ่านการประเมิน...
 • เป็นกำลังใจให้ได้รับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ "ชำนาญการ"...คะ
 • *_*
 • สรุปได้กระชับดี
 • ที่สำคัญทุกคนในองคฺกรจะได้ช่วยกันทำให้เกิดคุณภาพนักเรียนได้จริง มิฉะนั้นคงยากพอควร เพราะเกณฑ์ระบุชัดเจนมาก
นางน้อย
IP: xxx.174.39.26
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณ PoOmDee

ใคร่ขอความกรุณาตัวอย่างการเขียนรายงานในแบบ ก.ค.ศ.2 เป็นวิทยาทานด้วยนะคะ ตอนนี้ยังสับสนขาดที่ปรึกษาชี้แนวทาง ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ ปล. รบกวนส่งทางเมล์นะคะ ( [email protected])

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ ผอ.บรรจง ปัทมาลัย และคุณนางน้อย
 • ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • ส่วนตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ.2 นั้น ทางผู้เขียนยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ คะ
 • ยังรอหาข้อมูลอยู่เช่นกัน ถ้ามีหรือเกิดความเคลื่อนไหวของข้อมูลประการใด จะได้นำมาเผยแพร่ต่อไปคะ
เขียนเมื่อ 

 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเรียนรู้  สิ่งดี ๆ ค่ะ

อยากสอบถามว่า  เกณฑ์เก่ากับใหม่  มันต่างกันตรงไหนค่ะ

นอกจากเปิดโอกาสให้คนอายุราชการน้อย ๆประเมินได้

แล้วการพิจารณางาน  ต่างกันไหมคะ

เพราะยังไม่่ค่อยเข้าใจอยู่ค่ะ

...แล้วแวะไปแลกเปลี่ยนความรู้กันบ้างนะคะ...

×÷•.•´¯`•)» บ้านรักษ์สุขภาพ «(•´¯`•.•÷×

 

 

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ °o.O ปลายฟ้า O.o°
 • สำหรับผู้เขียนคิดว่า การประเมินแบบเก่าและแบบใหม่ไม่แตกต่างกัน คะ เพราะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเหมือนเดิม
 • แต่ที่แตกต่างออกไป อาจเป็นวิธีการขั้นตอนและรายละเอียดในการประเมินที่ละเอียดและมากขั้นตอนขึ้น (ยุ่งยากขึ้น)
 • แทนที่จะเป็นการส่งเสริมการทำงานของครูหรือผลการสอนของครู ก็คงเข้าระบบเดิม คือ ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมผลงานเหมือนเดิม ที่บอกว่าเชิงประจักษ์ ก็ยังต้องมีหลักฐาน ร่องรอย...นั่นคือ ต้องมีแฟ้มและการรวบรวมผลงาน...
 • ครูไทย เงินเดือนน้อยๆ ก็ต้องทนและทำต่อไปคะ...
 • ในเมื่อผู้คิดเกณฑ์การประเมินและผู้ประเมิน...ต้องการอย่างนั้น...
 • ขอบคุณที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
ครูรุ่ง
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

