2. เทคโนโลยี  คือ...

        คือ  การเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์   การพัฒนาความร้ต่างๆที่เรามีอยู่  เพื่ออำนวนความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิต  เทคโนโลยีได้เข้าเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี  ก็อย่างที่ทราบกันนั้น  เทคโนโลยีสามารถทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคูณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สามารถผลิตสินค้าและบริการต่างๆ   ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก  นั้นก็เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้น