ตอบคำถามข้อ2

ตอบคำถามข้อ2
2.จงบอกความหมายของคำว่าเทคโนโลยี

   คำว่า “เทคโนโลยี” มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตเช่น การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นำมาใช้ เป็น เทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปัจจุบัน การเพิ่มของประชากร และข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยด้านเหตุสำคัญในการนำและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบ2ส่วนคือ1.องค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม คือ สิ่งที่สามารถมองเห็นจับต้องได้ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 2.องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมคือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจับต้องได้ยาก เช่น ความรู้ วิธีการ กระบวนการ    http://homepage.sl.ac.th/el050/work02.el050.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธการ พุฒน้อยความเห็น (1)

ปวงสรรค์ ยักกะพันธ์
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

ตอบดีนะ มีความคิดเห็นที่กว้างและแตกต่าง