สอบถามครับ ในตอนนี้เงินเดือนเรายังไม่ถึงขั้นต่ำ 1 ขั้นของขั้นที่จะทำชำนาญการ ถ้าสมมติเราผ่านการประเมิน เราจะได้ตกเบิกไหมครับ เมื่อเราถึงขั้นต่ำกว่า 1 ขั้นของขั้นที่จะทำวิทยฐานะชำนายการครับ อยากรู้มากๆครับ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ ครูรุ่ง
 • คำถามนี้ ผู้เขียนก็ตอบให้ชัดเจนไม่ได้คะ ไม่ทราบนโยบายและระเบียบจริงๆ
 • แต่ตามความคิดของผู้เขียนเอง...คิดว่า รัฐคงไม่ตกเบิกหรอกคะ...แค่ที่ค้างจ่ายรุ่นก่อนหน้านี้เกณฑ์ฯ ใหม่นี้...มาเป็นปี ก็ยังไม่มีจ่ายเลย
 • แต่คิดว่า...เงินน่าจะได้รับเริ่มตั้งแต่ พร้อมวิทยฐานะ คือ อาจจะมาเริ่มให้เมื่อถึงขั้นต่ำ 1 ขั้น อาจเป็นไปได้คะ
 • *_*
ครูตัวเล็ๆ
IP: xxx.47.42.149
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถาม ประเด็นนี้มาๆๆเลยคะ..แบบว่าจะได้เปลี่ยนสายงานแต่อยากทำชำนาญก่อน เพราะถึงเวลาแล้ว..หากยื่นตอนนี้แล้วได้เปลี่ยนสายงานก่อนได้รับการประเมิน เขาจะเรียกตัวกลับมาประเมินหรือเปล่าคะ..อยากได้3500 ก่อนอะคะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ ครูตัวเล็กๆ
 • ตามความคิดเห็นของผู้เขียนแล้ว คิดว่าถ้าจะเปลี่ยนสายงานนั้น ต้องยื่นคำร้องขอประเมินและได้รับการประเมินให้ได้รับวิทยฐานะก่อนคะ
 • เพราะเมื่อเปลี่ยนสายงานแล้วต้องขอรับการประเมินตามวิทยฐานะใหม่ที่ได้รับ ซึ่งต้องรออีก 2 ปี
 • ไม่มีเรียกตัวกลับมาประเมินใหม่คะ
 • ถ้าผ่านก็ได้รับวิทยฐานะ ถ้าได้ปรับปรุงก็ยังดี... แต่ถ้าไม่ผ่าน ก็ต้องทำใหม่ในตำแหน่งใหม่คะ
 • ถูกผิดประการใด... ผู้มีความรู้จริงๆ ในด้านนี้ ผ่านเข้ามา...ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคะ
ครูนิดหน่อย
IP: xxx.26.100.13
เขียนเมื่อ 

ครูเก่งจริงๆ ค่ะขอชื่นชมด้วยความจริงใจ ขอให้ครูพบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต มีวิทยฐานะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ ดิฉันขอเรียนถาม(เล่นๆ)รุ่นชำนาญการ อนุมัติ 1 พ.ย.51เมื่อไรจะได้ตกเบิกคะ ครบ 1 ปีแล้วยังไม่ได้ข่าวคราวเลย พอจะทราบมั้ยคะ (ชย.2)

