ตอบคำถาม

จงบอกความหมายของเทคโนโลยี

  ตอบ  เทคโนโลยี หมายถึง  การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกล  

           เทคโนโลยี  หมายถึง กระบวนการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากระทำต่อทรัพยากร  เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่มนูย์  เทคโนโลยีในโลกนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ    2 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) และซอฟท์แวร ์(software)ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและต้องอาศัยกันจึงจะเกิดเป็นเทคโนโลยีขึ้นได้    hardware หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ software หมายถึง หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ    เป็นต้น   http://mylesson.swu.ac.th

            เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกียวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 406)

            เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง และการใช้สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มีในธรรมชาตินั่นเอง  http://gold.rajabhat.edu

       สรุป   เทคโนโลยี  หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ไม่มีในธรรมชาตินั่นเอง