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ ครูนิดหน่อย สำหรับคำติชมคะ
 • PoOmDeE ก็ขอให้เป็นเช่นคำอวยพรทุกประการคะ (อิๆๆ)
 • แต่ตอนนี้ PoOmDeE กำลังอยู่ระหว่างยื่นคำขอประเมิน ครูชำนาญการ เองคะ
 • คงยังไม่เก่ง...เหมือนครูนิดหน่อย
 • แต่ว่าเรื่องเงินตกเบิก อันนี้ PoOmDeE ก็ไม่มีข้อมูลจริงๆ คะ ก็รอต่อไป
 • เป็นกำลังใจใหกันและกันคะครูหน่อมแน้ม
IP: xxx.42.83.205
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันครู คศ. 1 เงินเดือน 13,610 บาท กำลังเตรียมทำผลงาน คศ. 2 แต่ติดเรื่องความไม่เข้าใจเกณฑ์ใหม่ ในเอกสารแจ้งเกณฑ์ใหม่ หน้า 5 เรื่องการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ มีประโยค ที่ว่า "ผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 จะแต่งตั้งใด้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2ไม่เกิน 1 ขั้น" มันคือจุดไหนกันแน่ ถ้าขั้นต่ำ คศ.2 คือ 15,410 ถัดลงไป ทีละ0.5 คือ 15,040 14,690 14,330 13,960 และ 13,610 (เงินเดือนดิฉัน) ดิฉัน ถามใครก็ได้คำตอบ สองแนวทาง คือ ถึง 14,330 ก็แต่งตั้งได้ แต่อีกกลุ่มบอกว่าต้อง 14,690 ถึงมีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้ง ก็เลย งง มาก เพราะเป็นครูมา8 ปี ไม่เคยได้ 2 ขั้น อาจเพราะย้ายมา 2 ครั้ง จนมาโรงเรียนปัจจุบันอยู่มาตั้งแต่ปี 48 มาช่วยงานโรงเรียนในฝันโดยเฉพาะ แต่ก็ไม่เคยได้ความดีความชอบ2ขั้นทั้งที่ทำงานสม่ำเสมอ ทั้งพานร.เข้าค่ายต่างจังหวัด ทำงานวัดผล งานกลุ่มสาระก็อยู่แนวหน้า สอนเคมี ม. 4 -6 เพียงคนเดียว ที่เจ็บปวดคือชวด 2ขั้นรอบที่ผ่านมา ทั้งๆที่ ดิฉันได้ 1 ขั้นตอนมีนา52 คาบสอนเยอะกว่าคนที่มาดึงขั้นไป ตอนตุลา 1.5 ขั้น ซึ่งทั้งสองคนที่ได้1.5 ตอนตุลา ก็เงินเดือนสูงมากๆ เพิ่งได้คศ. 3 มาทั้งคู่ คนที่มาทีหลัง ไม่ได้ช่วยงานโรงเรียนในฝัน ก็ยังได้2 ขั้นก่อนดิฉันไป 2 คนแล้ว (แอบน้อยใจมากๆ) ดังนั้นตอนนี้ความหวังใหม่ของดิฉันก็คือ วิทยฐานะชำนาญการ แต่..ก็นั่นหล่ะค่ะ ไม่ได้ 2 ขั้น เมื่อไหร่เงินจะถึง เลยสงสัยว่าเท่าไหร่ เค้าจะอนุโลมแต่งตั้งให้ได้ หวังว่าจะเป็นอย่างที่ดิฉันตีความไว้ ว่า 14,330 ก็แต่งตั้งได้ เมื่อส่งผลงานผ่านแล้ว ใครชัดเจนเรื่องนี้ ขอความอนุเคราะห์ เล่าสู่กันฟังค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอความสุขจงมีแด่เพื่อนครูทุกท่านเทอญ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ ครูหน่อมแน้ม
 • ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • สำหรับความรู้ เรื่อง ค.ศ.2 ผู้เขียนไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆ
 • คงตอบคำถามที่สงสัยไม่ได้
 • เป็นกำลังใจให้คนทำงานคะ
 • ยังไง เราก็ทำงานเพื่อเด็กๆ คะ
 • สักวันความดีที่ทำก็จะส่งผลมาให้เราภาคภูมิใจ เมื่อลูกศิษย์เราประสบความสำเร็จ คะ
ครูจาก กพ.
IP: xxx.27.115.128
เขียนเมื่อ 

โอนเป็นครูเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ในตำแหน่ง อ.1 ระดับ 5 อายุราชการทั้งกพ+ครู 19ปี ปัจจุบันได้รับเงินเดือนขั้น 20,990 บาท นับเวลาจากการลงมาเป็นครูครบ 6 ปีแล้วค่ะ จะสามารถทำวิทยะฐานชำนาญการได้หรือยังค่ะ เข้าใจว่าทำได้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ สพท.ฉช.เขต 2 บอกว่าต้องเป็นรอ ปี 2554 เนื่องจากนับการดำรงตำแหน่ง ที่เป็นครูที่มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อจากอาจารย์มาเป็นครู ไม่ใช่ ณ. ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 ช่วยตอบด่วนนะค่ะ กลัวจะเสียสิทธินะค่ะขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครูจาก กพ.

- ข้อมูลคุณสมบัติ ผู้เขียนเห็นว่าคงต้องแล้วแต่เขตพื้นที่ฯ ตีความคะ

- ส่วนใหญ่ จะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนตำแหน่งเป็นครู

- ในกรณีอายุราชการตั้งแต่ อาจารย์ 1 หรืออายุงานการสอนอื่นๆ เขตฯ (บางแห่ง) กำลังส่งเรื่อง ไปตีความที่ ก.ค.ศ. คะ

- กรร๊อื่นๆ ผู้เขียนก็ไม่มีความรู้เช่นกัน

- ขออภัยที่ให้คำแนะนำไม่ได้คะ เพราะเพิ่งทำเรื่องขอวิทยฐานะ "ชำนาญการ" ในรุ่นการประเมินแบบใหม่นี้เหมือนกัน...

โดยส่วนตัวผู้เขียนก็อยากบ่นดังๆ เช่นกัน กับเกณฑ์การประเมินแบบใหม่

ไม่ได้บ่นเรื่องเกณฑ์หรือรูปแบบการประเมินนะคะ...

...แต่บ่น เรื่องความไม่พร้อมของการประกาศใช้เกณฑ์ ของ ก.ค.ศ.

ณ ตอนนี้ ผ่านมา 90 วัน ยังทำเกณฑ์การประเมินไม่แล้วเสร็จ

ทำให้ผู้ขอรับการประเมินต้องถูกชะลอเรื่อง...ไว้ก่อน

เสียทั้งสิทธิ โอกาส เวลา และความรู้สึก ของคนทำงานคะ

...

ครูดา
IP: xxx.88.114.140
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนตัวอย่างการเขียน กคศ. 1 - 3 ที่เขียนเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นแนวทางคะ ในกรณีของครู กพ. นั้น ครูดาพอมีความรู้พอจะอธิบายดังนี้ จากข้อมูลของครู กพ. ยังไม่สามารถยื่นได้เนื่องจากดำรงตำแหน่งครู ไม่ครบ 6 ปี แต่ถ้านับประสบการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 นั้น ต้องนับให้ครบ 8 ปี (26 ธค.54) แต่หากนับการเป็นครูตำแหน่งครู เมื่อปี 2547 ก้อจะสามารถยื่นได้ใน 27 ธค. 53 ก้อให้ครูเลือกสิทธิ์ที่เราได้ก่อนก้อ คือ ธันวาคม 2553 เนื่องจากเหมือนกับของครูดา เพราะโอนเป็นครูเมื่อปี 45 ขณะนี้ก้อสามารถยื่นได้แล้ว มีอะไรเรื่องคุณสมบัติสามารถคุยกันได้คะ ครูดา 0894662089 เพราะตัวเองเคยส่งไปกับเพื่อนหลาย ๆ คน และทาง กคศ. ก้อแจ้งเป็นหนังสือประมาณนี้ ลองโทรไปหารือที่ กคศ. ก่อน เบอร์โทร ตามท้ายหนังสือ ว.17 ก่อนก้อได้เพื่อมีการเปลี่ยนแปลง ค่ะ

เข้ามาอ่าน ได้ความรู้ในการขอวิทยฐานะของครูมากเลยครับ ขอบคุณที่นำข้อมูลดีมาเผยแพร่ครับ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ ครูดา ที่เข้ามร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • และให้ข้อมูลดีๆ ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย น่าชื่นชมคะ
 • ดีใจที่ พื้นที่ gotoknow เปนพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง
 • ขอบคุณ ผศ.ดร. เมธา สุพงษ์ ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
 • ร่วมเป็นกำลังใจในการพัฒนาวิชาชีพครู ของวงการศึกษาไทยกันต่อไปคะ
ครูดา
IP: xxx.88.114.140
เขียนเมื่อ 

เรียนเพื่อนครูที่รัก

ครูท่านใดที่เขียนแบบรายงาน กคศ.1-3 เสร็จแล้ว ใคร่ขอรบกวนตัวอย่างด้วยคะ [email protected]

ครูเทศบาล
IP: xxx.7.141.138
เขียนเมื่อ 

กระผมเป็นครูสังกัดเทศบาล ตอนนี้ เงินเดือน 14,330 เป็นครูมา 9 ปีแล้วครับ บรรจุเมื่อ ปี2544 ไม่ทราบว่าจะได้ยื่นประเมินวิทยฐานะกับเขาได้หรือยัง เห็น สังกัด สพฐ. เขาเงินเดินไม่แตะ คศ 2 แต่เป็นครูมา 6 เขายื่นกันแล้ว ไม่ทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาดำเนินการยังไงกัน ครูสังกัดเทศบาล เพื่อนครูด้วยกัน ช่วยตอบด้วยครับ.....

ครูEng.
IP: xxx.49.86.220
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นอีกคนที่ยื่นการประเมินแบบงง ๆ  บรรจุ  1  มีนาคม  45  เงินเดือน 14330  ยื่นเรื่องตั้งแต่ 23 ตุลาคม 52   แต่ก็โดนให้งานมาแก้เพราะเกณฑ์ใหม่ออก  ส่งงานใหม่อีกรอบ  เหนื่อยมาก   ประเมินเรียบร้อย  ส่งคะแนนประเมินเขต  ตั้งแต่  18  สิงหาคม  53 ขณะนี้รอคำสั่งจากเขต  ไม่รู้ผลจะออกมาเป็นอย่างไร  มีตัวอย่างงานที่ส่ง  แบบการประเมินที่เสร็จแล้วเป็นตัวอย่างด้วยนะ  เคยส่งให้เพื่อน ๆ  พี่  หลายคนแล้ว  ถือว่าช่วย ๆ กัน  พวกเรา  ลูกเมียน้อยนี่นา  ถ้าสนใจ  ติดต่อ ได้นะคะ  086 - 2182040

neo78
IP: xxx.26.220.13
เขียนเมื่อ 

เท่าที่ผมทราบมา 14,690 คือขั้นต่ำที่จะได้รับวิทยฐานะครับ

แต่ถ้าเป็นครู 6 ปีประเมินได้เลย

ผ่านแล้วรอจนเงินเดือนมาถึงขั้นนี้ จึงจะได้เงินครับ

ผิดพลาดประการใดช่วยแก้ด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีคะ ครูดา, ครูเทศบาล, ครูEng. และ neo78 ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 • ขออภัยที่ไม่ได้เข้ามาตอบการแสดงความคิดเห็น...นานทีเดียว
 • ช่วงนี้เดินทางบ่อยจริงๆ คะ
 • โดยส่วนตัว ก็ส่งผลงานตั้งแต่ ตุลา' 52 เงินเดือนเกินเกณฑ์แล้ว คุณสมบัติก็ครบ ผลงานก็พร้อม คำสั่งกรรมการผู้ประเมินก็มี
 • แต่...สพท.(เิดิม) ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อ 2 ชั่วโมงที่สอน ให้ได้ เพราะไม่มีกำหนดในหลักเกณฑ์ของ กคศ. ต้องรอให้มีหนังสือสั่งการ มาก่อน
 • ได้ติดตามข้อมูล ได้ความว่า... ต้องรอให้ กคศ. ประสานงาน กับ สพฐ. ในการกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดชั่วโมงสอนของครูแต่ละประเภท ซึ่งอาจต้องมีชั่วโมงสอนไม่เท่ากัน เช่น ครูการเงิน ครูพยายาล หรือครูสายสนับสนุนการสอน อีกหลายๆ ประเภท แล้วจะประกาศแจ้งมาอีกครั้ง
 • สพท. จึงจะสามารถอนุมัติคุณสมบัติได้...จากตอนนั้น (พ.ค.53) จนถึงตอนนี้ (ก.ย.53) ก็ยังไม่ประกาศหลักเกณฑ์
 • ที่น่าสงสารตัวเองมากขึ้น คือ...
 • การโอนย้าย ปรับเปลี่ยน จาก สพท. มาเป็น สพป. และ สพม. ทำให้ครูสังกัด ร.ร.มัธยม โดนชลอต่อไปอีก จนกว่าจะมีคณะกรรมการ อกคศ. มาปฏิบัติงาน ซึ่งประมาณ 180 วัน นับจากวันที่ 23 ก.ค.53 
 • ทั้งหมด คือ ข้อมูลที่รู้
 • แต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้อง
 • ใครมีข้อมูลก็ แสดงความคิดเห็น...แจ้งแก้ไขข้อมูลกันได้นะคะ
 • ที่แน่ๆ ตอนนี้...นับวันรอ
 • มาจนถึงจะครบ 1 ปี แล้วคะ *_*

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เป็นเรื่องที่เทียนน้อยงุนงงมาเป็นเวลานาน 

เทียนน้อยก็รอว่าเกณฑ์ใหม่ที่ว่านี่คืออะไรกันแน่...

เทียนน้อยจบโท  4  ปี  ธันวาปี 54  ก็จะบรรจุครบ  4  ปี 

ยังไม่สามารถทำชำนาญการได้ใช่ไหมคะ...จนกว่าเงินเดือนจะถึง

ก็คงต้องรอ...^_^  ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล

ครูต้อย
IP: xxx.93.166.156
เขียนเมื่อ 

อยากทราบหลักฐานที่ใช้ส่ง กคศ.1 กคศ.2 กคศ. 3อย่างละกี่ชุดค่ะ

ครูฝน
IP: xxx.46.156.124
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

อยากรบกวนปรึกษาเรื่อง เอกสารอ้างอิงของแต่ละด้านค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ คุณครูทุกท่าน  ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ
 • หลักฐานที่ต้องส่งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยส่วนใหญ่ แล้วจะจัดทำ 4  ชุดคะ (รวมเป็น 12 เล่ม) เพื่อให้กรรมการตรวจ คนละ 1 ชุด (กรรมการ 3 คน) และอีก 1 ชุด จะเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ คะ (ขึ้นอยู่กับแต่ลำสำนักงานเขตฯ แต่ละแห่ง ให้สอบถามอีกครั้งคะ)
 • เอกสารอ้างอิงแต่ละด้าน ก็จัดทำตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีชัดเจนอยู่แล้วว่าหลักฐานอะไรบ้าง จำนวน/ปริมาณเท่าไหร่ ได้กี่คะแนน...(ศึกษาในคู่มือคะ...)
 • ขอให้ได้รับการประเมิน... ผ่านการประเมิน...และมีความสุขกันถ้วนหน้านะคะ
 • ได้รับวิทยฐานะ ได้เงินเพิ่ม อย่าลืมเด็กๆ นักเรียนของเรานะคะ...
 • "วิทยฐานะ" เพิ่มเกียรติ ศักดิ์ศรี และรายได้...
 • แต่ความภาคภูมิใจของ "ครู" คือ "ลูกศิษย์" ซึ่งจะเป็นพลเมืองของโลกในอนาคต...
 • ^_^ 
ครูหนิง
IP: xxx.205.17.2
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ PoOmDeE

  อยากทราบเกี่ยวกับ อายุงานที่ใช้ยื่น คศ.2 ประโยคที่ว่า ดำรงตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปี จบ ป.โท อันนี้รวมอายุงานที่เป็นครูผู้ช่วยด้วยหรือเปล่าค่ะ พยายามศึกษาแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน เพราะบางที่ก็ได้ บางที่ก็ไม่ได้ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ครูไก่
IP: xxx.19.65.224
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ได้รับอนุมัติเป็นชำนาญการเมื่อ ต.ค.54 นานหรือเปล่าคะจะไ้ด้เงินวิทยฐานะ

ครูปลา
IP: xxx.67.33.243
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าตอนนี้ประเมินวิทยฐานะชำนาญการแล้ว ตอนที่ประเมินมีอายุราชการ 5 ปี 10 เดือน เงินเดือน 15,000 บาทค่ะ ซึ่งตอนที่ประเมินใช้หลักเกณฑ์เดิม(ดำรงตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 8 ปี)ซึ่งทางสพป.บอกว่าประเมินได้ เมื่ออายุราชการครบ จะแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญกาiได้ แต่ตอนนี้เกณฑ์ใหม่ล่าสุดบอกว่า(ดำรงตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 6 ปี) ซึ่งเดือนกรกฏาคม 55 อายุราชการก็ครบ 6 ปีพอดีจะต้องมีการประเมินใหม่ไหมคะ

007
IP: xxx.26.209.234
เขียนเมื่อ 

รองผอ.คศ.1 (ช่วยตอบหน่อยค่ะ สงสัยมาก) 

เป็นครูเทศบาล
มีเพื่อนครูสอบรองได้ และ จะได้แต่งตั้งเดือนมกราคม 2556
ปัจจุบันเพื่อนครู เป็น ครู คศ.1 (เงินเดือน 15840 ต่ำกว่า คศ.2 อยู่ ขั้น) ในเดือนเมษานี้(56) จะส่งวิทยฐานะชำนาญการ ได้ไหม (คาดว่าเมษาจะได้ 1 ขั้น แล้วเงินเดือนจะแตะ คศ.2 ครูเทศบาลต้องเงินเดือนแตะ คศ.2 ถึงส่งชำนาญการได้)
นักวิชาการบอกได้ เพราะ คศ.1 อนุโลม
แต่ บางคน บอกไม่ได้ เพราะ วฐ.ย้อนหลัง 2 ปี นับจากวันเสนอ ดังนั้นเมื่อขึ้นเป็นรอง ผอ.เดือนมกราคม แล้ว เดือน กพ.-เมษาก็ขาดช่วงเวลาไป
สรุป ได้หรือไม่
อีกอย่างที่ ส่งสัย ทำไหมการทำวฐ ของเทศบาลยังใช้ระเบียบเดิม (16190 ถึงทพ วฐ ได้) ที่ สพป. 15840 (ขั้นต่ำ 1 ขั้น) ถ้าเป็นเช่น ครูเทศบาลก็เสียสิทธิ์ 1 ปี

เด่นดวง
IP: xxx.93.128.57
เขียนเมื่อ 

เป็นครูมาครบ 9 ปีแล้วค่ะ แต่เงินเดือนเพิ่งได้หมื่นต้น ๆ ยังไม่ถึงขั้นจะทำชำนาญการได้ แต่จบปริญญาโท และมีผลงานวิจัยนำเสนอพร้อมกับงานตีพิมพ์ต่างประเทศหลายฉบับ น่าเสียดายเพราะว่าย้ายมาสังกัดท้องถิ่นเลยยื่น ค.ศ. 2 ยังไม่ได้ ลองนับดูแล้วอีกประมาณ 3-4 ปีน่าจะมีโอกาสยื่นบ้าง ครูไร้วิทยฐานะท่านใดที่เพิ่งมาเป็นครูได้ไม่ถึงห้าปีหกปีอย่าเพิ่งท้อนะคะ อดทนไว้ค่ะ ความสำเร็จของคนกลุ่มนี้อาจจะมาช้าหน่อยแค่คิดว่าคงจะมาซักวันหนึ่งค่ะ


ครูช่าง
IP: xxx.179.136.132
เขียนเมื่อ 

สอบถามครับ ปัจุบัน ได้ตำแหน่งครู คศ.๒ เงินเดือน ๒๔,๔๔๐ บาท อายุราชการ ๑๕ ปีแต่ยังไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ ๓,๕๐๐ บาท สอบถามทางงานบุุคลากร แจ้งว่ารอเกณฑ์การขอแบบประเมินใหม่่ ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการตามเกณฑ์ตัวไหนครับ งงจริงๆครับ

ครูคณิต สพม1
IP: xxx.183.247.165
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเรียนถาผู้รู้นะครับ 

ผมบรรจุ ก.พ.52 จบ ป.โทปี55 เงินเดือนปัจจุบัน 15440 สามารถส่งผลงานทำชำนาญการได้รึยังครับ

ครูนาง
IP: xxx.109.94.54
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ มีเรื่องเรียนถามพอดี ดิฉันบรรจุวันที่21พ.ค.ปี2550ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 2ปี รวมระยะเวลาทั้งหมดรวมครูผู้ช่วยด้วยเป็นเวลา 6 ปี อยากทราบว่าดิฉันถ้าจะทำครู คศ.2 จะทำได้รึเปล่า หรือนับเฉพาะตำแหน่งครูเท่านั้น 6 ปี ถ้านับเฉพาะตำแหน่งครูดิฉันเหลืออี 2 ปีถึงทำได้ใช่รึเปล่าค่ะ ขอเรียนถามผู้รู้ด้วยค่ะ

ครูกานต์
IP: xxx.51.48.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะมีเรื่องอยากถามว่า ในขณะนี้เงินเดือนอยุ่ใน 17,900บาทค่ะ บรรจุเป็นครูผู้ช่วย 1 ต.ค.52 ครบพัฒนาอย่างเข้มเมื่อ 2 มี.ค.55 คะ แต่จบโทแล้วค่ะ จะสามารถทำ คศ.2ได้ไหมคะช่วยตอบด้วยค่ะเพราะงงกับหลักเกณฑ์ใหม่คะ

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เข้ามาใน Blog นานมาก มีคำถามเกี่ยวกับวิทยฐานะมากมาย...ขออนุญาตตอบเท่าที่มีความรู้นะคะ

>>> การทำผลงานเกี่ยวกับเกณฑ์เงินเดือนเท่าไหร่หรืออายุราชการเท่าไหร่ ...ถึงสามารถทำได้?

จริงๆ แล้วเราสามารถทำผลงานและประเมินไว้ได้คะ  ถ้าผ่านเกณฑ์เงินเดือนและอายุงานตามหลักเกณฑ์แล้ว

เขตฯ จะทำการปรับอัตราเงินเดือนและตำแหน่งให้เราเลย ตามที่เราได้ทำข้อมูลเอาไว้...

แต่...เราก็ต้องติดตามอยู่เสมอ เผื่อว่าข้อมูลหายคะ...และ...เขตก็ต้องประกาศว่าเราผ่านการประเมินแล้ว

แต่ยังไม่ได้รับตำแหน่ง เนื่องจาก อายุราชการยังไม่ถึงหรือเงินเดือนขั้นตำ่ยังไม่ถึงคะ เราต้องเก็บสำเนาการผ่านการประเมินของเราไว้ให้ดี

>>>ส่วนเงินวิทยฐานะจะตกเบิกเมื่อไหร่?

...ขึ้นอยู่กับการอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางด้วยคะ...ต้องรอ อาจจะนานไปหน่อย แต่ได้แน่นอนคะ  ย้อนหลังให้ตามสิทธิ์ด้วยคะ

>>>สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ต้องศึกษาเพิ่มเติมเป็นรายกรณีคะ  ให้แน่ใจปรึกษาฝ่ายงานบุคคลของแต่ละเขตพื้นที่...ส่วนใหญ่จะตอบคำถามของเราได้...

>>>ขอบคุณทุกความคิดเห็นที่เข้ามาพูดคุยนะคะ

>>>ขอให้ประสบความสำเร็จเลื่อนวิทยฐานะกันถ้วนหน้าคะ ^_^

 

 

 

ครูนาง
IP: xxx.0.192.82
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอยากเรียนถามว่า ดิฉันบรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2550 และผ่านการประเมินพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ดำรงตำแหน่งครู

ค.ศ. 1 เมื่อปีพ.ศ.2552 ดิฉันอยากถามว่าดิฉันสามารถทำครู ค.ศ.2ได้หรือไม่ และตอนนี้ดิฉันได้รับเงินเดือน 17,490 ดิฉันงงกับเกณฑ์ใหม่มากช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูหล้า
IP: xxx.172.204.220
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผมมีสงสัยเรื่องอยากถามว่า ผมบรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 และผ่านการประเมินพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ดำรงตำแหน่งครู ค.ศ. 1 เมื่อปีพ.ศ.2554 ผมสามารถทำครู ค.ศ.2ได้หรือไม่ และรับเงินเดือนที่ 16,260 บาท (ยังไม่ได้ปรับ ว.30 กับ ว21)  ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ... 

เกศรินทร์
IP: xxx.26.110.88
เขียนเมื่อ 

ขอความรู้หน่อยนะคะ คือดิฉันบรรจุ10มีค2552 ในปี2558ดิฉันจะครบกำหนดยื่น คศ 2 ได้ เพราะเรียน ป.โท แต่รอบ สค 2557 ดิฉันเขียนย้ายจาก สพม1 ไป สพม9 อยากทราบว่า ถ้าได้ย้ายจริง ดิฉันจะยื่น คศ 2 ได้ตามปกติหรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

กานดา
IP: xxx.55.238.78
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามค่ะถ้าปี57ทำคศ.2แล้วปี58ย้ายโรงเรียนจะทำคศ.3ไดเลยไหม

ครูบอย
IP: xxx.0.211.134
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามครับ

ผมยื่นเรื่องเอกสารเตรียมประเมินวิทยะฐานะชำนาญการไปที่เขตเรียบร้อยแล้ว แต่มีคำสั่งย้ายให้ผมย้ายจากสังกัด สพป. ไปสังกัด สพม. อยากทราบว่าผมต้องดำเนินการอย่างไร กรรมการจากเขต สพป.ประเมินแล้วส่งผลการประเมินไปที่เขต สพม. หรือผมต้องส่ง ยื่นเอกสารใหม่ที่ สพม. ครับ

ครูนก
IP: xxx.205.248.12
เขียนเมื่อ 

ถ้าย้ายมาเมื่อ 15 ต.ค. 56 ต้องส่งเรื่องยื่นทำ คศ.3 15 ต.ค.58 ใช่ไหมค่ะ ส่งก่อน อยู่ครบ 2 ปีได้ไหม

ครู
IP: xxx.53.103.41
เขียนเมื่อ 

ในเมื่อครูไม่ตอบ ผมจะตอบเอง
4ปี รวมครูผู้ช่วยครับสำหรับป.โท
6ปีรวามครูผู้ช่วยสำหรับป.โท(สังกัด สพฐ.)